Sut Ydych Chi Yn Amddiffyn Eich Hun yn Ariannol yn ystod Gwahanu

Sut Ydych Chi Yn Amddiffyn Eich Hun yn Ariannol yn ystod Gwahanu

Yn yr Erthygl honNid yw chwalu perthynas tymor hir, yn enwedig priodas, yr hyn yr oeddem ei eisiau pan ddechreuodd, ond mae cachu yn digwydd.Mae yna adegau pan fydd y gwahaniaethau mor anorchfygol fel ei bod yn well i gyplau fynd ar eu ffyrdd gwahanol. Ond nid yw torri trefniant cyd-fyw neu briodas mor syml â phacio'ch bagiau a cherdded allan y drws.

Mae yna ychydig o faterion mwy sensitif wrth ysgaru neu chwalu trefniant cyd-fyw neu briodas.Mae yna cynhaliaeth plant , dalfa plant , a rhannu asedau.

Gall hollti cyllid wrth wahanu arwain at anghydfodau blêr. Mae rhai priod eisiau mwy nag y maen nhw'n ei haeddu, ac mae yna rai sydd ddim yn fodlon derbyn bargen deg.

Sut i rannu asedau ar ôl gwahanu

Sut i rannu asedau ar ôl gwahanuMae Gwahanu ac Ysgariad yn cymhlethu gwariant a gwariant.

Os oes gennych blant ynghyd â'ch cyn-briod cyn bo hir, mae'r cymhlethdodau hynny'n cynyddu'n esbonyddol.

Mae yna lawer o anghydfod a dadlau ynghylch deddfau cynnal plant , ond yn gyffredinol, y llysoedd sy'n penderfynu sut y bydd y rhieni'n rhannu baich ariannol magu plant ar ôl iddynt wahanu.Mae incwm buddsoddi hefyd yn fater arall o gynnen ar y rhaniad arian gwahanu.

Bydd incwm buddsoddi gweithredol neu oddefol yn parhau i ennill hyd yn oed ar ôl ysgariad, y cwestiwn nawr yw, pwy sy'n cael yr arian.Bydd enillwyr bara bob amser yn honni y dylent ei gael ers iddynt sefydlu'r buddsoddiad. Ond mae deddfwyr a'r llysoedd yn credu, pe gwnaed y buddsoddiad yn ystod priodas neu gyd-fyw, y dylai'r cymorth anghyffyrddadwy a roddir gan y partner nad yw'n buddsoddi fod â theilyngdod hefyd.

Yr ymdrech, fel gofalu am dasgau milwrol, tasgau cartref, a dyletswyddau magu plant tra bod yr enillydd bara yn defnyddio ei amser i ennill arian. Mae gan bob ochr bwynt, a dyna pam ei fod hefyd yn fater y mae angen ei setlo yn y llys.

Asedau fel ceir, eiddo tiriog, a collectibles gwerth net uchel hefyd yn bryderon wrth wahanu cyllid mewn anghydfodau priodas neu ysgariad.

Os gall y ddau barti ddod i gytundeb cyfeillgar, gellir gwerthu’r mwyafrif o asedau, a rhannu’r elw ymhlith y cwpl mewn trefniant teg. Ond yn amlwg nid yw cwpl sy'n gwahanu yn nhermau “teg a chyfeillgar”. Pe byddent, yna ni fyddai angen iddynt rannu yn y lle cyntaf.

Mewn senario delfrydol, bydd y rhiant gwarchodol yn cael ychydig yn fwy na'r rhiant sy'n ymweld.

Gan ffactorio yng ngwariant beunyddiol magu plant, dylai fod yn fwy neu'n llai cyfartal. Mewn senario delfrydol arall, mae cael y cwpl i rannu ffrwyth eu priodas 50/50 yn ardderchog oherwydd eu bod yn rhoi'r un faint o amser ac ymdrech i mewn iddo. Fodd bynnag, nid yw senarios delfrydol yn gorffen mewn ysgariad.

Felly rydyn ni'n meddwl am y senario waethaf.

Mae'n fwy realistig a symlach dychmygu. Mae un partner yn cael ei gicio allan heb ddim. Dim incwm, dim plant, dim asedau, na hyd yn oed lle i gysgu am y noson. Os nad ydych yn credu y bydd hyn yn digwydd, ymddiried ynof, mae'n gwneud hynny.

Bydd rhai cyn-briod a’u cyfreithwyr didostur yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau ei fod yn digwydd. Felly sut i amddiffyn eich hun yn ariannol yn ystod gwahanu? Sicrhewch nad y person hwnnw ydych chi.

Sut i drin cyllid mewn gwahaniad

Mae ysgariad yn realiti creulon.

Nid gwahanu a chyllid yw'r unig bethau y mae'n rhaid i chi boeni amdanynt. Efallai na fydd y straen meddyliol ac emosiynol o chwalu yn eich rhoi yn y meddwl cywir i wneud y dewisiadau cywir.

Os oes angen i chi amddiffyn eich hun yn ariannol yn ystod gwahanu, dyma ein cyngor i chi.

  • Siopa am gyfreithiwr da

Siopa am gyfreithiwr da

Dyma'r cam cyntaf angenrheidiol.

I cyfreithiwr ysgariad yn weithiwr proffesiynol nad yw eich cyflwr emosiynol bregus yn effeithio arno. Mae ganddyn nhw hefyd brofiad o ddelio ag achosion fel eich un chi a gallant ddefnyddio trosoledd er mantais i chi.

Mae yna lawer o gyfreithwyr ysgariad da allan yna, ond yr un gorau bob amser yw rhywun sydd ar eich ochr chi bob amser. Mae rhai eisiau cael eu talu yn unig, ac mae rhai yn rhy feddal eu calon er eu lles eu hunain (a'ch un chi).

Gwyliwch hefyd:

  • Peidiwch â chymryd rhan mewn gwariant di-hid

Hyd nes y bydd y mater ysgariad wedi'i setlo, arferwch gyfrifoldeb ariannol wrth wahanu.

Mae yna achosion lle mae un partner yn llogi ymchwilwyr preifat i ddod o hyd i faw ar eu priod. Os ydyn nhw'n eich dal chi mewn eiliad o wendid wrth foddi'ch gofidiau oherwydd yr ysgariad, fe all Barnwr ddarganfod bod rheswm i reoli o blaid eich priod.

  • Paratowch ffynhonnell incwm arall

Dysgu sgiliau newydd neu monetize rhai sydd gennych eisoes wrth baratoi ar gyfer eich ysgariad.

Os mai chi yw'r partner enillydd bara, ni ddylai fod yn broblem. Os nad ydych chi, yna paratowch ar gyfer y posibilrwydd o beidio â chael unrhyw iawndal pellach gan eich partner.

Efallai eich bod chi'n meddwl bod bywyd yn deg, a byddwch chi'n cael eich cyfran deg, ond po fwyaf y credwch mai'r mwyaf annhebygol y bydd yn digwydd.

Mae yna achosion lle daeth gwragedd tŷ sydd wedi ysgaru yn berchnogion busnes celf a chrefft, poptai, arlwyo, neu enwogion YouTube.

  • Ail-fuddsoddi asedau penodedig

Hynny yw, pe bai'r cytundeb gwahanu ariannol yn dod i ben yn deg.

Byddai llawer o asedau cyffredin yr oeddech chi a'ch cyn-berchennog yn eu gwerthu, a rhannwyd yr elw rhwng y ddau ohonoch. Y foment y byddwch chi'n derbyn eich alimoni , mae angen i chi ymddwyn fel oedolyn ac nid yn ei arddegau a gafodd eu lwfans cyntaf.

Os ydych chi wir eisiau gwybod sut i drin arian wrth wahanu, yna rheol syml ydyw.

Gwariwch yr arian fel na fyddwch chi byth yn ennill un cant eto. Prynu tŷ, bydd angen lle arnoch i aros beth bynnag. Mae talu am ased yn fuddsoddiad yn lle talu rhent misol.

Os mai chi yw'r un a dalodd gymorth priod, gallwch wneud hynny ffeilio deiseb i newid y gorchymyn llys.

Mae angen i chi amddiffyn eich hun yn ariannol yn ystod gwahanu, hyd yn oed ar ôl i'r ysgariad gael ei gwblhau. Mae yna adegau pan fydd exes yn ceisio cael mwy hyd yn oed ar ôl i bopeth setlo. Mae'n arbennig o wir os oes gan eich cyn-ddibynnydd ddibyniaeth ar sylwedd neu broblem gamblo.

Dylai amddiffyn eich hun yn ariannol rhag eich cyn gynnwys cymalau yn eich cytundeb bod popeth yn derfynol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofio llunio a cytundeb prenuptial rhag ofn y byddwch chi'n penderfynu priodi rhywun eto ac yn gwahanu hefyd.