7 Rheolau Cardinal gyda Chyngor doniol i'r Pâr

7 Rheolau Cardinal gyda Chyngor doniol i

Yn yr Erthygl honMae'n arfer safonol i roi cyngor priodas sy'n tueddu i fod yn ddifrifol iawn. Cynghorir newydd-anedig ar sut i weithredu a sut i ymddwyn a beth i'w ddweud a beth i beidio! Nid jôc yw adeiladu bywyd gyda rhywun y gwnaethoch chi ei ddewis i fod yn bartner bywyd i chi, a dylid ei gymryd o ddifrif, ond mae yna ochr ysgafnach i bopeth bob amser.Onid oes yno? Mae cyngor priodas doniol i'r cwpl sy'n clymu'r cwlwm yn rhywbeth sy'n ychwanegu hiwmor at y syniad o briodas, gan ei gwneud yn llawer mwy pleserus a dymunol! Mae fel arfer yn rhan o'r gemau y mae pobl yn eu chwarae ar ddiwrnodau priodas trwy gynghori'r cwpl neu weithiau dyna'r pwnc gorau o bartïon baglor neu gawodydd priodasol!

Mae cam newlywed ym mywyd priodasol yn un o'r camau gorau gan nad yw'r cwpl wedi cael yr amser i ddiflasu na blino ar ei gilydd. Mae gan Newlyweds ddiddordeb o hyd mewn gwisgo dros ei gilydd a rhoi ymdrech y dydd i gyd i edrych yn dda. Mae’r llinellau cawslyd, rhamantus yn dal i swnio’n giwt ac nid yw diwrnod San Ffolant wedi colli ei swyn o hyd! Mae'r cam hwn yn nodi dechrau perthynas hyfryd sydd, ar brydiau, yn mynd trwy rai lympiau garw ond yn addo cwmnïaeth dragwyddol o gariad ac ymddiriedaeth.Dyma ychydig o gyngor priodas doniol ond doniol iawn i'r cwpl!

1. Peidiwch â mynd i'r gwely'n ddig, arhoswch i fyny ac ymladd trwy'r nos!

Mae'n gyngor priodas doniol i'r cwpl sydd newydd briodi, ac eto mae ganddo ochr ystyrlon iddo. Ni ddylai cwpl gysgu'n iawn ar ôl ymladd. Mae'n well ymladd y dicter a'r gwrthdaro i ffwrdd yn hytrach na gadael i'r cyfan bentyrru yn eich calon trwy beidio â chyfathrebu.

Mae hwn yn ddarn anhygoel o gyngor gan ei fod yn swnio'n hurt ond eto'n dal cymaint o arwyddocâd os edrychir arno'n ddwfn. Bydd yn bendant yn helpu i roi pethau mewn persbectif go iawn pan fydd y ddadl gyntaf ar ôl priodas yn ymddangos. Mae'r rhan fwyaf o anghytundebau rhwng cyplau fel arfer yn ymwneud â rhywbeth dibwys a ddylai gael ei ymladd i ffwrdd neu chwerthin i ffwrdd ar unwaith! Yn sicr, mae angen mwy na diwrnod ar rai ymladd i setlo, ond o leiaf ceisiwch weld a ellir ei ddatrys mewn un noson cyn ei alw'n ddiwrnod.
rheolau perthynas triad

2. Peidiwch byth ag anghofio’r tri gair hyn, “Gadewch i ni fynd allan!”

Boed yn ben-blwydd eich priod neu'n ddathliad cyflawniad neu efallai ddiwrnod arall yn unig; mae noson ddyddiad bob amser yn syniad rhagorol. Mae ychydig o bobl yn ei ystyried yn rhywbeth o’r gorffennol ac yn ei alw’n rhywbeth “hen ysgol” ond rhaid cadw un peth mewn cof bod “cyplau sy’n dyddio gyda’i gilydd yn aros gyda’i gilydd!”

Mae cyplau sy

3. Gadewch sedd y toiled i lawr

Pan nad ydyn nhw'n briod, anaml y mae cyplau yn cael profiad o fyw gyda'i gilydd mewn gwirionedd, a phan maen nhw'n priodi, maen nhw bron bob amser yn cael sgwrs gros ynglŷn â phwy adawodd y toiled yn fudr. Mae'n mynd i fod yn ffiaidd ond coeliwch neu beidio, mae'n normal. Weithiau, ef fydd yn anghofio fflysio cyn gadael ac ar adegau eraill hi fydd yn anghofio ei ddraenio ar frys i goginio bwyd!4. Merched, peidiwch â gwneud ffwdan os nad yw'n crio

Mae'n ei chael hi'n anodd dangos yr emosiwn hwnnw. Mae menywod eisiau i'w dyn wylo amdanynt (fel mewn ffilmiau). Ychydig o ddynion sy'n gwneud mewn gwirionedd! Ond os nad yw, peidiwch â meddwl amdano fel rhywbeth annormal. Felly dyma’r cyngor priodas doniol i’r cwpl hynny. Credwch yng nghariad eich gilydd hyd yn oed os nad yw'r llall yn ei ddangos cystal â'r seren ffilm rydych chi wedi bod yn gwasgu arni yn ddiweddar!

5. Peidiwch â theimlo ffieidd-dod os bydd yn byrlymu oherwydd y bydd

Ac fe wnaiff hynny lawer! Felly byddwch yn barod am lawer o gladdu cyn gynted ag y byddwch yn priodi. Ac i fechgyn, peidiwch â chael hi'n rhyfedd os oes ganddi obsesiwn gyda'i phaent ewinedd a'i chynhyrchion gofal croen. Dyna sut mae menywod!
diffiniad rhoddwyr gofal sylfaenol

6. Bwydo'ch gilydd yn fawr

Efallai ei fod yn ymddangos yn dwp a hyd yn oed yn blentynnaidd ond yn llythrennol gall “bwyd” wneud iawn am unrhyw beth yn y byd. Os ydych chi'ch dau yn ymladd dros rywbeth, dim ond bwydo'ch gilydd, cynnig rhywfaint o fwyd i'ch gilydd, gallai fod yn siocledi, nados neu mac gyda chaws! Ar ben hynny, po fwyaf y byddwch chi'n ei fwyta, y lleiaf y byddwch chi'n gallu siarad. Efallai y bydd yn swnio fel dim ond cyngor priodas doniol arall i'r cwpl, ond gwnewch hynny a gweld yr hud!

7. Heriwch eich priod

Dyma, rwy'n credu, yw'r cyngor priodas mwyaf doniol i'r cwpl a fydd yn dod yn ddefnyddiol lawer gwaith! Os ydych chi am i rywbeth gael ei wneud gan eich priod, heriwch nhw trwy ddweud bod y dasg benodol y tu hwnt i'w sgiliau. Dyma un ffordd o sbarduno'r ego sydd gan unigolyn ac er nad yw'n galonnog, byddant yn cyflawni'r dasg. A dyna oeddech chi ei eisiau yn y lle cyntaf. Onid ydyw?

Os ydych chi am i rywbeth gael ei wneud gan eich priod, heriwch nhw trwy ddweud bod y dasg y tu hwnt i

Er mwyn i berthynas fod yn iach, rhaid cael ochr feddal ac ysgafnach iddi oherwydd credir bod perthynas hapus yn gyfuniad o gariad, hiwmor, a mwy o hiwmor!