5 Awgrymiadau Rhianta Sengl ar gyfer Codi'ch Plentyn yn Unig

5 Awgrymiadau Rhianta Sengl ar gyfer Codi

Yn yr Erthygl honGall magu plentyn ar eich pen eich hun fod yn dasg sy'n straen emosiynol ac yn heriol yn gorfforol. Mae'n gofyn am gyfuniad o gariad, ymroddiad a chyd-gefnogaeth i feithrin twf eich plentyn.Y dyddiau hyn, mae rhieni sengl sy'n magu plentyn ar eu pennau eu hunain yn fwy cyffredin nag erioed, felly mae yna lawer o gyngor ac arweiniad gwerthfawr i rieni sengl ar gael i'ch helpu chi i fynd i'r afael â set newydd o heriau a magu plentyn iach a hapus .

Ac eto, pa mor anodd bynnag y gall fod, gellir goresgyn popeth gyda'r agwedd gywir , meddwl clir, a system gymorth dda. I'ch helpu chi, dyma ychydig o awgrymiadau magu plant sengl defnyddiol.1. Dangoswch y cariad

I'r teuluoedd hynny sydd wedi colli rhiant trwy ba bynnag amgylchiadau, gall ei chael hi'n anodd ymdopi â magu plentyn fel rhiant sengl.

Dyma'r amser i ddangos eich cariad a'ch cefnogaeth i'ch gilydd. Rhowch gariad diamod i'ch plentyn a gwnewch iddyn nhw sylweddoli bod ganddyn nhw eich sylw llwyr.

Gallwch chi cysegruamser ar gyfer dyddiadau chwarae neu hyd yn oed eu helpu i wneud eu gwaith cartref. Ni ddylai eich plentyn deimlo gwacter neu ddiffyg rhiant arall, felly gwnewch amser iddo bob amser.Ar y llaw arall, mae plant yn sensitif felly byddant yn teimlo colli rhiant, ond pan fyddant yn sicr o'ch presenoldeb a'ch cariad, byddant yn teimlo'n llawer mwy diogel.


mae'n rhoi'r bai i mi am ein problemau perthynas

2. Creu amser o ansawdd

Mae codi babi ar ei ben ei hun hyd yn oed i rieni sengl nad ydyn nhw'n gweithio yn aml yn ei chael eu hunain yn methu â gwneud hynny treulio amser gyda'u plant .

Mewn senario o'r fath, rhaid i bob rhiant ddadansoddi ystyr amser o ansawdd a pham treulio amser o ansawdd gyda'r plant yn bwysig iddyn nhw. Mae amser o ansawdd yn gwneud amser i fod gyda'i gilydd yn yr un lleoliad tra hefyd yn rhoi eich sylw di-wahan i'r unigolyn.Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n eistedd ar y soffa yn gweithio ar eich gliniadur tra bod eich plentyn yn gwylio'r teledu, nid yw'n cael ei ystyried yn amser o safon gan nad ydych chi'n ymgysylltu â'ch gilydd.

Cyfeirir eich sylw tuag at eich gweithgareddau, felly nid yw'n cyfrif. Rhaid neilltuo amser o ansawdd i'r person rydych chi'n ei wario, sy'n golygu na allwch chi fod yn cyflawni tasgau eraill ar yr un pryd.Yn aml, mae rhieni'n canolbwyntio ar brynu anrhegion a theclynnau drud i'w plant hyd yn oed pan nad dyna'r hyn maen nhw'n gofyn amdano mewn gwirionedd; maen nhw eisiau i chi fod yno yn unig.

Yn lle, gallwch chi wneud yr hyn maen nhw'n ei hoffi. Gall mynd i'r ffilmiau, chwarae yn y parc, mynd i'r sw, neu ddarllen stori amser gwely gyda'i gilydd roi'r gwên fwyaf ar wyneb eich plentyn.

Yn y ras i ddarparu'r pethau materol hyn i'n plant, rydym yn anghofio'r arwyddocâd y tu ôl i bethau syml a pha mor gyffrous y gallant fod.

Hefyd, cofiwch fod yn rhaid i'r materion teuluol hyn fod yn barth di-ffôn. Trwy wneud hyn yn rheol a pheidio â defnyddio ffonau yn ystod amser teulu, rydych chi'n dileu'r posibilrwydd o ildio i demtasiynau i wirio'ch ffôn.

Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod chi'n byw yn y foment ac yn gwneud atgofion newydd a fydd yn para am oes.

3. Cynnal ffiniau

Cynnal ffiniau

Os ydych chi'n blaenoriaethu gwneud amser, yna creu ffiniau gyda'ch plant yr un mor bwysig. Mae bod yn rhiant sengl yn golygu bod angen i chi roi dos dwbl o gariad i'ch plentyn, ond ni ddylai hynny gymylu'ch barn.

Awgrymiadau rhianta sengl arall ‘sut i fagu plentyn ar ei ben ei hun’ yw meithrin disgyblaeth yn eich plant.

Mae disgyblaeth yn allweddol i fagu teulu iach a chefnogol . Eisteddwch i lawr gyda'ch plant ac esboniwch reolau a disgwyliadau'r tŷ.

Sicrhewch fod canlyniadau ar gyfer anufudd-dod, fel bod eich plentyn yn ymwybodol o'r cyfyngiadau. Os ydyn nhw'n arddangos ymddygiad da ac yn siarad yn barchus, dangoswch gydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad, felly mae eu hyder yn cael hwb.

Er enghraifft, os rhoddir tasgau i'ch plentyn eu cwblhau, megis clirio eu teganau neu olchi'r silff lyfrau, ar ôl iddynt wneud hynny, gallwch eu gwobrwyo gydag amser teledu ychwanegol neu estyniad 15 munud i'w cyrffyw amser gwely.

Ar y llaw arall, pan fyddant yn ymddwyn yn ystyfnig, gallwch fynd â'u teganau i ffwrdd am ychydig neu chwarae breintiau, fel eu bod yn deall bod canlyniadau i'w gweithredoedd.

4. Gofalwch am eich iechyd a'ch teulu

Mae ffordd iach o fyw yn hanfodol i chi a'ch plentyn fod yn gynhyrchiol ym mhob agwedd ar fywyd. Mae hyn yn cynnwys integreiddio gweithgaredd corfforol, mabwysiadu arferion bwyta'n iach, a chael digon o gwsg.

Os ydych mentro i gadw'n heini , yna bydd eich plant yn dilyn yn ôl eich traed. Mae magu plentyn ar ei ben ei hun a rheoli'r cartref yn waith prysur, yn enwedig pan mae'n golygu glanhau ar ôl eich plentyn.

Mae plant yn flêr, felly mae'n ofynnol i rieni fod yn ofalus iawn i sicrhau bod eu cartrefi yn lân ac yn daclus. Mae angen glanhau a sychu ardaloedd fel carpedi ystafell fyw, cwrtiau, ceginau a byrddau er mwyn osgoi tyfiant bacteria a germau.

O ran gofalu am eich iechyd, mae'n cynnwys iechyd corfforol a meddyliol wrth iddynt fynd law yn llaw. Os ydych chi mewn gofod emosiynol wael, yna bydd yn cymryd doll ar eich iechyd corfforol, gan arwain at ddiffyg archwaeth a cholli cwsg.

Dylai rhieni hefyd dyrannu amser ar gyfer hunanofal , felly mae'n caniatáu iddynt ymlacio a thynnu plwg o'r heriau beunyddiol o fagu teulu i gyd ar eu pennau eu hunain. Cymerwch amser i ffwrdd i gwrdd â ffrindiau, neu gynlluniwch ddiwrnod allan gyda'ch teulu, fel nad ydych chi'n teimlo'n unig.

5. Arhoswch yn bositif

Mae creu amgylchedd cartref tryloyw a gonest yn hanfodol ar gyfer datblygiad a thwf eich teulu.

Mae'n iawn, i fod yn onest gyda'ch plant am eich emosiynau a'ch caledi, fel eu bod nhw'n gwybod eich bod chi'n ceisio'ch gorau i ddarparu ar eu cyfer. Mae mabwysiadu tryloywder ynghylch eich teimladau yn eich helpu chi a'ch plant i aros yn gadarnhaol ac yn obeithiol.

Rhowch rai cyfrifoldebau sy'n briodol i'w hoedran i'ch plentyn i'w helpu i deimlo mwy o ran wrth wneud penderfyniadau. Yn anad dim, ceisiwch gadw pethau'n ysgafn gartref, fel eich bod chi'n gallu edrych ar ochr ddisglair materion sy'n ymddangos yn llidus.

Lapio i fyny

Mae bod yn rhiant sengl yn brofiad heriol ond gwerth chweil os oes gennych ben da ar eich ysgwyddau. Peidiwch â sianelu pwysau aruthrol i ddarparu'r plentyndod perffaith i'ch plant. Anelwch at fywyd cytbwys ac nid perffeithrwydd.

Mae'n iawn gwneud camgymeriadau a dysgu o'ch profiadau. Meithrinwch eich plant gyda chariad a thosturi, a byddan nhw'n tyfu i fyny i fod yn unigolion iach a llwyddiannus.

Gweithredu'r rhain awgrymiadau rhianta sengl i oresgyn rhwystrau magu plentyn ar ei ben ei hun.

Gwyliwch hefyd: