Ail Gyfle Mewn Cariad Trwy Ganu Ar-lein

Ail Gyfle Mewn Cariad Trwy Ganu Ar-lein Gyda chyfraddau ysgariad ar gynnydd, efallai y bydd rhai yn meddwl bod rhamant yn farw. Ond, ni allent fod yn fwy anghywir. Mae ymchwil yn dangos y gallai ysgarwyr fod yn troi at ddêt ar-lein i ddod o hyd i'w cariad nesaf ac mae llawer yn ailbriodi pan fyddant yn meddwl eu bod wedi dod o hyd i'r un iawn. Cymerwch gip ar fyd cariad at ysgarwyr a phobl hŷn…

Yn yr Erthygl hon

Priodasau a priodfab hŷn

Mae cyfraddau ysgariad yn y DU ar gynnydd. Cafwyd 106,959 o ysgariadau rhyw arall yn 2016 — a cynnydd o 5.8% .Yn benodol, ystadegau dangos bod y cynnydd mwyaf arwyddocaol yn y gyfradd ysgaru wedi digwydd mewn cyplau dros 50 oed.

Nifer y dynion yn ysgaru 65 oed cynyddodd a throsodd 25%, tra cynyddodd merched o'r un oedran 38%. Ond, pam rydyn ni'n meddwl bod hyn yn digwydd?

Disgwyliad oes cynyddol

Wrth i ddisgwyliad oes godi, mae pobl yn byw'n hirach, ac mae ganddyn nhw fwy o amser i ddod i ben a ffurfio perthnasoedd newydd.

Mae’n bosibl, ar ôl i rywun ddod yn weddw, fod 10 neu 20 mlynedd o’u blaenau o hyd ac eisiau rhannu hyn gyda rhywun. Mae pobl 65 oed a throsodd hefyd yn fwy tebygol nag erioed o fod yn gweithio. Mae hyn yn golygu bod unigolion yn gallu cynnal eu hunain yn ariannol y tu allan i briodas a bod ganddynt yr hyder i ddeisebu am ysgariad.

Felly, mae bywyd ar ôl cariad

Astudiaeth yn datgelu bod nifer y priodferched a priodfab 65 oed a throsodd wedi codi 46% rhwng 2004 a 2014. Roedd bron pob un (92%) o’r priodferched a’r priodfab a oedd yn 65 oed a hŷn yn 2014 wedi ysgaru neu’n weddw ac nid oeddent yn profi eu priodas gyntaf .

Mae hyn yn dangos bod pobl yn fodlon symud ymlaen ar ôl i un berthynas ddod i ben, hyd yn oed os yw'n digwydd yn ddiweddarach.

Mae bywyd ar ôl cariad Mae yna lawer o senglau yn y grŵp oedran hwn hefyd. Mewn gwirionedd, mae nifer y menywod yn eu pumdegau cynnar nad ydynt erioed wedi priodi wedi cynyddu 150% mewn 13 mlynedd rhwng 2002 a 2015, ac mewn dynion, cynyddodd 70%.

Wrth gwrs, mae yna lawer o gyplau canol oed yn ailbriodi hefyd, a chyda mynediad at ddyddio ar-lein, ni fu erioed mor hawdd dod o hyd i rywun y maent yn gydnaws ag ef.

Dyddio ar-lein

Nid yw dyddio ar-lein nawr ar gyfer rhywbeth ugain sy'n deall technoleg yn unig. Yr canolrif oed o’r dater ar-lein ar hyn o bryd yw 38 - felly mae’n amlwg bod oedolion aeddfed yn cofleidio’r duedd ac yn neidio ymlaen i ddod o hyd i’w rhywun arbennig. Mae canlyn ar-lein yn caniatáu i unigolion â diddordebau tebyg, na fyddent efallai wedi croesi llwybrau fel arall, i gysylltu â'i gilydd.

Gyda'r cynnydd yn y defnydd o ffonau clyfar, mae dyddio ar-lein yn fwy hygyrch nag erioed trwy lawrlwytho ap. Tra y cyfrol chwilio oherwydd, gostyngodd ‘safleoedd dyddio ar-lein’ 20% rhwng mis Chwefror 2015 a mis Chwefror 2018, bu cynnydd o bron i 50% yn y nifer a oedd yn chwilio am ‘apps dyddio’.

Mae dyddio ar-lein yn cael ei ystyried yn blatfform diogel i lawer - heb unrhyw bwysau i gwrdd mewn bywyd go iawn tra'n caniatáu ichi ddysgu mwy am eich gilydd heb siarad wyneb yn wyneb. I rywun sydd efallai wedi bod yn briod am y rhan fwyaf o’u hoes ac sy’n nerfus am gwrdd â phobl newydd, mae hyn yn bwysig.

I unigolion hŷn, gall ymwneud yn syml â dod o hyd i gwmnïaeth sy'n datblygu'n rhywbeth mwy. Gall unigrwydd fod yn broblem i lawer o bobl dros 65 oed a gall rhwydweithio ar-lein helpu. Yn wir, 12% o bobl dros 65 oed Dywedodd blynyddoedd oed eu bod wedi cyfarfod â rhywun trwy wefan detio ar-lein.

Wrth i filoedd o flynyddoedd heneiddio, mae'n hawdd rhagweld y bydd y defnydd o ddyddio ar-lein ymhlith unigolion hŷn yn cynyddu. Yn un astudiaeth gan eHarmony, rhagfynegwyd erbyn 2050, y bydd pobl hŷn yn bennaf yn defnyddio dyddio ar-lein. Maen nhw'n rhagweld y bydd oedran canolrifol dyddiadr ar-lein yn codi i 47 a bydd 82% o bobl yn dod o hyd i'w partner ar-lein.

Newid barn

Ai ein newid barn tuag at wahanu sy’n gyrru’r gyfradd ysgaru ac yn annog ail (neu drydydd, neu bedwerydd) cariad? Yn un astudiaeth YouGov , a holodd 2,000 o bobl o Brydain, darganfuwyd nad yw bron i ddwy ran o dair o bobl yn meddwl bod stigma yn gysylltiedig â dod â phriodas i ben.

Ar un adeg, roedd credoau crefyddol yn fwy cyffredin a bu'n rhwystredig i ysgariad ac yna ailbriodi. Roedd disgwyl i gyplau dreulio gweddill eu hoes gyda'r rhai roedden nhw'n clymu'r cwlwm â ​​nhw. Ond nawr, dim ond 4% o'r bobl a holwyd a ddywedodd eu bod yn cytuno'n gryf bod ysgariad yn dabŵ cymdeithasol. Yn lle hynny, derbynnir gwahanu, ac mae'n arferol i rywun ddechrau dyddio eto ar ôl priodi.

Fel y gallwn weld, nid yw byth yn rhy hwyr i gariad! Mae canlyn ar-lein yn ei gwneud hi'n haws i'r rhai sydd wedi gwahanu ddod o hyd i rywun newydd. Ac mae newid agweddau yn golygu bod mwy o bobl yn derbyn ail gariad.

Ranna ’: