Ble I Gael Papurau Gwahanu

Ble I Gael Papurau Gwahanu

Sut i gael gwahaniad?

Os ydych chi'n byw yn y taleithiau hynny lle mae cyfreithiau presennol ar gyfer gwahanu cyfreithiol, efallai y byddwch chi'n gallu cael un yn hawdd. Ynachos o ysgariadneu i gael gwahaniad cyfreithiol, bydd gofyn i chi gyflawni cymalau preswylio penodol i gael gwahaniad cyfreithiol. Bydd gofyn i chi hefyd ffeilio a chyflwyno papurau gwahanu, sydd fwy neu lai yr un peth â'r papurau ysgariad .Ble gallaf gael papurau gwahanu cyfreithiol, rydych yn gofyn, gallwch ei gael ar-lein ac mae'r erthygl hon yn ateb yr holl gwestiynau y byddwch yn dod ar eu traws ynghylch ffeilio ar gyfer ysgariad megis, 'beth yw papurau gwahanu', 'sut i gael gafael ar gwahaniad cyfreithiol', 'sut i gael papurau gwahanu', 'sut i ffeilio papurau gwahanu' a 'sut i gael gorchymyn gwahanu'.

Mae'r broses yn gymharol hawdd os gallwch chi a'ch priod gytuno ar delerau eich gwahaniad cyfreithiol. Os nad yw hynny'n wir, efallai y bydd angen i chi a'ch priod wneud hynnycael cyfreithiwr gwahanui helpu i negodi bargeinion teg ar gyfer y blaid y maent yn ei chynrychioli.

Defnyddir papurau gwahanu cyfreithiol gan bartneriaid priodas sydd â'r bwriad o setlo unrhyw faterion cyfreithiol sydd ganddynt, fel gwarchodaeth plant neu rhannu eiddo priodasol , pan fyddant yn sefydlu preswylfeydd ar wahân yn ffurfiol. Mae hyn yn hanfodol pan nad yw cwpl wedi penderfynu ceisio ysgariad eto. Gallwch gael papurau a ffurflenni gwahanu cyfreithiol am ddim yn aml ar-lein neu yn swyddfa clerc eich sir leol.

Dewch inni gyrraedd canolbwynt yr erthygl - ble i gael papurau gwahanu.

Ble i gael ffurflenni gwahanu cyfreithiol am ddim ar-lein

Mae llawer o wefannau yn darparu ffurflenni gwahanu cyfreithiol wedi'u teipio a'u fformatio ymlaen llaw ar gyfer creu un. Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r ffurflenni hyn yn syth o'r wefan. Enghreifftiau o wefannau lle gallwch chi gael priodas am ddimcytundeb gwahanuffurflenni yw:

Dod o hyd i ffurflenni

Mae'r wefan hon yn darparu papurau gwahanu am ddim a phapurau gwahanu priodas i'w gwerthu. Ar hyn o bryd, mae'n darparu ffurflenni gwahanu cyfreithiol am ddim i rai taleithiau. Os ydych chi'n byw yn un o'r taleithiau hyn, gallwch ddewis y ffurflen rydych chi ei heisiau, argraffu'r gwaith papur gwahanu cyfreithiol, a llenwi'r ffurflen cyn ei llenwi mewn llys.

Yr holl gyfraith:

Mae All Law yn adnodd blaenllaw ar gyfer pob math o ffurflenni cyfreithiol a phapurau gwahanu ar-lein. Mae'r holl Gyfraith yn gyfreithiol cytundeb gwahanu Mae angen copïo'r ffurflen a'i phastio i ddogfen ar eich cyfrifiadur ac ar ôl hynny gallwch lenwi'r ffurflen a'i chyflwyno i'ch llys lleol.

Mae'n bwysig nodi efallai na fydd y papurau gwahanu ar-lein hyn yn bodloni'r gofynion ffeilio papurau gwahanu mewn rhai taleithiau. Mae nifer o daleithiau yn ei gwneud yn ofynnol i chi ymgorffori gwybodaeth benodol ar eich ffurflenni i fodloni'r meini prawf sy'n ofynnol gan y llys lleol i ganiatáu gwahaniad cyfreithiol ar-lein i chi. Gwnewch yn siŵr bod unrhyw ffurflen gwahanu priodas a gewch ar-lein yn bodloni gofynion eich gwladwriaeth trwy ei chyfateb â'r cyfarwyddiadau a ddarparwyd gan eich clerc llys lleol wrth ffeilio ar gyfer gwahanu.

Ffurflenni cyfreithiol yr Unol Daleithiau

Gallwch hefyd gael papurau gwahanu cyfreithiol a ddefnyddir gan gyfreithwyr gwahanu cyfreithiol o Ffurflenni Cyfreithiol UDA heb orfod talu ffioedd cyfreithiol afresymol i gael un. Dilynwch y ddolen hon i'w gwefan i gael Ffurflenni Gwahanu Cyfreithiol -Cytundeb gwahanu ysgariad

Pethau sy'n cael eu cynnwys yn gyffredin yn y Ffurflen Gwahanu:

Er gwaethaf y ffaith bod gan y gwahanol daleithiau gynnwys annibynnol a gwahanol ffurflen gwahanu cyfreithiol a gyflwynwyd yn ei llysoedd, mae nifer o bethau sy'n gyffredin i'r holl daleithiau.

Y rhestr o bethau y mae'n rhaid eu cynnwys yn y papurau a'r ffurflenni gwahanu yw:

  • Eich enw chi ac enw eich partner priodas.
  • Cyfeiriad preswyl eich cartref priodasol.
  • Cyfeiriad newydd ar wahân y priod, os yw'n berthnasol.
  • Os oes gennych unrhyw blant o briodas
  • Yrcynnal planta darpariaethau alimoni priod yr ydych wedi eu sefydlu ar gyfer y ddau ohonoch.
  • Dyddiad cychwyn y gwahaniad cyfreithiol.
  • Rhaniad yr eiddo priodasol y mae'r gwahaniad yn effeithio arno

Gall unrhyw bapur gwahanu nad yw'n cynnwys y darnau hyn o wybodaeth gael ei anfon yn ôl gan y llys i'w adolygu. Ar ôl yr adolygiad, byddai'r blaid a ffeiliodd y papurau yn ail-gyflwyno i'r llys i'w hailystyried.