7 Awgrym ar gyfer Ysgariad Goroesi

Awgrymiadau ar gyfer Ysgariad Goroesi

Hyd yn oed os mai dod â'ch priodas i ben yw'r dewis iawn, y gwir yw bod ysgariad yn anodd i bawb. Mae cyfaddef trechu, a ffarwelio â'r holl amser ac egni hwnnw'n lle garw i fod. Y diwrnod y bydd eich ysgariad yn derfynol, byddwch chi'n teimlo llawer o bethau - rhyddhad, dicter, hapusrwydd, tristwch, a llawer o ddryswch. Beth sy'n digwydd nawr? Sut byddwch chi'n goroesi?Efallai eich bod eisoes wedi bod yn y modd goroesi ers tro bellach. Rydych chi'n bendant yn gwneud eich gorau i fynd trwy'r dydd. Wrth ichi symud ymlaen a phontio i'r oes newydd hon o'ch bywyd, dyma 7 awgrym ar gyfer goroesi ysgariad.
caledi priodas

1. Gofalwch amdanoch eich hun

Rydych chi wedi bod trwy lawer, a bydd eich emosiynau ledled y lle. Felly cymerwch ofal da iawn ohonoch chi'ch hun. Cael digon o gwsg, bwyta digon o fwyd iach, ymarfer corff yn rheolaidd, a cheisio cael digon o amser i lawr. Os gwnewch gamgymeriadau, peidiwch â churo'ch hun na dweud wrth eich hun eich bod yn fethiant ym mhopeth. Rydych chi'n ddynol! Byddwch yn garedig â chi'ch hun - mor garedig ag y byddech chi at ffrind da pe bydden nhw'n mynd trwy'r un peth. Bydd angen amser arnoch i alaru dros eich priodas goll, ac i allu gweithredu'n dda yn eich bywyd bob dydd.

2. Amgylchynwch eich hun gyda theulu a ffrindiau

Mae'n bwysig eich bod chi'n teimlo cysylltiad yn ystod yr amser hwn, yn enwedig gan eich bod chi wedi colli un o'ch cysylltiadau mwyaf. Amgylchynwch eich hun gyda'r bobl sy'n eich caru fwyaf. Gadewch iddyn nhw eich bywiogi â'u hegni a'u cariad cadarnhaol. Bydd yn gwneud ichi deimlo fel eich bod nid yn unig yn goroesi, ond yn ffynnu mewn gwirionedd.
nodau perthynas yn ddoniol

3. Maddeuwch eich hun

Wrth ichi edrych yn ôl ar yr hyn a aeth o'i le yn eich priodas, siawns na fydd gennych edifeirwch. Byddwch yn dal i feddwl yr holl “beth os” ar ddolen yn eich pen. Beth pe byddech chi'n gwneud hyn, a fyddai'ch priodas yn dal i fod yn gyfan? Peidiwch â gadael i'r cwestiynau hynny ddal i godi yn eich pen. Derbyn bod y briodas hon drosodd, cyfnod. Mae wedi gwneud. Felly mae'n bryd symud ymlaen. Yr unig ffordd y gallwch chi wneud hynny yw maddau i chi'ch hun. Rhoi'r gorau i guro'ch hun am yr hyn a ddigwyddodd neu a allai fod wedi digwydd.

Maddeuwch i chi

4. Maddeuwch eich cyn

Mae'n cymryd dau i tango, ac yn amlwg roedd gan eich cyn rywbeth i'w wneud â'r ysgariad hefyd. Mae'n bwysig cymryd amser i brosesu hynny, ond ar ryw adeg, mae angen i chi adael i hynny fynd. Os na wnewch chi hynny, bydd yn pla ar eich bywyd wrth symud ymlaen. Dewch o hyd i ffordd rydych chi wedi maddau i'ch cyn. Nid yw'n golygu bod yn rhaid i chi eu hoffi neu ymddiried ynddynt eto - dim ond anrheg y gallwch ei rhoi i chi'ch hun ydyw. Mae'n ganiatâd i chi beidio â chaniatáu i'ch cyn-aelod reoli eich bywyd mwyach.
vs.fear cariad

5. Mwynhewch fod yn sengl

Mae llawer sydd newydd ysgaru yn ofni bod yn sengl eto. Pam mae hynny'n frawychus? Am gyhyd, maent wedi nodi eu bod yn briod. Daethant yn gyffyrddus â'r hunaniaeth honno, ac mae'n debyg eu bod am gael yr un hunaniaeth honno am weddill eu hoes. Ond pan fydd hynny'n newid, mae'n rhaid iddyn nhw ailfeddwl pwy ydyn nhw. Mae hynny'n frawychus. Yn hytrach na gadael i hwn fod yn amser ofnus, ceisiwch gofleidio bod yn sengl. Hyd yn oed ei fwynhau! Meddyliwch am yr holl bethau y gallwch chi eu gwneud nawr nad oes rhaid i chi wirio gyda'ch cyn. Ewch allan, cael amser da! Gadewch yn rhydd a phaentio'r dref. Peidiwch â phoeni am ddyddio oni bai eich bod yn barod. Ewch allan i gael hwyl gyda ffrindiau.

6. Gwnewch rywbeth rydych chi wedi bod eisiau ei wneud erioed

Efallai bod eich hunaniaeth ychydig yn fregus ar hyn o bryd, ond cofiwch. Dyma'ch cyfle i droi deilen newydd yn eich bywyd. Byddwch yn agored i bosibiliadau newydd! Rhowch gynnig ar rywbeth rydych chi wedi bod eisiau ei wneud erioed. Ewch â dosbarth crochenwaith, teithio i India, neu fynd i awyrblymio. Yn y broses, bydd gennych antur gyffrous a byddwch hefyd yn dysgu llawer amdanoch chi'ch hun yn y broses.

7. Ewch i weld cwnselydd

Y rhan fwyaf o ddyddiau efallai y byddwch chi'n teimlo'n iawn. Ond ddyddiau eraill, efallai eich bod chi'n mynd trwy'r cynigion, dim ond goroesi. Mae ysgariad yn llawer i fynd arno ar eich pen eich hun. Ewch i weld cwnselydd a siarad am yr hyn rydych chi'n mynd drwyddo. Byddwch chi'n teimlo'n ddilys, ac yn defnyddio offer i ddatblygu sgiliau i drin pethau'n well nes i chi weld y gall bywyd ar ôl ysgariad fod yn ddisglair ac yn llawn gobaith.