Sut i Osgoi Gwahanu ac Arbed Eich Priodas rhag Ysgariad

Sut i Osgoi Gwahanu ac Arbed Eich Priodas rhag Ysgariad

Mae Gwahanu neu Wahanu Cyfreithiol yn drefniant lle mae gorchymyn llys yn ofynnol i bâr priod fyw i ffwrdd oddi wrth ei gilydd. Gwahanu gwirfoddol yw pan fydd cwpl yn penderfynu ei wneud ar eu hachos ysgariad sydd ar ddod neu fel rhagflaenydd iddo.Yn ystod gwahaniad cyfreithiol, mae'r cwpl yn parhau i fod yn briod â'i gilydd ar bapur, ond mae telerau'r gwahaniad cyfreithiol yn diffinio eu rhwymedigaethau newydd (neu ddiffyg hynny) i'w gilydd.Gorchmynnodd y Llys wahanu cyfreithiol yn cael ei wneud pan fydd angen gwahanu'r cwpl ar unwaith tra bod achos cyfreithiol ysgariad ffurfiol yn cael ei ddileu.

Mae'r cwpl yn parhau i fod yn briod yn ystod gwahaniad cyfreithiol ac fel arfer mae'n cael ei wneud i amddiffyn priod neu i ohirio rhannu asedau a fyddai'n effeithio ar drydydd parti diniwed.Mae'r rhan fwyaf o wahanu, gwirfoddol, neu orchymyn llys yn gorffen ysgariad.

Gorchmynnodd y llys fod amrywiaeth yn cyflymu effeithiau ysgariad, tra bod manylion nitty-graeanog fel alimoni, rhannu asedau, dalfa plant, cynhaliaeth plant, gorchmynion atal, iawndal a buddion amrywiol, a manylion perthnasol eraill yn dal i gael eu trafod.

Rhesymau dros wahanu gwirfoddol

Gwahanu gwirfoddol yw pan fydd cwpl yn cytuno i fyw i ffwrdd oddi wrth ei gilydd wrth aros yn briod. Dyma rai rhesymau pam mae rhai parau priod yn gwahanu o'u gwirfodd.Gwahaniaethau anghymodlon - Cyplau yn ymladd. Mae'n digwydd, ond mae perthnasoedd lle mae cyplau yn ymladd am bopeth, a does neb yn barod i gyfaddawdu ar eu stondin.

Rheoli Dicter style = ”font-weight: 400;”> - Gwneir hyn pan fydd dadleuon yn mynd allan o law. Weithiau gall eu hymladdoedd arwain at ddifrod i fywyd ac eiddo. Y peth gorau yw aros yn bell oddi wrth ei gilydd wrth iddynt ddelio â'u cyflwr meddwl i'w hatal rhag gwneud rhywbeth y maent yn difaru.

Materion Ariannol - Gwneir hyn pan fydd un neu'r ddau bartner yn anghyfrifol gyda chyllid. Gallai ffactorau fel dyled, gamblo, vices eraill beryglu'r briodas, ac mae angen gwahanu'r cwpl i atal difrod pellach i weddill y teulu.

Colli ymddiriedaeth ac agosatrwydd - Gwneir hyn fel arfer pan fydd anffyddlondeb yn gysylltiedig. Nid yw un neu'r ddau bartner ond yn brifo'r llall gyda'i bresenoldeb ac mae angen amser a lle arno i wella.


priodas anrhywiol

Amddiffyn plant - Pan fydd plant yn gweld eu rhieni yn ymladd trwy'r amser, mae wedi gwneud hynny effeithiau niweidiol ar ddatblygiad plentyn . Gallai gwahanu atal ymladd o'r fath rhag digwydd (neu ei leihau) i amddiffyn y plant.

Mae'r rhain i gyd yn rhesymau dilys pam y dylai cwpl wahanu o'u gwirfodd. Efallai y bydd yn lliniaru'r difrod, ond ni fydd yn achub y briodas. Os yw'r ddau bartner yn barod i weithio pethau allan, yna mae'n bosib achub y briodas trwy gymryd cam yn ôl ac estyn allan am help.

Datrysiadau i Atal Gwahanu

Datrysiadau i Atal Gwahanu

O edrych ar y rhesymau dros wahanu gwirfoddol, mae'r cyfan wedi'i wreiddio yn anallu'r cwpl i ddatrys eu gwrthdaro. Mae eu syniadau rhagdybiedig ar ôl cymaint o ddadleuon yn arwain at y ddau bartner yn amddiffynnol, ac nid oes unrhyw gyfathrebu adeiladol yn cael ei gyflawni.

Os yw'r ddau gwpl yn dal i feddwl am y ffordd orau i osgoi gwahanu wrth ddelio â'u materion, mae angen cael help gweithiwr proffesiynol.

Gwirfoddolwr neu weithiwr proffesiynolcwnsela priodas nid yw bellach yn opsiwn ar hyn o bryd. Os yw'r cwpl yn dal i fod yn barod i symud ymlaen gyda'r berthynas a meddwl sut i osgoi gwahanu, ni allant wneud hynny ar eu pen eu hunain mwyach.

Trydydd parti niwtral sydd â phrofiad o drin penderfyniadau gwrthdaro priodasol yw'r UNIG ffordd i'w wneud.


beth dinistrio perthynas

Gall cyplau geisio cyfathrebu, ond os yw wedi cyrraedd y pwynt lle maent yn ystyried gwahanu ac ysgaru, yna nid yw cyfathrebu o'r fath yn ddigonol mwyach.

Yn fwyaf tebygol, mae ymdrechion i drafod materion yn arwain at ddadl ddinistriol. Mae'n angenrheidiol cyflwyno eu gwrthdaro i weithiwr proffesiynol i'w ddatrys a chael trydydd parti niwtral i gyfarwyddo'r cwpl ar sut i symud ymlaen.

Bydd eu gadael i'w dyfeisiau eu hunain yn arwain at gylch dieflig yn unig ac yn cynyddu eu bywiogrwydd tuag at ei gilydd.

Y nod yn y pen draw yw dod o hyd i ffyrdd o adeiladu priodas hapus aosgoi gwahanu. Os na all y cwpl hyd yn oed ei weld ynddynt eu hunain i gael sgwrs oedolyn a chyfrifol, yna mae'r siawns o briodas hapus yn ddim.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Ceisio cymorth proffesiynol

Peidiwch â bod â chywilydd o gyflwyno'ch problemau i weithiwr proffesiynol. Mae ganddyn nhw gytundebau cyfrinachedd ac ni fydden nhw byth yn defnyddio'r hyn rydych chi'n ei ddweud yn eich erbyn. Mae angen i'r cwpl ail-alinio eu nodau, bod yn onest, a bod yn barod i'w cyflawni newidiadau i gadw eu priodas yn fyw.

Y cam cyntaf o ran sut i osgoi gwahanu yw'r parodrwydd i aberthu. Mae perthnasoedd, priodas wedi'i chynnwys, yn cynnwys system rhoi a chymryd. Trydydd parti niwtral, fel therapydd neu gwnselydd , yn gallu cadw pethau'n deg rhwng y ddau bartner.

Byddant yn atal pethau rhag mynd yn rhy bell ac yn ceisio ailsefydlu cydbwysedd a throi'r briodas yn ôl yn berthynas symbiotig.

Fodd bynnag, peidiwch â dibynnu ar y cwnselydd i achub y briodas ar ei ben ei hun. Byddant yn darparu tir niwtral i ailagor sgwrs sifil rhwng y ddau bartner. Mater i'r cwpl o hyd yw cyflwyno eu cwynion a gweithredu ar bob penderfyniad.

Ni all y cwnselydd weithredu yn lle'r naill na'r llall ohonoch. Eu gwaith yw atal y cwpl rhag tagu ei gilydd wrth iddynt rannu eu safbwynt.

Ni fydd geiriau ac addewidion yn unig yn arbed priodas. Os ydych chi eisiau gwybod sut i atal gwahanu. Mae'n cynnwys llawer o waith i'r ddwy ochr. Mae'n cynnwys cadw'ch addewidion a gweithredu ar benderfyniadau.

Os yw cwnsela yn gorffen gyda gwasanaeth gwefus yn unig, yna bydd yn ymarfer costus i'r cwpl a fyddai'n gwahanu beth bynnag.

Dim ond y cam cyntaf yw cwnsela. Ar ôl ailsefydlu cyfathrebu, mae'n bryd bod yn oedolyn a datrys eich gwahaniaethau un ar y tro. Dylai'r ddau bartner fod eisiau cadw eu priodas i fynd, a dyna'r unig ffordd ar sut i osgoi gwahanu.

Ni all unrhyw faint o gwnsela, cyfreithwyr, therapyddion, teulu, ffrindiau a thrydydd partïon eraill helpu os nad yw'r cwpl eu hunain bellach yn barod i symud ymlaen.