6 Awgrymiadau ar Sut i Ennill Trafodaeth Ysgariad yn Llwyddiannus

Nid yw ysgariad byth yn hawdd i

Yn yr Erthygl honYn bendant nid yw ysgariad yn hawdd. Mewn gwirionedd, pan fydd cwpl priod yn penderfynu dod â'r berthynas i ben, nid y ddau ohonyn nhw yn unig fydd angen addasu. Bydd y penderfyniad hwn yn effeithio fwyaf ar eu plant.Ond, os yw'r cwpl yn siŵr am y penderfyniad ac eisoes yn barod yn feddyliol ac yn emosiynol, yna mae'n bryd setlo. Yr un cwestiwn i'w ateb nawr yw “Sut mae ennill trafodaeth ysgariad?”

Rydych chi'n gwybod beth yw eich materion, rydych chi'n adnabod eich plant, a'ch ofnau a'ch nodau - felly ni all unrhyw un wneud y setliad gorau ond y ddau ohonoch chi. Er mai'r nod yma yw nodi'ch gofynion ac oddi yno gweithio allan pa setliadau fyddai'n gweithio orau, fe'ch cynghorir i gymryd amser a sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniadau cywir cyn dyddiad y negodi.Beth i'w ddisgwyl gyda thrafodaethau ysgariad?

Disgwyliadau o drafodaethau ysgariad

Prif bwrpas trafodaeth ysgariad yw coffáu unrhyw gontractau rhwng y cwpl sy'n ysgaru ar gyfer y canlynol ond heb fod yn gyfyngedig i -  • Dalfa plant
  • Cynnal plant
  • Alimony neu a elwir hefyd yn gefnogaeth spousal
  • Rhannu eiddo ac asedau

Cyn y gellir negodi, mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod eich blaenoriaethau. Fel hyn, gallwch chi osod eich telerau yn hyderus. Dylid gosod disgwyliadau hefyd fel na fydd eich blaenoriaethau a'ch gofynion yn cael eu dylanwadu. Unwaith eto, mae bod yn barod yn gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol yn bwysig os ydych chi am ennill y negodi ysgariad.

Os ydych chi am wneud y setliad heb gyfryngwr na chyfreithiwr, peidiwch ag anghofio asesu'r canlynol -


sut mae dynion yn cwympo mewn cariad

  • Pa mor dda yw'ch sgiliau gwneud penderfyniadau? Ydych chi'n rhywun nad yw'n penderfynu, oni bai eich bod 100% yn siŵr neu a ydych chi'n rhywun y gall sylwadau ei ddal o hyd?
  • A oes gennych faterion yn y gorffennol o ddifaru eich penderfyniadau oherwydd nad ydych wedi meddwl amdanynt yn ofalus?
  • Ydych chi'n rhywun a fydd yn amddiffyn eich hawliau ni waeth pa mor straen y gall y sefyllfaoedd fod?

Mae angen i chi fod yn gyfarwydd â sut mae trafodaethau ysgariad yn gweithio i chi. Bydd hyn yn eich helpu i baratoi'ch hun wrth drin eich aneddiadau eich hun.

1. Trafodaethau ysgariad - y pethau sylfaenol

Nid jôc yw cychwyn trafodaeth ysgariad ar gyfer lles eich hun a'ch plant yn y dyfodol. Mae'n rhaid i chi fod yn barod am yr hyn a all ddigwydd, nid yn unig gyda'r cyfreithlondebau ond hefyd yn feddyliol ac yn emosiynol.

2. Mae ysgariad yn emosiynol, nid yn drafodiad busnes

Ni chaniateir cymharu dim â'r effaith emosiynol ysgariad . Nid yw'r negodi ysgariad hwn yn debyg i unrhyw drafodiad arall rydych chi wedi delio ag ef ac ni allwch ei gymharu ag unrhyw drafodaethau busnes rydych chi wedi'u cael o'r blaen.

Mewn gwirionedd, efallai mai hwn fydd y cyfarfod anoddaf y byddwch chi byth yn mynd iddo. Mae'n ymwneud â chi a'r person yr oeddech chi'n arfer ei garu a byddwch yn trafod beth sydd bwysicaf i chi.

Bydd y cwpl unwaith-hapus nawr yn trafod sut y dylai'r teulu fynd ar ffyrdd gwahanol wrth gynnal y berthynas orau y gallant ei chael i'w plant. Ar wahân i hyn, diogelwch, arian ac asedau yw rhai o'r prif ffactorau i'w trafod a'u setlo.

Mae angen i chi fod yn barod yn feddyliol ac yn emosiynol.

3. Gallwch ofyn am help

Er y gallwch setlo popeth heb unrhyw gymorth, mae yna achosion bod angen cyfreithiwr, yn enwedig os oes rhai materion cyfreithiol i ddelio â nhw fel dibyniaeth, anhwylderau personoliaeth, a materion allgyrsiol bydd hynny'n effeithio ar hawliau'r person dan sylw.

Gall cyfryngwyr hefyd fod yn rhan o'ch helpu i osod yr amgylchedd ar gyfer y negodi, siarad â chi am yr hyn a fydd yn digwydd, a sicrhau y byddai'r setliad ysgariad yn mynd yn llyfn.

4. Byddwch yn ymwybodol o'r technegau a ddefnyddir ar faes y gad cyfreithiol

Peidiwch â disgwyl gêm deg o ran setliadau ysgariad. Beth sy'n deg a beth sydd ddim?

Ydych chi'n barod i weld ochr arall eich cyn? Disgwylwch dactegau, disgwyliwch i wirioneddau niweidiol ddod allan, disgwyliwch y bydd person yn gwneud unrhyw beth i ennill trafodaeth ysgariad.

Sut mae ennill trafodaeth ysgariad - 6 awgrym i'w cofio

Sut i ennill trafodaeth ysgariad?

Sut mae ennill trafodaeth ysgariad yn erbyn rhywun sy'n fy adnabod yn dda iawn? Efallai mai dyma un cwestiwn rydych chi'n ei feddwl ar hyn o bryd.

Peidiwch â phoeni! Dyma ychydig o awgrymiadau i'w cofio -

1. Anghenion mae VS eisiau

Byddwch yn barod bob amser cyn mynd i drafodaeth ysgariad. Mae'n deg nodi'ch anghenion ac mae'n syniad da gwneud eich gwaith cartref cyn i chi ddechrau negodi cytundeb setlo.

Blaenoriaethwch yr hyn sy'n bwysig i chi a'ch plant, rhestrwch eich holl anghenion yn gyntaf cyn eich dymuniadau neu'r rhai y credwch fod gennych yr hawl iddynt.


priodas hapus

2. Gwybod eich cyllid a'ch asedau

Os ydych chi'n ymwybodol nad ydych chi wir yn gyfarwydd â'ch asedau neu'ch cyllid, gwell cael help.

Peidiwch â gadael i'r parti arall drin y sefyllfa dim ond am nad ydych chi'n rhy gyfarwydd â'ch cyllid neu'r broses drafod. Ymgyfarwyddo cyn i chi drafod.

3. Plant sy'n dod gyntaf

Fel arfer, mae hyn yn rhywbeth y mae pob rhiant yn gyfarwydd ag ef. Eich plant chi fydd yn dod gyntaf a hyd yn oed os siaradwch â barnwr, byddant yn rhoi blaenoriaeth i les eich plant.

Gwybod eich hawliau fel rhiant, yn enwedig pan fydd achosion cyfreithiol yn gysylltiedig â'r trafodaethau ysgariad.

4. Peidiwch â chael eich emosiynau i fynd ar y ffordd

Mae ysgariad yn anodd - mae pawb yn brifo, ond mae'n lefel hollol newydd o ran trafodaethau ysgariad.

Yma, mae angen i chi roi eich emosiynau o'r neilltu a bod yn gadarn. Peidiwch â chael eich siglo a pheidiwch â bod ofn gofyn am seibiant os bydd y sefyllfa'n annioddefol.

5. Mynnwch help

Y rhan fwyaf o'r amser, gall cyplau weithio ar eu trafodaethau ysgariad eu hunain, ond mae yna sefyllfaoedd hefyd lle mae angen cyfryngwr.

Peidiwch ag oedi cyn cael help. Gallant helpu gyda lle y gallwch setlo'r trafodaethau, eich paratoi ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl a phethau eraill a allai fod yn ormod i chi.

6. Byddwch yn barod ar gyfer tactegau

Y gwir yw, nid emosiynol yn unig yw ysgariad, gall fod yn fudr weithiau gan y byddai rhai partïon yn defnyddio tactegau dim ond i gael eu ffordd i ennill y trafodaethau. Gallant ddefnyddio euogrwydd, pwysau, blacmeliau emosiynol, camliwio ffeithiau a mwy.

Rydych chi'n adnabod eich cyn-bartner yn ddigon da i ragweld hyn.

Sut mae ennill trafodaeth ysgariad gyda'r holl dechnegol y mae angen eu hwynebu?

I ateb y cwestiwn uchod, mae angen i chi fod yn barod. Mae'n ymwneud â pharodrwydd - os ydych chi am ennill, byddwch yn barod, byddwch yn wybodus a chael cynllun. Mae'n bosibl cynnal trafodaethau ysgariad gyda chyfreithiwr neu hebddo; mae'n rhaid i chi fod yn barod am yr hyn sydd i ddod.

Y prif nod yma yw bod yn deg a chytuno ar benderfyniadau ar y cyd.