6 Awgrymiadau Dyddio ar gyfer Mamau Sengl Sy'n Barod i Ddechrau'r Gêm Eto

6 Awgrymiadau Dyddio ar gyfer Mamau Sengl Sy Gall bod yn fam sengl fod yn broses hynod ddwys. Wrth fynd trwy'r cyfnod hwn, mae'r mwyafrif weithiau'n tueddu i ddod yn anhunanol iawn i'r pwynt na fyddent yn teimlo'r angen i ddyddio eto neu ddod o hyd i gariad eto.

Yn yr Erthygl hon

Nid oes angen i hyn fod yn wir.

Mae yna awgrymiadau darddiad iach ar gyfer mamau sengl a all eu helpu mewn gwirionedd i ddod o hyd i rywun y gallant feddwl am ddechrau eu bywyd o'r newydd. Wedi’r cyfan, gall cael rhywun i rannu eich profiad o fagu eich babi fod yn hyfryd.

Dyma rai o'r awgrymiadau dyddio ar gyfer mamau sengl i ddod o hyd i gariad eto.

Strategaethau ar gyfer dyddio fel mam sengl

1. Cymdeithasu

Y cam cyntaf i fynd yn ôl i'r byd dyddio yw cwrdd â phobl newydd a chymdeithasu â phobl newydd. Mae canlyn fel mam sengl yn wahanol iawn i ddêt pan oeddech chi'n sengl.

Mae angen gwell dealltwriaeth pan fydd babi yn gysylltiedig. Felly, gall cymdeithasu â phobl a'u deall fod yn hwb cychwynnol sydd ei angen i gael perthynas iawn.

Mae gwneud ffrindiau newydd yn eich helpu i gadw eich bywyd cymdeithasol yn fyw ac yn egnïol. Mae hyn yn bwysig iawn i ollwng y straen diangen oddi arnoch a'ch helpu gyda'ch iechyd meddwl.

2. Cael gweddnewidiad

Un o'r prif faterion a wynebir gan famau sengl pan fyddant yn dechrau dyddio eto yw eu bod yn ei chael hi'n anodd adennill hyder. Ewch allan i gael gweddnewidiad newydd i chi'ch hun.

Dechreuwch ymarfer corff yn rheolaidd ac addasu i fwyta'n iach.

Bydd hyn yn achosi newid cadarnhaol yn eich corff a bydd yn gwneud i chi deimlo'n brydferth.

Rhowch gynnig ar arddulliau newydd ac archwiliwch eich synnwyr o ffasiwn.

Bydd gweddnewid yn eich helpu i deimlo fel person newydd, a byddwch yn adennill eich hyder coll.

3. Gwnewch amser i chi'ch hun

A all mam sengl ddod o hyd i gariad eto? Yr ateb yw Ydw!

Deellir bod llawer o gyfrifoldebau yn cyd-fynd â nhw plentyn. Mae mamau sengl fel arfer yn ei chael hi'n anodd iawn sbario amser iddyn nhw eu hunain neu dreulio gyda'r person maen nhw'n ei weld.

Ond, efallai y bydd hyn yn effeithio ar eich perthynas newydd. Manteisiwch a gwnewch y gorau o'ch amser rhydd.

Cael rhywun agos iawn, fel teulu neu ffrindiau agos i ofalu am eich babi o bryd i'w gilydd. Defnyddiwch yr amser hwn i fynd allan a threulio peth amser gyda'ch harddwch.

Mae gwneud amser i'ch gilydd yn hanfodol ym mhob perthynas.

Felly, peidiwch â cheisio defnyddio'ch babi fel esgus. Efallai na fydd hyn yn iach os ydych chi'n chwilio am berthynas hirdymor. Nid oes angen i chi dreulio oriau ac oriau allan. Hyd yn oed os ydych chi'n cael cwpl o oriau rhydd, ceisiwch wneud y gorau ohono.

Dyma un o'r awgrymiadau dyddio gorau ar gyfer mamau sengl.

4. Peidiwch â dal yn ôl

Peidiwch â dal yn ôl Un o'r darnau pwysig o gyngor ar gyfer mamau sengl sy'n chwilio am gariad a h.y., peidiwch byth â dal yn ôl.

Weithiau gall deimlo'n rhyfedd gwneud pethau byrbwyll ar ôl cael babi. Mae bod yn gyfrifol yn hanfodol, ond ar yr un pryd, nid oes angen i chi ddal yn ôl rhag pethau sy'n eich gwneud chi'n hapus.

Er enghraifft -

Os ydych chi'n teimlo fel mynd ar ddêt dall gyda rhywun, gallwch chi ei wneud bob amser.

Gwnewch yn siŵr bod eich babi yn cael ei ofalu amdano pan fyddwch chi allan a gwnewch eich peth.

Ni fydd dal eich hunain yn ôl o bethau yn cael effaith gadarnhaol ar eich perthynas.

Cadwch y sbarc yn fyw, beth bynnag. Ceisiwch ddod o hyd i hapusrwydd ynoch eich hunain yn gyntaf cyn ei geisio y tu allan.

5. Manteisiwch ar y cyngor

Nid oes dim o'i le ar geisio cyngor gan pobl gyda mwy o brofiad. Gallwch chi bob amser gwrdd â mamau sengl eraill fel chi yn bersonol neu trwy wahanol fforymau ar-lein.

Gall siarad â phobl sydd â diddordebau tebyg a phroblemau tebyg eich helpu i ddod o hyd i ateb. Gall hyn fod o fudd i'r ddwy ochr.

Gall rhannu eich profiadau eich helpu i ddod o hyd i’r hyn sydd orau i chi.

6. Cydbwysedd

Cwrdd arall etoawgrymiadau ar gyfer senglmamau yw ceisio cynnal cydbwysedd

Mae'n anochel pan fyddwch chi'n fam, eich babi yw eich blaenoriaeth. Ond nid oes angen i chi bob amser ddarlunio'ch plant yn eich bywyd caru.

Yn y tymor hir, mae angen rhywun arnoch a fyddai'n derbyn ac yn caru'ch plentyn.

Ond mae angen i chi gael eich plentyn o gwmpas bob tro y byddwch chi a'ch dyn yn mynd allan, yn enwedig, ar ddechrau perthynas. Os rydych chi'n cael eich babi o gwmpas drwy'r amser, efallai na fydd yn rhoi digon o le preifat i chi, sy'n hanfodol ar gyfer cwpl.

Gall cariad ddigwydd i unrhyw un ar unrhyw adeg.

Ni ddylech fyth ddal yn ôl ohono pan fydd yn curo'ch drws. Mae yna bosibiliadau y bydd mamau Sengl yn cwrdd â chariad eu bywyd yn ddiweddarach.

Os byddwch chi'n dod o hyd i'r person iawn sy'n eich cadw chi'n hapus, yna mae'n arwydd gwyrdd.

Ranna ’: