4 Peryglon Cyfathrebu Gwrthdaro Uchel mewn Perthynas

Peryglon Cyfathrebu Gwrthdaro Uchel mewn Perthynas

Yn yr Erthygl hon“Mae dadlau gyda chi fel cael eich arestio. Mae popeth rwy'n ei ddweud, yn gallu ac yn cael ei ddefnyddio yn fy erbyn. Nid oes ots beth rwy'n ei ddweud neu'n ei wneud, rydych chi bob amser mor negyddol, neu'n feirniadol, neu'n feirniadol, neu'n besimistaidd! ”Ydych chi erioed wedi meddwl neu deimlo fel hyn? Neu a yw'ch priod erioed wedi cwyno amdanoch chi mewn modd tebyg? Munud o wirionedd: fel therapydd cyplau, fel arsylwr ar berthynas rhywun arall, mae’r mathau hyn o ddatganiadau mor ‘anodd eu dadansoddi’n wrthrychol a rhoi adborth cywir arnynt.

Gwahaniaeth barn neu ymosodiad personol

A dyma pam: A yw anfonwr y neges yn wirioneddol “bob amser yn negyddol, yn feirniadol, yn feirniadol neu'n besimistaidd?”A yw'r derbynnydd wedi bod yn agored i gynifer o'r negeseuon hyn yn ei fagwraeth fel ei fod wedi datblygu sensitifrwydd i unrhyw beth a allai ddod ar ei draws fel gwahaniaeth barn neu feirniadaeth adeiladol ac a fydd yn aml yn ei ystyried yn ymosodiad personol?

Neu ai ychydig bach o'r ddau ydyw mewn gwirionedd? Rwy'n siŵr eich bod wedi clywed ein bod yn isymwybod yn gravitate i'r mathau o bobl yr ydym wedi arfer â nhw, er efallai na fyddant yn ein harwain at berthnasoedd iach.

Torri'r cylch dieflig, afiach

Er enghraifft, pe baem yn cael ein magu gyda rhieni beirniadol, byddwn yn edrych tuag at bartneriaid beirniadol. Ond yna byddwn yn gweld eu holl adborth yn negyddol ac yn cynhyrfu'n fawr pan fyddant yn ein beirniadu. Gall fod yn gylch dieflig, afiach!Mae deall y deinameg hon yn eich perthynas yn hynod bwysig. Bron na allwch symud ymlaen nes bod y ddau ohonoch yn deall eich patrwm rhyngweithio unigryw. Ac yn bwysicach fyth, rydych chi'n gwneud penderfyniad i beidio â setlo am berthynas gwrthdaro uchel.

Dyma 5 perygl o ddim ond derbyn llawer o wrthdaro yn eich perthynas


ffeithiau sengl fel rhiant

1. Mae'n cynyddu'r siawns o dorri i fyny neu ysgariad yn sylweddol

Mae

Mae astudiaethau ymchwil a llawer o lyfrau therapi wedi dod i'r un casgliad.

Roedd cyplau sy'n ysgaru neu'n anhapus yn gronig yn dangos mwy o gyfathrebu negyddol a mwy o emosiwn negyddol fel y'i mesurir gan y gymhareb ddyddiol o ryngweithio cadarnhaol i negyddol
gyda mwyafrif o ymddygiadau cyfathrebu negyddol.

Mae'r rhain yn dweud wrth ei gilydd beth maen nhw'n ei wneud yn anghywir, yn cwyno, yn beirniadu, yn beio, yn siarad i lawr, a dim ond yn gyffredinol ddim yn gwneud i'r person arall deimlo'n dda.

Roedd ganddyn nhw lawer llai o ymddygiadau cyfathrebu cadarnhaol fel canmol, dweud wrth ei gilydd beth maen nhw'n ei wneud yn iawn, cytuno, chwerthin, defnyddio hiwmor, gwenu, a dim ond dweud “os gwelwch yn dda” a “diolch.”

2. Mae'n trosglwyddo'r torcalon a'r camweithrediad i'ch plant

Mae cyfathrebu yn broses feddyliol, emosiynol a rhyngweithiol gymhleth iawn sy'n dechrau adeg genedigaeth ac yn parhau trwy gydol ein hoes, gan newid ac esblygu'n gyson gyda phob rhyngweithio i'w ddilyn (gyda'n rhieni, athrawon, mentoriaid, ffrindiau, priod, goruchwylwyr, cydweithwyr, a chwsmeriaid).

Mae cyfathrebu yn fwy na sgil yn unig; mae'n broses aml-genhedlaeth sy'n cael ei throsglwyddo o neiniau a theidiau i rieni, i blant, a chenedlaethau'r dyfodol.

Mae cyplau anghytuno yn dod â'u bagiau aml-genhedlaeth eu hunain a phan fyddant yn rhyngweithio, maent yn creu ffordd unigryw, llofnodol o ymgysylltu a chyfathrebu â'i gilydd. Maent yn aml yn ail-greu'r un patrymau, swyddogaethol a chamweithredol, ag a welsant yn tyfu i fyny.

Y peth diddorol yw nad ydyn nhw'n cydnabod o ble mae eu dull cyfathrebu yn dod; maen nhw'n hawdd beio a rhoi'r ffocws ar yr un arall: “Mae fy mhartner mor rhwystredig. Ni allaf ei helpu, ond byddwch yn goeglyd ac yn negyddol. '

Bydd eich plant yn dyst i'ch dull cyfathrebu wedi'i fodelu, yn ei ailadrodd, nid yn unig gyda chi (sy'n rhwystredig iawn) ond hefyd yn eu perthnasoedd eu hunain.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Gwrthdaro Perthynas?

3. Nid oes datrys problemau cynhyrchiol yn digwydd

Dim ond crwn, draenio egni ydyw, pentwr anghynhyrchiol o ryngweithio crap sy'n gwneud i'r ddau ohonoch deimlo'n waeth.

Mae cyplau sy'n gwrthdaro yn aml yn cael eu dal mewn cylch o athrod, gwrthwynebiad a theimladau o gael eu trapio.

Maent yn canolbwyntio ar eu gwahaniaethau, yn lle eu bychanu. Yn bwysicach fyth, maent yn ystyried y gwahaniaethau hyn fel methiannau sefydlog, diwyro a di-fai yn eu partner.

Mae gan y cyplau hyn allu cyfyngedig i ddatrys problemau a chydweithio fel tîm. Maent fel arfer yn mynegi dicter yn hytrach na mynegi teimladau o brifo (cyfathrebwyr ymosodol). Neu byddant yn tynnu'n ôl yn hytrach na mynegi eu siom yn eu partner (cyfathrebwyr goddefol).

Mae hyn yn aml yn arwain at ymatebion emosiynol cryf sy'n cylchdroi byr y gallu i nodi ac ymateb yn effeithiol i ffynhonnell trallod. Ar ben hynny, mae'r ymateb i'r broblem yn dod yn ffynhonnell anhawster ynddo'i hun gan arwain at gylch dieflig o anawsterau cynyddol anhyblyg dros amser.

Gofynnodd un o fy nghleientiaid a oedd yn rhwystredig iawn gyda'i phriod, y cwestiwn hwn imi unwaith: “Pa un sy'n waeth, pan fydd eich priod yn gwneud rhywbeth gwirion neu pan fydd yn gweithredu fel crinc?” Ni allaf ddweud nad oedd y cwestiwn hwnnw wedi croesi fy meddwl o'r blaen, felly roeddwn i'n fath o barod gyda fy ateb fy hun. Atebais: “Yn onest, mae’r ddau ohonyn nhw yn annifyr, ond mae’n ymddangos fy mod i’n dod dros yr un cyntaf yn gyflymach.

Pan mae'n grinc, mae'n ymddangos fy mod yn mewnoli ei neges a'i ymarweddiad creulon, ac yn ailchwarae ei atebion cymedrig drosodd a throsodd yn fy mhen. Yna rwy’n eu cyffredinoli i senarios eraill a’r peth nesaf rwy’n ei wybod, mae gen i ffilm gyfan yn fy mhen ynglŷn â faint mae’n fy nghasáu, a faint rwy’n ei gasáu. ”

4. Mae'n eich sefydlu ar gyfer mwy o drafodaethau a fethwyd yn y dyfodol

Y perygl mwyaf o greu'r patrwm hwn yw, yn y diwedd, dro ar ôl tro, nad ydym yn cofio logisteg na manylion ymladd penodol, ond rydym yn cofio'r teimladau pwerus o gael ein brifo gan y person arall. Byddwn yn parhau i gronni'r holl deimladau hyn.

Ar ryw adeg, mae'r teimladau hyn yn troi'n ddisgwyliadau. Disgwyliwn i unrhyw beth y mae'r person arall yn ei wneud fod yn niweidiol, yn rhwystredig, yn annifyr, yn dwp, yn anghyfrifol, yn golygu, yn ddi-ofal, ac ati.

Gallwch chi fod yn greadigol a llenwi'r bylchau, ond mae'n bendant yn negyddol. Y tro nesaf y bydd yn digwydd, rydym yn rhagweld y teimlad cyn i ni brosesu'r ffeithiau hyd yn oed. Mae ein croen yn cropian gan ragweld y teimlad negyddol hwnnw.

5. Rydyn ni'n ei weld ac yn teimlo ei fod yn dod ein ffordd

Rydym yn cau i lawr cyn i ni hyd yn oed ddarganfod a yw'r person arall yn iawn neu'n anghywir, felly nid oes siawns hyd yn oed o drafodaeth iawn oherwydd ein bod eisoes wedi pissed off cyn i ni hyd yn oed ddechrau siarad.

Y peth nesaf rydyn ni'n ei wybod, rydyn ni'n cerdded ac yn stomio o amgylch y tŷ yn ddig wrth ein gilydd heb wybod yn iawn am beth rydyn ni'n ddig.

Nid oes unrhyw beth da o gwbl am berthynas gwrthdaro uchel (y rhyw colur efallai, ond nid dyna'r hyn y mae'r rhan fwyaf o gyplau yn ei adrodd). Mae perthynas i fod i fod yn ffynhonnell cefnogaeth, cysur, adeiladu ei gilydd, datrys problemau, ac yn anad dim twf. cylch dieflig, afiach

Efallai na fydd yn gynnes ac yn niwlog trwy'r amser, ond dylai fod y rhan fwyaf o'r amseroedd; os nad yw hynny'n bosibl, dewiswch dir niwtral o leiaf. Mae hynny'n fan cychwyn da!