Cariad Fel y Ffilmiau: Cyngor Priodas Gan Ffefrynnau Ffilm

Cyngor Priodas Gan Ffefrynnau Ffilm Hi yw'r unig dystiolaeth o Dduw yr wyf wedi'i gweld ac eithrio'r grym dirgel sy'n tynnu un hosan o'r sychwr bob tro y byddaf yn golchi dillad. —St. Tân Elmo

Golygfa sy'n gyffredin mewn ffilmiau sy'n cynnwys rhyw fath o bartneriaeth ramantus yw'r math o gariad sydd gan ddyn tuag at fenyw. Yn y ffilm arbennig hon, defnyddiodd y cymeriad hiwmor i gymharu'r math o wyrth yr oedd yn ymddangos fel pe bai'r fenyw yr oedd yn ei charu. Yn yr un modd, dylai'r cariad sydd gennych at eich priod deimlo'r un mor ddirgel a gwyrthiol â'r diwrnod y syrthioch mewn cariad. Gall llawer o barau feddwl am nodweddion am eu priod sy'n rhagori ar unrhyw un arall y maent erioed wedi bod yn bartner rhamantus â nhw. Peidiwch byth â cholli golwg ar yr hyn sy'n gwneud eich priod yn well na'r gweddill.

Ers dyfeisio'r cusan, dim ond pum cusan a gafodd eu graddio fel y mwyaf angerddol, y mwyaf pur. Gadawodd yr un hwn nhw i gyd ar ôl. —Y Briodferch Dywysoges

Yn union fel yr oedd Wesley yn caru Buttercup, mae cariad sy'n ymgysylltu'n gyson â chofleidiau angerddol a chariadus yn iach ac yn llawn bywyd. Peidiwch byth â rhoi’r gorau i gusanu’n angerddol – a dechreuwch ei wneud nawr os nad ydych erioed wedi cael y profiad. Mae cusanu yn caniatáu ichi fod mor agos â phosibl at y person rydych chi'n ei garu, ac nid yw bob amser yn rhaid ei wneud ym mhreifatrwydd eich cartref eich hun. Mewn gwirionedd, gall dewis amser a lle priodol yn gyhoeddus ar gyfer cusan rhamantus ddod â'r ddau ohonoch hyd yn oed yn agosach at ei gilydd.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

Edrychwch, yn fy marn i, y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw dod o hyd i berson sy'n caru chi am yr union beth ydych chi. Hwyliau da, hwyliau drwg, hyll, pert, golygus, beth sydd gennych chi. Mae'r person iawn yn dal i feddwl bod yr haul yn tywynnu allan o'ch ass. Dyna’r math o berson y mae’n werth cadw ato. —Juno

Peidiwch byth â gofyn i'ch priod fod yn unrhyw beth nad ydyn nhw. Dewisasoch yr unigolyn oherwydd pwy ydoedd ar y pryd, gan wybod y byddent yn parhau i dyfu a newid hyd yn oed o fewn y berthynas. Y person cywir fydd y person cywir bob amser os byddwch yn caniatáu iddo fod. Mae glynu gyda rhywun trwy drwchus a thenau, trwy'r da a'r drwg, er gwell neu er gwaeth, yn werth chweil pan mai nhw yw'r un personsy'n eich caru ac yn eich deallfel yr ydych mewn gwirionedd.

Ydw, dwi wedi meddwi. Ac rydych chi'n brydferth. A bore fory, bydda i'n sobr ond byddwch chi'n dal yn brydferth. —Y Breuddwydwyr

Dylai eich geiriau bob amser fod yn wir wrth siarad â'ch priod. P'un a ydych yn feddw ​​neu'n sobr neu'n grac neullawn cariad a gwerthfawrogiad, caniatewch i'ch geiriau fod yn wir bob amser ac yn barchus ac yn onest. Weithiau bydd yn rhaid i chi ddewis eich geiriau yn ddoeth, ond peidiwch byth â dweud celwydd na chadw unrhyw beth oddi wrth eich priod. Ac mor aml â phosibl, canmolwch eich cariad ym mhob ffordd y gallwch chi ei ddychmygu.

Mae angen tyst i'n bywydau. Mae yna biliwn o bobl ar y blaned ... dwi'n golygu, beth mae unrhyw un bywyd yn ei olygu? Ond, mewn priodas, rydych chi'n addo gofalu am bopeth. Y pethau da, y pethau drwg, y pethau ofnadwy, y pethau cyffredin… y cyfan, drwy’r amser, bob dydd. —Shall We Dance

Gall bywyd bob dydd ddod yn arferol mewn priodas, a gall fod yn anodd gwneud pob dydd yn unigryw. Y peth gwych am briodas yw bod gennych chi rywun i rannu hyd yn oed y tasgau mwyaf cyffredin ag ef. Fel y dywed y dyfyniad, bydd yr holl bethau da, drwg, ofnadwy a chyffredin rydych chi'n eu profi yn eich bywyd yn cael eu rhannu â'ch priod bob dydd. Ni fydd byth ddiwrnod pan na allwch ddibynnu ar y person hwnnw i fod wrth eich ochr.

Ydych chi byth yn rhoi eich breichiau allan a dim ond troelli a throelli a throelli? Wel, dyna sut beth yw cariad. Mae popeth y tu mewn i chi yn dweud wrthych am stopio cyn cwympo, ond daliwch ati. —Hud Ymarferol

Gadewch i gariad fod yn hudol. Gadewch i'r rhamant a'r agosatrwydd rydych chi'n ei brofi gyda'ch partner fod fel troelli mewn cylch. Efallai y byddwch chi'n mynd yn benysgafn, yn teimlo wedi'ch llethu, ac efallai'n cael eich rhybuddio gan eraill i roi'r gorau iddi cyn i chi syrthio. Ond gadewch i gariad eich cario a threulio am byth yn teimlo fel petaech yn ben dros eich sodlau bob dydd. Ni fydd bob amser yn berffaith, ond gadewch i gariad fod yn stori ei hun.

Ranna ’: