7 Materion Ariannol Mawr mewn Priodas

7 Materion Ariannol Mawr Mewn Priodas Mae arian yn hen broblem sydd wedi priodasau yr effeithir arnynt am amser hir.

Yn yr Erthygl hon

Yn ôl ymchwil , yn dadlau am arian yw'r prif ragfynegydd o ysgariad , yn enwedig pan fo'r dadleuon hynny'n digwydd yn gynnar mewn priodas. Mae cyplau yn aml yn wynebu problemau ariannol mewn priodas.Er nad yw rhai o'r priodasau hyn yn diweddu mewn ysgariad, mae yna frwydro cyson am broblemau ariannol. Gall y tensiwn cyson hwn ladd pa bynnag hapusrwydd sydd gan y cwpl a throi priodas yn brofiad sur.

Trafodir yma rai o'r prif faterion ariannol mewn priodas a ffyrdd o atal arian rhag difetha eich priodas neu gamau ar sut i'w llywio.

Materion ariannol mewn priodas

Gadewch i ni ddeall beth yw'r prif faterion ariannol lladd priodas a sut i fynd i'r afael â phob un ohonynt yn arbenigol, heb ddifetha'ch priodas.

1. Fy arian, eich agwedd arian

Pan oeddech chi'n sengl, pa bynnag arian oedd gennych chi roeddech chi'n ei wario sut bynnag roeddech chi eisiau.

Mewn priodas, mae'n rhaid i chi addasu, rydych chi bellach yn un ac felly'r hyn y mae'r ddau ohonoch yn ei wneud bellach yw arian teulu, ni waeth pwy sy'n gwneud mwy na'r llall.

Mae priodas yn galw am rai addasiadau difrifol, ond mae'n bwysig eich bod yn gwneud hyn.

Mae rhai cyplau yn agor cyfrif ar y cyd ac mae eraill yn gweithio gyda chyfrifon ar wahân. Nid yw o bwys mewn gwirionedd; yr hyn sy'n bwysig yw tryloywder, dibynadwyedd ac atebolrwydd.

Mae hyn yn golygu bod cyfrif cyfrinachol allan o'r cwestiwn.

2. Dyled

Dyma un o'r rhesymau mwyaf mae cyplau yn ymladd.

Mae yna wŷr/gwragedd sydd â llawer o ddyled a hyd yn oed yn waeth, weithiau nid yw eu partner hyd yn oed yn ymwybodol o'r dyledion hynny.

Pan fyddwch chi'n priodi, arian yn dod yn berthynas ar y cyd , sy'n golygu bod unrhyw ddyledion personol yn dod yn ddyled ar y cyd. Yn yr achos hwn, mae angen i'r ddau ohonoch eistedd i lawr o ddechrau'ch priodas a chyfuno'ch dyledion.

Ysgrifennwch – pwy sydd arnoch chi o arian a faint? Ewch ymhellach ac ysgrifennwch gyfraddau llog pob un o'r benthyciadau hynny.

Er enghraifft -

Pan wnaethom briodi, cefais fenthyciadau myfyrwyr o fy nyddiau campws.

Fe wnaethom eistedd i lawr a llunio strategaeth faint y byddem yn ei dalu bob mis ac ar hyn o bryd, rydym wedi gorffen talu.

Weithiau bydd angen i chi fenthyca.

Rhywle byddwch yn cael cyfradd is ac yn talu'r un gyda chyfraddau uchel. Yr unig ddyled a ddylai gymryd yn hir yw morgais a dylai hyd yn oed hyn gael ei dalu mewn talpiau enfawr pryd bynnag y bo modd.

Nawr, cardiau credyd yn ddim-na.

Y syniad yma yw mynd i’r afael â dyled gyda’n gilydd ac yn ffyrnig. Os yw'ch priod yn benthyca arian heb eich caniatâd, mae hynny'n broblem ac mae angen ichi ddelio ag ef.

3. Prynu mawr

Mae'n rhaid trafod eitemau sy'n costio llawer ymlaen llaw. Mae'r rhain yn amrywio o geir i electroneg.

Fel cwpl, mae angen i chi rhowch gap y tu hwnt i hwn mae angen ichi drafod y pryniant hwnnw . Bydd hyn yn eich helpu i arbed mwy trwy osgoi achosion pan aeth eich priod allan a phrynu oergell heb ddweud wrthych.

Y pwynt a godwyd yma yw ‘ partneriaeth yw priodas .’ Mae trafod pryniannau yn caniatáu ichi weld a oes ei angen arnoch chi, faint fydd yn ei gostio ac a allwch ei fforddio yn ogystal ag lleoedd y gallwch gael gostyngiad .

Er enghraifft -

Ar ôl 3 blynedd o briodas, fe brynon ni deledu o'r diwedd fis diwethaf. Rwy'n cofio i ni siarad am y peth am ychydig ac roedd y ddau ohonom yn gwirio o gwmpas am fargeinion da.

Fel y cytunwyd, rhoesom yr arian o’r neilltu ar gyfer yr amser pan fyddem yn prynu’r set deledu.

4. Buddsoddiadau

Buddsoddiadau Mae angen trafod y dewis o fuddsoddiad a’r swm i’w fuddsoddi hefyd.

Os nad yw'r un ohonoch yn y sector ariannol nac yn deall opsiynau buddsoddi, efallai y byddwch angen gweithio gyda chwmni mae hynny'n gwneud. Hyd yn oed os ydych yn cael cwmni i wneud hynny, dylai'r ddau ohonoch byddwch yn ymwybodol o sut mae eich portffolio yn dod ymlaen .

Unrhyw penderfyniadau ynghylch a ddylid ychwanegu neu leihau eich buddsoddiad dylid ei drafod ar y cyd .

Er enghraifft -

os ydych am brynu tir, byddai'n ddoeth pe bai'r ddau ohonoch yn mynd i archwilio'r tir a bod yn rhan o'r broses brynu gyfan.

Bydd hyn yn atal y frwydr rhag buddsoddi mewn rhywbeth y mae eich partner yn ei ystyried yn ddewis gwael.

5. Rhoi

Mae hwn yn un ysgafn sy'n golygu trafodaeth gywir bob tro y cyfyd yr angen.

Er enghraifft -

Mae fy ngŵr a minnau’n eistedd i lawr bob diwedd y mis ac, wrth inni wneud ein cyllideb, rydym yn trafod y cyfan ar gyfer y mis nesaf megis cymorth i ffrindiau neu deulu estynedig.

Mae hyn yn atal un person rhag teimlo bod ei deulu'n cael ei esgeuluso. Rydyn ni'n mynd gam ymhellach, pryd bynnag rydyn ni'n anfon arian at fy nheulu, mae fy ngŵr yn ei anfon ac rydw i'n gwneud yr un peth gyda'i deulu.

Mae ystum o'r fath yn gadael iddyn nhw wybod ein bod ni ar yr un dudalen a does dim byd tebyg i fy nheulu. Mae hefyd yn rhoi eich priod mewn golau da gyda'r teulu arall.

Fodd bynnag, pan fydd angen i ni ddweud na wrth geisiadau am arian (oherwydd weithiau mae'n rhaid i chi) mae pob person yn siarad â'u teulu.

Mae hyn eto yn atal pob priod rhag edrych yn ddrwg gyda'r yng-nghyfraith.

6. Arbed

Mae angen ichi neilltuo cronfa argyfwng a hefyd arbed ar gyfer y dyfodol.

Dylech hefyd gynilo ar gyfer prosiectau teuluol (i osgoi dyled) fel ffioedd ysgol i chi a/neu'r plant. Ar unrhyw adeg, dylai'r ddau ohonoch fod yn ymwybodol faint o arian rydych wedi'i gynilo. Pwy ddylai fod yn gyfrifol am yr arian?

Yn y byd hwn, mae gwarwyr a chynilwyr.

Mae'r cynilwr fel arfer yn fwy cynnil ac mae'n dda am gynllunio'r arian. I rai teuluoedd, y gŵr ydyw ac mewn eraill, y wraig ydyw. Yn ein un ni, fi yw'r cynilwr felly rwy'n trin ein harian - ar ôl i ni gyllidebu bob mis.

Pan fyddwch chi'n briod, rydych chi nawr yn dîm ac mewn tîm, mae gan bob cyfranogwr eu cryfderau a'u gwendidau. Y syniad yw dyrannu dyletswyddau sy'n cyfateb i gryfderau pob person.

7. Cyllideb bob mis

Byddwch yn sylwi fy mod wedi siarad trwy gydol y swydd hon ar fod ar yr un dudalen ym mhob mater.

Mae cyllidebu yn caniatáu ichi drafod incwm, buddsoddiadau a gwariant bob mis.

Cyllideb ar gyfer hyd yn oed pethau cyffredin fel swper – bwyta allan ar nosweithiau dyddiad. Os yw pob person fel arfer yn cael lwfans, mae hwn yn amser gwych i'w ddyrannu.

Ar ôl cyllidebu, gwnewch yn glir pwy sydd i ddidoli pa filiau i sicrhau nad oes unrhyw fil yn mynd heb ei dalu. Cadwch lyfr neu defnyddiwch ddalen Excel fel y gallwch chi bob amser edrych yn ôl a gweld sut rydych chi wedi bod yn defnyddio'ch arian. Bydd hefyd yn dangos i chi unrhyw dueddiadau drwg a meysydd i wneud yn well.

Gall dau berson wneud cymaint gyda'i gilydd; yn fwy nag y gall unrhyw unigolyn.

Mae hyn yn wir hyd yn oed am arian. Os gallwch chi ddod o hyd i ffordd o dynnu'ch holl adnoddau at ei gilydd a'u sianelu mewn meysydd rydych chi wedi'u trafod a'u cytuno, byddwch chi'n synnu at y pethau y byddwch chi wedi'u cyflawni mewn ychydig flynyddoedd.

Ranna ’: