5 Budd Mawr Cwnsela anffyddlondeb priodas

5 Budd Mawr Cwnsela anffyddlondeb priodas

Yn yr Erthygl honA all cwnsela anffyddlondeb adfer priodas wedi'i gwanhau gan frad, twyllo a materion?Efallai eich bod wedi darllen y bydd cymaint â hanner yr holl briodasau yn gorffen mewn ysgariad yn y pen draw. A pham yw hynny? Mewn gwirionedd mae yna fyrdd o resymau o gyfathrebu gwael a straen ariannol i broblemau agosatrwydd a diffyg ymdrech i wneud i'r berthynas bara.


sgwrs rhyw cwpl

Ac eto un o'r prif resymau yw anffyddlondeb mewn gwirionedd.Yn ôl llawer o adroddiadau, bydd cymaint â 30-60 y cant o briodasau yn profi anffyddlondeb.

Dyna pam ei bod mor bwysig gweld cynghorydd priodas. Nid yn unig os oes gennych chi a / neu'ch priod broblem ddifrifol a allai fygwth eich perthynas, ond yn gyffredinol.

Mae therapydd yn eiriolwr cymwys ar gyfer eich perthynas

Mae therapydd yn eiriolwr cymwys ar gyfer eich perthynasUn ffordd i edrych ar gwnselwyr priodas yw eu bod yn bobl sy'n gwasanaethu fel eiriolwr cymwys dros eich perthynas. Maen nhw'n mynd i roi awgrymiadau ac offer i chi i gadw'ch priodas yn iach ac yn hapus.

Os ydych chi'n rhywun sydd wedi profi anffyddlondeb mewn priodas, mae'n bwysicach fyth gweld cwnselydd; i gymryd rhan mewn rhywfaint o gwnsela anffyddlondeb priodas helaeth.

Effeithiau anffyddlondeb ar y partner sydd wedi'i dwyllo

Mae anffyddlondeb yn effeithio ar y partner twyllo a'r partner sydd wedi cael ei dwyllo. Rhag ofn bod plant, mae effeithiau gor-drosglwyddo ar blant hefyd.

  • Pryder ac iselder
  • Anhwylder straen ar ôl trawma
  • Diffyg hunan-barch
  • Crynodiad gwael
  • Colli hyder
  • Gor-fwyta
  • Hunan-sabotage
  • Atal rhyw fel cosb
  • Paranoia neu ymdeimlad cyson o ansicrwydd

Buddion cwnsela priodas ar ôl anffyddlondeb

Gall cwnsela priodas ar ôl anffyddlondeb eich helpu chi i drwsio'r briodas ar ôl twyllo. Gall cwnsela ar gyfer anffyddlondeb helpu'r ddau bartner i wella o glwyfau anffyddlondeb ac atal y briodas rhag dod i ben.

Os ydych chi wedi meddwl amdano ond nad ydych chi'n hollol siŵr ai hwn yw'r penderfyniad cywir ar gyfer eich priodas a'ch sefyllfa, dyma bum budd mawr o ymweld â chwnselwyr anffyddlondeb, a fydd, gobeithio, yn eich argyhoeddi i wneud apwyntiad cyn gynted â phosibl.

1. Mae cwnsela yn canolbwyntio ar wraidd anffyddlondeb

Un o'r rhagdybiaethau mwyaf y mae pobl yn tueddu i'w wneud o ran perthynas yw ei fod yn ymwneud â'r berthynas pan fydd y berthynas yn tueddu i dynnu sylw at faterion diflas eraill yn y berthynas.

Yn ystod cwnsela anffyddlondeb, bydd cwnselydd priodas yn gallu gofyn y mathau o gwestiynau a fydd yn eich helpu chi a'ch priod i ddarganfod beth oedd yn digwydd yn y briodas; pethau a arweiniodd at berthynas yn y pen draw.


Gall newid sociopath

2. Mae angen lle diogel arnoch i siarad amdano

Mae angen lle diogel arnoch i siarad amdano

Mae ceisio cynnwys eich perthynas i'r pwynt nad oes unrhyw un yn gwybod amdano yn afiach ar fyrdd o lefelau. Ar yr un pryd, rhaid i chi fod yn hyderus y byddwch chi'n hyderus yn llwyr yr hyn rydych chi'n dewis ei rannu.

Mae gan gynghorydd priodas y rhwymedigaeth broffesiynol a moesol i beidio â thorri eich ymddiriedaeth.

Mae hynny mewn gwirionedd yn rhywbeth a all roi llawer o gysur ichi gan fod eich lefelau ymddiriedaeth yn fregus iawn yn ystod yr amser hwn.

Mae cwnsela priodas ar gyfer anffyddlondeb yn rhoi lle diogel i chi archwilio a phrosesu pam y digwyddodd y berthynas, datblygu sgiliau i lywio heriau'r sefyllfa bresennol, a phenderfynu rhwng diddymu'r briodas yn gyfeillgar neu atgyweirio'r berthynas sydd wedi torri.

3. Mae angen help arnoch hefyd i brosesu'ch emosiynau

Un o'r pethau gorau am gymryd rhan mewn cwnsela anffyddlondeb priodas yw bod cwnselydd priodas yn canolbwyntio ar atebion.

Mae hyn yn golygu, er y byddant yn sicr yn eich annog i siarad am sut rydych chi'n teimlo a hyd yn oed yn eich annog i brofi tristwch a dicter, nid ydyn nhw'n mynd i fod eisiau i chi stiwio yn yr emosiynau hynny.

Mae cwnselydd priodas yn mynd i ddarparu strategaethau effeithiol i chi ar gyfer sut i fynegi yn ogystal â phrosesu eich emosiynau.

Trwy hynny, gallwch weithio trwy'ch teimladau ac yna gwneud penderfyniad am eich priodas nad yw'n seiliedig ar sut rydych chi'n teimlo am y berthynas ond yr hyn yr ydych chi ei eisiau yn y pen draw ar gyfer eich priodas.

4. Gall eich helpu chi i ddarganfod beth sydd nesaf

Gall cwnselydd priodas roi rhai camau effeithiol i chi ar gyfer mynd â

Mae'n ddealladwy pam, ar ôl perthynas, weithiau mai'r cyfan y gall y cwpl feddwl amdano yw'r berthynas ei hun. Ond bydd angen dod amser pan fydd angen i chi wneud penderfyniad ynglŷn â beth nesaf.

Os penderfynwch aros gyda'ch gilydd (a fyddai'n anhygoel!), Gall cwnselydd priodas roi rhai camau effeithiol i chi ar gyfer mynd â'ch priodas y tu hwnt i'r berthynas.

Gall cwnsela anffyddlondeb hyd yn oed wneud eich priodas yn gryfach nag o'r blaen.

5. Gall eich helpu i osgoi materion yn y dyfodol

Nid dim ond er mwyn i chi allu gweithio trwy'r berthynas y mae mynd i gwnsela anffyddlondeb a gweld cwnselydd am berthynas. Bydd yn eich helpu i ddod o hyd i ateb i'r cwestiwn os yw'ch priod yn wirioneddol edifeiriol, yn berchen ar ei weithredoedd, ac yn wirioneddol barod i atgyfodi'r berthynas sydd wedi torri.

Mae hefyd fel y gallwch chi a'ch priod feddwl am ffyrdd i atal perthynas rhag digwydd eto neu gymryd mewnwelediadau o'r brwydrau a'r materion sylfaenol ar gyfer dyfodol gwell gyda'ch gilydd neu hebddo.

Ac efallai mai dyna'r rheswm gorau oll i weld cwnselydd am y mater hwn.

Mae gwybod bod rhywun yn eich cornel sy'n gymwys i'ch helpu i gael eich priodas ar y trywydd iawn yn amser (ac arian) wedi'i wario'n dda. Am y rheswm hwn, gwnewch yn flaenoriaeth gweld cwnselydd priodas yn fuan.

P'un a ydych am achub eich perthynas neu ddiddymu'ch priodas, mae cwnsela anffyddlondeb ar ôl unrhyw fath o anffyddlondeb - rhywiol, seiber neu emosiynol, yn hollbwysig.


dyfyniadau perthynas drist