8 Rhinweddau Cyffredin Perthnasoedd Parhaol i Chi a'ch Partner

8 Rhinweddau Cyffredin Perthnasoedd Parhaol i Chi a

Yn yr Erthygl hon

Ydych chi erioed wedi dymuno bod fformiwla hud y gallech ei dilyn i sicrhau y byddai eich perthynas yn mynd yn y tymor hir? Arweinlyfr a gyflwynodd y camau y mae angen i chi eu dilyn er mwyn i chi a'ch partner fyw yn hapus byth wedyn?Wel, nid yw'n hud yn union, ond mae yna rai pwyntiau cyffredin y gyfran berthynas hapus, hirdymor honno. Gadewch i ni gael a edrych ar y rhain rhinweddau perthnasoedd parhaol a gweld beth allwn ni ei ddysgu.

1. Ymrwymasant i'w gilydd am yr holl resymau cywir

Mae cyplau sy’n brolio 20, 30 neu 40 mlynedd o briodas (neu fwy) yn dweud wrthym eu bod wedi dewis ei gilydd am y rhesymau cywir. Wnaethon nhw ddim priodi oherwydd pwysau cymdeithasol, neu oherwydd eu bod yn unig, neu oherwydd bod un ohonyn nhw'n edrych ar eu partner i drwsio plentyndod gwael neu drawma arall.

Na, fe briodon nhw oherwydd eu bod yn caru eu partner am bwy oedd e bryd hynny ac yn y fan a'r lle (nid yn priodi ei botensial, ond ei botensial nawr), ac roedden nhw'n teimlo cysylltiad ystyrlon â nhw. Maent hefyd yn datgan eu bod wedi dod i mewn i'r berthynas gydag ychydig neu ddim bagiau emosiynol heb eu datrys, felly roedd ganddynt ffrâm meddwl iach wrth ymrwymo i'w partner.

2. Doedden nhw ddim yn disgwyl i briodas fod yn ateb i holl broblemau bywyd

Ymunodd cyplau tymor hir â'u priodas gyda disgwyliadau realistig.

Roeddent mewn cariad dwfn, wrth gwrs, ond roeddent hefyd yn cydnabod na allai eu partner gyflawni'r holl rolau angenrheidiol ar gyfer bywyd cytbwys. Nid oeddent yn disgwyl i'w partner fod yn enillydd bara, y ffrind gorau, yr hyfforddwr chwaraeon, yr hyfforddwr bywyd, y gwarchodwr, y therapydd, a'r cynlluniwr gwyliau yn ogystal ag athrylith ariannol.

Sylweddolon nhw fod gan bawb eu pwyntiau cryf a gwan, ac i'r olaf, mae gosod gwaith ar gontract allanol yn allweddol i gynaliadwyedd cwpl. Roeddent hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cadw cyfeillgarwch allanol i fynd a ffurfio rhai newydd, fel y gall y ddau bartner wneud pethau'n annibynnol ar ei gilydd.

Cyfeiriodd cyplau hŷn at ymwybyddiaeth bod cariad yn llanw a thrai, ac na fyddai priodas yn golygu angerdd a thân gwyllt bob dydd o'r flwyddyn. Fe wnaethon nhw bweru trwy'r dyddiau isel, gan wybod bod cariad yn y pen draw yn iawn ac mae'r cysylltiad yn dod yn ôl os yw rhywun yn barod i weithio trwy'r amseroedd anodd.

3. Er mwyn i gariad bara, rhaid i barch fod yn wastadol

Nid oes angen parch arnoch i syrthio mewn chwant.

Dyna stwff stondinau un noson. Ond ar gyfer gwir gariad parhaol, mae angen i gwpl barchu ac edmygu ei gilydd. Rydych chi eisiau chwilio am rywun sydd â gwerthoedd, moesau a moesau yn unol â'ch rhai chi.

Os nad ydyn nhw, mae'n annhebygol y bydd y berthynas yn dyfnhau ac yn ystyrlon. Ac, mae parch yn bendant yn un o brif rinweddau perthnasoedd parhaol.

4. Mae cyfathrebu parchus yn bresennol, hyd yn oed wrth ddadlau

Mae cyfathrebu parchus yn bresennol, hyd yn oed wrth ddadlau

Mae cyplau sy'n dathlu blynyddoedd lawer o fywyd priodasol yn dweud eu bod yn cyfathrebu'n dda, hyd yn oed pan fydd gwrthdaro yn codi.

Nid ydynt yn troi at alw enwau nac yn magu gwaeledd wrth ymladd. Maent yn gweithio tuag at gyfaddawd a ffordd garedig, gan wrando ar safbwyntiau ei gilydd a’i ddilysu i ddangos eu bod wedi cael eu clywed. Maent yn gwybod na all yr hyn a ddywedir byth gael ei ddweud, felly maent yn cadw hynny mewn cof pan fydd trafodaethau'n troi'n wresog.

Y peth olaf maen nhw byth eisiau ei wneud yw brifo'r un maen nhw'n ei garu fwyaf (hyd yn oed pan maen nhw'n ffraeo).

5. Hunan-gariad sy'n dod gyntaf

Cymerwch olwg ar rai cyplau hirdymor a byddwch yn sylwi eu bod yn ymarfer hunanofal yn ogystal â gofalu am ei gilydd. Maent yn gweithio i gynnal eu hiechyd corfforol a meddyliol.

Mae hyn yn golygu eu bod yn rhoi amser i ymarfer camp eu bod yn mwynhau. Os nad yw eu partner yn cytuno â'u dewis, dim llawer, byddant yn gwneud eu peth eu hunain. Gallai un fod yn rhedwr, a'r llall yn fwy o gefnogwr ioga, ac maen nhw'n caniatáu ar gyfer yr amseroedd unig hyn gan eu bod yn gwybod bod hyn yn rhan o berthynas iach.

Os yw un neu’r llall yn teimlo’r angen i weithio ar rai materion meddyliol gyda therapydd allanol, mae yna gefnogaeth ac anogaeth ar gyfer hyn.

Perthynas iach yw cyfansoddiad dau unigolyn iach, ac mae parau hirdymor yn gwybod hyn.

6.Mae maddeuant bob amser wrth law

Peidiwch byth â mynd i'r gwely yn ddig yw'r cyngor cyffredin rydyn ni i gyd wedi'i glywed, ac mae parau hirdymor yn cymryd hyn o ddifrif. Yn sicr, maen nhw'n ymladd. Ond maen nhw'n gweithio trwy'r mater, gan gymryd yr amser sydd ei angen i ddod i benderfyniad, ac yna maen nhw'n ei roi y tu ôl iddynt.

Mae'n ddrwg gen i ac rwy'n maddau eich bod yn rhan o'u geirfa. Nid ydynt yn dal dig, ac, fel y soniwyd uchod, nid ydynt yn tynnu allan hen ddicter i danio tân anghytundeb newydd. Yr hyn sydd yn y gorffennol yw gorffennol, a maddeuir iddo. Ac fel parch,maddeuantyw un o rinweddau allweddol perthnasoedd parhaol.

7. Maent yn cysylltu mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys rhyw

Ie, hyd yn oed cyplau yn dathlu eu 50 ed bydd pen-blwydd yn tystio i manteision rhyw dda i'w perthynas . Mae yna lulls mewn libido, yn sicr, ond bydd parau hirdymor bob amser yn dod o hyd i'w ffordd yn ôl i'r ystafell wely yn y pen draw. Os ydyn nhw’n gweld bod rhyw yn arafu, maen nhw’n gwybod bod hyn yn golygu bod rhywbeth arall i ffwrdd yn y berthynas ac nid ydyn nhw’n oedi cyn gofyn i’w partner beth sy’n digwydd.

Mae rhyw rheolaidd yn bwysig er mwyn cadw mewn cysylltiad.

8. Nid ydynt yn anghofio y pethau bychain

Ydych chi'n gwybod sut mae cyplau newydd yn talu sylw i ystumiau bach rhamant? Sut maen nhw'n dod â blodau, yn anfon negeseuon testun rhywiol at ei gilydd, ac yn rhoi anrhegion heb unrhyw reswm?

Nid yw cyplau hirdymor yn rhoi’r gorau i wneud hyn ar ôl i gochi cyntaf cariad cynnar bylu.

Tusw syrpreis, nodyn serch dim ond i ddweud fy mod yn meddwl amdanoch chi ... mae'r cyffyrddiadau bach hyn yn dal i olygu llawer ac yn cadw'r cysylltiad i fynd dros y blynyddoedd. Ac mae'r rhain yn bendant yn rhinweddau perthnasoedd parhaol.

Ranna ’: