Buddion Maddeuant mewn Perthynas

Mae maddeuant yn cyfrannu

Yn yr Erthygl hon

Mae maddeuant yn cyfrannu'n bennaf at berthnasoedd iach. Mae gan gyplau sydd fel arfer o ymarfer maddeuant siawns uwch o fwynhau perthnasoedd rhamantus hirach yn ogystal â boddhaol iawn. Mewn gwirionedd, mae ymchwil hefyd wedi awgrymu bod gan bobl sy'n ymarfer maddeuant diamod fwy o debygolrwydd o fyw bywyd hir.Pam mae maddeuant yn hollbwysig

Er bod nifer o fuddion maddeuant y gallwch eu mwynhau ar ôl i chi roi'r broblem y tu ôl i chi, mae'n hanfodol deall y rôl y mae maddeuant yn ei chwarae mewn perthynas. Efallai na fydd yn ymddangos yn debyg iddo, ond mae maddeuant yn un o'r allweddi i berthynas iach, yn bennaf oherwydd bod bodau dynol yn sicr o wneud camgymeriadau ar ryw adeg neu'i gilydd.

Mae pob un ohonom yn unigolion ar wahân, ac mae gan bob un ohonom ein safbwyntiau a'n meddyliau ein hunain. Yn yr un modd, rydyn ni i gyd yn ddiffygiol, ac yn anochel rydyn ni'n gwneud camgymeriadau, yn enwedig pan rydyn ni'n brifo. Er nad yw hyn yn rhoi esgus i un gam-drin rhywun yn helaeth, mae'n rhoi rheswm i chi faddau i'r person arall yn y berthynas. Os ydych chi'n dymuno mwynhau perthynas hir ac iach gyda rhywun rydych chi'n ei werthfawrogi'n ddwfn, yna bydd yn rhaid i chi weithio ar eich gallu i faddau.

Buddion maddeuant am berthnasoedd

Fodd bynnag, mae sawl budd corfforol a meddyliol o faddeuant, a ydych chi'n gwybod y gall perthnasoedd hefyd fwynhau buddion maddeuant?

Mae cyplau sy'n ymarfer maddeuant yn rheolaidd wedi dangos mwy o reoleiddio ymddygiad. Ar ben hynny, maen nhw hefyd yn dangos cymhelliant cadarnhaol tuag at eu partner hefyd, sy'n golygu, yn lle bod ag ymddygiad digio neu ddal dig, eu bod yn gollwng yr achos mewn gwirionedd. Nid yn unig hynny, ond maen nhw hefyd yn gweithio i gynnal perthynas gadarnhaol sy'n cynnwys llai o gasineb, cosbau ac elyniaeth.

Pan fyddwch yn y broses o faddau i'ch partner, mae ef neu hi hefyd yn dechrau teimlo cywilydd oherwydd y boen maen nhw'n eich rhoi chi drwyddo. Mae'r cywilydd yn dod i'r wyneb dim ond oherwydd bregusrwydd. Pan fydd rhywun yn ddig neu'n brifo, mae'n eithaf gweladwy yn eu hymatebion sydd hefyd yn angof ac yn brifo'r person arall, ac o ganlyniad, mae'r cylch yn parhau i fynd ymlaen. Fodd bynnag, pan fyddwn yn gwthio poen yn ôl ac yn ildio i ddealltwriaeth, y canlyniad yw perthynas sy'n agored i fod yn agored i niwed o'r ddwy ochr. Pan fyddwn yn cydymdeimlo â'n partner ac yn darganfod pryd rydyn ni mewn poen neu'n teimlo'n brifo, yna gallwn ni wir faddau a rhyddhau ein calonnau wrth gryfhau'r cysylltiad sydd gennym gyda'n partneriaid ar yr un pryd.

Mae sawl budd corfforol a meddyliol o faddeuant

Gall maddeuant baratoi'r ffordd i iachâd emosiynol

Mae sawl astudiaeth hefyd yn dangos y gall maddeuant baratoi'r ffordd i wella anafiadau emosiynol. Mae buddion eraill maddeuant mewn perthynas hefyd yn cynnwys galluogi empathi ar y cyd ac annog gwytnwch perthynol. Ar y cyfan, mae'n cryfhau'r berthynas. Ar wahân i adfer meddyliau cadarnhaol, mae maddeuant hefyd yn adfer ymddygiadau a theimladau cadarnhaol. Hynny yw, gall maddeuant adfer y berthynas yn ôl i'r wladwriaeth yr oedd cyn i'r broblem ddigwydd.

Buddion eraill maddeuant

Mae'r buddion y mae maddeuant yn eu cael dros ymddygiadau cadarnhaol yn rhychwantu perthnasoedd; mae maddeuant yn gysylltiedig â rhoddion elusennol, mwy o wirfoddoli, ac ymddygiadau allgarol tebyg. Mae maddeuant yn fuddiol i'r galon. Awgrymir bod maddeuant yn gysylltiedig â phwysedd gwaed, cyfradd curiad y galon is, a lleddfu straen. O ganlyniad, gall maddau ddarparu buddion tymor hir nid yn unig i'ch calon ond i'ch iechyd yn gyffredinol hefyd.

Mae maddeuant hefyd i gael ei gysylltu'n gadarnhaol â gwahanol agweddau ar iechyd; cwynion somatig, blinder, ansawdd cwsg, symptomau corfforol, a'r meddyginiaethau a ddefnyddir. O ganlyniad, roedd y gostyngiad mewn effeithiau negyddol fel y symptomau iselder, yn cryfhau rheoli gwrthdaro yn ogystal ag ysbrydolrwydd. Mae maddeuant hefyd yn rhoi rhyddhad straen i berson sydd, yn ei dro, yn cael effaith sylweddol ar iechyd yn gyffredinol.

Mae maddeuant hefyd yn rhoi rhyddhad straen i berson

Y llinell waelod

Mae maddeuant mewn perthynas, yn ogystal â maddeuant yn gyffredinol yn fuddiol i'r corff a'r meddwl, sy'n ddigon o reswm i weithio o ollwng y brifo a'r dicter a maddau i'r person arall.

Cofiwch fod maddeuant yn broses sy'n helpu'r bobl i ryddhau dicter a phoen tra hefyd yn teimlo'n llai agored i niwed ac yn gryfach i eraill. Cadwch mewn cof nad oes angen goddef ymddygiad gwarthus, ac nid yw hefyd yn ymwneud â chytuno ag ymddygiad y person arall. Fodd bynnag, mae maddeuant yn rhoi cyfle i'r unigolyn dorri'r cylch parhaus o ddrwgdeimlad a chasineb ac yn rhoi cyfle i ddod â thawelwch meddwl sy'n helpu person i symud ymlaen. Peidiwch ag anghofio bod maddeuant yn cymryd ymdrech ac amser a bod ymarfer maddeuant yn sylfaen i berthynas hapus ac iach.

Ranna ’: