A yw Eich Priodas wedi Cyrraedd Cam Ysgariad Emosiynol

A yw Eich Priodas wedi Cyrraedd Cam Ysgariad Emosiynol

Yn yr Erthygl hon

O bryd i'w gilydd gofynnir i mi, Beth yw'r broblem y mae'r rhan fwyaf o'r cyplau a welwch mewn cwnsela priodas yn cael trafferth â hi? Yna maen nhw'n rhoi eu dyfalu i mi beth maen nhw'n meddwl yw'r ateb. Wrth gwrs, gan amlaf maen nhw'n meddwl mai cyfathrebu ydyw.Ydy, mae cyfathrebu yn broblem fawr i'r rhan fwyaf o gyplau. Bydd eraill yn dyfalu bod cyplau yn cael trafferth fwyaf gyda materion rhywiol. Ie mae nhw yn. Mae gan bron bob cwpl broblemau rhywiol neu bydd ganddynt broblemau rhywiol ar ryw adeg yn eu perthynas.

Ond os byddwch yn gofyn i mi beth yw'r mater sylfaenol yr wyf yn dod o hyd i gyplau sy'n cael trafferth ag ef yw cysylltiad. Mae llawer o amrywiaeth o ran problemau ymhlith cyplau, ond y broblem yr wyf yn ei gweld amlaf yw eu teimlad o ddatgysylltiad emosiynol.

Mae llawer o barau yn dod ymlaen yn iawn. Maent yn cyflawni eu rolau fel y dylai cwpl. Coginio, glanhau, trwsio, atgyweirio, golchi, gweithio, a darparu popeth sydd ei angen i gynnal bywyd da. O bell, mae ganddyn nhw briodas dda iawn a bywyd da. Ar lefel ddyfnach, yn rhy aml mae datgysylltiad emosiynol rhyngddynt.

Mae mwy o ddatgysylltu mewn perthynas na chysylltiadau

Mae pob perthynas mewn proses gyson o gysylltu a datgysylltu. Mewn gwirionedd, mae mwy o ddatgysylltu sy'n mynd ymlaen mewn perthynas nag sydd o gysylltiad.

Mae cwsg yn datgysylltu cwpl yn ogystal â rhoi sylw i anghenion plant, mynd i weithio, cynnal yr amgylchedd byw, treulio amser gyda'n diddordebau ein hunain fel hobïau, ymarfer corff a chwaraeon. Hefyd, gall amser a dreulir gyda theulu estynedig, ffonau symudol, teledu a chyfrifiaduron wahanu a datgysylltu hyd yn oed y cwpl mwyaf cariadus.

Mae materion heb eu datrys yn arwain at bartneriaid yn codi waliau cerrig i'w gilydd

I lawer gormod o gyplau, mae gwrthdaro a gwahaniaethau heb eu datrys yn creu teimladau drwg sy'n gwneud i gyplau dynnu'n ôl oddi wrth ei gilydd a chau i lawr.

Yn aml, mae teimladau sy'n brifo o faterion heb eu datrys yn ysbrydoli ymatebion sy'n feirniadol a hyd yn oed yn elyniaethus. Gallant hefyd ysbrydoli partner i godi cerrig i'w cymar a thynnu'n ôl o'r berthynas. Yn ogystal, mae'n ymddangos bod gan lawer o'r cyplau rydw i wedi gweithio gyda nhw anwybodaeth lwyr ar sut i ddatrys gwrthdaro a gwahaniaethau.

Yn aml nid oes ganddynt sgiliau cyfathrebu. Pan fyddan nhw'n ceisio siarad am yr hyn sy'n wirioneddol bwysig iddyn nhw, maen nhw'n creu cyfyngau ac yn dieithrio gwrthdaro. Pan fyddant yn cau eu teimladau cariad, dim ond ar lefel ymarferol y maent yn ymwneud â'i gilydd.

Mae'r teimladau meddal, tyner, sensitif i'w gilydd yn cael eu hatal a heb eu mynegi. Nid oes bellach fynegiant o empathi neu ddilysiad o anghenion a theimladau eu partner. Mae'r waliau'n codi ac ni allant deimlo'r cysylltiad emosiynol â'u partner.

Maent mewn gwirionedd wedi ysgaru yn emosiynol yn eu priodas!

Rhaid i briodas olygu cysylltiad

Rhaid i briodas olygu cysylltiad

Rwy'n diffinio priodas fel teimlad o gysylltedd emosiynol, seicolegol, ysbrydol a chorfforol. Pan fyddwch chi'n colli'r teimlad hwnnw o gysylltiad, rydych chi wedi ysgaru yn eich priodas; nid ydych chi wedi gwneud yr ysgariad yn gyfreithlon.

Nid oes gennych briodas mewn gwirionedd. Mae gennych ddarn o bapur sy'n dweud yn ôl y gyfraith eich bod yn briod. Mae'r gwrthwyneb hefyd yn wir.

Yn ôl fy niffiniad i, nid y briodas na'r drwydded sy'n eich priodi. Ni allech erioed fod wedi cael priodas na chael trwydded ac yn ôl fy niffiniad i, fe allech chi fod yn fwy priod â'ch partner na rhywun a gafodd briodas ac wedi llofnodi trwydded priodas y wladwriaeth. Ni welaf fawr o wahaniaeth rhwng cwpl sydd wedi bod yn byw gyda'i gilydd ers 5 neu 10 mlynedd a chwpl sydd wedi bod yn briod yn swyddogol ers 5 neu 10 mlynedd.

Felly sut mae cwpl yn ailbriodi â'i gilydd ac yn symud o gyflwr seicolegol ysgaredig i fod yn gysylltiedig a phriodi eto?

1. Cofiwch fod pob bod dynol yn ddiffygiol

Ein natur sylfaenol ni yw camddeall, bod yn ansensitif, bod yn hunanol a hunan-ganolog, bod yn amddiffynnol, wedi brifo ac yn ddig.

Tueddir ni i gadw ein traed yn ein hesgidiau ein hunain ; anaml y dylem roi ein traed yn esgidiau ein partner.

Mae perthynas gysylltiedig yn ei gwneud yn ofynnol i gwpl ddatblygu goddefgarwch uchel ar gyfer sgriwiau, camgymeriadau, camddealltwriaeth a damweiniau eu partner - y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu hachosi allan o anwybodaeth.

Mae derbyn dynoliaeth ein gilydd yn golygu ein bod yn cadw draw oddi wrth farnu, magu plant, neu fygwth hunan-barch ein partner. Rydyn ni'n rhannu pŵer a rheolaeth ac yn cymryd ein tro i gael ein ffordd.

Mae hynny'n golygu gadael i'n partner ddylanwadu arnom i wneud y pethau y mae arnynt eu heisiau a'u hangen. Mae'n golygu gwneud ymdrech barhaus i beidio â rheoli'r berthynas ac i werthfawrogi, gwerthfawrogi a dysgu o'n gwahaniaethau. Rwy'n gadael i'm partner ddylanwadu arnaf; mae'r ddau ohonom yn benteulu ac rydym yn sensitif i gadw pethau'n gytbwys a theg.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

2. Byddwch yn ymwybodol o bwysigrwydd defodau cyswllt

Mae cysylltu yn seicolegol, yn emosiynol, yn ysbrydol ac yn gorfforol yn hanfodol i gynnal uniondeb y berthynas. Mae cadw cyfathrebiad yn agored ac yn barhaus fel y gallwch godi materion a thrafod datrysiad yn amhosibl heb rannu amser cyswllt â'ch gilydd.

Dylai amser cyswllt fod yn ddefodol ac wrth hynny, rwy'n golygu amser penodol sy'n rhan reolaidd o bob diwrnod, neu bob yn ail ddiwrnod, neu o leiaf unwaith yr wythnos.

Dylai fod yn amser pan fyddwch chi a'ch partner ar eich pen eich hun gyda'ch gilydd i wyntyllu materion, teimladau a gwybodaeth. Gall fod yn amser penodol erbyn y cloc neu’n benagored, ond dylai’r drafodaeth ddod i ben gyda’r cwpl yn dilysu eu cariad a’u gwerthfawrogiad o’i gilydd. Gall amser cyswllt neu ddefodau cysylltu hefyd fod yn ddyddiadau cynllunio gyda'ch gilydd.

Nid oes angen i chi adael y tŷ er mwyn mynd ar ôl eich gilydd. Gall dyddiad fod unrhyw bryd rydych chi'n bwriadu gwneud rhywbeth gyda'ch gilydd. Mae gan y mwyafrif o gyplau rai defodau cyswllt nad ydyn nhw'n eu hadnabod felly.

3. Dysgwch sut i wneud cariad emosiynol i'ch gilydd

Mae pob cwpl yn gwybod sut i wneud cariad corfforol ond yn aml yn anghofio neu ddim yn gwybod sut i wneud cariad emosiynol i'w partner.

Mae angen i gyplau ddysgu sut i ramantu ei gilydd. Mae angen iddynt agor eu calonnau i'w gilydd a mynegi eu teimladau cariad. Ydych chi'n cofio sut oeddech chi'n teimlo pan wnaethoch chi gwrdd a charu'ch gilydd? Sut gwnaethoch chi fynegi eich teimladau i'ch gilydd pan wnaethoch chi'r penderfyniad i fyw gyda'ch gilydd? Ydych chi'n cofio'r teimladau cryf o atyniad roeddech chi'n eu teimlo pan ddechreuoch chi weld eich gilydd am y tro cyntaf? Mae rhamantu yn cadw'r teimladau hynny'n fyw ac yn bresennol.