4 Cam i Wneud i'ch Priodas Weithio gyda Phriod sy'n Teithio

Dilynwch y 4 cam uchod ar gyfer cadw

Yn yr Erthygl honRoeddwn i amser cinio yn ddiweddar gyda grŵp o ffrindiau pan gwynodd un ffrind am sut roedd teithio gwaith aml ei gŵr yn rhoi straen ar eu perthynas. Roedd llawer o’r hyn y soniodd amdani yn gyfarwydd iawn i mi fel therapydd cwpl gan fy mod wedi clywed cyplau dirifedi yn disgrifio’r un rhwystredigaethau iawn.Disgrifiais iddi y deinameg yr wyf yn ei gweld yn chwarae allan yn rheolaidd yn fy swyddfa rhwng priod pan fydd un yn teithio yn aml ac ymatebodd iddi, “Fe wnaethoch chi fynegi mewn 5 munud yn ddeinamig sydd wedi bod yn digwydd yn fy mhriodas ers blynyddoedd nad wyf erioed wedi gallu i roi geiriau iddynt ac na allwn i byth eu deall yn llawn. ”

Y ddawns rhwng cyplau pan fydd un priod yn teithio'n aml i weithio:Mae'r priod sydd gartref yn teimlo, i raddau amrywiol, wedi'i lethu gan fod ganddo'r holl gyfrifoldeb am y plant a'r cartref tra bod eu partner wedi diflannu. Bydd y mwyafrif yn rhoi eu pennau i lawr ac yn pweru trwyddo, gan wneud beth bynnag sy'n ofynnol ganddyn nhw i gadw popeth yn rhedeg yn esmwyth gartref.

Ar ôl i'w priod ddychwelyd, maent yn aml yn ymwybodol neu'n anymwybodol fel y gallant ollwng anadl ddwfn a throi pethau drosodd at eu partner sydd bellach adref ac yn gallu eu helpu; yn aml gyda set benodol o ddisgwyliadau ar gyfer yr hyn y bydd eu priod yn ei wneud nawr, a sut y byddant yn ei wneud.

I'r priod sydd wedi bod yn gweithio, maent yn aml wedi blino ac yn teimlo'n ddatgysylltiedig. I'r rhan fwyaf o bobl, nid y gwyliau cyfareddol a'r “amser i chi'ch hun” y mae'r priod gartref yn aml yn credu ei fod yw teithio i'r gwaith. Mae gan y priod sydd wedi bod yn teithio ei set ei hun o straen i ddelio â nhw, ac yn aml maent yn teimlo eu bod yn cael eu tynnu o'r hyn sy'n digwydd gartref, neu nad oes ei angen yno. Maen nhw'n gweld eisiau eu teulu. Pan geisiant gamu i'r adwy i helpu, nid ydynt yn gwybod yr arferion sydd wedi'u sefydlu yn eu habsenoldeb, na'r rhestr hir o “bethau i'w gwneud” sydd wedi cronni.Disgwylir iddynt gamu i mewn a chymryd yr awenau, ond gyda disgwyliadau penodol iawn o ran sut y dylent fod yn cymryd yr awenau. Ac mae'r mwyafrif yn methu, yng ngolwg y priod sydd wedi bod gartref yn rhedeg pethau. Ar yr un pryd, maent yn profi drwgdeimlad y priod sy'n canfod ei bod wedi ei chael hi'n hawdd mewn cymhariaeth oherwydd nad ydynt wedi cael yr holl gyfrifoldebau gartref i reoli ar eu pennau eu hunain. Maent yn aml yn teimlo nad oes fawr ddim empathi tuag at ba mor flinedig a dirdynnol y gall teithio i'r gwaith fod. Nawr mae'r ddau briod yn teimlo'n ynysig, wedi'u datgysylltu a'u dal mewn patrwm o ddicter a drwgdeimlad.


addasu i fywyd priodasol

Diolch byth, mae yna ffordd allan o'r patrwm hwn ac mae yna bethau y gall priod eu gwneud i leihau'r straen y mae teithio yn ei roi ar berthynas.

Dyma 5 cam i wneud i'ch priodas weithio gyda phriod sy'n teithio

1. Cydnabod bod teithio gwaith yn anodd i bawb

Nid yw'n gystadleuaeth dros bwy sydd ag ef yn anoddach. Mae'n anodd ar y ddau ohonoch. Mae gallu lleisio'ch dealltwriaeth o hyn i'ch partner yn mynd yn bell.

2. Byddwch yn lleisiol am eich anghenion

Pan fydd amser ail-fynediad yn agosáu, cynhaliwch sgwrs gyda'ch priod am yr hyn sydd ei angen arnoch chi oddi wrth eich gilydd ar ôl i'r priod sy'n teithio ddychwelyd. Os oes tasgau y mae'n rhaid eu cyflawni, byddwch yn benodol am yr hyn ydyn nhw.

Pan fydd amser ail-fynediad yn agosáu, cynhaliwch sgwrs gyda

3. Bod yn gydweithredol a chynnig helpu

Cydweithiwch ar sut y gallwch chi i gyd gael yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Ewch at y sgwrs hon o safbwynt yr hyn y gallwch ei gynnig i'r llall i'w helpu i ddiwallu eu hanghenion.

Byddwch yn gydweithredol a chynigiwch helpu

4. Derbyn nad oes un ffordd gywir i wneud pethau

Byddwch yn hyblyg ynglŷn â sut y darperir yr help. Nid oes un ffordd “gywir” i bethau gael eu gwneud, ac os mai chi yw'r priod sydd wedi bod yn dal y gaer i lawr, byddwch yn agored i'r tebygolrwydd y bydd gan eich priod ffordd wahanol o wneud pethau, ac mae hynny'n iawn.

Meddyliau Terfynol

Cydnabod ymdrechion eich partner. Gwerthfawrogi'r hyn y mae pob partner yn ei wneud i'r teulu yn ystod teithiau gwaith. Dilynwch y 4 cam uchod ar gyfer cadw'r heddwch gyda'ch priod sy'n teithio.