Awgrymiadau i Llywio Ail Briodas a Phlant yn Llwyddiannus

Awgrymiadau ar Llywio Ail Briodas a PhlantGall cwympo mewn cariad yr eildro o gwmpas fod hyd yn oed yn felysach na'r cyntaf. Ond, gall pethau fynd yn llawer mwy cymhleth o ran ail briodas a phlant.

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n mynd i fyd ail briodas a phlant, rydych chi'n gwybod y bydd yna exes i ddelio â nhw, perthnasoedd gyda'r plant i'w chyfrifo, a theulu cyfan i'w sefydlu o'r diwrnod cyntaf.Mae'r rhan fwyaf o'r ystadegau wedi'u pentyrru yn erbyn ailbriodi gyda phlant, ac mae ail briodasau'n methu hyd yn oed yn fwy na phriodasau cyntaf. Ond, trwy roi llawer o waith caled a chariad i mewn, nid yw gwneud ail briodas yn waith mor anodd â hynny.

Yr allwedd yw bod yn barod ar gyfer unrhyw beth a allai ddod eich ffordd, a hefyd fod yn hyblyg ar yr un pryd.Felly darllenwch ymlaen i gael mewnwelediadau i broblemau ail briodas a sut i'w trin. Gall yr awgrymiadau hanfodol a restrir isod eich helpu chi i lywio'ch ail briodas a'ch plant.

Cadwch y disgwyliadau mewn golwg

Efallai eich bod chi'n llysfam neu'n llysdad newydd, ond efallai bod gan y plant syniadau gwahanol. Efallai y bydd yn cymryd amser iddyn nhw gynhesu atoch chi, os o gwbl. Ar y dechrau, efallai y byddan nhw'n teimlo'n ddig neu'n ansicr ynglŷn â sut i'ch trin chi.

Yn dibynnu ar sut mae'r briodas gyntaf wedi dod i ben, yn ogystal â'u perthynas â phob un o'u rhieni biolegol sydd wedi gwahanu, efallai y bydd gennych chi'r potensial i gael perthynas dda.Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad ar eich disgwyliadau. Peidiwch â dod i mewn i'r briodas gan feddwl eich bod chi'n rhyw superman neu'n uwchwraig ac y byddwch chi'n trwsio popeth, neu'n llenwi gwagle, neu'n dod ymlaen yn wych gyda'r plant.

Efallai y bydd yn digwydd, ac efallai na fydd. Dim ond penderfynu bod yno a rhoi cynnig ar eich gorau, waeth beth yw'r daith.

Gweithio ar y ddwy berthynas

Pan fyddwch chi'n priodi, ar gyfer plant eich priod, mae eu teulu eu hunain bob amser yn rhan o'r fargen - eu rhieni, brodyr a chwiorydd, ac ati.

Mae hyn yn arbennig o wir os yw hon yn ail briodas a bod plant yn cymryd rhan. Felly o'r diwrnod cyntaf, bydd nifer o bobl newydd yn eich tŷ.

Felly, er eich bod chi fwy na thebyg wedi bod yn awyddus i ddatblygu perthynas ddyfnach â'ch priod newydd, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi feithrin perthynas gyda'r plant hefyd.

Nid ydyn nhw'n eich adnabod chi'n dda iawn eto, felly mae'n hollbwysig treulio llawer o amser o ansawdd. Darganfyddwch beth maen nhw'n hoffi ei wneud - fel beicio, mynd i'r ffilmiau, chwaraeon, ac ati - ac ymuno â nhw yn y pethau hynny. Neu, cael rhywfaint o amser un i un yn cael hufen iâ.

Ar yr un pryd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n treulio digon o amser o ansawdd gyda'ch priod newydd hefyd. Nid oes modd negodi nos dyddiad. Ceisiwch dreulio peth amser rhamantus gyda'ch priod o leiaf unwaith yn ystod y penwythnos.

Hefyd, gwnewch ymdrech i dreulio amser gyda'ch gilydd fel uned deuluol i frwydro yn erbyn heriau ail briodas! Mae cinio, gwaith iard, gweithgareddau dydd Sadwrn, ac ati i gyd yn syniadau gwych i fondio'n dda fel teulu a goresgyn yr ail broblemau priodas.

Sefydlu rheolau tŷ

Nid tasg hawdd yw ailbriodi â phlant. Pan fyddwch chi'n ailbriodi, efallai y bydd y plant yn teimlo eu bod nhw'n cael eu taflu i sefyllfa newydd, ac mae popeth yn anhrefnus. Nid ydynt yn gwybod beth i'w ddisgwyl, a gall hynny fod yn frawychus.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darparu strwythur a disgwyliadau clir o'r cychwyn. Eisteddwch i lawr fel teulu a cheisiwch eu cysuro ynglŷn â rheolau'r tŷ newydd.

Hefyd, gwnewch yn siŵr bod y plant yn cynnig mewnbwn i ddisgwyliadau a chanlyniadau fel nad ydyn nhw'n teimlo byrdwn gyda newidiadau annymunol. Pan fyddwch yn ailbriodi â phlant, mae'n hanfodol bod y plant yn meddwl eu bod hwythau hefyd yn rhan yr un mor bwysig o'r broses o wneud penderfyniadau.

Ysgrifennwch holl reolau'r tŷ a'u postio, a chyfeiriwch atynt yn ôl yr angen pan fyddwch chi'n symud i ail briodas gyda'r plant dan sylw.

Ond, sylweddolwch hefyd y gellir eu newid os oes angen. Gosod cyfarfod teulu ymhen rhyw fis, i ailedrych ar reolau'r tŷ a siarad am sut mae pethau'n mynd.

Cyfathrebu, cyfathrebu a chyfathrebu

Cyfathrebu, cyfathrebu a chyfathrebu


rhestr wirio paratoi ysgariad

Felly, sut i wneud i ail briodas weithio?

Fodd bynnag, cliched mae'n swnio, cyfathrebu yw'r allwedd!

Rhaid i chi a'ch priod newydd fod mewn cydamseriad cymaint â phosibl er mwyn i'r ail briodas â phlant weithio, a hefyd i'r teulu lifo i'r dde.

Mae hynny'n golygu bod yn rhaid i chi gyfathrebu'n gyson ac yn effeithiol. Os ydych chi'n cadw'ch teimladau i chi'ch hun, ni fydd yn gweithio, yn enwedig rhag ofn y bydd ail briodas â phlentyn dan sylw.

Felly, siaradwch am y ffordd orau i rianta'r plant, siaradwch am faterion wrth iddyn nhw godi, a byddwch ar yr un dudalen â'i gilydd. Sicrhewch fod y llinellau cyfathrebu ar agor bob amser o ran rheoli eich ail briodas a'ch plant.

Ewch ar delerau da ag exes

Yn anffodus, mewn ail briodasau, bydd o leiaf un cyn, os nad dwy, i ddelio â nhw.

Ac, yn enwedig mewn ail briodas â phlant dan sylw, bydd y cyn bob amser yn rhan annatod o’u bywydau ac, felly, chi a bywydau eich priod.

Mae er eich budd gorau ac er budd gorau eich ail briodas a'ch plant i fod mor gydweithredol â phosibl. Nid oes yn rhaid i chi hoffi'ch cyn-gariad neu gyn-briod, ond mae angen i chi fod ar delerau da os gallwch chi.

Byddwch yn ddymunol, dilynwch y gyfraith a'r trefniadau, a byddwch yn bositif i'ch plant amdanynt. Yn amlwg, peidiwch â gadael iddyn nhw fanteisio arnoch chi, ond bydd eich agwedd yn mynd yn bell.

Gweld therapydd

Gweld therapydd

Hyd yn oed os nad oes unrhyw beth yn “anghywir” yn eich ail briodas a phlant fel y cyfryw, mae'n dal yn syniad da eistedd i lawr gyda therapydd fel teulu, fel cwpl, ac fel unigolion.

Gallwch chi bob amser ofyn am gymorth cwnselydd neu therapydd a chael ateb darbodus ar sut i ddweud wrth eich plentyn eich bod chi'n ailbriodi neu sut i helpu'ch plentyn i dderbyn ail briodas.

Aseswch ble mae pawb, siaradwch yn rhydd, a thrafodwch unrhyw faterion yn y gorffennol y mae angen eu datrys, a gwnewch nodau.

Mae angen i bawb fynd ar yr un dudalen, a ffordd wych o wneud hynny yw trwy weld cynghorydd teulu proffesiynol.

Dyma rai o'r awgrymiadau hanfodol ar ail briodas a phlant i chi eu hystyried wrth feddwl am blymio i ailbriodi. Hefyd, os ydych chi eisoes mewn priodas lle mae un ohonoch wedi ailbriodi, gall yr awgrymiadau hyn ar ail briodas a phlant ddod i'ch achub a'ch helpu i lywio trwy'r materion os o gwbl.

Gwyliwch y fideo hon: