Gofyn y Cwestiynau Cywir i Wella'ch Perthynas

Gofyn y cwestiynau cywir i wella

Yn yr Erthygl honPrif dramgwyddwyr chwalu cyfathrebu mewn perthynas yn gwestiynau perthynas heb ddiwedd.Cwestiynau fel y diflas am byth, “Sut oedd eich diwrnod chi?” bron byth yn arwain at unrhyw sgwrs werth ei chael. Ychydig iawn o gyplau sy'n gallu dweud eu bod wedi cael mewnwelediad newydd o ofyn i'w partner am eu diwrnod.

Mae ymholi bob hyn a hyn yn braf ac mae'n dangos eich bod chi'n malio ond mae'n rhaid cadw'r defnydd o gwestiynau perthynas diwedd marw i'r lleiafswm.Pan fydd problemau yn y berthynas, yn enwedig rhai sy'n ymwneud â chyfathrebu, newidiwch eich ffocws i ofyn y cwestiynau perthynas iawn yn lle crwydro'n ddi-nod yn y tywyllwch.

Sut i ofyn y cwestiynau cywir

Mae gofyn y cwestiynau cywir yn sgil hynod fuddiol a all mewn gwirionedd arbed eich perthnasoedd .

Mae hyn nid yn unig yn berthnasol i'ch perthynas â'ch partner ond â'ch plant ac eraill teulu aelodau hefyd.Gall bod yn fwy ystyriol eich helpu chi i ddod i adnabod y rhai sy'n agos atoch chi trwy fanteisio ar eu calonnau a'u meddyliau.

Er mwyn rhoi cynnig arni, ceisiwch osgoi cwestiynau cyffredinol nad ydynt yn esgor ar ymateb pwrpasol a chanolbwyntiwch ar gwestiynau penodol sy'n gofyn am ateb y tu hwnt, “dirwy”.

Mae'n bwysig dewis cwestiynau perthynas dda neu gwestiynau perthynas ddifrifol i ofyn i'ch un arwyddocaol arall dorri'r rhuthr. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi byth yn rhedeg allan o bethau i ofyn i'ch cariad neu gariad.Mae cwestiynau am berthnasoedd yn eich helpu i werthuso ble rydych chi'n sefyll fel cwpl ac yn ymchwilio yn ddwfn i berthnasoedd i ddarganfod beth i edrych amdano.

Dyma ychydig o sgyrsiau perthnasoedd

 1. “Beth ddigwyddodd yn y cyfarfod hwnnw heddiw?”,
 2. “Beth wnaethoch chi amdano (llenwch y gwag)?”
 3. “Ble aethoch chi gyda'ch ffrindiau ddoe?”
 4. “Pwy enillodd y gêm neithiwr?” (yn cyfeirio at gêm chwaraeon)
 5. “A gaf i eich helpu chi gydag unrhyw beth heddiw?”

Cwestiynau perthynas ddwfn i ddod â chi'n agosach

Cwestiynau perthynas ddwfn i ddod â chiDyma ychydig o gwestiynau perthynas ddwfn i'w hailgysylltu â'ch un arwyddocaol arall mewn ffordd ystyrlon.


sut i ddod ynghyd â deddfau

 • Beth sy'n gymwys fel twyllo mewn perthynas i chi?
 • Ar ddiwrnod gwael, sut hoffech chi imi eich cefnogi ?
 • Oes yna arfer y mae angen i mi ei newid oherwydd ei fod yn eich cythruddo o ddifrif?
 • Beth yw y y cyngor perthynas gorau yr hoffech ei ddilyn i wella ein agosrwydd emosiynol?
 • Wyt ti dal mewn cysylltiad ag unrhyw un o'ch cyn-bartneriaid ?
 • Beth yw y torri bargen yn y pen draw i chi yn ein perthynas ?
 • Sut ydych chi'n awgrymu ein bod ni'n rheoli ein cyllid? Beth fyddech chi'n ei ddewis unigoliaeth ariannol neu undod ariannol ?

Mae cwestiynau mor ddifrifol i'w gofyn i'ch cariad neu gariad yn rhoi mewnwelediadau gwerthfawr i'ch helpu chi i wella'ch perthynas.

Mae angen mwy nag ateb un gair ar bob un o'r uchod ac maen nhw i gyd yn dangos diddordeb ym mywyd rhywun annwyl. Awgrym effeithiol arall ar gwestiynau i'w gofyn mewn perthynas yw gwneud yr ymdrech i feddwl cyn gofyn. Ar ôl i chi gael cwestiwn mewn golwg, gwnewch olygu cyflym yn eich pen i'w wneud yn un mwy ystyrlon.

Wrth ddewis cwestiynau i'w gofyn i gariad neu gariad, mae'n hanfodol canolbwyntio ar fanylion a theimladau i ddechrau sgwrs mewn gwirionedd.

Ychydig iawn sy'n sylweddoli hyn ond mae pob sgwrs rydych chi'n ei chael gyda phriod, aelod o'r teulu neu ffrind yn ychwanegu dyfnder i'r berthynas. Gweld pob sgwrs ystyrlon fel modfedd o gynnydd ac ymdrechu'n barhaus am fwy.

Sgwrs yn ffordd y mae pobl yn dangos cariad, cefnogaeth, dealltwriaeth a gofal. Hefyd, rhowch sylw i gwestiynau dilynol. Gallant estyn sgwrs dda.

Mae'r cwestiynau cywir yn lleddfu gwrthdaro

Mae

Sgwrs hefyd yw sut mae materion yn cael eu datrys.

Mae gofyn y cwestiynau perthynas iawn yn ddefnyddiol pan fydd gwrthdaro yn bresennol. Mynd trwy heriau yw sut i arbed eich perthnasoedd ac yn well eto, eu gwneud yn rocio'n gadarn. Ar ôl anghytuno, gofynnwch gwestiynau a fydd yn annog datrys.

Cwestiynau perthynas i'w gofyn fel y rhain, “Ar ba bwynt yn yr anghytundeb oeddech chi'n teimlo'n amharchus?' neu “Beth allwn i fod wedi'i wneud yn wahanol?' yn gam i'r cyfeiriad cywir.

Gall therapi cyplau helpu

I'r rhai sy'n cael anhawster newid eu harferion gofyn neu ddim ond yn gweld eu hunain yn cyfathrebu yn y modd hwn, ystyriwch therapi cyplau.

Therapi cyplau yn cynorthwyo cyplau i newid eu harferion trwy ddysgu'r ddau barti sut i ofyn cwestiynau sy'n bwysig. Gwneir hyn trwy gyfres o ymarferion i mewn ac allan o sesiynau sy'n mynd i'r afael â chwestiynau perthynas i'w gofyn i'ch cariad neu gariad.

Gofynnwch gwestiynau personol i'ch gilydd

Gofynnwch gwestiynau personol i

Un ymarfer effeithiol yw gofyn cwestiynau personol i'w gilydd.

Yn hytrach na, “Sut wyt ti?” neu “Sut oedd eich diwrnod chi?” byddwch chi a'ch partner yn herio ffiniau emosiynol mewn ffordd iach iawn. Gwneir hyn gyda chwestiynau agos fel, “A oedd amser yr wythnos hon nad oeddech yn clywed heb ei glywed?” neu “Beth alla i ei wneud i wneud i chi deimlo mwy o gefnogaeth?”

Y pwrpas yw dysgu unigolion i roi'r gorau i gyffredinoli eu cwestiynau perthynas. Wrth gwrs, bydd hyn yn rhyfedd ar y dechrau ac efallai y bydd gan rai ymateb cychwynnol, “Ugh. Teimladau ”ond ar ôl profi effeithiau cadarnhaol gofyn cwestiynau mwy personol, byddwch chi a'ch partner yn fwy parod i dderbyn.

Os bydd trafferth cyfathrebu fel hyn yn parhau, gall therapi nodi blociau meddyliol sy'n eich atal rhag cymryd hyn cam pwysig i wella cyfathrebu a'ch dysgu sut i'w goresgyn.

Gall hon fod yn broblem sy'n deillio o blentyndod, rhywbeth yn y berthynas y mae'n rhaid mynd i'r afael â hi neu efallai y bydd gennych amser caled yn newid arferion. Beth bynnag ydyw, gall therapi eich gweithio drwyddo.

Cyfathrebu â'r bwriad

Wrth siarad ag anwyliaid, gwnewch hynny gyda

Ar ôl dysgu sut i ofyn y cwestiynau perthynas iawn, defnyddiwch hynny medr i gyfathrebu gyda bwriad. Mae'n rhyfedd ond mae cyplau a theulu yn syrthio i'r arfer o gael sgyrsiau generig gyda'i gilydd.

Mae cwestiynau o'r fath mewn sgwrs yn cyfateb i sgwrs fach y byddech chi'n ei chael gyda dieithryn.

Wrth siarad ag anwyliaid, gwnewch hynny gyda'r bwriad o ddod yn agosach a chryfhau'r cysylltiad.

Gyda'r cwestiynau perthynas cywir i'w gofyn, ni fyddwch byth yn colli allan ar gyfleoedd i gysylltu ymhellach.

Mae bywyd yn ymwneud â datblygu perthnasoedd parhaol a mwynhau'r rhai rydych chi'n amgylchynu'ch hun gyda nhw. Bydd gofyn cwestiynau adeiladu perthnasoedd o'r fath yn caniatáu i'ch perthnasoedd ffynnu!