Ydy E'n Meddwl Amdanat ti? Dyma 4 Peth i'w Wneud Ef yn Gwallgof Amdanoch Chi

Cwpl Rhyfeddol yn Eistedd Ar Fainc Yn Caffe Lady Sy

Yn yr Erthygl hon

Un o brif agweddau perthynas ywcadw'r fflam cariad yn llosgia swyn yn fyw. Nid dod o hyd i'r dewrder i ollwng y 3 gair hudol hynny yn unig yw'r gwaith caled go iawn, ond mae'n rhoi meithriniad cyson i'r berthynas. O ystyried bod dynion a merched yn rywogaethau hollol wahanol, mae'n hanfodol deall y safbwynt amgen, dod o hyd i dir cyffredin a chadw'r ymdrech ddwy ffordd.

Y Llyfr Mae Dynion O'r blaned Mawrth, Merched O Fenws yn siarad am sut mae dynion yn meddwl ac, yn yr un modd, anghenion emosiynol gwahanol menyw. Fel menyw, efallai yr hoffech chi gael diod hud i ddeall beth sydd gennych chi efallai bod dyn yn meddwl, i wneud iddo chwennych yn gyson i chi a chael iddo fynd yn wallgof.

Wel, gadewch i ni chwalu'r myth.

Er mwyn sbecian i mewn i'w galon a gwybod beth mae'ch dyn yn ei feddwl, y rheol yw deall ei bersbectif. Yn seicolegol, mae dynion a merched yn meddwl yn wahanol, ac mewn perthynas, mae'n hanfodol gweithio ar y ffaith hon. Felly, gyrru ef yn wallgof gyda'r cynghorion canlynol mewn golwg, a gofalwch ei fod methu stopio meddwl amdanoch chi.

Gadael Eich Gwarchodlu i Lawr

Cwpl Rhamantaidd Cawcasws sy

Mae bod yn agored i niwed yn ymwneud â dewis yn ymwybodol i fod yn llawn mynegiant a gosod eich calon allan yn union fel y mae. Yn sgwrs TEDxHouston Prifysgol Houston yn 2010 yr Athro Brené Brown, Grym Bod yn Agored i Niwed, hi'n dweud,

Mae aros yn agored i niwed yn a risg mae'n rhaid i ni gymryd os ydym am brofi cysylltiad.

Rydym yn argymell bod yn ddigon agored i niwed i fod yn agored amdanoch chi'ch hun a chael gwared ar yr holl swildod. Mae bod yn brifo, yn ofnus neu'n hapus yn rhan o'n bodolaeth ac ni ddylai fod unrhyw gywilydd mewn bod heb sensro. Fodd bynnag, peidiwch â gorddigolledu i wneud lle yn ei galon.

Nid oes unrhyw gadarnhad wedi'i ysgythru mewn carreg o gwmpas sut i wneud i'ch dyn fynd yn wallgof, ond mae mynegi eich llawenydd, eich nodau, a'ch nwydau yn rhydd yn mynd ymhell i gryfhau'r cwlwm. Mae bregusrwydd yn ddeniadol . Mae'n un o flociau adeiladu'r berthynas a bydd yn anochel yn arwain eich dyn i feddwl ei fod yn dal pŵer yn y berthynas gymaint â chi.

Trwy fod yn agored i niwed, rydych chi'n tynnu'n nes atoch chi'n emosiynol ac yn ei helpu i ddod â'i swyn bachgenaidd allan. Ac os ydych chi'n pendroni sut i wneud iddo ddal i feddwl amdanoch chi , mae angen iddo fod yn sicr trwy eich ystumiau y gall agor ei galon hefyd. Yn hytrach na chadw'r rhaff yn eich dwylo, daliwch un pen o'r rhaff a gofynnwch iddo ddal y pen arall. Bydd yn ei werthfawrogi.

Yr Effaith Drych

Pâr Ifanc Dosbarth Yn Eistedd Yn Ôl A Siarad Gyda

Os ydych chi eisiau eich dyn yn meddwl chi, un o'r ffyrdd effeithiol yw i ddal ei sylw gan paru ag ef ar lefel isymwybod. Bydd hyn yn adlewyrchu eich ymdrechion iddo ac ar yr un pryd, yn ychwanegu elfen o hwyl i'r berthynas. Bydd yn dod o hyd i hyn ystum rhamantus hynod o apelgar a ni fydd yn stopio meddwl amdanoch chi.

Mae drychau'n digwydd llawer ar lefelau isymwybod hefyd. Mae'n dod yn arfer gweithredol mewn perthynas ag amser ac yn adeiladu sylfaen gadarn. Pan fydd gennych syniad pendant am y ffordd y mae'n meddwl , Mae'r ddau ohonoch yn dechrau adlewyrchu eich gilydd ar lefel emosiynol hefyd.

Fodd bynnag, bydd adlewyrchu emosiynol yn cymryd ei amser melys ei hun pan fydd y ddau ohonoch yn dechrau darllen meddwl eich gilydd a gweld trwy ymadroddion. Ni ddylai fod unrhyw frys. Gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n ceisio bod yn anobeithiol cael iddo dy garu di . Peidiwch â bod yn werthwr gwthiol.

Byddwch Wir I Chi Eich Hun

Yr un peth y mae dynion yn ei werthfawrogi fwyaf mewn merched yw didwylledd. Os ydych chi am iddo feddwl amdanoch chi drwy'r amser, rhaid ichi gyflwyno'ch hun mewn modd didwyll a dilys. Peidio â bod yn driw i chi'ch hun yw un o'r camgymeriadau mwyaf cyffredin y mae menywod yn tueddu i'w gwneud.

Nid yw dyn eisiau i fenyw feddwl y ffordd y mae'n ei wneud, hoffi'r pethau y mae'n eu hoffi, ymddwyn fel y mae'n ymddwyn. Os oedd hyn yn wir, byddai'n priodi ei hun. Nid yw dynion eisiau i fenywod fygu eu barn eu hunain oherwydd gallent wrthdaro â nhw; yn lle hynny, mae dynion yn caru merched sy'n gallu mynegi eu safbwynt a phwy sy'n wreiddiol.

Un o brif fanteisionaros yn wir ac yn onestyw y bydd yn rhoi rhwydd hynt iddo fynegi ei feddyliau hefyd. Unwaith y bydd yn dod o hyd i'r gofod hwnnw y gall roi ei ymddiriedaeth arnoch chi hefyd, fe fydd meddwl amdanoch chi bob amser.

Nid yw dynion eisiau adnabod merched a fydd yn aflonydd wrth feddwl am ddangos eu hunan dilys. Felly, er mwyn cael eich dyn i feddwl mai chi yw'r un, arhoswch yn ddilys.

Byddwch Garedig

Daeth Dyn Milwrol yn Cofleidio Ei Gwraig Adref Am Wyliau Ar Ôl Dyddiau Gwasanaeth Cyflawn

Mae caredigrwydd yn ansawdd sy'n ddeniadol i bawb , astudiaethau dangos. Mae ymchwil hefyd yn dangos bod caredigrwydd yn gysylltiedig â gallu i ffurfio cynghreiriau cymdeithasol. Fel y dywedodd y bardd enwog Maya Angelou:

Bydd pobl yn anghofio’r hyn rydych wedi’i ddweud, bydd pobl yn anghofio’r hyn a wnaethoch ond ni fyddant byth yn anghofio’r ffordd y gwnaethoch chi iddynt deimlo.

Felly ar y dyddiad cyntaf, ail, trydydd neu unrhyw ddyddiadau dilynol, efallai na fydd yn sylwi ac yn cofio'r ffrog a wisgasoch ond bydd yn cofio os oeddech yn garedig ac yn gwrtais gydag ef ac unrhyw berson arall y gwnaethoch ryngweithio ag ef. Felly byddwch yn garedig a gallwch fod yn sicr ei fod bob amser yn meddwl amdanoch yn y ffordd orau bosibl.

Tynnu i ffwrdd terfynol

Mae dynion yn gweld merched hunanhyderus a barn yn adfywiol ac yn anorchfygol. Os ydych chi eisiau eich dyn yn meddwl rydych chi'n wahanol, yna mynegwch eich hun sut ydych chi. Os yw'n edrych ymlaen at ymrwymo yn y tymor hir, mae chwareusrwydd, annibyniaeth ac anwyldeb yn rhai o'r rhinweddau ychwanegol y byddai'n eu gwerthfawrogi.

Weithiau, mae mynegi eich emosiynau yn blaen ac yn amrwd yn eich gwneud chi pwy ydych chi. Felly boed y fenyw honno, gweithredwch fel y dymunwch a gadewch iddo weld eich holl ogoniant ynghyd â'ch diffygion os ydych chi am iddo feddwl amdanoch chi drwy'r amser.

Ranna ’: