Datrys Gwrthdaro: Pedair Ffordd i Ddiweddu Rhyfel Oer

Ffyrdd o ddod â rhyfel oer i ben

Yn yr Erthygl hon

Mae Jason yn frocer eiddo tiriog gweithgar yng nghanol ei 40au. Am flynyddoedd, bu ei wraig ffyddlon Tabitha yn cefnogi Jason wrth iddo adeiladu ei gwmni, ac yn ddiweddar gadawodd ei swydd i ganolbwyntio ar rianta a gwneud cartref. Dylai hwn fod yn amser dymunol yn eu priodas, ond mae Jason yn aml yn gweithio'n hwyr, a phan fydd yn cyrraedd adref, mae Tabitha yn rhywle arall: ar y ffôn, yn tueddu at gymydog sy'n sâl, yn cael eu plant ysgol radd i'r gwely. Mae hi ym mhobman mae hi ei hangen ond dim lle mae Jason.Roedd yna amser, yn gynnar yn y briodas, pan ddadleuodd Jason a Tabitha yn frwd am oriau gwaith hir Jason. Byddai Tabitha yn dod adref ac yn gwneud cinio, a phan gyrhaeddodd Jason, oriau’n ddiweddarach, byddai Tabitha rhwystredig yn ei daro â chyhuddiadau ynglŷn â lle mae wedi bod. Byddai Jason yn camu i fyny'r gwrthdaro gyda'i ddicter ei hun o ddicter am ei gornelu pan oedd wedi blino'n lân. Fe wnaeth pob un ohonyn nhw, wedi eu gorlethu â rhwystredigaeth a siom, roi'r gorau i geisio datrys y problemau. Oerodd eu hanwyliaid i dawelwch llawn amser. Roeddent yn edrych yn iawn, yn dweud eu bod yn iawn, oherwydd ei bod yn ddiwerth dweud unrhyw beth arall.

Mae Jason yn rhy falch i gyfaddef ei fod wedi brifo gan y modd nad yw hi byth yn edrych arno, felly mae'n canolbwyntio ar ei waith ac yn anwybyddu ei unigrwydd. Mae ymdrechion Tabitha i estyn allan yn cael eu difetha, felly mae hi'n tynnu'n ôl ac yn adeiladu ei bywyd ar wahân ei hun. John Gottman yn ei lyfr, Y Saith Egwyddor ar gyfer Gwneud i Briodas Weithio , a allai ddisgrifio'r cwpl hwn fel rhywun sydd wedi ymddieithrio'n emosiynol. Wedi eu digalonni gan eu hanallu i ddatrys problemau, maen nhw wedi rhoi’r gorau iddi ac wedi cilio i fywydau cyfochrog. Efallai bod Jason a Tabitha, yn eu cadoediad oer, mewn mwy o drafferth na phriodas ag ymladd agored, oherwydd efallai bod gan y cwpl sy'n ffraeo rywfaint o hyder y gallant weithio trwy broblemau. Efallai na fydd yr hyn sy'n helpu'r cwpl sy'n ymladd yn helpu cwpl rhyfel oer fel Jason a Tabitha. Felly beth allai?

Dyma bedwar cam a allai ddarparu cysylltiad bach mewnol

1. Yn gyntaf, cofiwch pwy briodoch chi

Efallai y bydd Tabitha yn meddwl am Jason, nid fel dieithryn ond fel person yr oedd hi'n ei garu. Efallai ei bod hi'n cofio'r Jason yr oedd ei lygaid wedi'i oleuo â diddordeb ac awydd amdani. Beth wnaeth eich tynnu chi at eich cariad? Ai hiwmor ydoedd? Dyfnder y cymeriad? Hyder canolog? Ar ôl i chi gofio'r person hwnnw, gallwch chi gynhesu a symud yn naturiol tuag at eich anwylyd.

dau. Yn ail, byddwch mor garedig a gwirioneddol gwrtais â'ch priod

Fel yr ydych chi i'r barista, mae'r person rydych chi'n ei ddal yn agor drws. Byddwch yn elusennol. Fel rheol, ystyrir elusen fel haelioni tuag at y tlawd, fel rhywbeth a roddir yn rhydd i un sy'n dioddef. Meddyliwch am roi eich sylw mwyaf meddylgar a gofalus i'ch priod. Yn y modd hwn, rydych chi'n helpu'ch priod i gofio ti.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Gwrthdaro Perthynas?

3.Nesaf, gwnewch gyswllt llygad

Mewn gwirionedd gweld eich cariad. Cyfarchwch y person â'ch llygaid neu gyda helo cyfeillgar pan ddaw i mewn i'r ystafell. Efallai y bydd Tabitha yn cofio'r cariad dwfn cyflawn y tu mewn iddi: erotig, synhwyraidd, addoli, y math sy'n llifo o'i llygaid fel afon i gwrdd â ffynnon wag ei ​​hiraeth.

Pedwar.Yn olaf, os ydych chiwneuddechreuwch siarad eto, disgwyliwch rai dyfroedd garw

Efallai y bydd argae meddyliau a theimladau di-dâl yn torri ar agor, ac os ydyw, gwrandewch ar gwynion a cheisiadau eich priod o ddifrif. Mabwysiadu ysbryd o fod yn agored ac yn deg. Nid dyma'r amser i fod yn amddiffynnol. Mae Dr. Gottman wedi awgrymu y gall dynion, yn enwedig, elwa trwy gymryd cyfrifoldeb am gwynion eu gwraig. Byddwch yn agored; peidiwch â dadlau; derbyn eich rhan yn y broblem. Gostyngodd Jason gwynion Tabitha amdano yn gweithio ar ddydd Sadwrn. Er nad yw hi bellach yn codi llais, mae'n dal i allu synhwyro ei rhwystredigaeth. Gall ddilysu ei brwydrau a chyfaddef, yn enwedig iddo'i hun, y gall wneud yn well nag sydd ganddo.

Er mwyn torri tensiwn ymddieithrio emosiynol ac agor deialog, efallai y bydd angen help therapydd cwpl arnoch chi. Tra'ch bod chi'n ei chyfrifo, cyfeiriwch eich hun yn ôl at y cyfeillgarwch. Cofiwch y person y gwnaethoch chi briodi, gwnewch gyswllt llygad, dywedwch eiriau caredig, ymbellhau gerllaw, a gwrandewch ar eich rhan yng nghwyn eich partner a chymryd cyfrifoldeb amdani.

Ranna ’: