Cyngor Perthynas Ar-lein - 5 Awgrymiadau Cyflym i Wella'ch Cariad

Pâr Wonderfull gan Ddefnyddio Wyneb Gwên Gliniadur Gyda Chefndir Oeri Llwyd

Yn yr Erthygl honRydyn ni'n byw mewn cyfnod lle mae siawns fawr i lawer ohonom ni gymryd rhan mewn perthynas ar-lein. Ac, yn yr achos hwnnw, efallai y bydd angen cyngor perthynas ar-lein arnoch chi efallai.Mae'n hanfodol dysgu ychydig o driciau os ydych chi am gael perthynas iach ar-lein. Os ydych chi'n ceisio gwella'ch bywyd caru, gallwch gael cyngor perthynas ar-lein am ddim.

Yn yr erthygl hon, fodd bynnag, rydym yn ateb rhai o'r cwestiynau cyngor perthynas mwyaf hanfodol y mae gan bobl ddiddordeb ynddynt. Darllenwch ymlaen am ddarn hanfodol o gyngor i gael perthynas ar-lein hapus a boddhaus.1. Marathon yw dyddio ar-lein, nid sbrint

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyngor perthynas, mae cael yr ateb cywir yn hynod bwysig.

I dewch o hyd i berson arbennig ar-lein yn gallu bod yn waith caled. Ac, byddai'n well os ydych chi'n barod am bethau da a drwg.

Dylech fod yn amyneddgar i ddisgwyl y gorau . Felly, byddwch yn barod i fuddsoddi swm rhesymol o amser i wneud ymchwil drylwyr.Byddwch yn ddilys ac yn real bob amser wrth anfon neges destun a chyn i chi gwrdd â rhywun.

Yn ôl sawl darn o gyngor perthynas ar-lein , ni ddylech orwedd ar y platfform ar-lein, hyd yn oed os cewch eich temtio i wneud hynny.

Ar ôl i chi ddod o hyd i'r un arbennig honno, bydd eich gonestrwydd yn talu ar ei ganfed, a gall fod yn werth yr holl ymdrech ac amser.2. Cyfathrebu craff

Pâr Ifanc Llawen yn Siarad Ar Ffonau Symudol Arunig Dros Gefndir Melyn

Os ydych chi eisoes mewn perthynas ar-lein, gall fod yn anoddach cyfathrebu heb i'r partner fod o'ch cwmpas mewn gwirionedd.Yn union fel mewn perthynas arferol, cyfathrebu yw'r allwedd i lwyddiant eich perthynas ar-lein.

Mae pawb yn cael diwrnod gwael. Harddwch perthnasoedd yw y gallwn ddysgu mwy amdanom ein hunain.

Darn hanfodol arall o gyngor perthynas ar-lein yw bod yn agored a siarad am sut rydych chi'n teimlo.

Os sylwch eich bod yn mynd yn emosiynol, mae'n well peidio â dweud unrhyw beth. Gorffennwch yr alwad ffôn nes bod eich meddwl yn glir.

Weithiau gallwch chi ymddwyn yn rhy sensitif, ac efallai na fydd mor bwysig â hynny. Mae'r grefft o wrando yn un o'r rhinweddau mwyaf gwerthfawr, yn enwedig mewn perthnasoedd ar-lein.

Mae gwrando yn awgrymu eich bod yn poeni'n fawr am bersbectif y person arall. Rydych chi'n parchu eu safbwynt.


disgwyliadau mewn perthynas

Os byddwch chi byth yn dewis cwnsela perthynas, fe welwch hynny cwestiynau therapi perthynas troi o gwmpas tactegau cyfathrebu craff .

Mae yna rai o'r awgrymiadau perthynas ar-lein y mae'n rhaid i chi eu hystyried cyn i chi ddechrau dyddio ar-lein.

Does dim rhaid i chi ofni dyddio rhithwir o gwbl. Byddwch yn ymwybodol o bob agwedd ar ddyddio ar-lein fel y gallwch ei fwynhau'n ddiogel, ac i'r eithaf.

3. Bod yn agored a gonestrwydd

Mae mor hawdd camddehongli rhai geiriau a gweithredoedd wrth siarad dros y ffôn neu drwy Skype. Mae'n hollbwysig siarad am sut rydych chi'n teimlo wrth ddyddio ar-lein.

Yn ôl sawl darn credadwy o gyngor perthynas sydd ar gael ar-lein, ni ddylech dybio bod eich partner yn gwybod sut rydych chi'n teimlo trwy'r amser. Byddai'n well pe baech chi'n mynegi'ch hun yn rhydd.

Defnyddiwch eiriau caredig a myfyrio ar yr ymddygiad problemus.

Gall fod yn haws pwyntio bysedd a rhoi bai ar ein partner dyddio ar-lein. Dyma'r rheswm cyffredin pam y gall pobl fod yn amddiffynnol a theimlo ymosodiad arnyn nhw wrth ddyddio ar-lein.

Nid ydyn nhw'n agos at deimlo egni ei gilydd, felly mae yna lawer o le i'r camddealltwriaeth!

Gadewch i'ch partner esbonio'n gyntaf bob amser cyn i chi neidio i gasgliadau. Dyma'r pethau sylfaenol o ran cyngor therapyddion ar berthnasoedd sydd gennych ar-lein.

4. Amser ar-lein o ansawdd gyda'n gilydd

Agosrwydd Pâr Hapus Cael Galwad Fideo Dros Ffocws Smartphone Merched Ar-sgrin

Mae sut rydych chi'n treulio amser gyda'ch anwylyd yn hanfodol ar gyfer ansawdd eich perthynas, a dyma ychydig hanfodol o gyngor perthynas ar-lein i chi.

Gall fod yn anodd os nad ydych chi'n agos at eich gilydd yn gorfforol. Fodd bynnag, mae yna lawer o arloesol ffyrdd i dreulio peth amser o ansawdd gyda'n gilydd .

Un o'r cyngor ar berthynas ar-lein rhy isel yw i ddarllen llythyrau caru neu farddoniaeth hardd i'w gilydd tra ar y ffôn neu Skype. Gallwch chi hefyd chwarae gemau fideo gyda'ch gilydd.

Mae cymaint o gyngor perthynas ar-lein i'ch helpu chi i benderfynu sut i dreulio amser ar-lein gyda'ch partner, fel y gallwch chi deimlo ar goll. Serch hynny, mae'r un hwn yn ddarn rhagorol o gyngor perthynas ar-lein i gwella eich agosatrwydd .

Rydym yn aml yn cael y pethau gorau mewn bywyd trwy ollwng ein ffyrdd ein hunain o sut y dylai pethau fod. Gair cysegredig yw cyfaddawd bod angen i chi gofio o ran perthnasoedd ar-lein.

Byddwch yn ofalus a gwrandewch ar farn eich partner a byddwch bob amser yn barod i newid cyfeiriad eich meddwl o ran gwneud penderfyniadau ar y cyd. Mae arbenigwyr perthnasoedd ar-lein yn cytuno ar y mater hwn hefyd.

5. Cadwch eich diogelwch yn brif flaenoriaeth ichi

Gall perthynas ar-lein droi allan i fod yn gariad eich bywyd. Ond, rhaid i chi droedio'r llwybr hwn yn ofalus trwy flaenoriaethu'ch diogelwch.

Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n datgelu'ch manylion personol yn rhy fuan.

Rhaid i chi gadw llygad am unrhyw eiriau neu jôcs amhriodol a ddefnyddir gan y person rydych chi wedi'i ddarganfod ar-lein. Ni ddylid goddef anwedduster ar unrhyw gost.

Gallwch chi gymryd eich amser i ymddiried yn yr unigolyn a bwrw ymlaen â'r berthynas.

Os penderfynwch gwrdd yn bersonol, gwnewch yn siŵr bod y lle a ddewiswyd yn ddiogel ichi fynd.

Siop tecawê


arwyddion o berthynas rheoli

Rydym yn byw mewn oes dechnoleg, a gallai'r cyngor perthynas ar-lein canlynol wella ansawdd eich bywyd dyddio.

Trwy wybod a gweithredu ychydig o awgrymiadau defnyddiol, gallwch wneud eich perthynas ar-lein y profiad gorau erioed. Dydych chi byth yn gwybod pryd a ble y gallwch chi ddod o hyd i'ch cyd-enaid, a gall yr olygfa ddyddio ar-lein fod yn fan cychwyn da i chi.

Mae cymaint o gyplau a ddechreuodd eu perthynas ar-lein, ac fe wnaethant adeiladu bywyd hardd. Cadwch eich meddwl ar agor bob amser am bosibiliadau newydd a nod tudalen ar ein tudalen cyngor perthynas ar-lein!