Brwydrau Perthynas Cyffredin

Brwydrau Perthynas Cyffredin

Yn yr Erthygl hon

Hyd yn oed os yw Hollywood yn cynhyrchu ffilmiau sy'n aml yn gwneud iddo edrych fel arall, mae pawb sydd mewn perthynas yn profi trafferthion perthynas.Mewn geiriau eraill, nid oes unrhyw berthynas yn berffaith o ran llun, gyda'r dyn golygus sy'n dod â rhosod adref bob wythnos, yn cymryd rhan lawn yn holl dasgau'r cartref, ac yn cofio pen-blwydd eich mam bob amser.

Yr hyn sy'n ddiddorol yw bod rhai pwyntiau brwydro cyffredin ym mhob perthynas; gwrthdaro y mae'r rhan fwyaf o barau'n cwrdd â nhw ar wahanol adegau yn ystod cylch bywyd y berthynas.

Gadewch i ni archwilio beth yw'r brwydrau nodweddiadol hyn, ac edrych ar rai awgrymiadau ar sut i drwsio pethau

Rydych chi'n treulio mwy o amser ar wahân na gyda'ch gilydd

Cofiwch ddyddiau cynnar eich carwriaeth, pan na allech chi aros i dreulio amser gyda'ch anwylyd, yn aberthu'r amser roeddech chi'n arfer ei dreulio ar eich ffrindiau, eich hobïau a'ch sesiynau ymarfer dim ond i fod gyda'ch gwasgu?

Wrth gwrs nid yw'r ymddygiad hwn yn para, sy'n beth da, ond nawr rydych chi'n cael eich hun ar ben arall y sbectrwm, yn treulio mwy o amser ar wahân na gyda'ch partner.

Efallai bod hyn oherwydd eich bywyd proffesiynol, a ydych chi'n dringo'r ysgol gorfforaethol?, neu efallai rydych yn cymryd eich perthynas ychydig yn ormod yn ganiataol .

Beth bynnag yw'r rheswm, peidiwch ag esgeuluso pwysigrwydd amser ymroddedig gyda'ch gilydd.

Diffyg cysylltiad â'i gilydd

Er ei bod yn iach i gael eich nwydau eich hun, mae angen i chi feithrin cwlwm eich cwpl arbennig trwy gerfio amser bob wythnos i fod yn un-i-un. Gall fod yn noson ddêt, neu ddim ond yn gweithio allan gyda'ch gilydd yn y gampfa, gyda sawna braf wedi'i rannu wedyn, ond gwnewch ymdrech ddwys i gysylltu'n fwriadol â'ch gilydd o leiaf unwaith yr wythnos os ydych chi am osgoi trafferthion mewn perthynas.

Mae eich ymladd bob amser tua'r un pethau

Mae'n ymddangos eich bod chi a'ch partner yn dychwelyd at yr un themâu bob tro y byddwch chi'n dadlau. Rydych chi'n profi brwydr berthynas ddifrifol a difrifol yma.

Yr anghyfartaledd o ran pwy sy'n gwneud beth o gwmpas y tŷ, ei flêr neu nad ydych byth yn tynnu'r gwallt allan o ddraen y gawod; tro pwy yw mynd â'r plant i bêl-droed, neu arferion siopa ar-lein rhywun. Nid yw’r rhain yn anghydfodau mawr sy’n effeithio ar fywyd, ond maent yn digwydd dro ar ôl tro.

Sut i atal y cylch hwn o frwydr berthynas ddieflig?

Mae cwpl o atebion i hyn. Y cyntaf yw sylweddoli nad yw'r un o'r pethau hyn yn fargen fawr, a dim ond derbyn mai fel hyn y mae pethau.

A yw'r anawsterau hyn mewn perthynas yn werth eu datrys?

Os mai 'ydw' yw'r ateb, byddai'n well gennych lanhau'r meysydd hyn yn eich perthynas, yna cymerwch amser i eistedd i lawr a siarad am sut mae'r mater yn bwysig i chi a sut yr hoffech i'ch partner fod yn rhan o'r datrysiad. .

Gwnewch yn siŵr bod y drafodaeth yn cael ei chynnal yn dawel, gan osgoi unrhyw ffrwydrad emosiynol.

Gofynnwch iddyn nhw awgrymu ffordd o ddod i benderfyniad ar gyfer tasgau cartref, efallai siart sy'n dangos pwy sy'n gyfrifol am beth bob wythnos? Yr un peth i bwy sy'n gyrru'r plant i ymarfer pêl-droed a bod yn agored i'w syniadau, neu o leiaf, cydnabod eu cyfraniad i’r sgwrs.

Ni allwch amddiffyn teulu eich partner

Ni allwch amddiffyn teulu eich partner

Pa un ai eu rhieni, neu frawd-yng-nghyfraith yn unig, yw peidio â theimlo’n agos at eich yng nghyfraith yn gŵyn gyffredin.

Mae hon yn sefyllfa anodd gan fod y rhain yn bobl rydych yn cael eich gorfodi i ryngweithio â nhw ac yn arwain at fwy o frwydrau mewn perthynas.

Rydych chi eisiau i bopeth fod yn ddymunol er mwyn eich partner, yn ogystal â'ch un chi a'ch plant. Mae hwn yn un o'r sefyllfaoedd hynny lle efallai y byddwch am gymryd y ffordd fawr, gan weithredu fel pe bai popeth yn iawn.

Os yw eich tad-yng-nghyfraith yn hiliol yn uchel, yn pigo ideolegau sy'n ffiaidd i chi, gallwch ddweud yn dawel eich meddwl eich bod yn parchu ei farn ond nad ydych yn cytuno ag ef gan bwysleisio ei farn ef ac nid ef - peidiwch â'i wneud yn bersonol nac yn anwybyddu. ei rantiau.

Mae opsiwn hefyd o beidio â mynychu digwyddiadau lle mae'r sawl sy'n troseddu yn bresennol.

Os ydych chi'n teimlo y bydd y yng nghyfraith yn ei chael yn adeiladol, gall mynegi cwynion yn onest wneud gwahaniaeth, ond rhaid rheoli'r sgwrs gyda sgiliau gwrando rhagorol.

Gofynnwch i chi'ch hun a ydynt yn gallu cymryd rhan yn y math hwn o drafodaeth cyn ei sefydlu. Beth bynnag, cymerwch gysur yn y ffaith nad ydych chi ar eich pen eich hun.

Mae gan eich partner ddrygioni nad ydych yn eu hoffi

Efallai bod eich partner wedi datblygu alcohol neu caethiwed i gyffuriau , neu mae'n treulio bob nos yn chwarae World of Warcraft.

Efallai bod ganddo gaethiwed pornograffi sy'n effeithio ar eich bywyd rhywiol.

Beth bynnag yw'r drwg, rydych chi'n ddig am y gofod y mae'n ei gymryd yn eich perthynas. A oes ateb i hyn? Mae hon yn sefyllfa heriol, oherwydd pan fydd rhywun yng nghanol caethiwed, anaml y byddant yn gweld pethau'n broblematig nes iddynt gyrraedd pen eu hunain.

Mae angen i chi ofalu amdanoch chi'ch hun.

Yn gyntaf, ewch i'r afael â'r mater gyda'ch partner. Dechreuwch yn ysgafn: Mae'n ymddangos eich bod chi'n cael llawer iawn o bleser o'r gemau fideo hynny rydych chi'n eu chwarae bob nos. Ond dwi'n teimlo fy mod wedi fy esgeuluso. A oes ffordd y gallwn ddarganfod sut i roi digon o sylw i mi a gallwch chi fwynhau eich hobi World of Warcraft o hyd?

Ar gyfer dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau, gallwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth a chymorth gyda grwpiau fel AA ac NA a'u cyfarfodydd arbennig ar gyfer teuluoedd y mae'r caethiwed yn effeithio arnynt.

Nid yw eich gyriannau rhyw wedi'u halinio

Rydych chi eisiau mwy o ryw na'ch partner , ac mae'n dod yn broblem wirioneddol. Mae pob cwpl yn mynd trwy anialwch rhywiol neu eiliadau pan nad yw un partner yn ei deimlo.

Gofynnwch i chi'ch hun ai sefyllfa dros dro yn unig yw hon. Efallai bod eich partner dan straen yn y gwaith. Efallai bod yna fater meddygol sylfaenol sy'n effeithio ar libido, fel cyffuriau gwrth-iselder neu feddyginiaeth pwysedd gwaed.

Gall heneiddio gael effaith ar ysfa rywiol. Gwnewch yn siŵr bod y ddau ohonoch yn edrych ar y darlun mawr ac yn siarad am yr hyn a allai fod yn digwydd cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau a all newid eich bywyd fel gadael, neu gael carwriaeth.

Ranna ’: