4 Cam Hanfodol Iachau ar ôl Cyffwrdd

4 Cam Hanfodol Iachau ar ôl Cyffwrdd

Yn yr Erthygl honMae iachâd ar ôl perthynas yn broses sy'n digwydd fesul cam. Mae'n sicr nad yw'n broses gyflym, ar unwaith nac yn broses hawdd. Os gwnaethoch ddarganfod bod eich partner yn cael perthynas, mae'n debyg eich bod yn sylweddoli hyn eisoes. Ac mae'n debyg eich bod yn bownsio rhwng gwadu, dicter di-bwysau, dicter y gellir ei fynegi'n bennaf (a'i fynegi'n aml), a thristwch annisgrifiadwy. Mae hyn i gyd yn normal. Peidiwch ag ofni, fe gewch drwyddo. Dyma bedwar cam y mae'n rhaid i bob un ohonom fynd drwyddynt cyn y gallwn gamu i'r byd yn rhydd o boen eto.Y cam darganfod

Y cam darganfod

Efallai mai'r diwrnod y gwnaethoch chi ddarganfod (yn bendant) am y berthynas yw'r un anoddaf y gallwch chi ei chofio. Ond, dyma’r foment hefyd pan fyddwch yn dechrau gwella. Mae partneriaid sydd wedi'u bradychu yn aml yn profi teimlad perfedd, efallai hyd yn oed ddarganfod rhai cliwiau, efallai hyd yn oed geisio gwneud i'r partner twyllo gyfaddef. Ond, nid yw hynny i gyd byth yn eich paratoi ar gyfer y darganfyddiad pendant.Dyma'r cyfnod o sioc. Yn debyg iawn fel petaech yn wynebu teigr danheddog saber. Mae'ch corff cyfan yn paratoi ar gyfer goroesiad perygl sydd ar ddod. Ac mae eich meddwl cyfan yn canolbwyntio ar yr un peth hwnnw, mae eich byd i gyd yn crebachu i'r geiriau hynny “perthynas”. Ac yna mae eich meddyliau'n dechrau rhuthro i ofyn yr holl gwestiynau, miliwn o gwestiynau rydych chi'n gobeithio fyddai'n dod â rhywfaint o ryddhad.

Cysylltiedig: Sut i Ddelio â Cheater

I'r mwyafrif ohonom, dilynir y darganfyddiad ar unwaith gan ddicter annhraethol. Rydyn ni'n teimlo cynddaredd fel erioed o'r blaen. Ac fel rheol mae'n symud rhwng ein partner, a'r person arall- y tresmaswr. Ond, nid yw'r cynddaredd bron â phopeth yr ydym yn ei brofi ar hyn o bryd. Mae yna hefyd hunan-amheuaeth, edifeirwch, cwymp sydyn o hunanhyder, a bron pob emosiwn yn y sbectrwm.
pa un o'r canlynol yw'r тАЬi-datganiadтАЭ mwyaf defnyddiol?

Y cam galar

Y cam galar

Ar ôl peth amser, mae cam cychwynnol emosiynau dwys sy'n newid yn gyflym yn cael ei gyfnewid am gam sy'n para am lawer hirach. Mae'n gam galar. Nid yw'r galar hwnnw'n dod yn rhyng-gysylltiedig â phob math o emosiynau eraill, ac yn aml byddwn yn cael ein hunain yn ail-fyw dyddiau cyntaf ein perthynas newydd.

Mae galar yn rhan hanfodol o'n iachâd. Oherwydd does dim gwell heb ganiatáu eich hun i alaru dros yr hyn a golloch chi, a gwnaethoch golli llawer, beth bynnag yw'r berthynas a beth bynnag yw'r dyfodol neu'r gorffennol ohoni. Gyda chariad, yn aml mae eich byd i gyd yn cwympo. Eich credoau, eich dyfodol, a hefyd, eich gorffennol, maen nhw i gyd bellach dan sylw.

Cysylltiedig: Sut i Oroesi Iselder ar ôl anffyddlondeb

Er ei fod yn boenus, dylech ganiatáu i'ch hun deimlo galar. Os nad oes gennych gefnogaeth eich partner twyllo trwy'r cam hwn, gallai fod yn anoddach, ond mae angen i chi ofalu am eich anghenion eich hun nawr. Llefwch, gweiddi, cysgu, crio rhywfaint mwy, mae'n rhaid i chi brofi'ch holl dristwch a gweithio trwyddo, felly peidiwch â dal yn ôl. Sicrhewch gefnogaeth os gallwch chi, gan eich ffrindiau a'ch teulu, neu ddienw ar-lein.

Y cam derbyn

Y cam derbyn

Wnaethon ni ddim dweud celwydd wrthych chi. Efallai y bydd yn cymryd blynyddoedd i ddod dros berthynas. Rydym yn tynnu sylw at hyn oherwydd bod llawer o'r partneriaid twyllo yn rhwystro eu hiachau eu hunain trwy ddisgwyl iddynt hwy eu hunain ddod dros bethau mewn curiad calon. Heb sôn eich bod fwy na thebyg yn teimlo na allwch sefyll y brifo mwyach. Ond, mae gennych ffydd, gan fod pethau'n gwella bob dydd, hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n ymddangos felly.

Cysylltiedig: Adennill Ymddiriedolaeth ar ôl anffyddlondeb

Unwaith y byddwch chi'n byw trwy'ch holl ddicter a galar, byddwch chi'n dechrau derbyn yr hyn a ddigwyddodd yn raddol. Nid yw hynny'n golygu y byddwch o reidrwydd yn maddau i'ch partner. Neu y byddwch chi'n meddwl nad oedd y berthynas mor fawr â hynny, na. Mae'n golygu y byddwch chi'n dod i heddwch â'ch gorffennol, a'r newidiadau, ac yn dysgu ymgorffori'r hyn a ddysgoch chi yn eich hunan newydd a'ch bywyd newydd. Hynny yw, byddwch chi'n defnyddio'r berthynas i ddod yn fersiwn well ohonoch chi'ch hun.

Y cam ailgysylltu

Y cam ailgysylltu

I'r cyplau sy'n penderfynu gweithio ar eu perthynas, ar ôl i'r partner twyllo wella, yr hyn sy'n dod nesaf yw ailgysylltu. Byddant nawr yn cwrdd eto, fel pobl newydd. Un nad oes ganddo fwy o gyfrinachau (neu na all guddio'r hyn y gallant ei wneud mwyach, o leiaf), ac un a dyfodd allan o boen enfawr a dysgu bod cariad yn gryfach na hynny.

Cysylltiedig: Mynd i'r afael â Chanlyniad anffyddlondeb gyda'n gilydd


sut i ymdopi â phartner sy'n ceisio sylw

Ond, hyd yn oed os nad ydych chi'n ceisio ailsefydlu'ch perthynas, mae cam olaf y broses iacháu i chi hefyd yn ailgysylltu. Ailgysylltu â chi'ch hun, gyda'ch annibyniaeth, eich gwerthoedd, eich cariad tuag atoch chi'ch hun. Ac ailgysylltu ag eraill. Gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, ac, o bosib, gyda rhywfaint o gariad newydd o'ch blaen.