Cynghorion Priodas Sy'n Sefyll Prawf Amser

Cynghorion Priodas Sy Yn y byd modern sydd ohoni, rydyn ni weithiau’n rhoi hen ddoethineb o’r neilltu, gan feddwl bod yr hyn rydyn ni’n ei weld ar y rhyngrwyd yn fwy perthnasol, yn fwy fflachlyd, yn fwy unol â chwaeth gyfoes.

Yn yr Erthygl hon

Ond mae hen ddywediadau yn aros yn y diwylliant prif ffrwd am reswm: maen nhw'n dal i wneud synnwyr. Mae'r awgrymiadau a roddir trwy genedlaethau yn parhau'n fywiog oherwydd eu bod yn siarad â ni a'n sefyllfaoedd. Fel y dywed y dywediad, ‘does dim byd newydd dan haul’, ac mae hynny’n arbennig o wir gan ei fod yn berthnasol i briodas.Mae pobl ar hyd yr oesoedd wedi priodi am yr un rhesymau: i uno un-i-un â'r person arbennig hwnnw sydd wedi swyno'ch calon, meddwl ac enaid.

Gadewch i ni edrych ar rai o'r awgrymiadau priodas sydd wedi para dros y degawdau, ac sydd yr un mor berthnasol heddiw ag yr oeddent 100 mlynedd yn ôl. Oherwydd er bod hemlines ac arddulliau esgidiau yn newid, nid yw hanfodion cariad yn newid.

Mae cariad yn bresennol yn yr ystumiau bach

Mae cariad yn bresennol yn yr ystumiau bach Mae ffilmiau'n gwneud i ni feddwl, oni bai bod cariad yn cael ei ddangos trwy ystumiau dramatig mawr, nid yw'n gariadus mewn gwirionedd. Faint o ffilmiau sy'n dangos cynigion priodas i ni a wnaed dros y system intercom awyren, neu I Love You, Irene darlledu dros y Jumbotron mewn gêm pêl fas?

Ond mae parau hapus hir-briod yn gwybod y gwirionedd hwn, y pethau bach dyddiol rydych chi'n eu gwneud i'ch partner sy'n dangos ac yn atgyfnerthu eich cariad at eich gilydd .

O baratoi ei phaned o goffi yn union y ffordd y mae'n ei hoffi yn y bore, i gael ei hoff boster wedi'i fframio fel syrpreis.

Mae'r neisys bach hyn yn rhoi ysgytwad o'r dopamin hormon teimladwy i'ch priod, sy'n creu'r ddolen adborth bleserus honno, gan eu hatgoffa mai chi yw eu rhywun arbennig.

Peidiwch â mynd yn sownd ar y negyddol

Bydd cyplau hŷn yn dweud wrthych mai cyfrinach eu perthynas hir yw hynny nid oeddent byth yn trigo ar y pethau bach a oedd yn eu poeni am eu partner .

Yn lle hynny, fe wnaethant ganolbwyntio ar yr holl bethau cadarnhaol a welsant. Felly pan fyddwch chi'n dechrau cwyno oherwydd bod eich priod wedi anghofio mynd â'r ailgylchu i'r cwrbyn unwaith eto, rhowch hwnnw o'r neilltu a chofiwch ei fod yn wych am chwarae gyda'r plant a siarad pêl fas gyda'ch tad.

Nid yw hyn yn golygu nad oes yn rhaid i chi godi'r mater sy'n annifyr, ond peidiwch â threulio'r noson arno. A syml O, fêl, a allwn ni ddarganfod system fel bod yr ailgylchu'n cael ei gymryd allan mewn pryd? bydd yn ei wneud.

Peidiwch â chymryd eich gilydd yn ganiataol

Mae pobl yn hoffi cael eu gwerthfawrogi.

Mae eich priod wrth ei fodd pan fydd yn teimlo ei fod yn cael ei weld, ei glywed a'i gydnabod. Felly cymerwch amser bob dydd i ddiolch iddynt.

O ddiolch iddyn nhw am fod yn gymaint o help yn y tŷ trwy ddweud wrthyn nhw eich bod chi mor falch o briodi â nhw, does dim rhaid iddo fod yn araith fawr. Bydd dim ond ychydig eiriau yn mynd yn bell i gadw'r fflam cariad yn llosgi.

Hunanofal yn gyntaf er mwyn i chi allu ymddangos fel y partner gorau y gallwch chi fod

Mae cyplau gwych yn gwybod eu bod yn wych gyda'i gilydd ac yn wych ar wahân.

Nid eich priod yw eich hyfforddwr, eich therapydd, na'ch meddyg. Os oes angen help arnoch i ddatrys unrhyw broblemau iechyd meddwl, ewch i weld cynghorydd proffesiynol.

Os oes angen rhywfaint o gymhelliant arnoch i ddod yn siâp neu golli pwysau, dewch ag arbenigwr allanol i mewn.

Y pwynt yw eich bod chi eisiau bod yn hunan orau fel eich bod chi'n gweithredu fel oedolyn cytbwys o fewn cyd-destun eich perthynas. Mae hyn yn golygu gwneud yr hyn a allwch i deimlo'n wych yn feddyliol ac yn gorfforol. Mae eich iechyd ac iechyd eich cwpl yn werth y gwaith.

Chwarae i'ch cryfderau

Chwarae i Mae llawer o gyplau modern yn meddwl y dylai popeth fod 100% yn gyfartal yn y briodas. Oriau gwaith, dyletswyddau gofal plant, cyllid, ond nid yw hyn yn ystyried cryfderau a gwendidau personol.

Gwnewch asesiad cywir o bwyntiau cryf eich gilydd.

Os yw'n gwneud gwell synnwyr i gael un ohonoch yn gweithio oriau hirach ar gyfer datblygu gyrfa a'r llall yn ysgwyddo'r cyfrifoldebau cartref, ewch â hynny. Cyn belled â'ch bod chi'ch dau yn hapus ac yn cytuno ar y gosodiad, does dim cywilydd mewn peidio â rhannu pob manylyn yn y canol.

Dadlau

Ie, dadlau. Efallai y byddwch chi'n meddwl bod dadlau yn arwydd drwg mewn priodas.

C mae cwplau sy'n dadlau yn caru ei gilydd yn fwy na pharau sy'n dal popeth i mewn .

Felly ewch ymlaen a mynd i wrthdaro cynhyrchiol pan nad ydych chi a'ch priod yn gweld llygad i lygad ar fater. Dyma sut rydych chi'n gweithio pethau allan. Dyma sut rydych chi'n cryfhau'ch cwlwm priodasol. Pan fydd cwpl yn teimlo'n ddigon rhydd i dynnu'r menig a mynd i lawr a baeddu, mae'n golygu eu bod yn ymddiried yn ei gilydd i fod yn wir eu hunain a pheidio â chael eu gwrthod na'u gadael.

Cyn belled â bod y ddadl yn deg ac yn gynhyrchiol, peidiwch ag oedi i godi eich lleisiau o bryd i'w gilydd.

Ond peidiwch â mynd i'r gwely yn ddig

Bydd mynd i

Gwnewch yn siŵr bod y ddadl honno'n cael ei datrys cyn i chi daro'r gwair. Bydd mynd i'r gwely yn ddig yn gwarantu noson wael o gwsg.

Felly ceisiwch ddatrysiad, cusanu a cholur. Mae gan ryw ôl-ymladd rywbeth penodol iddo, yn gywir?

Rhyw. Peidiwch â'i esgeuluso

Mae'n anwir bod gwres rhywiol yn marw dros y blynyddoedd.

Mae cymaint o ffyrdd i gadw eich lefelau awydd i fynd, neu o leiaf wneud iawn am y gostyngiadau anochel mewn libido. Yn gyntaf, cydnabyddwch y bydd adegau pan na fyddwch chi'n teimlo fel ei wneud, ac mae hynny'n normal. Gall y rhain gynnwys pan fydd y plant yn ifanc pan fydd un ohonoch neu'r ddau ohonoch yn sâl, problemau teuluol gyda rhieni, neu brysurdeb cyffredinol yn unig.

Ond gwnewch ymdrech i gadw bywyd cariad yn fywiog. Ewch i'r gwely gyda'ch gilydd. Snuggle hyd yn oed os nad yw o reidrwydd yn arwain at ryw. Manteisiwch ar yr eiliadau di-blant i gael rhyw fel y gwnaethoch chi yn y dyddiau cynnar. Ac, unwaith mae’r plant wedi ffoi o’r nyth, daliwch ati gyda syniadau newydd (teganau rhyw, chwarae rôl, ffantasi).

Mae bywyd rhywiol gwych yn un o'r bondiau perthynas mwyaf pwerus y gallwch chi eu cael.

Mae'n eich cadw'n agos ac yn agos atoch ac yn eich atgoffa o un o'r rhesymau pam y dewisoch chi'ch un chi.

Ranna ’: