6 Awgrymiadau i Baratoi Eich Cartref a Chi Eich Hun ar gyfer Eich Babanod

6 Awgrymiadau i Baratoi Eich Cartref a Chi Eich Hun ar gyfer Eich Babanod Unwaith y bydd y newyddion hapus yn cael ei gyhoeddi, dylech chi dechrauparatoi eich tŷ ar gyfer dyfodiad eich babia chi'ch hun ar gyfer aelod newydd o'r teulu.

Yn yr Erthygl hon

Mae'n rhaid eich bod wedi clywed llawer iawn am diapers, seddi ceir, strollers, a phethau eraill, ond pethau i wneud i trefnwch eich tŷ cyn i'r babi ddod yn cymryd llawer mwy na hynny, yn feddyliol ac mewn trefniadaeth.

Felly sut i paratoi eich cartref ar gyfer babi newydd-anedig ? beth yw'r ffyrdd i baratoi eich cartref ar gyfer babi? A oes a paratoi rhestr wirio tŷ ar gyfer babi?

Ymhelaethir isod 6 awgrym a chyngor ar gyfer paratoi yn emosiynol ar gyfer babi a pharatoi eich cartref ar gyfer y babanod newydd-anedig.

1. Gosod blaenoriaethau

Pan ddaw'r babi, byddwch chi'n teimlo'n ffodus i wneud un peth bob dydd. Yn hwyr neu'n hwyrach rydych chi'n mynd i deimlo bod gennych chi filiwn o bethau i'w gwneud ac nad ydych chi'n cyrraedd unrhyw le.

Felly mae'n rhaid i chi yn bendant gosodwch rai blaenoriaethau i chi'ch hun, o leiaf y mis neu ddau gyntaf ar ôl i'r babi gyrraedd. I lawer o rieni ifanc, y blaenoriaethau yw iechyd a theulu.

Hyd yn oed pan fyddwch chi'n meddwl y dylech chi fod yn gweithio, fe ddylech chi cadw iechyd a theulu mewn cof bob amser . Hyd yn oed os ydych chi'n cael diwrnod gwael ac eisiau trin eich hun gyda'r holl siocledi y gallwch chi ei fwyta, meddyliwch am eich iechyd.

An rhan bwysig o hunanofal yw bwyta'n dda ar ôl beichiogrwydd . Ar y diwrnodau rydych chi'n bwyta'n iach, byddwch chi'n teimlo bod gennych chi'r egni mwyaf ar gyfer eich babi a gweddill y teulu.

2. Diogelu'ch cartref rhag plant

Mae babanod yn tyfu dros nos a chyn i chi wybod hynny, bydd eich plentyn yn cropian i bob ystafell y gall ei chyrraedd. Hefyd, mae'n well paratowch eich cartref nawr nag yn hwyrach, pan fyddwch chi'n dioddef o ddiffyg cwsg a heb ffocws.

Felly, peidiwch ag aros i'ch babi symud– diogelu plant eich cartref ar unwaith . Sicrhewch unrhyw ddodrefn sy'n gallu troi drosodd, gorchuddiwch bob soced trydan, a rhowch yr holl fagnetau oergell i ffwrdd.

Gwnewch barth cropian ysgafn, diogel trwy osod a ryg lliwgar ac ysgogol a fydd yn meddalu unrhyw loriau pren neu garped.

Hefyd, er mor wirion ag y gallai swnio, nid yw'n syniad drwg gropian o gwmpas fel babi a gweld beth allwch chi ei gyrraedd. Gallai eich helpu i sylwi ar rai pethau y byddech fel arall yn eu hanwybyddu.

3. Stoc i fyny ar gyflenwadau

Stoc i fyny ar gyflenwadau Yn yr ychydig wythnosau cyntaf mae'n anodd cyrraedd y siop, felly gwnewch yn siŵr bod eich cartref yn cael ei gyflenwi â'r cyfanpethau cysylltiedig â babi a mamangen.

Gwnewch yn siŵr bod gennych chi lanolin, padiau bronnau, padiau maxi, Tylenol, ibuprofen, cadachau, diapers, a chrysau nyrsio, a chadwch nhw wrth law yn eich twll nyrsio.

Gall ychydig o lyfrau fod yn ffynhonnell wych o adloniant a dargyfeirio yn ystod yr ychydig wythnosau hynny. Er efallai nad oes gennych amser i ddarllen llawer, ond mae pob ychydig o amser segur ar y soffa yn cyfrif.

Byddwch yn siwr i stocio cymaint o fyrbrydau bwyd iachgallwch chi cyn i'r babi ddod , a dod i'r arfer o baratoi rhestr groser wythnosol gydag opsiynau bwyd iach y gall rhywun fachu ar eich cyfer.

4. Rheoli eich iselder

Mae iselder heb ei drin yn ystod beichiogrwydd yn ei gwneud hi'n anoddachgofalu amdanoch chi'ch hun a babi heb ei eni. Heb sôn am fod gan famau ag iselder cyn-geni nad ydynt yn cael triniaethau gyfradd uwch o gymhlethdodau yn ystod beichiogrwydd.

Mae Coleg Americanaidd Obstetryddion a Gynaecolegwyr yn awgrymu cymryd agwedd unigol. Os byddwch yn ymateb yn dda i therapi cyffuriau, ond eich iselder yn barhaus gydag atglafychiadau aml, cymryd meddyginiaeth yn ystod beichiogrwydd yn fwy diogel na pheidio.

Ar y llaw arall, nid yw pawb yn ymateb yn dda i gyffuriau gwrth-iselder, ac os gall eich darparwr gofal iechyd osgoi rhagnodi un, byddant yn aml yn argymell therapi siarad a strategaethau hunangymorth fel cam cyntaf wrth reoli iselder.

5. Beth ddylai dad ei wneud

Eich partner ystyried cymryd cymaint o amser i ffwrdd â phosibl yn economaidd, yn ogystal ag unrhyw wyliau â thâl neu wyliau. Gwnewch yn siŵr bod y tad yn mynd gyda chi i un neu ddau o ddosbarthiadau bwydo ar y fron neu grwpiau cymorth.

Hyd yn oed heddiw, mae bwydo ar y fron yn heriol i'r rhan fwyaf o famau, ac mae cael gŵr neu bartner cefnogol yn helpu i gynyddu llwyddiant bwydo ar y fron.

Pan fyddwch chi'n ddiwrnod am y tro cyntaf, mae pobl yn debygol o ddweud wrthych chi beth i'w wneud drwy'r amser, a all ddod yn annifyr. Diolch iddyn nhw am y cyngor ond dywedwch y byddwch chi'n gwneud pethau'ch ffordd chi.

Yn y pen draw, bydd y cyngor digymell yn dod i ben. Yn ystod beichiogrwydd ac yn enwedig ar ôl yr enedigaeth, mae eich perthynas yn debygol o newid.

Mae’n syndod sut y gall pethau bach ddod yn bethau mawr. Mae'n bwysig i cadw'r llinellau cyfathrebu ar agor i newid, hyd yn oed os yw'n ymddangos yn annheg.

6. Dod o hyd i amser ar gyfer agosatrwydd

Mae llawer o famau ifanc yn sylweddoli'n fuan, waeth faint maen nhw'n ei hoffi rhamant a rhyw , gyda newydd-anedig o gwmpas, maen nhw'n gwerthfawrogi cwsg da yn fwy.

Efallai eich bod yn caru eich partner, ond nid yw'r drefn sy'n gwella'n sydyn yn gadael llawer o amser na hwyliau i lithro'n noeth o dan y cloriau . Cam un, yw mynd yn yr hwyliau, a'r ffordd orau yw cynllunio amser ar gyfer cael rhyw. Yn union fel yn ôl bryd hynny pan oeddech yn dyddio.

Gwnewch yn siŵr bod eich ystafell wely yn rhydd o fabanod amser gwely , ac i wneud yn siŵr eich bod chi'n dal i gael gorffwys da, ystyriwch gael matres hynod gyfforddus gyda haenau o wanwyn premiwm a ffabrig cynnal anadlu.

Mae aros yn gorfforol agos atoch ar ôl i'r newydd-anedig gyrraedd yn hynod o bwysig wrth deimlo'n gysylltiedig â'ch partner. Unwaith y byddwch chi'n cysgu - hyfforddwch y babi, treuliwch amser gyda'ch gilydd mor aml â phosib.

Nid oes rhaid i baratoi ar gyfer eich newydd-anedig gartref fod yn straen. Gall y rhagweld a’r cynllunio hyd yn oed fod yn gyfnod hynod gyffrous i chi a’ch partner.

Ranna ’: