5 Egwyddor Allweddol Mae'r holl Berthynas Lwyddiannus yn Dilyn

5 Egwyddor Allweddol Perthynas Lwyddiannus

Yn yr Erthygl hon

Nid yw'r mwyafrif o briodasau neu berthnasoedd llwyddiannus byth yn hawdd oherwydd bod gennych ddau berson yn dod o gefndiroedd cymharol wahanol i weithio a cherdded gyda'i gilydd am weddill eu hoes, felly mae'n sicr y bydd gwrthdaro buddiannau.Y gwir yw bod pob partner wedi'i fagu a'i fagu mewn ffordd benodol o'i gymharu â'r llall, felly ni fyddant byth yn gweld nac yn gweld pethau yr un ffordd.

Felly, beth sy'n gwneud perthynas yn llwyddiannus?

Ffordd dda o gwmpas hyn yw dysgu cyfaddawdu a deall ei gilydd. Mae perthnasoedd llwyddiannus nid yn unig yn cael eu hadeiladu ar gariad ond llawer o ffactorau eraill. Er mwyn cadw'r berthynas i fynd a chynnal ei chariad, hapusrwydd a chytgord, mae angen llawer o amynedd a chyfathrebu ar y partneriaid. Mae yna allweddi amrywiol i berthynas lwyddiannus y mae'n rhaid i bob cwpl eu cofio er mwyn deall beth sy'n gwneud i berthynas lwyddiannus weithio.

Felly, os ydych chi'n ceisio cychwyn perthynas ddifrifol neu osod nodau perthynas tymor hir, dyma rai egwyddorion perthynas dda a all eich helpu gyda hynny:

1. Rhaid i chi ollwng gafael ar eich profiadau yn y gorffennol

Dylai'r ddau bartner wneud ymdrech ymwybodol i anghofio am yr hyn maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n gwybod sy'n iawn neu'n anghywir . Er enghraifft, byddai merch sy'n mynd i fyny mewn amgylchedd lle roedd yn rhaid i'w mam wneud popeth oherwydd nad oedd ei thad yn gallu delio â sefyllfaoedd yn cael yr argraff mai hi ddylai fod yr un i fod yn gyfrifol am ei chartref.

Y gwir yw oni bai eich bod yn gadael i fynd, oni bai eich bod yn maddau i chi'ch hun oni bai eich bod yn maddau'r sefyllfa, oni bai eich bod yn sylweddoli bod y sefyllfa ar ben, ni allwch symud ymlaen.

- Steve Maraboli

Mae anghofio am y gorffennol a symud ymlaen mewn bywyd hefyd yn gofyn ichi newid eich meddylfryd a chanolbwyntio ar y pethau cadarnhaol. Gadewch i rai pobl fynd o'r gorffennol. Dysgwch faddau i'r rhai a wnaeth gam â chi. Gosodwch nodau ar gyfer eich hun yn y dyfodol. Dyma ychydig o allweddi i berthynas dda.

2. Byddwch yn amyneddgar ac yn ddeallus

Rhaid i'r ddau bartner wybod bod yn rhaid iddynt dyfu gyda'i gilydd i ddod ymlaen yn hawdd. Dylai'r ddau ohonoch weld eich hun yn y cyfnod dysgu. Blwyddyn gyntaf yr holl berthnasoedd llwyddiannus fel arfer yw'r cyfnod dysgu oherwydd eich bod chi'n cael darganfod cymaint o bethau nad oeddech chi erioed yn gwybod amdanyn nhw.

Felly'r ffordd orau o drin y cyfnod hwn yw bod yn amyneddgar a mwy deall gyda'n gilydd . Gwrandewch ar safbwynt eich gilydd gyda meddwl agored a dewch i gytundeb neu gyfaddawd bob amser. Peidiwch byth â gadael iddo ddatrys dicter neu frwydr ewyllys neu oruchafiaeth.

Egwyddorion a dealltwriaeth yn bennaf yw egwyddorion priodas lwyddiannus. Gellir ei gyflawni trwy neilltuo amser gyda'i gilydd. Mae hyn yn sicrhau eich partner eich bod yn eu derbyn, yn eu deall, ac yn eu gweld y tu hwnt i'w ddiffygion.

3. Datryswch eich problemau mewnol cyn mynd i berthynas

Un o'r ffyrdd o gael perthynas lwyddiannus yw gwybod rhai pethau ymlaen llaw. Dylech bob amser oresgyn unrhyw faterion sydd heb eu datrys yn eich bywyd cyn ymrwymo i berson arall.

Y gwir yw y bydd unrhyw faterion sydd heb eu datrys am unrhyw beth neu unrhyw un yn eich hela yn eich perthynas neu'ch priodas. Cyn bo hir byddwch yn darganfod y byddwch yn dechrau cymryd y fath beth materion heb eu datrys ar eich partner trwy weithredu'n afresymol tuag ato.

Felly, cyn i'r broblem ddod yn rhyfelwr ynglŷn â phwy sy'n iawn a phwy sy'n anghywir mewn perthynas, gosodwch drafodaethau bach. Bydd hyn yn eich rhyddhau chi o unrhyw ymladd cas yn y dyfodol a'u sgil effeithiau emosiynol.

4. Carwch eich hun

Am berthnasoedd llwyddiannus, rhaid i chi garu'ch hun yn gyntaf cyn i chi garu un arall . Ni allwch roi'r hyn nad oes gennych.

Er enghraifft, os bydd rhywun yn gofyn i chi am arian, dim ond os oes gennych chi wirioneddol y gallwch chi ei roi iddo ef neu hi. Mae'r un peth yn wir am gariad neu ymrwymiad mewn perthynas . Mae'r Beibl hyd yn oed yn tynnu sylw, carwch eich cymydog fel ti'ch hun, felly dywedwch wrthyf, sut allwch chi garu'ch cymydog os nad ydych chi'n caru'ch hun.

Cariadus eich hun rhaid adlewyrchu yn eich gweithredoedd. Fel un o egwyddorion sylfaenol perthynas dda, rhaid i chi ymarfer hunan-gariad trwy'r ffyrdd canlynol:

  • Byddwch yn ymwybodol o'r ffordd rydych chi'n treulio'ch amser
  • Treuliwch amser ar eich pen eich hun
  • Gofalu am eich diet
  • Ceisiwch osgoi bwydo'ch meddwl â sothach.
  • Torri pobl wenwynig i ffwrdd

5. Peidiwch byth â mynd i'r gwely yn ddig

Peidiwch byth â mynd i'r gwely yn ddig gyda'ch partner . Gwnewch hi'n arferiad bob amser i siarad am ddigwyddiad y dydd gyda'r nos cyn mynd i'r gwely. Pe bai materion yn digwydd a oedd yn eich brifo, dywedwch hynny wrth eich partner yn gwrtais ac yn bwyllog. Bydd ganddyn nhw esboniad ac ymddiheuriad bob amser. Os daw, dim ond symud ymlaen a gadael iddo fynd a diolch iddyn nhw am ddeall.

Mae'r ffordd y mae'r cyplau yn delio â gwrthdaro mewn perthynas yn effeithio'n fawr ar ei lwyddiant . Allwedd i berthynas hirhoedlog yw peidio byth â mynd i'r gwely'n ddig. Yn y tymor byr, bydd yn tarfu ar eich cwsg. Yr effaith hirdymor yw y bydd yn cael effaith gronnus ar iechyd y berthynas. Bydd hefyd yn gwneud i'ch partner gredu eich bod chi'n gwerthfawrogi ennill y ddadl yn fwy na'r berthynas.

Yn y fideo isod yn trafod sut y gall mynd i'r gwely yn ddig ddifetha'ch perthynas yn y tymor hir.

Mae yna lawer o allweddi i berthnasoedd llwyddiannus. Fodd bynnag, bydd y pum egwyddor hyn o briodas dda yn eich helpu i adeiladu sylfaen gadarn. Gwnewch yn siŵr eu bod yn mynd â nhw i galon a gweithio arnyn nhw a byddech chi'n ddiolchgar.

Arglwydd T.
Fy enw i yw Oluwa T Love ac rwy'n flogiwr yn Lovehood lle rwy'n ysgrifennu negeseuon cariad, dyfyniadau, awgrymiadau a phynciau diddorol eraill i gyd yn canolbwyntio ar gariad.

Ranna ’: