Aros Priod neu Ysgariad? Penderfyniad Anoddach i Rieni

Aros Priod neu Ysgariad? Penderfyniad Anoddach i Rieni

Yn yr Erthygl honYdych chi'n ymdopi â phriodas anodd ac yn meddwl tybed a ddylech chi adael? Ydych chi'n ofni'r canlyniadau i'ch plant os penderfynwch ysgaru? Nid ydych chi ar eich pen eich hun.Mae'n benderfyniad nad yw'n cyffwrdd â'r trallod y mae plant yn mynd drwyddo

Mae aros mewn priodas er mwyn y plant yn unig yn benderfyniad a wneir yn aml gyda bwriadau bonheddig. Nid yw rhieni eisiau tarfu ar fywydau eu plant nac achosi poen iddynt. Fodd bynnag, mae'n benderfyniad nad yw'n cyffwrdd â'r trallod emosiynol a seicolegol plant yn aml mynd drwodd pan fydd eu rhieni wedi ymddieithrio.

Mae plant yn profi teimladau cymysg

I. dd mae plant yn cael eu magu mewn amgylchedd sy'n gwrthdaro neu yn nhawelwch a difaterwch cerdded cysgu trwy briodas farw, gall ysgariad agor y drws i ddyfodol iachach, hapusach i bawb yn y teulu - yn enwedig y plant.Mae hyn yn hanfodol - dim ond os yw rhieni'n gwneud ymdrechion ymroddedig tuag at greu cytûn ysgariad cefnogol sy'n canolbwyntio ar y plentyn ac sy'n rhoi anghenion emosiynol a seicolegol y plant yn gyntaf!

Mae plant sy'n cael eu magu mewn cartrefi â gwrthdaro rhwng rhieni, ychydig o gydweithrediad rhieni, neu esgeulustod rhieni yn y pen draw yn adeiladu model gwael sut y gellir ac y dylid byw priodas. Hapusrwydd, cytgord , mae parch y naill at y llall, a llawenydd fel arfer ddim yn bodoli pan fydd rhieni wedi'u gwahanu'n emosiynol wrth barhau i fyw o dan yr un to.

Mae plant yn profi teimladau cymysg, yn aml yn beio'u hunain am yr ysgariad ac yn profi llawer o gythrwfl meddyliol yn ystod plentyndod.Pam y gall ysgariad fod orau

Cefais fy magu gyda rhieni a ddewisodd y llwybr o aros gyda'n gilydd i'r plant. Hwn oedd y penderfyniad mwy cyffredin i'w cenhedlaeth. Cefais blentyndod anhapus iawn a chefais fy magu i gael priodas anhapus iawn.

Fe wnes i ysgaru yn ddiweddarach pan oedd fy mab yn un ar ddeg oed. Gadawodd hynny ddealltwriaeth bersonol i mi o'r ddwy ochr ar y pwnc hwn. Yn amlwg mae dewis rhwng ysgariad neu aros mewn priodas wenwynig yn opsiwn nad oes unrhyw un eisiau ei wynebu. Mae'r ddau ohonyn nhw'n creu poen ac yn brifo.

Fodd bynnag, yn seiliedig ar fy mhrofiad fy hun, wrth siarad â nifer o therapyddion ac arbenigwyr magu plant yn ogystal â darllen adroddiadau astudio, rwy'n optio i mewn ar ochr ysgariad.

Wrth gael eu trin â gwir les y plant mewn golwg, gall ysgariad fod yn well i'r plant.

Mae'n arbennig o well na blynyddoedd o fyw mewn cartref lle mae rhieni'n aml yn ymladd, yn parchu ei gilydd ac yn tyfu i fyny gan dristwch gan blant, pesimistiaeth, a dicter.

Dyna'r byd y cefais fy magu ynddo ac mae'r creithiau yn dal gyda mi heddiw, ddegawdau lawer yn ddiweddarach. Dywed Dr. Phil yn aml, “Mae'n well gen i ddod o deulu camweithredol na bod mewn un.” Rwy’n credu’n gryf ei fod yn iawn.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Yn ddelfrydol, bydd y teulu cyfan yn elwa gyda dynameg y teulu Unedig

Os yw rhieni â phriodasau cythryblus yn arfer rhywfaint o ddisgresiwn, yn rhoi eu anghytgord priodasol o'r neilltu ac yn gwneud ymdrechion penderfynol i ail-gysylltu, ceisio cwnsela priodas ac aros gyda'i gilydd mewn ymrwymiad o'r newydd i'w priodas - byddai hynny'n berffaith. Bydd y teulu cyfan yn elwa gyda dynameg y teulu Unedig.

Yn anffodus anaml y mae hynny'n wir.

Felly mae'n rhaid i rieni roi eu hunain yn lle eu plant i ddeall effaith eu priodas anhapus ar y plant. A gwneud dewisiadau doeth oddi yno.


oedi mis mêl

Cwestiynau allweddol i'ch helpu chi i benderfynu

Ar ôl sefydlu

Ar ôl sefydlu’r Rhwydwaith Ysgariad sy’n Canolbwyntio ar y Plant, ysgrifennu llyfr ar dorri’r newyddion ysgariad i blant a dod yn Hyfforddwr Ysgariad a Chyd-Rianta, rwyf wedi creu sawl cwestiwn i helpu rhieni i wneud y penderfyniad ‘ysgariad neu aros gyda’n gilydd’ hanfodol.

Gofynnwch i'ch hun:

  • A yw'r amgylchedd emosiynol neu seicolegol yn ein cartref yn cael effaith negyddol ar fy mhlant?
  • A all bywyd fod yn well i'm plant os ydym yn ysgaru ac yn byw mewn dau gartref ar wahân?
  • A fydd fy mhriod a minnau yn hapusach ac yn fwy effeithiol fel rhieni pe byddem yn byw ar wahân ac yn llai brodio yn ein patrymau, gwrthdaro a drama?
  • Beth fydd ein plant yn ei ddweud am sut gwnaethon ni eu rhianta pan maen nhw'n cael eu tyfu, yn oedolion?

Rhowch ystyriaeth ddifrifol i'r cwestiynau hyn.

Dechreuwch sgwrs nad yw'n wrthdaro â'ch priod

Gwyliwch eich plant yn agos dros yr wythnosau nesaf i weld sut maen nhw'n ymdopi â bywyd gartref. Ydych chi wedi bod yn ymwybodol o dristwch, dicter neu emosiynau cryf eraill sy'n adlewyrchu eu angst neu gythrwfl mewnol?

Gofynnwch am gymorth therapydd proffesiynol, hyfforddwr cyd-rianta neu grŵp cymorth i gael cyngor gwrthrychol i'ch tywys yn y broses benderfynu bwysig hon.

Nid ysgariad fel y cyfryw sy'n creithio plant. Dyma sut mae rhieni'n mynd at yr ysgariad sy'n gwneud y difrod - neu'n cefnogi lles y plant rydych chi'n eu caru.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi eich blaenoriaethau yn y lle iawn wrth ystyried y penderfyniad difrifol hwn. Mae yna lawer o adnoddau defnyddiol ar gael ichi yn lleol ac ar-lein. Felly estyn allan a chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i ddewis beth sydd orau i chi a'ch plant.