8 Ffyrdd i Gryfhau Priodas ar ôl Cam-briodi

8 Ffyrdd i Gryfhau Priodas ar ôl Cam-briodi

Yn yr Erthygl honOs ydych chi wedi priodi ers cryn amser bellach, efallai y byddwch chi eisoes yn dechrau teimlo pwysau cael plant. Byddai'r mwyafrif o ffrindiau, perthnasau, a theulu eisoes yn dechrau gofyn pam eich bod chi'n cymryd cymaint o amser wrth feichiogi.Efallai y bydd yn swnio'n iawn ar y dechrau ond yn hwyr neu'n hwyrach mae'n dod yn annifyr iawn?

Efallai bod cael plant yn un o'r profiadau hapusaf y gallwn ei gael. Wrth weld canlyniadau eich profion positif i feddwl am enwau babanod a pharatoi ar gyfer pethau'r babi yn dod â chymaint o hapusrwydd ond beth os bydd popeth yn stopio?Beth os collwch y babi? Beth fydd yn digwydd i'ch priodas ar ôl camesgoriad ?

Effaith camesgoriad

Pan fydd y babi hir-ddisgwyliedig yn marw o gamesgoriad, pan fydd eich holl hapusrwydd yn stopio a'ch holl ymdrech yn cael ei wastraffu, sut ydych chi'n dechrau ymdopi? Colli plentyn yw un o'r profiadau mwyaf poenus y byddai cwpl yn ei brofi.

Er ein bod i gyd yn wahanol, mae effeithiau camesgoriad yn annisgrifiadwy. Mae rhai pobl yn gryf a rhai ddim a bydd y ffordd rydyn ni'n delio â cholli plentyn yn wahanol i'w gilydd.
camau i wahanu cyfreithiol

Mae bod yn dorcalonnus yn danddatganiad. Sut allwch chi fod yn dorcalonnus yn unig ar ôl i chi golli'ch plentyn?

Mae gwahanol emosiynau i gyd yn dechrau dod allan o euogrwydd, casineb, ofn, tristwch ac eiddigedd. Dyma pryd mae'r holl ffydd sydd gennych chi yn cael ei cholli ac rydych chi'n rhoi'r gorau i gredu am harddwch bywyd.

Ar y cyfan, mae effaith camesgoriad nid yn unig i'r fam ond hefyd i dad y babi yn y groth yn enfawr. Fel maen nhw'n dweud, mae'r boen yn eich newid chi yn unig. Mae hwn hefyd yn drobwynt i unrhyw briodas gan y bydd nid yn unig yn dod â thorcalon eithafol ond hefyd yn gallu arwain at ysgariad.Sut mae'n effeithio ar y briodas

Mae gan bob un ohonom wahanol arddulliau emosiynol o ymdopi ac nid oes dau berson a fydd yn galaru'r un peth. Mae hyn hefyd yn mynd i barau priod sydd wedi dioddef colli eu plentyn yn y groth.

Weithiau gall proses alaru'r cwpl fod yn wirioneddol gyferbyn â hynny yn lle rhannu'r boen, maen nhw'n dechrau mynd i nerfau ei gilydd.Pan fyddai un o’r partneriaid eisiau siarad am yr hyn a oedd wedi digwydd tra bod y llall yn gwrthod derbyn y realiti ac yn dod o hyd i ffordd i ddargyfeirio’r mater, gall hyn achosi dadleuon a all arwain at feio a chasáu. Beth sy'n digwydd ar ôl hyn? Byddai'r cwpl yn dechrau gwyro oddi wrth ei gilydd ac yn y pen draw gallent arwain at ddewis ysgariad.

Sut i gryfhau priodas ar ôl camesgoriad

Sut i gryfhau priodas ar ôl camesgoriad

Pan fydd cwpl yn wynebu camesgoriad mae'n anochel cael rhai anghytundebau a hyd yn oed ddatgysylltu oddi wrth ei gilydd ond yn lle beio'ch gilydd a chasáu'ch gilydd, mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n cryfhau'ch priodas yn yr amser caled hwn.


o ble mae cariad yn dod

1. Cymerwch ychydig o amser yn unig

Rhyfedd fel y mae'n ymddangos, weithiau, yr unig beth y bydd ei angen arnoch chi yw gofod a rhywfaint o amser yn unig. Bydd hyn nid yn unig yn osgoi gwrthdaro ond bydd hefyd yn caniatáu ichi alaru yn eich ffordd eich hun a'ch cyflymder eich hun.

Weithiau, mae cysur cyson yn gweithio ond weithiau mae'n ildio i ddadleuon felly cymerwch eich amser ar eich pen eich hun.

2. Trefnwch beth amser gyda'ch gilydd hefyd

Mor bwysig ag amser “fi”, mae angen i chi hefyd wynebu'r ddioddefaint hon gyda'ch gilydd rywbryd. Nid oes angen i chi fod gyda'ch gilydd bob dydd gan fod yr “amser fi” yr un mor bwysig ond pan fyddwch chi'n symud ymlaen pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi'n barod i siarad ac setlo, ewch ar ddyddiadau.

Siarad, ailgynnau'r berthynas. Peidiwch â gadael i'r graith camesgoriad arwain eich priodas i'w diwedd.

3. Parchwch ffordd eich gilydd o fod ynghlwm

Mae gan bobl linell amser wahanol pan maen nhw'n galaru, disgwyliwch hyd yn oed eich priod yn wahanol . Ni all rhai mamau symud ymlaen yn fuan iawn a gallant hyd yn oed gael problemau gydag ymroi i agosatrwydd tra gall eraill.

Mewn ychydig fisoedd, gallant ddelio â cholli eu plentyn yn y groth. Byddai rhai tadau, er y byddai brifo eisoes yn iawn mewn ychydig fisoedd, mae rhai yn aros yn dawel ac yn bell.

Mae angen parch a chefnogaeth gan y priod arall ar bwy bynnag sydd angen mwy o amser i alaru, nad ydyn nhw'n eu gorfodi i deimlo a bod yn iawn dim ond oherwydd eich bod chi eisoes.

4. Siarad a pheidio ag ymladd

Siarad a pheidio ymladd

Peth arall i'w gryfhau priodas ar ôl camesgoriad yw siarad a pheidio ag ymladd. Peidiwch â beio'ch gilydd yn hytrach; byddwch yno i wrando ar unrhyw beth y mae'ch partner eisiau ei rannu. Ni all unrhyw un ei ddeall yn well na chi.

5. Deall nad ydych chi'n atebol i unrhyw un

Nid oes rhaid i chi ateb yr holl gwestiynau y bydd pobl yn eu gofyn i chi. Os ydych chi'n teimlo nad ydych chi neu'ch priod yn barod am hyn, yna esgusodwch eich hun a gadewch.

Nid oes unrhyw esboniad arnoch i unrhyw un, yn enwedig gyda phwnc camesgoriad.

6. Peidiwch â gorfodi agosatrwydd

Mae cam-briodi hefyd yn gysylltiedig ag agosatrwydd y pâr priod. Weithiau, mae'n dod felly trawmatig i feichiogi eto oherwydd colli'r plentyn yn y groth a bod yn agos at eich priod efallai y bydd yn dod â thorcalon yn ôl yn unig. Gwnewch hynny pan fyddwch chi'n barod nid oherwydd ei fod yn ddyletswydd arnoch chi. Parchwch eich gilydd.

7. Trysorwch gof eich plentyn

Mae cau yn anodd ond os oes gennych ffordd i roi cof i'ch plentyn fel paentiad, enw, neu hyd yn oed fan lle gallwch ymweld â'ch plentyn yna gall hyn helpu i ddelio â chau.


arwyddion o faterion agosatrwydd

8. Peidiwch ag oedi cyn gofyn am help

Gall cam-briodi fod yn drawmatig ar wahanol lefelau a gall effeithio arnoch chi a'ch priod mewn ffyrdd nad ydych chi hyd yn oed yn eu dychmygu. Os oes ei angen, peidiwch â bod ofn gofyn am help.

Peidiwch â meddwl beth fydd pobl eraill yn ei ddweud oherwydd nid dyma eu bywyd. Os ydych chi'n credu mai cymorth proffesiynol yw'r allwedd i achub eich priodas yna gwnewch hynny.

Ni allwn byth fod yn barod gyda’r hyn y bydd bywyd yn ei daflu atom, mae hiraeth am blentyn ac yna eu colli heb gael cyfle i’w dal y tu hwnt i ddim ond brifo - mae’n gymysgedd o deimladau a all ddod ag unrhyw berson i lawr.

Mae sut rydych chi'n bownsio'n ôl yn fyw ac i'ch priodas yn her yn wir. Priodas ar ôl camesgoriad yn dueddol o chwalu a gall hyd yn oed arwain at ysgariad ond mae'n rhaid i chi gofio os ydych chi'n gweld faint mae'ch priod yn ceisio'ch helpu chi. Gyda'n gilydd, bydd yn llawer haws derbyn y golled a symud ymlaen i'r dyfodol.