Ydych chi'n Barod ar gyfer Bod yn Rhiant?

Ydych Chi Gall gwneud y penderfyniad o gael babi fod yn frawychus. Hynny yw, sut allwch chi wybod yn sicr a ydych chi'n barod?

Yn yr Erthygl hon

Yn sicr nid yw'n fater o gyrraedd oedran penodol neu fod o fewn amserlen benodol ar ôl eich priodas, mae'n fwy o fater o gyflwr meddwl.Os byddwch chi'n talu sylw manwl i'ch meddyliau a'ch gweithredoedd, efallai y cewch chi syniad a ydych chi'n barod ai peidio. Wrth gwrs, mae'n frawychus ar y dechrau ac ni allwch byth fod 100% yn siŵr eich bod chi'n barod. Ond yn union fel unrhyw garreg filltir arall mewn bywyd, mae llawer o bobl wedi mynd drwyddi ac wedi goroesi. Ac ar wahân i hynny, gadewch i ni ei wynebu, mae cael babi yn un o wyrthiau mwyaf rhyfeddol bywyd.

Felly, dyma saith arwydd a all eich helpu i benderfynu a ydych chi'n barod i gael babi.

1. Rydych chi'n gwybod sut i ofalu amdanoch chi'ch hun

Un o'r pethau pwysicaf o fod yn ofalwr yw gwybod sut i ofalu amdanoch chi'ch hun yn gyntaf. Cyn bod yn gyfrifol am ofalu am fod dynol arall, dylech sicrhau eich bod yn gofalu amdanoch eich hun. Mae babi angen rhieni sy'n sefydlog ac yn iach (yn gorfforol ac yn emosiynol). Waeth sut rydych chi'n edrych arno, does dim amheuaeth bod gofalu am fabi yn llawer o waith. Gall diffyg cwsg, dal eich babi a bwydo fynd yn flinedig iawn ar ôl ychydig. Felly, mae'n hynod bwysig bod mewn cyflwr da a byw bywyd iach. Mae gorffwys pryd bynnag y gallwch a maethiad da yn chwarae rhan bwysig ohono, yn enwedig i'r fam.

2. Rydych chi'n gallu rhoi anghenion pobl eraill o flaen eich un chi

Allwch chi fod yn anhunanol? Allwch chi roi'r gorau i rywbeth rydych chi wir ei eisiau er mwyn rhywun arall?

Os yw'r atebion i'r cwestiynau hyn yn gadarn, yna rydych chi'n gallu rhoi anghenion pobl eraill o flaen eich rhai chi. Mae cael babi yn golygu y bydd angen i chi roi’r gorau i’ch dymuniadau a’ch anghenion weithiau er lles eich babi. Eich plentyn fydd eich prif flaenoriaeth. I'r rhan fwyaf o bobl, mae hyn yn digwydd yn naturiol, heb orfod penderfynu rhoi eich babi yn gyntaf. Mae pob rhiant eisiau'r gorau i'w plant.

3. Rydych yn agored i newid yn eich ffordd o fyw

Mae bod yn rhiant yn rhoi teimlad o hapusrwydd a chyflawniad i chi. Ond mae hefyd yn golygu gorfod aberthu rhai o'r pethau y gwnaethoch chi eu cymryd yn ganiataol yn eich bywyd cyn-baban. Cysgu'n hwyr, mynd allan i glybio, neu daith ffordd ddigymell yw rhai o'r pethau y bydd yn rhaid i chi roi'r gorau iddi (o leiaf am flynyddoedd cyntaf bod yn rhiant).

Y cwestiwn yw, a ydych chi'n fodlon aberthu hen arferion i rai newydd?

Cofiwch, nid yw'n golygu rhoi'r gorau i'r holl bethau hwyliog! Yr hyn y mae'n ei olygu yw gwneud gweithgareddau eraill sy'n gyfeillgar i'r teulu ac efallai ychydig o gynllunio ychwanegol.

4. Rydych chi'n fod dynol cyfrifol

Mae bod yn gyfrifol yn golygu deall y bydd yr hyn a wnewch a’r hyn a ddywedwch yn effeithio ar fywyd eich babi (dim pwysau yma).

Bydd eich babi yn dynwared eich gweithredoedd ac yn edrych i fyny atoch chi. Dyna pam y dylech roi sylw ychwanegol i'ch gweithredoedd a'ch geiriau.

Gadewch i ni ei wynebu,mae magu plentyn yn ddrud. Mae bod yn gyfrifol hefyd yn golygu cael gorchymyn yn eich bywyd, a bod yn barod yn ariannol ar gyfer plentyn. Os yw eich sefyllfa bresennol mewn bywyd yn byw o becyn cyflog i becyn talu, neu os ydych mewn dyled, mae'n debyg ei bod yn well aros nes i chi gael eich gweithred gyda'ch gilydd. Dechreuwch gynllunio a chynilo fel eich bod yn siŵr eich bod yn barod am y costau ychwanegol.

5. Mae gennych system gymorth ar waith

Nid wyf yn adnabod llawer o barau a gyrhaeddodd y daith anhygoel hon ar eu pen eu hunain yn unig. Os oes gennych chi a’ch partner aelodau agos o’ch teulu a ffrindiau sy’n fodlon eich helpu, ni fydd yn rhaid i chi bwysleisio cymaint am gael babi.

Gall cael rhywun agos yn rhoi cyngor gwych i chi fod yn ddefnyddiol iawn ac yn lleddfol. Mae bod yn rhiant yn debyg i reidio roller coaster emosiynol a gall y gefnogaeth gan eich anwyliaid wneud byd o wahaniaeth. Dyna sy’n eich cadw’n hyderus, yn saff ac yn ddiogel.

6. Mae gen ti le yn dy galon a'th feddwl

Os yw'ch swydd yn feichus iawn, mae gennych chi grŵp mawr o ffrindiau tynn ac rydych chi'n dal yn y cyfnod mis mêl gyda'ch partner, gallai hynny olygu nad oes gennych chi ddigon o adnoddau emosiynol ar hyn o bryd i fuddsoddi mewn babi.

Mae babi angen sylw 24/7. Os ydych chi'n teimlo bod y pethau eraill yn eich bywyd a am eich cadw'n brysur yn llawn amser, yna efallai nad ydych yn barod ar gyfer y math hwn o ymrwymiad eto.

Fel y soniwyd yn gynharach, bydd cael babi yn newid eich ffordd o fyw. Bydd gennych lai o amser i gwrdd â ffrindiau a llai o amser ar eich pen eich hun gyda'ch partner. Felly, os ydych chi'n teimlo nad ydych chi'n barod i gyfaddawdu ar y pethau hynny eto, nid dyma'r amser iawn.

7. Rydych chi'n dechrau sylwi ar fabanod ym mhobman

Mae'n debyg mai dyma'r arwydd amlycaf sydd. Rydych chi'n dechrau gweld babanod ym mhob man rydych chi'n mynd. Rydych chi'n talu sylw iddyn nhw ac maen nhw hyd yn oed yn rhoi gwên wirion ar eich wyneb wrth i chi gerdded heibio. Os oes gennych chi ffrindiau agos neu berthnasau sydd wedi cael babi yn ddiweddar a'ch bod chi'n cael eich hun yn dal ac yn chwarae gyda'u babi, mae'ch ymwybodol yn ceisio dweud rhywbeth wrthych chi -rydych chi'n barod am fabi. Os ydych chi wedi darllen yr holl arwyddion hyn ac wedi teimlo ymdeimlad o adnabyddiaeth gyda nhw (neu gyda'r mwyafrif ohonyn nhw), yna efallai eich bod chi'n barod i gymryd y naid!

Pauline Plott
Mae Pauline Plott yn flogiwr o Lundain a ddaeth yn guru dyddio ar ôl dysgu'r seicoleg y tu ôl i ramant modern a chofrestru ar gyfer gwefannau cyfeillio i fynd ar drywydd hapusrwydd perthynas. Mae hi'n rhannu ei hadolygiadau a'i barn ar www.DatingSpot.co.uk .

Ranna ’: