5 Ymladd Rhieni Newydd Mwyaf Cyffredin (A Sut i Gyd-dynnu)

5 Ymladd Rhieni Newydd Mwyaf Cyffredin a sut i gyd-dynnu Mae dod yn rhiant yn addasiad enfawr. Gyda'ch gilydd, byddwch chi a'ch priod yn dysgu sut i ofalu am ddyn arall a chychwyn ar eich antur fwyaf eto. Mae bod yn rhiant hefyd yn arwain at fwy o ymladd. Partneriaid yn tueddu i deimlo'n llai cysylltiedig, fel y llestri mowntio ac oriau diddiwedd heb gwsg.

Yn yr Erthygl hon

Nid oes rhaid i'r ymladd fod yn barhaus, a gallwch ddod o hyd i ffyrdd o ailgysylltu a chyd-dynnu. Cofiwch, mae pob un ohonoch yn mynd trwy drawsnewidiad caled, felly mae angen llawer o faddeuant. Dyma'r pum brwydr rhiant newydd mwyaf cyffredin a sut i gyd-dynnu, oherwydd eich bod am i'ch perthynas aros yn gryf.Pwy sy'n cysgu mwy?

Nid yw babanod newydd-anedig yn cysgu cymaint ag y byddem yn gobeithio. Mae'n hawdd dechrau ymladd ynghylch pwy sy'n cael mwy o gwsg. Mae'r ddau ohonoch wedi blino, ac mae'n hawdd teimlo fel pe bai'r person arall yn cael mwy o gwsg. A dweud y gwir, mae yna adegau pan fydd un rhiant YN cael mwy o gwsg, ond nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i ni ymladd yn ei gylch.

Gwnewch yn siŵr bod cwsg yn flaenoriaeth i bawb. Os byddwch chi'n codi gyda'r babi yn gynnar yn ystod yr wythnos, gall eich partner adael i chi gysgu i mewn yn ystod y penwythnos. Mae angen i bob un ohonoch gael cwsg ychwanegol. Mae rhai rhieni yn ei chael hi'n ddefnyddiol creu amserlen gysgu drostynt eu hunain, ond nid oes rhaid i chi gael hynny'n benodol!

Pwy sy'n gwneud mwy i'r babi?

Newidiais PEDWAR diapers baw heddiw.

Daliais y babi am ddwy awr.

Fe wnes i ymolchi'r babi dair gwaith olaf.

i glanhau pob un o'r poteli heddiw A ddoe.

Mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Efallai y byddwch am gadw sgôr a chyfrif yr hyn yr ydych yn ei wneud, ond nid yw hynny'n deg. Mae'r ddau riant yn tynnu eu pwysau. Weithiau, efallai y byddwch chi'n trin mwy o dasgau gyda'r babi, ond mae'ch priod yn gwneud mwy o waith tŷ.

Yn y diwedd, mae'n rhaid i chi gofio eich bod yn dîm. Os yw'n helpu, gwnewch restr o'r pethau sydd angen eu gwneud ar gyfer y diwrnod a'i rannu. Gallwch hefyd osod diwrnodau penodol ar gyfer baddonau gyda phob partner i gylchdroi'r dasg yn gyfartal.

Pwy sy

Diffyg rhyw

Unwaith y byddwch wedi cael yr arwydd da-i-fynd gan eich meddyg, efallai y bydd eich partner yn gobeithio y gallwch chi fechgyn neidio yn ôl yn y gwely. Nid yw hynny'n wir bob amser. Mae'n hawdd PEIDIWCH â theimlo'r hwyliau ar ôl i chi dreulio'r diwrnod cyfan gyda phoeri i fyny, diapers baw, a bwydo ar y fron. Mae bwydo ar y fron yn lleihau eich ysfa rywiol.

Yn ystod y cyfnod hwn, cyfathrebwch eich teimladau, ond gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gwneud i'ch partner deimlo'n ddieisiau. Cwtsh, cynigiwch dylino, cwtsh a chusan. Gallwch hefyd gymryd amser i gofleidio gyda'r nos gyda'ch gilydd, a allai eich rhoi mewn hwyliau. Mae ychydig o win yn helpu hefyd.

Mae rhai cyplau yn ei chael hi'n ddefnyddiol trefnu rhyw. Ydy, mae'n swnio'n rhyfedd, ond iaith garu yw rhyw ac anwyldeb corfforol. Mae'n helpu cyplau i deimlo'n annwyl ac yn gysylltiedig. Efallai y gwelwch eich bod yn cyfathrebu'n well unwaith y byddwch yn cael rhyw yn rheolaidd eto.

Teimlo'n danwerthfawrogi

Pan fydd pob un ohonoch yn gweithio'n galed trwy gydol y dydd, mae'n hawdd teimlo nad ydych yn gwerthfawrogi'n ddigonol. Efallai y bydd un ohonoch neu'r ddau ohonoch yn gweithio allan o'r cartref. Waeth beth fo’r amgylchiadau, efallai y byddwch chi’n dechrau teimlo nad yw’ch partner yn gwerthfawrogi’r holl waith rydych chi’n ei wneud.

Wnaeth o ddim hyd yn oed sylwi fy mod wedi gwneud ei hoff ginio.

Nid yw hi byth yn diolch i mi am bopeth rydw i'n ei wneud trwy gydol y dydd.

Ychwanegwch hormonau postpartum, ac mae'n rysáit ar gyfer trychineb. Efallai y byddwch chi'n teimlo bod popeth rydych chi'n ei wneud o gwmpas y tŷ ac ar gyfer y babi newydd yn mynd heb i neb sylwi. Fodd bynnag, fel arfer mae'n mynd y ddwy ffordd.

Y peth gorau i'w wneud yw rhoi gwybod i'ch priod eich bod chi'n teimlo ychydig yn anwerthfawr, ond mae'n rhaid iddo fynd y ddwy ffordd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud diolch yma ac acw am y pethau y mae ef neu hi yn eu gwneud o amgylch y tŷ. Canmol y swper a goginiodd y noson honno. Mynegwch eich diolch am y pot o goffi aros pan wnaethoch chi ddeffro yn y bore. Nid oes rhaid iddo fod yn gyson, ond dylech werthfawrogi'ch partner os ydych chi am gael eich gwerthfawrogi hefyd!

Arddulliau magu plant

Nawr eich bod chi'n rhiant newydd, mae'n bosib y bydd gan eich partner syniadau gwahanol am arddulliau magu plant. Mae pawb yn tyfu i fyny yn wahanol neu mae ganddynt gynlluniau gwahanol ar gyfer eu magu plant. Efallai na fyddwch yn cytuno â'ch partner. Efallai y byddwch yn anghytuno ynghylch:

  • Rhychwant
  • Cyd-gysgu
  • Dillad babanod
  • Arddulliau addysg
  • Yn ei lefain

Dyna ychydig o bethau efallai nad ydych yn cytuno â'ch gilydd, ond gallwch ei weithio allan gyda'ch gilydd. Chwiliwch am adnoddau i ddarllen gyda'ch gilydd am fanteision ac anfanteision pob ochr. Ceisiwch ddod i'r penderfyniadau hyn yn ddiduedd a'u hwynebu gyda'ch gilydd. Peidiwch ag edrych arno fel eich bod am brofi bod y person arall yn anghywir. Mae magu plant yn gofyn i bob person roi a chymryd. Byddwch yn dod o hyd i gyfrwng hapus gyda'ch gilydd.

Ranna ’: