Popeth y mae angen i chi ei wybod am Gynnal Plant

Popeth y mae angen i chi ei wybod am Gynnal Plant

Cynnal plant yw'r ddyletswydd sydd gennych i gefnogi plentyn biolegol, p'un a ydych yn briod â'r rhiant arall ai peidio. Mae pob gwladwriaeth yn dilyn set benodol o ganllawiau ar gyfer cyfrifo cynhaliaeth plant. Mae’r canllawiau hyn yn amrywio’n fawr o dalaith i dalaith ond yn nodweddiadol maent yn dibynnu ar ffactorau tebyg i’r rhai a ddefnyddir i bennu cymorth priod a gwarchodaeth plant, megis:

  • Incwm net pob rhiant;
  • Yr amser mae'r plant yn ei dreulio gyda phob rhiant;
  • Nifer, oedran ac anghenion y plant - gan gynnwys yswiriant iechyd, addysg, gofal dydd, ac anghenion arbennig;
  • Safon byw y teulu cyn ysgariad; a
  • Ffactorau caledi sy’n effeithio ar allu rhiant i dalu cymorth.

Gall rhieni drafod a llunio cytundeb gwahanu neucytundeb cyn-bresennoli benderfynu ar gynhaliaeth plant. Yn ogystal, gallant weithio gyda chyfreithiwr neu gyfryngwr, defnyddio cyfrifianellau Rhyngrwyd i gael syniad maes parcio o gyflwr eu gwladwriaeth.canllawiau ar gyfer cynnal plant, neu'n syml, meddyliwch am y ffigur sy'n deg yn eu barn nhw.Rhaid i rieni na allant gytuno ar gynhaliaeth plant adael i farnwr benderfynu—a gall hyn fod yn wastraff amser ac arian enfawr, oherwydd dim ond cymorth canllaw y bydd y barnwr yn ei archebu, y gallai'r rhieni fod wedi'i gyfrifo drostynt eu hunain neu gyda chymorth gan. cyfreithiwr neu gyfryngwr am lawer llai o arian na gorfod mynd i'r llys.

Pwy sy'n gorfod talu cynhaliaeth plant

Mae gan bob rhiant - biolegol neu fabwysiadol, priod neu beidio - ddyletswydd i gefnogi eu plant. Nid yw llysoedd fel arfer yn ymwneud â sut mae rhieni yn cefnogi eu plant oni bai bod y plant yn cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso.

Fodd bynnag, pan fydd cyplau yn gwahanu neu'n ysgaru, neu pan amam senglyn gwneud cais am gymorth ariannol gan asiantaeth gwasanaethau cymdeithasol, bydd y llysoedd yn camu i’r adwy gyda gorchmynion ynghylch yr hyn y mae’n rhaid i rieni ei wneud i gefnogi’r plant.

Pa mor hir y mae'n rhaid talu cynhaliaeth plant?

Fel arfer telir cynhaliaeth plant nes bydd y plentyn yn troi'n 18 oed. Fodd bynnag, weithiautaliadau cynnal plantgall ymestyn y tu hwnt i 18 os yw'r plentyn yn byw gartref ac yn ddibynnol ar ei rieni.

Gall cynhaliaeth plant bara hyd at 23 oed hefyd os yw'r plentyn yn dal yn fyfyriwr. Ymhellach, os yw plentyn yn ddifrifol anabl, gellir gorchymyn i gynhaliaeth plant gael ei dalu trwy gydol ei oes.

Pa mor hir y mae

Methiant i dalu cynhaliaeth plant

Gall methu â thalu cynhaliaeth plant olygu bod rhiant mewn trafferth mawr. Gall rhiant nad yw'n talu wynebu atafaelu ased a chael cyflog. At hynny, oherwydd bod cynnal plant yn orchymyn llys, gellir dod o hyd i riant mewn dirmyg llys, wynebu amser carchar a/neu golli ei drwydded yrru. Mae'r Ddeddf Cymorth i Deuluoedd Rhyngwladol Unffurf yn darparu ar gyfer gorfodi gorchmynion cynnal plant rhwng gwladwriaethau ledled y wlad.

Addasu cynhaliaeth plant

Fel alimoni, gellir addasu gorchymyn cynnal plant. Fodd bynnag, rhaid cael newid sylweddol mewn amgylchiadau i addasu gorchymyn cynnal plant presennol. Er enghraifft, os oes angen tiwtora ar blentyn oherwydd anabledd dysgu, efallai y bydd angen i riant sy'n talu cynhaliaeth dalu mwy. Ar y llaw arall, os bydd y talai yn cyrraedd y loteri, efallai y bydd y rhiant sy'n talu cynhaliaeth yn cael cyfran o'r arian hwnnw neu'n gorfod talu llai o gymorth plant wrth symud ymlaen.

Gall fod yn anodd osgoi cynnal plant

Unwaith y bydd cynhaliaeth plant yn ddyledus, mae'n ddyledus nes iddo gael ei dalu'n llawn. Nid yw hyd yn oed methdaliad yn rhyddhau dyled cynnal plant. Ymhellach, gall gorchymyn yn erbyn tad am gynhaliaeth plant nad yw'n briodasol hyd yn oed oroesi ei farwolaeth a chael ei orfodi yn erbyn ei ystâd.

Gall rhieni sydd ar ei hôl hi gyda thaliadau cynnal plant ddeisebu barnwr i ostwng taliadau cymorth plant yn y dyfodol, ond ni fydd hyn yn effeithio ar gynhaliaeth plant sy’n ddyledus yn y gorffennol, y mae’n rhaid ei dalu’n llawn o hyd. Mewn gwirionedd, mewn llawer o daleithiau, mae'r gyfraith yn cyfyngu barnwyr rhag unrhyw addasiad ôl-weithredol i orchmynion cynnal plant.

Cynnal plant a thadolaeth a ymleddir

Un ffactor pwysig arall mewn anghydfodau cynnal plant a dalfa yw tadolaeth. Weithiau bydd tad yn dadlau mai ef yw'r rhiant biolegol er mwyn gwneud hynnyosgoi talu cynhaliaeth plant.

Pan fydd dau riant yn briod, mae'r llys yn rhagdybio mai'r gŵr yw'r tad hefyd. Er mwyn profi fel arall, rhaid i'r person ddangos tystiolaeth glir ac argyhoeddiadol i wrthbrofi'r rhagdybiaeth. Fel arfer, mae hyn yn golygu cyflwyno tystiolaeth DNA.

I'r gwrthwyneb, pan fydd y rhieni'n ddibriod, gall naill ai'r plentyn neu'r fam erlyn i sefydlu perthynas tad biolegol. Cyfeirir at y math hwn o achos cyfreithiol fel siwt tadolaeth a bydd hefyd angen prawf DNA yn aml.

Am atebion penodol i gwestiynau ynghylch canllawiau cymorth plant yn eich gwladwriaeth, ymgynghorwch ag atwrnai cyfraith teulu lleol am gymorth.

Ranna ’: