Beth Mae Pobl yn Hoffi Ei Newid Am Eu Priod?

Mae gwragedd eisiau newid ychydig o bethau am eu gwŷr

Yn yr Erthygl hon

Gadewch i ni fod yn onest am funud yma. Byddai'r rhan fwyaf o bobl yn hoffi newid rhywbeth am eu priod, pe gallent. Efallai eich bod yn dymuno pe baent yn rhoi'r gorau i adael eu sanau ar y llawr, neu'n gwrando'n well pan fyddwch chi'n siarad. Efallai mai dyma'r ffordd y mae ganddyn nhw eu ffôn yn eu llaw bob amser, hyd yn oed yn ystod cinio.

Mae'n naturiol gwylltio ychydig ar ein partner weithiau. Dim ond dynol ydyn ni wedi'r cyfan, felly hefyd. Yn wir, mae'n debyg bod rhai pethau yn eich partner yr hoffech chi eu newid hefyd!

Ond beth fyddai pobl yn ei newid mewn gwirionedd pe gallent? Yn ddiweddar, cynhaliodd y cwmni ymchwil Ginger Research arolwg barn ar 1500 o barau priod a gofynnodd iddynt beth yr oeddent yn dymuno a allai fod yn wahanol am eu partner. Beth fyddai pobl wir yn hoffi ei newid am eu priod? Gadewch i ni ddarganfod.

Beth fyddai pobl wir yn hoffi ei newid am eu priod?

dailymail.co.uk

Mae merched yn dymuno bod dynion yn llai sarrug

Ar frig rhestr dymuniadau merched oedd i ddynion fod yn llai sarrug. Tynnodd 35% syfrdanol o ymatebwyr sylw at rwgnachedd eu partner fel eu prif afael.

Mae’n wrthdroad rôl diddorol o’r syniad traddodiadol (a dweud y gwir yn hen ffasiwn) o ddynion ddim yn deall teimladau merched.

I ymhell dros chwarter y merched, mae eubyddai priodas yn hapusachos oedd eu partner yn hapusach, neu o leiaf, yn llai sarrug.

Mae dynion yn dymuno bod merched yn fwy serchog

Efallai mai un o’r canfyddiadau mwyaf syfrdanol o’r arolwg yw mai’r brif gŵyn i ddynion yw eu bod yn dymuno i’w gwragedd fod yn fwy serchog. Dywedodd bron i chwarter y dynion (23%) eu bod yn dymuno i'w partneriaid fod yn fwy hoffus tuag atynt.

Ni fyddai rhywun yn meddwl yn awtomatig am ddynion yn crefu am gariad ond mewn gwirionedd, y dymuniad pennaf i wŷr yn yr arolwg oedd mwy o hoffter gan eu gwragedd.

Byddai dynion yn newid mwy o bethau na merched

Yn gyffredinol, roedd dynion eisiau newid mwy o bethau na'u merched! Ar gyfartaledd roedd gan ddynion restr o chwe pheth yr hoffent eu newid am eu partner, tra bod merched yn rhestru pedwar yn unig.

Mae gan ddynion lai o ddiddordeb mewn ymddangosiadau nag y mae menywod yn ei feddwl

Mae menywod yn aml yn meddwl bod dynion yn cael eu buddsoddi yn sut maen nhw'n edrych neu faint maen nhw'n ei bwyso - ac i'r merched hynny, roedd gan yr arolwg hwn newyddion gwych! Er bod 16% o ddynion yn dymuno i’w gwragedd wisgo’n fwy rhywiol ond yn gyffredinol, nid oedd golwg yn cael ei grybwyll yn aml. Yn wir, roedd 12% o ddynion yn dymuno i'w gwragedd roi'r gorau i obsesiwn dros ddiet ac ymarfer corff.

Ar y llaw arall, roedd gan fenywod fwy o ddiddordeb mewn newid ymddangosiadau corfforol eu partneriaid, gan grybwyll eu bod yn dymuno i'w partneriaid wisgo'n fwy rhywiol, colli'r bol cwrw, cael gwell gwallt, a hyd yn oed fod yn dalach!

Beth arall fyddai pobl yn ei newid?

Ar wahân i ddisgwyl llai o flinder a mwy o anwyldeb, canfu'r arolwg bod amrywiaeth o anghenion ar gyfer gwŷr a gwragedd.

Roedd dymuniadau pennaf dynion yn cynnwys y gallai eu gwragedd fod yn hapusach, yn daclusach o gwmpas y tŷ, yn fwy anturus yn y gwely, ac yn eu gwerthfawrogi’n fwy. Ymhellach i lawr y rhestr, roedd dynion yn dymuno i'w gwragedd wario llai o arian, bod yn llai o reolaeth, a rhoi'r gorau i wylio sioeau teledu gwael. Beth ddylen nhw gymryd eu lle? Sianeli chwaraeon, wrth gwrs! Roedd 10% o ddynion yn dymuno i'w gwragedd gael mwy o ddiddordeb mewn chwaraeon, tra bod 8% eisiau i'w partneriaid rannu eu chwaeth mewn ffilmiau.

Roedd prif ddymuniadau merched yn cynnwys y gallai eu gwŷr wrando arnynt yn fwy, rhoi’r gorau i’w harferion drwg, eu gwerthfawrogi’n fwy a helpu mwy o gwmpas y tŷ. Ymhellach i lawr y rhestr, roedd merched yn dymuno i'w gwŷr wneud mwy gyda'r plant, fel yr un sioeau teledu â'u gwragedd, bod yn fwy hyderus yn yr ystafell wely a bod yn fwy.emosiynol ddeallus.

A oes cyfaddawd delfrydol ar y gorwel?

Mae’r arolwg bach diddorol hwn yn dangos, er bod dynion a merched eisiau pethau gwahanol, mai’r un chwantau sydd wrth wraidd yr holl atebion: cael ein gwerthfawrogi’n fwy, icael mwy o hwyl mewn perthnasoedd, ac i deimlo bod rhywun yn ei garu, ei ddeall a'i gefnogi.

Wedi'r cyfan, efallai y byddai dynion yn llai sarrug pe byddent yn cael yr hoffter yr oeddent yn ei geisio, ac efallai y byddai dynion yn cael hoffter pe byddent yn llai sarrug! Mae'n ymddangos mai'r ateb go iawn yw gweithio ar gariad, cyfathrebu, parch, a chymryd amser i'ch gilydd.

Ffynhonnell- http://www.dailymail.co.uk/news/article-4911906/Survey-marriage-couples-reveals-23-want-affection.html

Ranna ’: