Ai Cydweddoldeb Perthynas yw'r Allwedd i Berthynas Iach a Hirhoedlog?

Ai Cydweddoldeb Perthynas yw

Beth yw cydnawsedd mewn perthynas gariad?Cydnawsedd perthynas yn golygu cael yr un diddordeb, yr un hoff bethau, a'r un cas bethau.Mae rhai cyplau yn hynod gydnaws oherwydd bod y ddau ohonyn nhw'n caru chwaraeon neu'r celfyddydau neu theatr & hellip; Neu efallai eu bod yn gydnaws iawn oherwydd eu bod yn ddoeth iawn o ran beth i ddadlau yn ei gylch a beth i ollwng gafael.

Ond pam mae cydnawsedd perthynas yn bwysig ac a yw cydnawsedd mewn perthnasoedd yn allweddol i berthynas dda?Am y 30 mlynedd diwethaf, mae'r awdur, cwnselydd, prif Hyfforddwr Bywyd, a'r gweinidog David Essel, sydd wedi gwerthu orau, wedi bod yn helpu pobl i ddeall y cysyniadau allweddol o ran cariad, cyfeillgarwch a hyd yn oed perthnasoedd aelodau o'r teulu.

Isod, mae David yn trafod perthynas cydnawsedd a'i rôl wrth ddewis cymdeithion a ffrindiau iach.

“Pan edrychwn ni cyfrinachau mewn cariad , mae rhai o’r “cyfrinachau,” yn hysbys i lawer ond yn cael eu hymarfer gan ychydig.A yw hynny'n gwneud synnwyr?

Oherwydd yr hyn rydw i'n mynd i'w rannu gyda chi yma, mae miliynau ar filiynau o bobl yn gwybod, ond ddim yn gweithredu'n rheolaidd.

Un o'r cyfrinachau mwyaf o gariad yr ydym yn ysgrifennu'n fanwl iawn yn ein llyfr newydd sbon “Cyfrinachau cariad a pherthynas & hellip; Bod angen i bawb wybod! “Onid y cydnawsedd hwnnw, er ei fod yn bwysig, yw'r elfen fwyaf hanfodol wrth geisio penderfynu dewis partner cariad da neu bartner bywyd i chi!Os cydnawsedd perthynas oedd yr ateb ar gyfer a perthynas iach , oedd yr allwedd fwyaf ar gyfer a perthynas hirhoedlog , ni fyddai gennym 80% o berthnasoedd yn yr Unol Daleithiau yn y lle ofnadwy y maent heddiw.

Pe bai'r cyfan a gymerodd yn gydnaws, ni fyddem yn gofyn 'pa mor bwysig yw cydnawsedd mewn perthynas.' Byddai gennym rolau gwrthdroi'r hyn a welwn nawr: byddai 80% o'r perthnasoedd yn iach pe bai'r cyfan a gymerodd yn gydnawsedd i'w wneud mae'n gweithio.Ond, mae hon yn gyfrinach hanfodol i bob un ohonom ei deall, tra bod cydnawsedd yn bwysig i gariad tymor hir, nid dyna'r nodwedd fwyaf hanfodol yndewis partner.

Fel y gwnaethom drafod yn fanwl iawn, yr allwedd go iawn i edrych amdani ar ôl i chi benderfynu bod gennych chi gydnawsedd â rhywun oherwydd, wedi'r cyfan, mae angen i ni fod yn gydnaws i gael y berthynas honno i symud ymlaen yn y lle cyntaf.

A yw gofyn y cwestiwn hwn i'n hunain: a oes gan y person rwy'n ei ddyddio, fy mhartner, unrhyw laddwyr bargen a fydd yn dod i lawr y ffordd ac o bosibl yn dadreilio ein perthynas?

Sawl gwaith ydych chi wedi gofyn y cwestiwn hwn i rywun ar ôl iddyn nhw ddweud wrthych chi eu bod nhw newydd gwrdd â “dyn a neu fenyw eu breuddwydion”?

A ydych erioed wedi clywed unrhyw un yn gofyn y cwestiwn hwnnw o gwbl?

Wrth gwrs, fel cwnselydd a gweinidog, rwy’n gofyn y cwestiynau hyn drwy’r amser, ond mae hynny oherwydd mai fy ngwaith i ydyw!

Dros y 40 mlynedd diwethaf, rwyf wedi gweld bod yr holl gysyniad hwn o “ddelio lladdwyr mewn cariad,” lle mae angen i ni fod yn canolbwyntio ein sylw.


sut i adael gŵr cam-drin

Efallai y bydd llofrudd bargen yn rhywun sydd â phlant bach, ac rydych chi eisoes wedi cael plant ac nid ydych chi am fynd trwy hynny eto.

Neu efallai mai lladdwr bargen yw'r ffaith bod y person rydych chi'n ei ddyddio ar hyn o bryd yn cael ei gludo i'r teledu bob dydd Sadwrn a dydd Sul yn gwylio eu hoff ddigwyddiadau chwaraeon & hellip; Ac nid yw hynny'n ei dorri i chi yn unig.

Nawr nid yw'n golygu bod y naill na'r llall o'r bobl uchod yn anghywir yn yr hyn maen nhw'n ei hoffi neu'n dewis ei wneud â'u bywyd, ond os yw'r pethau hynny'n lladdwyr bargen i chi, i lawr y ffordd, byddan nhw'n dinistrio'r berthynas.

Un cwpl y bûm yn gweithio ag ef, yr ydym yn gallu ei helpu mewn gwirionedd er bod lladdwyr bargen yn gysylltiedig, oedd gŵr a oedd wrth ei fodd yn hela ac yn wraig a oedd wrth ei bodd â'r theatr.

A dyfalu beth? Roedd y gŵr yn casáu theatr, ac roedd y wraig yn casáu hela.

Felly bu bron iddo ddod â'u priodas i ben nes i ni weithio gyda'n gilydd am sawl mis, ac roeddwn i'n gallu eu cael i weld bod yna a cyfaddawd yma & hellip; Pe bai hi'n caniatáu iddo gymryd rhan yn ei gamp o ddewis p'un a yw hi'n ei hoffi ai peidio, ac os yw'n gwneud yr un peth ac yn caniatáu ac nid yn unig yn caniatáu ond yn ei hannog i barhau i weld y theatr y mae hi'n ei charu & hellip; Gall y berthynas weithio.

Ac fe wnaeth waith.

Ond mae hyn yn beth prin, mewn gwirionedd dau berson yn siarad am laddwyr bargeinion ac yn ceisio dod o hyd i ffordd i weithio drwyddynt.

Ond peidiwch byth ag anghofio'r gyfrinach gariad hon rydw i'n ei rhannu heddiw: er bod cydnawsedd perthynas yn hanfodol, mae'r mater lladd bargen hyd yn oed yn fwy beirniadol.

Os penderfynwch aros gyda rhywun sy'n ysmygu ac na allwch sefyll ysmygwyr neu ddiodydd, ac ni allwch sefyll yfwyr a hellip; Bydd drwgdeimlad yn adeiladu i lawr y ffordd, ac yn y pen draw, bydd y berthynas yn mewnosod.

Nid oes rhaid iddo fod fel hyn, a chyda'r cyfrinachau yn rhannu, rydyn ni yma i helpu i newid statws perthynas yn y byd. '

Mae unigolion fel y diweddar Wayne Dyer yn cymeradwyo gwaith David Essel yn fawr, ac mae’r enwog Jenny Mccarthy yn dweud, “David Essel yw arweinydd newydd y symudiad meddwl cadarnhaol . '

Mae ei waith fel cwnselydd a meistr Hyfforddwr Bywyd wedi cael ei wirio gan sefydliadau fel Psychology Today, a Marriage.com wedi cadarnhau David fel un o'r cynghorwyr perthynas gorau ac arbenigwyr yn y byd.

I gael mwy o wybodaeth am bopeth mae David yn ei wneud, gan gynnwys ei lyfr newydd sbon “Cyfrinachau cariad a pherthynas & hellip; Bod angen i bawb wybod! “Ymwelwch www.davidessel.com .

Gwyliwch hefyd: