Ymladd mewn Priodas Iach: Gwybod 10 Math o Ymladdwr

Ffair Ymladd yw

Yn yr Erthygl hon

Mae ymladd mewn priodas yn anorfod.Mae ymladd yn ffordd sy'n eich difetha chi neu'ch priod neu nad yw'n cael canlyniad rhesymol y gellir ei osgoi. ar y llaw arall, mae ymladd hefyd yn ffordd sy'n galluogi'r ddau briod i ddysgu am ei gilydd a chreu hyd yn oed mwy o agosatrwydd yn gyraeddadwy.

Hyd yn oed yng ngwres y foment, gall y ddau berson mewn priodas iach roi eu teimladau o'r neilltu ac ymladd yn deg. Rwy'n gwybod ei fod yn swnio'n amhosibl, ond yn wir nid yw.

Un ffordd i helpu yn y maes hwn yw dysgu pa fath o “ymladdwr” ydych chi. Dyma restr o'r mathau o ymladdwyr mewn priodas iach a sut maen nhw'n ymateb:

1. Bwli ymosodol

Mae gan y math hwn o ymladdwr y meddylfryd “fy ffordd neu'r briffordd.”

Pan fydd y person hwn yn dadlau, fel rheol mae un ateb cywir: Nhw . Yn anffodus, mae'r math hwn o ymladdwr yn defnyddio galw enwau, bygythiadau a choegni i ennill dadl. Mae hyn yn arwain at gyson cam-drin priodasol neu ddadlau mewn priodas.

Mae priodas iach yn brifo'n sylweddol gyda bwli ymosodol fel partner.

2. Y dominydd

Mae gan y dominydd lawer o'r un nodweddion â'r bwli ymosodol ond fel arfer nid yw'n troi at alw enwau neu eraill ymddygiad ymosodol .

Yn lle, mae'r person hwn yn defnyddio iaith fanwl iawn i ategu ei safbwynt a rhoi safbwynt y partner arall i lawr. I person dominydd yn dal dau ben y rhaff mewn perthynas ac, yn bennaf, yr ymladd.

Maen nhw'n troi amgylchiadau o'u plaid neu'n ceisio cyflwyno rhesymeg i'w helpu i ennill yr ymladd.

3. Y dioddefwr

Nid yw'r math hwn o ymladdwr yn ddim byd tebyg i'r ddau o'r blaen.

Yn aml nid yw'r dioddefwr yn gallu siarad ac mae'n teimlo nad nhw sydd ar fai mewn unrhyw sefyllfa. Yn lle, mae'r person hwn yn tueddu i feio pobl eraill ac nid oes ganddo'r gallu i gymryd cyfrifoldeb.

Mae dioddefwr yn debyg iawn i avoider. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ceisio, maen nhw'n methu ag ennill dadleuon oherwydd nad ydyn nhw'n gallu dwyn yr ymosodiadau na mynegi eu hemosiynau reit ar yr wyneb.

4. Y sulker

Mae sulker yn berson sy'n dal popeth i mewn yn lle dadlau yn ôl yn ystod gwrthdaro.

Bydd y person hwn yn mynd yn rhy bell i beidio â siarad â'r person y mae'n dadlau ag ef i ddangos ei fod yn anhapus ond na fydd yn dod allan i'w ddweud.

5. Cyfrannwr

Mae'r math hwn o ymladdwr yn gwneud yn union yr hyn y mae'r enw'n ei awgrymu: yn rhannu dadleuon priodas.

Os na all y person hwn gynnig atebion rhesymegol i'r mater dan sylw, bydd yn ei lithro i ffwrdd yn nes ymlaen. Yn y bôn, os nad yw'n gwneud synnwyr, ni fyddant yn parhau i ddadlau yn ei gylch.

6. Yr avoider

Mae'r avoider yn defnyddio osgoi mewn dadl. Bydd y math hwn o ymladdwr yn rhoi cynnig ar bron unrhyw beth er mwyn peidio â wynebu gwrthdaro yn uniongyrchol. Mewn ffordd, maen nhw'n gwybod sut i reoli dadleuon mewn perthynas.

Gellid galw'r person hwn hefyd yn geidwad heddwch mewn priodas iach oherwydd ei fod yn hoffi cadw pethau fel y maent a pheidio â chynhyrfu cydbwysedd trwy ddadlau.

7. Goddefol-ymosodol

Mae'r ymladd hwn mewn priodas yn dangos sut i ymladd yn deg mewn priodas. Mae'n rhoi argraff o reolau ymladd teg.

Ond ar ôl y ddadl, os nad ydyn nhw wedi teimlo eu bod nhw “wedi ennill” bydd y math hwn o ymladdwr yn gweithredu trwy ddial. Mewn priodas iach, mae'r ymladdwr goddefol-ymosodol yn tueddu i ddod i ffwrdd fel caredig ond mewn gwirionedd dim ond eisiau cael y pŵer mewn dadl.

Mae'r fideo isod yn trafod gwahanol fathau o ymddygiad ymosodol goddefol. Mae o ddau fath - ymddygiad ymosodol goddefol amlwg ac ymddygiad ymosodol goddefol cudd. Pan mae rhywbeth yn agored, mae'n amlwg, mae'n fwy amlwg, gallwn ei weld, a phan fydd rhywbeth yn gudd, mae fel cudd.

Gwybod mwy amdano isod:

8. Agor a derbyn

Mae'r ymladdwr agored a derbyniol yn ceisio caniatáu lle i'r ddwy ochr sy'n dadlau clywed a siarad y safbwyntiau .

Maent yn credu mewn ymladd yn deg mewn priodas.

Mae hyn yn arwydd o briodas iach. Efallai ei fod yn un o'r ffyrdd iachaf i ymladd yn ogystal gan ei fod yn rhoi sylw i iechyd y ddau barti a sut maen nhw'n teimlo. Ar ddiwedd y gwrthdaro, mae'r math hwn o ymladdwr yn ceisio datrys y materion a bod yn heddychwr yn lle ceidwad heddwch.

9. Yr archwiliwr

O bosib yr ymladdwr iachaf, mae'r fforiwr yn debyg iawn i'r ymladdwr agored a derbyniol ac yn dilyn rheolau ymladd teg.

Mae'r un gwahaniaeth mawr rhwng y ddau. Mae'r archwiliwr yn edrych ar wrthdaro fel cyfle i ddysgu mwy am farn eu partner a phartner.

10. Anweddol

Cyplau cyfnewidiol yw'r rhai sy'n gwrthdaro'n gyson. Mae ganddyn nhw ymladd angerddol ond, ar yr un pryd, colur yn angerddol hefyd. Mewn ffordd, maen nhw'n gwybod sut i ddadlau'n effeithiol.

Fodd bynnag, mae eu hymladd yn rhesymol ac yn barchus. Mae eu personoliaethau yn cyfateb, ac mae gan y ddau gytundeb ac anghytundeb mewn ffordd gwrtais. Mae hynny'n arwydd o briodas iach hefyd.

Mae deall eich gilydd yn ffordd i wneud heddwch yn eich priodas. Gall leddfu tensiynau neu helpu'r ddau ohonoch i ddeall lle mae'r ymladd dan y pennawd. Yn y ddau achos, bydd eich cydnawsedd priodasol yn eich helpu chi'ch dau i newid yn ôl i fod yn gwpl cariadus arferol yn fuan.

Pa un o'r rhain oedd yn atseinio gyda chi? Pa un i'ch priod?

Gyda'r wybodaeth honno, gallwch chi a'ch priod gymryd cam yn ôl a dechrau dysgu ffyrdd o lywio ymladd gyda phriod mewn modd iachach. Er nad y rhain efallai yw’r unig arddulliau ymladdwyr, mae’r arddulliau hyn yn lle gwych i ddechrau eich ymchwil “ffair ymladd”! Fy ngobaith yw na fyddwch chi'n stopio yno.

Fy ngobaith yw y gallwch chi a'ch priod ddysgu ymladd mewn ffordd y mae'r ddau ohonoch yn dod i ffwrdd o unrhyw wrthdaro â gwell dealltwriaeth o'ch gilydd a chysylltiad dyfnach sy'n arwain at agosatrwydd.

Ranna ’: