Ffiniau mewn Teuluoedd Cyfunol

Ffiniau mewn Teuluoedd Cyfunol

Yn yr Erthygl honMae rheolau teulu cymysg cyson o fewn teuluoedd ac yn ystod trawsnewidiadau yn gosod blaenoriaeth o'r hyn sy'n arferol, ac yn ddisgwyliedig. Mae hyn yn ystyried y bydd pob parti (rhieni, plant, priod, a llys-deuluoedd) yn cynorthwyo wrth lunio rheolau i osod ffiniau clir.Byddwn yn edrych ar 4 maes i'w hystyried wrth osod ffiniau mewn teuluoedd cyfunol:

 • Ystyried y plant trwy gydol y broses ac ar ôl ysgariad
 • Busnes anorffenedig
 • Gosod ffiniau cyn ail-briodi
 • Ailbriodi a llys-blant

Ond, cyn i ni ymchwilio ymhellach i’r pedwar maes, gadewch inni ddiffinio’r teulu cymysg a deall y problemau cyffredin gyda theuluoedd cymysg.Sut ydych chi'n diffinio teuluoedd cyfunol?

Mae teulu cymysg neu deuluoedd cymysg fel arfer yn cynnwys dau riant a phlentyn o'u priodasau presennol a phriodasau blaenorol, pob un yn byw gyda'i gilydd o dan yr un to.

Nawr, bydd problemau'n codi os yw pobl sy'n dod o wahanol gefndiroedd yn cael eu clymu gyda'i gilydd fel un uned. Dylai fod rheolau cywir a ffiniau teulu cyfunol i sicrhau heddwch a chytgord gartref. Mewn gwirionedd, dylai fod ffiniau wedi'u diffinio'n dda mewn teuluoedd, wedi'u cymysgu ai peidio. Arall, bydd materion yn teyrnasu yn oruchaf.


mam yng nghyfraith cysgodol

Beth yw'r materion teulu cymysg cyffredin?

Nododd adroddiad 2013, a sefydlwyd gan Ganolfan Ymchwil Pew, fod 40% o briodasau newydd yn cynnwys un partner sydd wedi bod yn briod o'r blaen a bod bron i 20% o briodasau yn digwydd lle'r oedd y ddau bartner eisoes wedi cerdded i lawr yr ystlys o'r blaen.Felly, nid yw teuluoedd cymysg yn anhysbys y dyddiau hyn. Mae aelodau teuluoedd o'r fath yn wynebu materion tebyg bron fel -

 • Ymryson rhwng brodyr a chwiorydd
 • Mae bron pob aelod yn mynnu sylw cyfartal ar yr un pryd
 • Gall disgyblaeth llys-riant fod yn her go iawn, yn enwedig i'r partner amatur

Mae diffyg ffiniau mewn teuluoedd bob amser wedi bod yn ffynhonnell gwrthdaro rhwng aelodau. Ac, o ran teuluoedd cymysg, mae'r materion yn mynd yn fwy ac yn fwy. Dylai'r partneriaid ddod at ei gilydd i lunio set benodol o reolau, creu ffiniau ar gyfer llys-rieni, a chanolbwyntio ar adeiladu bond yn lle disgyblu'r plant yn gyntaf.

Dylai aelodau teuluoedd cyfunol weithio gyda'i gilydd fel tîm a chydag amser, bydd pethau'n setlo i lawr ar eu pennau eu hunain.

Nawr, gadewch inni archwilio’r meysydd a grybwyllwyd i’w hystyried wrth osod ffiniau llys-riant mewn teuluoedd cyfunol.

Ystyried y plant trwy gydol y broses ac ar ôl ysgariad

Dylid gosod a rhoi rheolau ar waith ymhell cyn i'r ysgariad ailbriodi. Bydd normaleiddio bywydau plant trwy gydol yr ysgariad, ac ôl-ysgariad yn cynorthwyo gyda llai o straen. Rhaid ystyried a thrafod cyn ailbriodi, meddyliau, teimladau ac anghenion y plentyn. Gall ysgariad greu pryder i blant wrth iddynt feddwl tybed pa newidiadau fydd yn digwydd yn eu bywydau.

Gall plant gwestiynu:

 • Ble fydda i'n byw?
 • Ble fydda i'n mynd i'r ysgol?
 • Sut y bydd fy amser yn cael ei rannu rhwng rhieni?
 • A fyddwn ni'n cael trafferthion ariannol?
 • Beth fydd y rheolau newydd yn fy nghartref gwarchodol?
 • Beth fydd yn rhaid i mi roi'r gorau iddi?
 • A yw fy rhiant yn mynd i ddyddio neu'n priodi i deulu nad wyf yn ei hoffi, neu sy'n fy ngham-drin?

Efallai y bydd plant yn meddwl mai eu bai nhw yw'r ysgariad. Efallai bod teimladau o gywilydd ac euogrwydd (dylwn i fod, hoffwn pe bawn i, pe bawn i ddim ond). Gall y meddyliau gwyrgam hyn chwarae allan gyda gweithredoedd negyddol. Efallai bod teimlad o embaras eu bod bellach yn rhan o beth ofnadwy a ddigwyddodd rhwng eu rhieni, yn eu cartref. Gall rhieni wneud y trawsnewidiad rhwng priodas ac ysgariad yn haws (nid yn ddi-dor) trwy ystyried meddyliau, teimladau’r plant, a thrwy gael sgyrsiau empathi agored. Gall rhieni gael y sgwrs â'u plant mewn cywair tawel, mewn amgylchedd cynnes a diogel. Bydd gosod rheolau clir, cryno, a ffiniau o fewn cylchoedd teuluoedd cyfunol yn cynorthwyo yn y broses addasu plant.

Cofiwch fod plant yn wydn. Rhieni sydd wedi ysgaru yw eu realiti newydd. Mae'n bwysig bod rhieni'n mynegi i'w plant nad ydyn nhw'n eu ysgaru. Byddant bob amser yn blentyn i'w rhiant. Po fwyaf o rieni sy'n normaleiddio, “Yr normal newydd”, gorau po gyntaf y bydd yr normal newydd yn dod yn realiti i'r plant.

Busnes anorffenedig

Dylid ymarfer dealltwriaeth o ffiniau cyn i rieni ystyried ailbriodi. Dylid torri cysylltiadau emosiynol cyn dechrau perthynas â phartner newydd. Efallai na fydd ysgariadau yn mynychu pob digwyddiad mwyach, gallant fod wedi newid perthnasoedd ag yng nghyfreithiau, neu ffrindiau, a rhaid iddynt fyw'n unigol. Byddwch yn gwybod pan fyddwch wedi meddwl am bethau, ac wedi trafod rolau a rheolau gyda'ch cyn. Ni fyddwch yn cael eich difetha â'ch teimladau am eich cyn, nac yn hiraethu am yr hyn a oedd yn eich priodas. Bydd atgofion melys bob amser, ac eiliadau y gwnaethoch chi eu rhannu. Fodd bynnag, nid yw’n ymwneud â theimladau eich ‘exes’ mwyach.

Busnes anorffenedig

Safbwynt deuol “Gosod ffiniau cyn ail-briodi”

Rhaid i ysgariadau ddiffinio cyd-rianta ymhell o'r blaen. Mae angen iddynt seilio eu penderfyniadau, gan gadw anghenion y plentyn mewn cof, gan ystyried dymuniadau'r plentyn hefyd. Wrth i chi weithio i gyd-riant, cofiwch bob amser ei fod ar gyfer y plentyn.

Gallwch gwestiynu:

 • Ydw i'n gwneud hyn ar gyfer twf iach fy mhlentyn?
 • Ydw i'n gwneud y penderfyniad hwn i anrhydeddu cysondeb?
 • Ydw i'n mewnosod fy nymuniadau ac anghenion unigol fy hun yn y broses?
 • Ydw i'n rhoi'r gorau iddi ac yn gadael i'm cyn-aelod wneud yr holl benderfyniadau?

Efallai eich bod wedi ysgaru, fodd bynnag, mae cymryd dau safbwynt a'u priodi yn hanfodol i osod ffiniau, amserlennu amser magu plant, plant yn gollwng a chasglu, gwneud penderfyniadau ynghylch pryd mae croeso i exes (penblwyddi, gwyliau), a theimladau am y plant. ble am, amgylchoedd, ffrindiau, penderfyniadau meddygol ac ysgol. Rhaid i gamau gweithredu fod er budd gorau'r plant. Mae angen trafod yr holl bethau hyn rhyngoch chi a'ch cyn; cyn dechrau perthynas newydd. Bydd eich partner sydd newydd briodi yn dod yn y berthynas gyda dealltwriaeth glir o'r ffiniau sy'n cael eu hymarfer.

Ailbriodi a llys-blant

Dylai eich priod, eich plant a'ch llysblant fod yn flaenoriaeth ichi.

Ydych chi'n dweud pethau fel:

 • Dydw i ddim eisiau cynhyrfu fy nghyn
 • Dydw i ddim eisiau brifo eu teimladau
 • Rydyn ni bob amser wedi gwneud pethau fel hyn
 • Ef / hi yw fy nheulu o hyd
 • Rwyf am wneud pethau'n haws arno / arni
 • Mae arnaf ofn dweud unrhyw beth wrth fy nghyn.

Os felly, rydych chi'n ystyried eich cyn ac yn esgeuluso'ch priod. Mae'n bwysig parchu'ch cyn, wrth gwrs, ond efallai na fydd eich partner newydd yn deall ble maen nhw'n ffitio i mewn. Neu, os ydyn nhw'n cael eu blaenoriaethu. Ni all unrhyw ffiniau mewn teuluoedd cymysg, na'i ddiffyg, greu dryswch i'r llysblant hefyd. Mae hyn yn ei gwneud yn ddryslyd i blant wybod beth sy'n cael ei ymarfer rhwng rhieni a llys-rieni. Heb ffiniau, mae yna neges bod unrhyw beth yn mynd. Felly, fel chi'ch hun:

 • Beth yw'r rheolau teuluol rydych chi'n eu rhannu gyda'ch gwraig newydd?
 • Pa reolau y mae'n rhaid eu trafod?
 • Sut y byddwch chi'n annerch eich llys-blant?
 • Pa anghenion sydd gan eich llys-blant?
 • Beth ydych chi'n ofni?
 • Beth mae ofn ar eich priod?
 • Ydy'ch priod newydd wedi cau allan?
 • Ydych chi'n cadw cyfrinachau gan eich priod?
 • A yw'ch priod wedi drysu ynghylch amser magu plant?
 • A yw'ch priod wedi drysu ynghylch eu rôl yn y teulu fel llys-riant, a gwraig?
 • A yw'r ffiniau'n gadarn rhwng exes, a llys-rieni?
 • Pa mor aml mae'r llinell yn cael ei chroesi?
 • Ydych chi'n cofio eich bod wedi ail-briodi a rhaid bod trefn yn eich cartref?

Rhaid i rieni a llys-rieni mewn teuluoedd cyfunol ystyried y plant a'r llysblant trwy fod yn gyson, gwirio gyda'r plant yn ddyddiol ar sut maen nhw'n meddwl ac yn teimlo, trafod disgwyliadau a rheolau. Rhaid i Exes gadw mewn cysylltiad er mwyn anghenion eu plant. Rhaid i briod presennol wneud penderfyniadau ar y cyd yn eu cartref gyda'u teulu cymysg newydd. Mae empathi, gwrando am ddeall, addasu a thrafodaethau yn hanfodol wrth briodi systemau cred yn deuluoedd i osod ac ymarfer ffiniau clir.