25 Cyngor i Aros yn Ddiogel Pan Daw Cyn-Stalker

Rhywun yn cuddio ffôn clyfar o dan y drwg

Yn yr Erthygl hon

Mewn perthnasoedd iach, gall pobl fynd eu ffyrdd gwahanol pan ddaw perthynas i ben, a dechrau'r broses o symud ymlaen â bywyd. Mewn sefyllfaoedd lle roedd un partner yn wenwynig, mae'n bosibl y bydd y person arall yn dioddef o stelcian dod â'r berthynas i ben .

Gall cyn gariad neu gyn-gariad stelciwr fod yn frawychus, a hyd yn oed yn beryglus. Yma, dysgwch sut i gadw'ch hun yn ddiogel trwy ddod o hyd i awgrymiadau ar sut i ddelio â chyn stelciwr.

Beth mae'n ei olygu pan fydd cyn yn eich stelcian?

Felly, pam y byddai rhywun yn eich stelcian? Gall fod nifer o resymau y tu ôl i ymddygiad stelcio, ond cofiwch y gall ymddygiad stelcian fod yn arwydd o berygl. Ymchwil yn awgrymu y gallai rhai mân achosion o stelcian, megis galwadau ffôn neu negeseuon testun digroeso, fod o ganlyniad i un partner yn ceisio cysoni’r berthynas.

Os bydd cyn gariad neu gariad stelciwr yn anfon negeseuon testun digroeso atoch, er enghraifft, efallai eu bod yn dal i obeithio y bydd y ddau ohonoch yn dod yn ôl at eich gilydd.

Mewn rhai achosion, gall stelcian ddod o le o obsesiwn. Unwaith y bydd eich partner yn eich colli ar ddiwedd y berthynas, efallai y bydd ei ysgogiad am gysylltiad yn ei arwain at obsesiwn drosoch chi, sy'n arwain at eich stelcian yn y pen draw.

Ar y llaw arall, weithiau gall stelcian fod yn fwy nag awydd i ddod yn ôl at ei gilydd. Gall bwyntio at ymddygiad peryglus, a gall ddeillio o awydd i'ch rheoli neu aflonyddu arnoch. Gall achosion mwy difrifol o stelcian fod yn fath o ddial, sydd i fod i'ch bwlio neu'ch dychryn.

Ymchwil hefyd yn dangos bod stelcian yn gysylltiedig â thrais domestig, yn enwedig yn achos cyn gariad stelciwr. Os ydych chi'n cael eich hun yn sylwi, mae fy nghyn yn fy stelcian, gallai fod yn barhad o trais yn y cartref a ddigwyddodd yn ystod y berthynas.

Gwyliwch hefyd:

Pan fyddwch chi'n torri i fyny gyda phartner treisgar, maen nhw'n colli rhywfaint o reolaeth drosoch chi. Mae eich stelcian yn fodd iddynt barhau i'ch trin a cheisio rhoi grym a rheolaeth.

Enghreifftiau o stelcian

Dyn yn cuddio anrheg yn ei law

Os ydych chi’n chwilio am arwyddion bod eich cyn-aelod yn eich stelcian, gall yr enghreifftiau canlynol o ymddygiad stelcio fod yn ddefnyddiol. Cofiwch nad yw stelcian yn golygu bod rhywun yn eich dilyn yn gorfforol neu'n olrhain eich lleoliad. Gall hefyd gynnwys yr ymddygiadau canlynol:

 • Yn eich galw dro ar ôl tro pan fyddwch wedi gofyn iddynt beidio
 • Anfon e-byst a negeseuon testun digroeso atoch
 • Rhoi anrhegion i chi nad ydych wedi gofyn amdanynt
 • Rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda phobl eraill
 • Lledaenu sibrydion amdanoch chi trwy gyfryngau cymdeithasol
 • Casglu gwybodaeth amdanoch chi, fel eich ymddygiad a ble
 • Gwrthod gadael llonydd i chi

Beth i'w wneud os ydych yn cael eich stelcian gan gyn?

Os ydych chi'n teimlo'n anniogel, mae'n debyg eich bod chi eisiau gwybod sut i ddelio â chyn stelciwr. Un darn o gyngor yw cadw dogfennaeth o ymddygiadau sy'n peri pryder i chi. Gwnewch restr o ddyddiadau ac amseroedd y maent yn ymddwyn yn stelcian, yn ogystal â'r hyn y maent yn ei wneud ar yr adegau hynny sy'n peri pryder i chi.

Efallai y bydd angen dogfennu achosion o stelcio, oherwydd efallai y byddwch yn cyrraedd pwynt lle mae delio ag ymddygiad stelcian yn golygu ffeilio gorchymyn atal neu gysylltu â’r heddlu. Gobeithio na ddaw i’r pwynt hwn, ond mae’n bosibilrwydd.

Y tu hwnt i ddogfennu digwyddiadau a bod yn barod i estyn allan am ymyrraeth gyfreithiol, mae'n bwysig bod yn uniongyrchol pan fyddwch chi yn y broses o gael gwared ar stelciwr.

Efallai eich bod yn rhy garedig ac yn ofni brifo eu teimladau, neu efallai eich bod yn lleihau eu hymddygiad ac yn ei ddileu gan nad yw mor ddifrifol â hynny.

Beth bynnag yw'r sefyllfa, mae'n hollbwysig eich bod yn uniongyrchol, ac yn dweud yn glir wrthynt nad oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw gyswllt pellach. Does dim angen poeni am fod yn neis; pan fydd stelcian dan sylw, gall pethau gymryd tro am y gwaethaf yn gyflym, felly mae'n bwysig amddiffyn eich hun.

Y tu hwnt i'r strategaethau sylfaenol hyn, mae'r 25 cam isod yn rhoi cipolwg gwych ar sut i ddelio â chyn stelciwr.

Arwyddion Sydd Sydd Gyda Chi Yn Eich Dilyn Chi O Gwmpas Ble bynnag yr Ewch

Pan fyddwch chi'n ceisio darganfod sut i ddelio â chyn stelciwr, efallai eich bod chi'n profi negeseuon testun neu alwadau ffôn diangen, ond mewn rhai achosion, bydd stelciwr yn eich dilyn yn llythrennol. Gall hyn olygu mwy fyth o berygl na phe baech yn derbyn cyfathrebiad digroeso dros y ffôn.

Mae rhai arwyddion y mae cyn stelciwr yn eich dilyn o gwmpas lle bynnag yr ewch yn cynnwys:

 • Maen nhw'n ymddangos mewn mannau lle'r ydych chi, hyd yn oed os nad ydych chi wedi trafod gyda nhw ble rydych chi'n mynd.
 • Maen nhw'n ymddangos yn eich gweithle.
 • Maen nhw'n gofyn i ffrindiau cilyddol ble rydych chi.
 • Rydych chi'n sylwi ar ddyfeisiau olrhain ar eich ffôn neu gerbyd.
 • Mae ceir yn gyrru ger eich tŷ yn araf bob awr o'r dydd.

Pan fyddwch chi'n penderfynu sut i ddelio â chyn stelciwr, efallai ei bod hi'n bryd cymryd camau i amddiffyn eich hun, megis trwy rybuddio gorfodi'r gyfraith, os sylwch ar yr arwyddion uchod.

25 awgrym i gadw'n ddiogel pan fydd cyn yn dod yn stelciwr

Merch tu ôl i

Felly, beth ddylech chi ei wneud pan fydd eich cyn stelcian chi? Eich blaenoriaeth gyntaf wrth ddelio â stelciwr ddylai fod cymryd camau i aros yn ddiogel.

|_+_|

Ystyriwch y 25 cam isod i gadw'ch hun yn ddiogel rhag cyn stelciwr.

1. Dywedwch wrth ffrindiau a theulu

Dylid cymryd ymddygiad stelcian o ddifrif, ac mae’n bwysig nad ydych yn ceisio ymdopi â stelcian ar eich pen eich hun. Mae dweud wrth ffrindiau agos a theulu am y sefyllfa stelcian yn golygu y bydd pobl eraill yn eich gwirio.

Gall hyd yn oed fod yn ddefnyddiol awgrymu bod eich ffrindiau a’ch anwyliaid yn galw heibio neu’n eich ffonio o bryd i’w gilydd, i sicrhau eich bod yn iawn.

2. Wedi sefydlu gair cod

Gobeithio na ddaw byth i'r pwynt hwn, ond efallai y byddwch chi'n cael eich hun mewn sefyllfa lle mae'ch stelciwr yn ymddangos yn annisgwyl, a'ch bod chi'n teimlo dan fygythiad. Yn yr achos hwn, mae angen i chi allu ffonio rhywun yn gyflym am help.

Mae'n syniad doeth sefydlu gair cod cyfrinachol gyda ffrindiau ac anwyliaid, felly os ffoniwch nhw a dweud y gair, maen nhw'n gwybod i ddod i'ch helpu chi, neu ffoniwch 911.

3. Peidiwch â mynd allan ar eich pen eich hun

Os yw stelciwr yn eich dilyn chi mewn gwirionedd, gall fod yn beryglus bod allan ar eich pen eich hun. Pan fydd eich cyn-aelod yn eich stelcian, mae'n bosibl y byddan nhw'n cyrraedd y mannau lle'r ydych chi'n annisgwyl. Mae’n bosibl y byddan nhw’n ceisio’ch cornelu chi neu’ch gorfodi chi’n ôl i berthynas, yn enwedig os ydych chi ar eich pen eich hun.

Dyma pam y gall cael gwared ar stelciwr olygu cryfder mewn niferoedd. Ewch allan gyda phobl eraill, ac anfonwch y neges bod gennych chi bobl yn eich cornel, fel na allwch chi gael eich gorfodi yn ôl i sefyllfa nad ydych chi eisiau bod ynddi.

4. Rhoi'r gorau i leihau eu hymddygiad

Os ceisiwch ddweud wrthych eich hun nad yw'r stelcian mor ddrwg â hynny, efallai na fyddwch yn ei gymryd o ddifrif, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn dechrau gwneud esgusodion i'r stelciwr.

Gall hyn achosi i chi adael eich gwyliadwriaeth i lawr a derbyn rhywfaint o'r ymddygiad, sydd yn y pen draw yn eich rhoi mewn mwy o berygl. Cydnabod stelcian am yr hyn ydyw: ymddygiad amhriodol sy'n eich rhoi mewn perygl.

5. Peidiwch â theimlo'n flin drostyn nhw

Yn union fel y gall lleihau'r ymddygiad eich arwain i wneud esgusodion, os ydych chi'n teimlo'n flin dros gyn-gariad neu gariad stelciwr, efallai y byddwch chi'n dioddef pethau a allai eich rhoi mewn perygl yn y pen draw.

Nid yw cael gwared ar stelciwr yn debygol o ddigwydd os ydych chi'n teimlo'n flin drostyn nhw, oherwydd yn y pen draw byddwch chi'n rhy neis ac yn anfon y neges efallai y bydd y ddau ohonoch chi'n dod yn ôl at eich gilydd.

6. Ymddiried yn eich perfedd

Os byddwch chi'n dechrau sylwi ar arwyddion rhyfedd, fel eich cyn-filwr yn ymddangos ble bynnag yr ydych chi, neu'n derbyn anrhegion dieisiau yn y post, gwrandewch ar eich perfedd. Os bydd rhywbeth yn teimlo i ffwrdd, mae'n debyg ei fod. Peidiwch â'i ddiystyru fel cyd-ddigwyddiad.

7. Stopiwch feio eich hun

Merched hapus gyda blodau

Mae darganfod sut i ddelio â chyn stelciwr yn ddigon anodd ar ei ben ei hun, ond pan fyddwch chi'n dechrau beio'ch hun am yr ymddygiad stelcian, mae'n dod yn anoddach fyth symud ymlaen. Nid eich bai chi yw eich bod yn cael eich stelcian.

Y stelciwr sy'n rheoli ei ymddygiad ei hun, ac nid oes ganddo'r hawl i barhau i aflonyddu arnoch chi, yn enwedig os ydych chi wedi dweud wrthynt fod eu hymddygiad yn ddiangen.

|_+_|

8. Newidiwch eich rhif

Os nad yw blocio yn anfon y neges, efallai y bydd yn rhaid i chi newid eich rhif ffôn yn gyfan gwbl. Bydd rhai stelcwyr yn newid eu rhif eu hunain, neu’n anfon neges destun atoch gan ddefnyddio apiau arbennig, os byddwch yn rhwystro eu rhif rhag cysylltu â chi. Os byddwch yn newid eich rhif yn gyfan gwbl, ni fyddant yn gallu eich cyrraedd o gwbl.

9. Tyngu llw oddi ar gyfryngau cymdeithasol

Gall fod yn anodd ei wneud, yn enwedig gan fod cyfryngau cymdeithasol yn ffordd mor gyffredin o gadw mewn cysylltiad heddiw, ond efallai y bydd yn rhaid i chi gau eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol os ydych chi'n delio ag ymddygiad stelcian. Gall cyn stelciwr ddefnyddio cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i olrhain pwy rydych chi'n siarad â nhw a threulio amser â nhw, a all eich rhoi mewn perygl. Mae cau eich cyfrifon i lawr yn cau rhywfaint o'u mynediad atoch chi.

10. Byddwch yn uniongyrchol gyda nhw

Efallai y cewch eich temtio i fod yn neis ac o bryd i'w gilydd taflu neges destun fer i'ch stelciwr mewn ymateb, ond bydd hyn ond yn annog ymddygiad stelcian, oherwydd efallai y byddant yn ei gymryd fel arwydd bod gennych ddiddordeb mewn cyfathrebu â nhw.

Mae'n bwysig i chi fod yn glir iawn nad ydych chi eisiau perthynas neu gysylltiad â nhw.

11. Gadael y dref

Efallai na fydd hyn bob amser yn bosibl, ond os ydych chi'n ceisio darganfod sut i ddianc rhag stelciwr, efallai mai gadael y dref am ychydig yw'ch bet orau. Os oes gennych amser gwyliau o'r gwaith, efallai y byddwch yn ystyried ei ddefnyddio i dynnu i ffwrdd o'r sefyllfa am ychydig.

Neu, efallai y byddwch chi'n ystyried aros gyda pherthynas sy'n byw y tu allan i'r dref am ychydig, nes bod y sefyllfa'n oeri.

12. Treulio mwy o amser mewn lleoliadau cyhoeddus

Yn hytrach na threulio'r rhan fwyaf o'ch amser rhydd gartref, efallai y byddwch chi'n ystyried treulio mwy o amser allan yn gyhoeddus, fel yn y parc neu yn y gwindy lleol. Mae bod allan yn gyhoeddus yn rhoi llai o gyfle i’r stelciwr sleifio i fyny arnoch chi pan fyddwch chi ar eich pen eich hun.

13. Byddwch barod rhag ofn ymosodiad

Merched yn gwneud hunan amddiffyn

Os ydych chi'n delio â stelciwr, y realiti anffodus yw y gallan nhw eich wynebu ac ymosod arnoch chi, yn enwedig os yw eich diffyg cydymffurfio â'u datblygiadau wedi'u gwylltio. Nid yw'n brifo bod yn barod trwy gario chwistrell pupur pan fyddwch chi'n mynd allan, felly gallwch chi amddiffyn eich hun os ydyn nhw'n ymosod yn annisgwyl.

14. Newidiwch eich trefn

Efallai y bydd stelcwyr yn dibynnu ar gofio'ch trefn arferol er mwyn parhau i'ch dilyn. Os ydych chi bob amser yn cael eich coffi boreol mewn man penodol, neu'n cerdded ar hyd llwybr natur penodol ar ôl gwaith, efallai y bydd eich cyn stelciwr yn gwybod hyn.

Mae gwybod sut i ddelio â chyn stelciwr yn golygu gwyro oddi wrth eich trefn arferol, sy'n eu gadael yn ddryslyd ynghylch ble i ddod o hyd i chi.

15. Osgoi trydydd parti a allai fod â chysylltiad â'ch cyn

Yn anffodus, nid yw pawb yn cymryd stelcian o ddifrif. Mae'n debygol bod gennych chi ffrindiau cilyddol a allai fod mewn cysylltiad â'ch cyn-aelod o hyd. Os ydynt yn cyfathrebu â chi, gallent hefyd fod yn cyfathrebu manylion eich bywyd gyda'ch cyn stelciwr.

Er eich diogelwch, mae'n rhaid ichi dorri'r bobl hyn allan o'ch bywyd.

16. Anrhegion dychwelyd

Os yw'ch cyn yn stelcian trwy anfon rhoddion di-rif i'ch cyfeiriad, ewch ymlaen a'u dychwelyd. Bydd hyn yn ei gwneud yn glir nad oes eisiau eu hymdrechion i gysylltu â chi. Os ydych chi'n cadw anrhegion, hyd yn oed os nad ydych chi'n estyn allan ac yn cysylltu'n uniongyrchol â'ch cyn, efallai y byddan nhw'n meddwl eich bod chi am dderbyn yr anrhegion .

17. Cymerwch gwrs hunan-amddiffyn

Mae'n helpu i fod yn barod os bydd cyn stelciwr yn ymosod arnoch chi'n gorfforol. Pan fydd eich cyn-aelod yn eich stelcian, mae’n syniad da bod yn barod i amddiffyn eich hun. Efallai y bydd cofrestru ar gwrs hunanamddiffyn yn ddefnyddiol, oherwydd bydd yn caniatáu ichi ymladd yn ôl.

18. Ystyriwch system ddiogelwch

Mae cael system ddiogelwch yn darparu haen ychwanegol o amddiffyniad rhag ofn y bydd cyn stelciwr yn ymddangos ar eich eiddo. Gall cael tystiolaeth o system ddiogelwch hyd yn oed eu hatal rhag eich poeni gartref yn y lle cyntaf.

19. Newidiwch eich cyfrineiriau

Dyn yn defnyddio cerdyn

Os oeddech mewn perthynas hirdymor, efallai y bydd eich cyn stelciwr yn gwybod cyfrineiriau i'ch cyfrifon e-bost neu gyfryngau cymdeithasol. Nawr yw'r amser i newid y cyfrineiriau hyn, neu efallai y byddan nhw'n gallu mewngofnodi a chasglu gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi.

20. Cadwch eich bywyd preifat yn breifat

Os ydych chi'n parhau i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, ceisiwch osgoi postio am faterion preifat ar eich tudalennau. Hyd yn oed os yw eich cyn stelciwr wedi'i rwystro, efallai y bydd yn gallu clywed am eich gweithgareddau gan ffrind i ffrind sydd â mynediad i'ch tudalen o hyd.

21. Byddwch yn ofalus pwy rydych chi'n ymddiried ynddo

Os oes unrhyw un yn eich cylch cymdeithasol rydych chi'n teimlo'n ansicr yn ei gylch, gwrandewch ar eich perfedd. Os yw rhywun yn rhoi gwybodaeth amdanoch i'ch cyn stelciwr, ni ellir ymddiried ynddo. Mae'n bryd eu torri allan o'ch bywyd, hefyd.

22. Cadw cofnod o ddigwyddiadau stelcian

Os bydd ymddygiad stelcian yn parhau, efallai y bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r awdurdodau yn y pen draw. Yn yr achos hwn, mae'n bwysig cael dogfennaeth o ddigwyddiadau stelcian.

Os yw’ch cyn-gynt yn cymryd rhan mewn ymddygiad stelcian parhaus, fel ymddangos yn annisgwyl yn eich tŷ, ymddangos yn eich gweithle neu leoedd eraill yr ydych yn mynd iddynt, neu anfon negeseuon neu negeseuon llais atoch dro ar ôl tro, cadwch gofnod ohono.

23. Ceisio gorchymyn atal

Ar ddiwedd y dydd, efallai y bydd yn rhaid i chi gysylltu â'r llysoedd i ffeilio gorchymyn atal i ddelio â stelciwr. Gall dogfennu digwyddiadau o stelcio ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y llys yn cyhoeddi gorchymyn atal.

Unwaith y bydd un yn ei le, ni fydd yn atal rhywun rhag eich stelcian, ond mae'n darparu dogfennaeth gyfreithiol a gallai gynyddu'r risg y bydd eich stelciwr yn cael ei arestio. Mae gan lawer o daleithiau deddfau gwrth-stelcian hefyd.

24. Gwiriwch eich teulu

Mewn rhai achosion, efallai y bydd stelciwr gwirioneddol beryglus yn ceisio mynd ar ôl eich teulu er mwyn eich gorfodi i roi'r hyn y mae ei eisiau iddynt.

Os yw hyn yn ymddangos yn bryder, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhybuddio'ch teulu fel y gallant amddiffyn eu hunain hefyd. Mae hefyd yn ddefnyddiol gwirio eich teulu i sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel.

25. Rhwystro eu rhif

Os yw stelcian yn digwydd ar ffurf galwadau ffôn a negeseuon testun dro ar ôl tro, weithiau'r ffordd hawsaf o gael gwared ar stelciwr yw rhwystro eu rhif ffôn fel na allant gysylltu â chi mwyach.

Ni fydd yn rhaid i chi ddelio â negeseuon sy'n dod drwodd i'ch ffôn pan fydd cyn stelciwr wedi'i rwystro, ac yn y pen draw, efallai y byddant yn rhoi'r gorau i gysylltiad pan na fyddant yn cael ymateb gennych.

Casgliad

Weithiau, mae dysgu sut i ddelio â chyn stelciwr yn golygu bod yn uniongyrchol a dweud wrthyn nhw nad oes gennych chi ddiddordeb mewn cymodi. Mewn achosion eraill, gall y sefyllfa ddod yn fwy difrifol, ac efallai y bydd angen cael gwared ar stelciwr i amddiffyn eich hun rhag perygl.

Os bydd stelcian yn dwysáu, mae'n bwysig dweud wrth bobl eraill beth sy'n digwydd, a chymryd camau i amddiffyn eich hun, megis cadw'ch bywyd preifat i ffwrdd o'r cyfryngau cymdeithasol, newid eich trefn arferol, a chario chwistrell pupur.

Efallai y byddwch hyd yn oed yn ystyried dogfennu ymddygiad stelcian a cheisio gorchymyn amddiffyn.

Ar ddiwedd y dydd, gall delio â stelciwr achosi straen a phryder sylweddol. Efallai y byddwch chi'n sylwi eich bod chi'n teimlo'n dynn neu'n ymylol y rhan fwyaf o'r amser, sy'n ddealladwy, o ystyried y ffaith y gall cyn stelciwr fygwth eich synnwyr o breifatrwydd a diogelwch.

Os byddwch chi'n canfod eich bod chi'n cael trafferth i oresgyn teimladau pryderus, efallai ei bod hi'n bryd estyn allan at gynghorydd i brosesu'r trallod rydych chi wedi'i ddioddef ac i ddysgu ffyrdd iach o ymdopi.

Ranna ’: