6 Cwestiynau Cyllid a Phriodas Gristnogol i'w Gofyn

Cyllid a Phriodas

Yn yr Erthygl honFel Cristion, mae'n debyg y cawsoch eich codi i gredu bod priodas, am lawer o resymau sy'n seiliedig ar y Beibl, yn beth hyfryd. Bydd Cristnogion sydd wedi bod yn briod ers sawl blwyddyn yn dweud wrthych ei fod hefyd yn llawer o waith.
sut i ddelio â chariad clingy

Beth sy'n helpu! Yn adnabod eich partner yn ddigon da cyn priodi fel y gallwch ddeall a gweithio ar eich cydnawsedd. Mae yna lawer Cwestiynau Cristnogol i'w gofyn cyn priodi a all eich helpu nid yn unig i adnabod eich partner ond hefyd i gydnabod pwy ydych chi fel unigolyn.

O'r fath Cwestiynau priodas Gristnogol gallai fod; a yw'ch partner yn gallu cysuro eraill ac arddangos empathi? Pa mor dda ydyn nhw am drin sefyllfaoedd anodd a llawn straen? Beth yw'r gwerthoedd y gallai fod eisiau eu trwytho yn eich mathau chi?Mae’r holl gwestiynau hyn yn berthnasol iawn ar gyfer deall cymeriad eich partneriaid; fodd bynnag, er mwyn i briodas weithio, mae angen i chi bwysleisio hefyd ar feysydd perthnasol eraill yn eu bywydau, megis eu cefndir economaidd.

Mae sefydlu deheurwydd ariannol eich priod i fod yn bwysig iawn i unrhyw gwpl reoli eu cynilion, dyledion, arferion gwario, a blaenoriaethau ariannol eraill.

Dyna pam, cyn priodi, mae'n syniad da rhoi cymaint o ymdrech i baratoi ar gyfer eich priodas ag y byddwch chi wrth gynllunio ar gyfer eich priodas. Un o'r ffyrdd gorau o wneud hynny yw siarad â chynghorwyr priodas, a hefyd Cynghorwyr ariannol Cristnogol.Pan ddaw i cyllid priodas ac C. cyllid teulu hristian , pam ei bod yn syniad mor dda ceisio cwnsela cyllid priodas?

Wel, bod hynny materion ariannol mewn priodas Gristnogol neu unrhyw briodas o ran hynny yw un o'r prif achosion dros ysgariad, mae angen i chi gael dealltwriaeth drylwyr o orffennol ariannol eich gilydd ac arferion gwariant ac arbed eich gilydd.

Mae angen i chi hefyd lunio cynllun ar gyfer rheolaeth ariannol mewn priodas Gristnogol ar gyfer eich dyfodol fel gŵr a gwraig.


rhamantus agos-atoch

A beth yn union yw rhai o'r cwestiwn ariannol i'w ofyn cyn priodi er mwyn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi? Dyma chwech cwestiynau ariannol i'w gofyn cyn priodi gall hynny yn bendant eich helpu i flaenoriaethu’n ariannol cyn dweud, “Rwy’n gwneud.”

1. Beth yw eich sgôr credyd?

Ouch. Mae'n debyg nad oeddech chi'n meddwl bod hynny'n dod ond dyma'r peth: Mae bod yn briod yn golygu rhannu popeth am eich bywyd gyda pherson arall.

Felly, mae angen i chi wybod sgoriau credyd eich gilydd oherwydd gall effeithio ar bethau fel cael car neu dŷ. Ni ddylai'r naill na'r llall ohonoch orfod darganfod wrth wneud cais am y pethau hyn bod credyd gwael yn eich dal yn ôl.

2. Faint o gardiau credyd sydd gennych chi?

Mae dyled cerdyn credyd cartref ar gyfartaledd oddeutu $ 15,000. Mae hynny'n llawer o arian, yn enwedig os oes gan y ddau ohonoch y swm hwn o ddyled cardiau credyd. Wrth gynllunio'ch priodas, mae'n debyg y byddwch chi'n cael eich temtio i godi mwy fyth o ddyled gyda'ch cardiau.

Ceisiwch osgoi hynny, serch hynny. Mae cychwyn eich priodas “$ 30,000 yn y twll” yn ddigon heriol. Y peth gorau yw talu'r ddyled , codwch eich terfyn credyd (mae'n helpu'ch sgôr credyd) a dim ond codi'r hyn y gellir ei dalu o fewn 30 diwrnod wrth symud ymlaen.

cwestiwn ariannol i

3. Ydych chi'n berchen ar fenthyciadau myfyrwyr?

Yn ôl llawer o adroddiadau a gyhoeddwyd, mae gan oddeutu 40 miliwn o Americanwyr ddyled benthyciad myfyrwyr. Os ydych chi neu'ch partner yn un ohonynt ac nad ydych yn eu talu, gall hyn hefyd wneud rhif go iawn ar eich credyd. Felly, mae angen rhoi cynllun talu ar waith cyn gynted â phosibl.


adferiad anffyddlondeb emosiynol

4. Oes gennych chi gyfrif cynilo / cynllun ymddeol?

Pe baech yn siarad ag ymgynghorydd ariannol a'ch bod wedi gofyn iddynt am ychydig o awgrymiadau cyllid priodas , un o'r pethau y byddent yn bendant yn ei ddweud wrthych yw cael cyfrif cynilo a hefyd rhoi cynllun ymddeol at ei gilydd.

Os oes gennych chi a'ch partner y ddau eisoes, anhygoel! Mae'n golygu eich bod chi'n hoffi cynllunio ymlaen llaw. Os na wnewch hynny, dylai fod yn un o'r pethau cyntaf a wnewch ar ôl priodi.

5. A ddylem ni gael rhywfaint o gwnsela ariannol?

Nid oes unrhyw beth o'i le â gweld a cwnselydd ar gyfer eich priodas neu eich arian. Mewn gwirionedd, fel newydd-anedig, mae cael rhywfaint o gwnsela cyllid priodas yn un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud ar gyfer eich perthynas.

Mae'n golygu eich bod chi'n ceisio arweiniad ar sut i ddiogelu'ch undeb. Yn y bôn, mae'n codi coes o ran atal argyfwng ariannol rhag digwydd i'r ddau ohonoch.

6. Priodas fawr neu dŷ?

Yn anffodus, mae yna lawer o gyplau sydd mor canolbwyntio ar gael eu priodas freuddwyd fel bod rhoi lle i fyw yn dod yn hunllef. Mae hynny oherwydd bod miloedd o ddoleri yn cael eu rhoi mewn un diwrnod, sy'n golygu weithiau nad oes digon ar ôl ar gyfer taliad is ar gartref.

Gwaelod llinell, un rheol bwysig i'w chymhwyso yw cyllidebu'n ddoeth ar gyfer eich priodas. Ac os yw'n dibynnu arno, rhowch le bob amser cyn cael priodas enfawr.

Pan ddaw i ‘ cyllid mewn priodas, ’ rydych chi am fod yn gadarn yn ariannol o ddiwrnod eich priodas nes bod marwolaeth yn eich rhan chi. Trwy wneud rhywfaint o gynllunio ariannol cyn gynted â phosibl, mae'n eich rhoi yn y sefyllfa o fod yn union hynny.