Priodas a Chredyd: Sut Mae Priodas yn Effeithio ar Eich Credyd?

Sut Mae Priodas yn Effeithio ar Eich Credyd Mewn sawl ffordd, mae priodas yn undeb rhwng dau oedolyn sydd â bywydau, nodau a chyllid cymhleth. Mewn ffordd, mae arferion ariannol, cyfrifoldebau a phroblemau pob person yn cael eu rhannu unwaith y bydd addunedau wedi'u cymryd. Yn y pen draw, mae materion a heriau niferus yn codi oherwydd yr uno hwn. Fodd bynnag, efallai na fydd llawer o’r pryderon hynny mor ddifrifol ag y disgwyliwch.

Er bod statws credyd eich partner yn bwysig ar gyfer dyfodol eich bywydau gyda’ch gilydd, efallai y bydd y sgôr yn cario llai o bwysau nag y credwch. Er y gall credyd eich priod fod yn llai na thrawiadol ar y diwrnod mawr, nid yw eu proffil credyd o reidrwydd yn pennu beth sy'n bosibl.

Y 3 pheth pwysicaf i'w hystyried ynglŷn â chredyd cyn/ar ôl priodas

Mae'r canlynol yn ystyriaethau y dylech chi a'ch priod fod yn sicr o'u gwneud cyn y briodas. Gall deall y ffactorau hyn eich helpu chi i reoli effeithiau eich sgorau credyd cyn-amser yn well.

    Nid yw adroddiadau credyd yn cyfuno

Er bod priodas yn gofyn i ŵr a gwraig gyfuno pethau fel eiddo, amser, teulu ac arian, nid yw adroddiadau credyd yn uno pan fyddwch chi'n priodi. Yn groes i’r gred gyffredin, nid yw sgôr credyd gwael eich partner yn heintus gan fod pob un ohonoch yn cadw eich rhifau nawdd cymdeithasol eich hun hyd yn oed ar ôl i’r contract priodas gael ei lofnodi. Parhewch i fonitro eich proffil credyd yn flynyddol i sicrhau ei iechyd a chael eich partner i wneud yr un peth. Ymdrech tîm yw'r ffordd orau o adeiladu credyd teuluol ar ôl y briodas.

    Nid yw newid enw yn ddechrau newydd

Mae cymryd enw olaf eich priod yn newid llawer o bethau ac yn aml mae angen llawer o waith papur a dogfennaeth. Fodd bynnag, nid yw'n newid y cofnodion a wneir ar eich adroddiad credyd personol ac nid yw ychwaith yn effeithio ar eich sgôr cyffredinol. Er bod y rhan fwyaf o gredydwyr yn gofyn ichi ddiweddaru'ch enw o fewn eu system i helpu i gadw'ch adroddiadau'n gyfredol, ni fydd newid enw yn darparu llechen wag. Dim ond er mwyn atal y defnyddir hysbysu credydwyr am newid enw dwyn hunaniaeth , twyll, a dryswch.

SYLWCH: Bydd eich enw newydd yn cael ei adrodd fel arallenw ar eich cyfrif. Mae eich statws credyd yn aros yr un fath ag yr oedd cyn y briodas, hyd yn oed ar ôl i eiddo cymunedol gael ei ychwanegu at eich adroddiad. Fodd bynnag, os nad yw'ch enw wedi'i restru ar gyfrifon ar y cyd, bydd unrhyw weithgaredd arno yn aros oddi ar eich proffil credyd hyd yn oed os ydych chi'n briod â deiliad y cyfrif arall.

    Ni fydd credyd eich priod yn helpu nac yn brifo eich un chi (Fel arfer)

TraPriodiGall rhywun sydd â chredyd da agor llawer o ddrysau ariannol, ni fydd yn cynyddu eich sgôr eich hun. Ar yr un modd, ni fydd dweud addunedau i bartner â statws credyd gwael yn lleihau eich sgorau ychwaith. Er hynny, efallai y bydd eu sgôr anargraff yn golygu mai chi yw deiliad y cyfrif sylfaenol ar unrhyw linellau credyd a agorwyd ar ôl y briodas.

Deall cyfrifon ar y cyd

Mae priodi newydd fel arfer yn ymuno â chyfrifon banc a/neu restru eu priod ar deitlau eiddo i wneud talu biliau yn haws a chronni cynilion yn gyflymach. Cofiwch, serch hynny, fod agor cyfrif ar y cyd â'ch partner yn caniatáu iddynt gael mynediad at yr holl wybodaeth sy'n ymwneud â'r cyfrifon hynny. Yn ogystal, mae data credyd personol pob person yn ymddangos ar adroddiad y person arall. Eto i gyd, mae sgoriau pob priod yn aros yr un fath ac yn aros ar wahân. Yn y bôn, ni fydd eich hanes credyd yn effeithio ar eich priod, ond bydd gweithgarwch ar gyfrifon ar y cyd yn effeithio.

Er enghraifft, os byddwch chi'n agor cyfrif cerdyn credyd ar y cyd gyda'ch priod, bydd y ddau adroddiad credyd yn ei ddangos a bydd eich sgorau'n cael eu heffeithio yn ôl y ffordd rydych chi a'ch partner yn ei ddefnyddio. Ni waeth ai chi yw deiliad y cyfrif sylfaenol neu ddim ond defnyddiwr awdurdodedig arno, gall gwariant cyfrifol helpu i gadw'ch pennau uwchben y dŵr ac atal yr angen am atgyweirio credyd. Cadwch mewn cof hynny hefydyn dweud addunedaunid yw'n golygu bod eich priod yn cael ei ychwanegu fel defnyddiwr awdurdodedig at unrhyw un o'ch cyfrifon.

Ystyriwch arferion defnyddio credyd eich partner newydd yn ofalus cyn eu hychwanegu at unrhyw un o'ch cyfrifon. Pwy bynnag sy'n berchen ar y llinell gredyd bresennol dan sylw sy'n gyfrifol am ofyn i'w briod gael ei restru fel defnyddiwr awdurdodedig. Yn ogystal, efallai y bydd angen i ddeiliad y cyfrif gael y benthyciad wedi'i ail-ariannu neu ychwanegu cyd-lofnodwr os oes gan eu priod gredyd gwael.

Awgrymiadau ar gyfer adeiladu credyd fel cwpl

Ers yn briodol defnydd credyd gan mai dim ond un priod fydd yn gwneud dim i’r partner arall, mae’n bwysig bod y ddau ohonoch yn ymddwyn yn gyfrifol gyda’ch credyd ac yn dod o hyd i ffyrdd o gronni eich sgorau’n gyflym. Gallwch chi wneud hynny mewn sawl ffordd, ond dyma'r rhai mwyaf poblogaidd ac effeithiol:

  1. Eu hychwanegu fel defnyddiwr awdurdodedig ar gyfrif sydd â hanes credyd hir, cadarnhaol
  2. Prynu llinell fasnach profiadol o ffynhonnell ag enw da ac yna cael eich priod wedi'i ychwanegu at y cyfrif hwnnw fel defnyddiwr awdurdodedig (os nad yw'ch hanes credyd yn hir neu os nad yw'ch sgôr credyd yn dda)
  3. Cael cerdyn credyd sicr a thalu'r balans yn llawn ar amser bob mis
  4. Gweithio gyda chwmni atgyweirio credyd i ddileu ymholiadau, dileu data sydd wedi dod i ben, ac anghydfod ynghylch gweithgareddau twyllodrus

Ranna ’: