Dyddio Menyw yn Mynd Trwy Ysgariad

Dyddio Menyw yn Mynd Trwy Ysgariad


rhyw i ddynion dros 65 oed

Yn yr Erthygl honMae ysgariadau weithiau'n boenus iawn yn enwedig pan ddigwyddodd pethau mor gyflym ac na ellid eu datrys. Mae rhannu cyfoeth, plant a chyn-wŷr ystyfnig cyn bo hir yn rhai o'r ffactorau sy'n cymhlethu ysgariadau ac yn gwneud y boen ymhellach yn waeth i'r mwyafrif o fenywod.Yn aml, gall dyddio menyw sy'n mynd trwy ysgariad fod yn orchymyn tal yn enwedig pan nad yw'r dyn yn gwybod fawr ddim am drin menywod sy'n mynd trwy ysgariad. Efallai na fydd y cyn-ŵr cyn bo hir hefyd yn barod i weld dyn arall gyda’r wraig a phenderfynu rhwystredigaeth perthynas newydd y wraig.

Fodd bynnag, weithiau gall pethau lifo'n ddi-dor gyda'r gwahaniad yn gwneud y achos ysgariad ffurfioldeb yn unig heb bwysau neu straen. I'r rhai sydd newydd gael eu hunain yn dyddio ysgariad cyn bo hir, mae'n bwysig cofio ei bod hi'n gasgliad o fwy na'r hyn a welwch ar y tu allan; a chydnabod ei bod hi hefyd yn cynnwys ei phriodas yn y gorffennol, y broses ysgaru, a sefyllfa deuluol flaenorol.Mae ystyried y rhain yn gwneud eich gwaith yn hawdd gan fod gennych ddealltwriaeth berffaith o amgylcheddau presennol a chyfredol eich merch ac felly'n gallu ei thrin yn well a chau ei phroses adfer.

Ond, os ydych chi'n dyddio menyw sy'n mynd trwy ysgariad, yna bydd y canllaw hwn yn arfogi ychydig o gyngor sylfaenol ond sylfaenol ar sut i ddyddio menyw sy'n mynd trwy ysgariad.

1. Deall y disgwyliadau

Efallai y bydd y disgwyliadau a'r cyffro a ddaw gyda phob perthynas newydd yn cael eu diddymu yn yr achos hwn, ond os cânt eu trin yn dda, gellir eu gwireddu o hyd.Mae unrhyw fenyw sy'n delio â phroses ysgaru wrth ddyddio ar yr un pryd yn anhysbys iddi, yn trin dwy berthynas a allai fod yn gymhleth. Mae un yn dod i ben, ac un arall yn codi.

Mae bod mewn perthynas â menyw o'r fath yn galw am amynedd uchel. Ar adegau fe sylwch ar gael eiliadau o ymdaflu oherwydd ei bod yn cau pennod hynod anhapus o'i bywyd, a dro arall efallai y bydd yn llawn gofid neu dristwch am yr hyn y priodas yn y gorffennol wedi dod i mewn i'w bywyd.

Bydd angen i ddyn sy’n dyddio menyw sy’n mynd trwy ysgariad ddeall yr holl faterion y mae hi’n brwydro ar hyn o bryd i ddod i delerau â nhw a dangos gofal a chariad pwysig wrth iddi wella. Mae'n debygol o syrthio i wahanol hwyliau ar sail yr hyn sydd wedi gorlifo ei meddwl ar hyn o bryd.

Mewn rhai achosion, efallai y byddwch hyd yn oed yn sylweddoli ei bod yn dal i borthi rhai teimladau ar gyfer y cyn-ŵr sydd cyn bo hir a all straenio'ch perthynas. Ond y cyfan sydd ei angen arni gennych chi ar hyn o bryd yw amynedd a dealltwriaeth o'i sefyllfa bresennol. Os llwyddwch i roi hynny iddi, mae'n debygol o ddatrys ei theimladau am y gorffennol.

2. Cofiwch y plant

Cofiwch y plant

Os oes gan y fenyw sydd wedi ysgaru blant yn y gymysgedd, yna bydd angen i chi ddeall y gallai gymryd amser i'r plant eich adnabod chi. Maent yn debygol o ddryslyd ynghylch y dyn newydd ym mywyd eu dyn a ddim yn siŵr yn union sut i deimlo amdanoch chi.

Y ffordd orau o wneud hyn yw datblygu rhywfaint o hyblygrwydd i dermau a osodir gan eu mam gan mai dyma sy'n gyffyrddus i'r fam a'r plant hefyd.

Mae eich parodrwydd i gwrdd â'r plant pan fyddant yn gyffyrddus i gwrdd yn gam cadarnhaol tuag at ddod â chi a'r plant yn gyfarwydd.

3. Buddion y gall y dyn eu mwynhau

Mae gan ddyddio menyw sy'n mynd trwy ysgariad neu un sydd wedi mynd trwy wahaniad ei fanteision a mwy i'r dyn os yw'n ddifrifol am y berthynas.

Mae menywod sydd wedi bod trwy briodas a ddaeth i ben trwy ysgariad neu unrhyw fodd arall yn gyfreithiol, yn gwybod llawer mwy am sut mae perthnasoedd yn tyfu.

Maent hefyd yn ymwybodol o'r peryglon posibl a all ddifetha ei pherthynas newydd.

Mae hyn yn arbennig o dda i'r dyn gan ei fod yn gwneud y fenyw hyd yn oed yn fwy ymrwymedig i'r berthynas.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

5. Ystyriaethau i gymryd sylw ohonynt

Mor lletchwith ag y gallai swnio, mae siawns bob amser y gallai'r fenyw a'i chyn-ŵr gymodi cyn bo hir, yn dibynnu ar gam yr ysgariad wrth i'r ddau ohonoch gwrdd.

Digwyddiad posibl arall fyddai efallai y bydd y ddau (hi a'i chyn-ŵr cyn bo hir) eisiau cymodi, ond o ystyried bod dyn yn y llun, gall pethau fynd yn gymhleth ac yn anrhagweladwy.

6. Peth rhybudd

Heblaw am y cymhlethdodau uchod a allai godi, efallai y bydd angen i chi sylweddoli hefyd bod dyddio a menyw yn mynd trwy ysgariad Efallai y bydd yn gwneud i chi adlam. Efallai eich bod chi'n ddyn iawn sy'n galw allan ar yr amser iawn ond yna yw'r partner tymor hir nid i'r fenyw yn y pen draw.

Felly mae'n bwysig cymryd pethau'n araf a chael yng nghefn eich meddwl y gallai hyn hefyd fod yn berthynas tymor byr hyd yn oed pe byddech chi am iddo fod yn beth tymor hir. Mae hyn yn wir gan fod y mwyafrif o ferched sydd wedi ysgaru fel arfer yn amharod i neidio i'r dde i berthynas sylweddol ddifrifol.

Ar y llaw arall, mae hefyd yn ddoeth ystyried y posibilrwydd iddi wneud y berthynas newydd hon yn un ddifrifol pe bai ei pherthynas flaenorol yn arbennig o anhapus ac oer. Mae'r rhain i gyd yn bosibiliadau sydd angen meddwl yn ddifrifol cyn mynd i mewn i un.