Ydych chi'n Ofni Priodas ar ôl Ysgariad

Ydych chi

Ar ôl cael ei frathu, yn swil ddwywaith. Mae'n hen ddihareb. Fe'n dysgir i ddysgu o'n camgymeriadau. Os oedd y briodas gyntaf yn gamgymeriad, yna gall ofn priodas ar ôl ysgariad gymryd doll arnoch chi. Pwy all feio pobl sy'n meddwl felly?Mae'r rhan fwyaf o ysgariad yn gorffen gyda llawer o elyniaeth a chasineb. Bydd pobl sydd wedi bod trwy'r trawma hwnnw yn credu mai jôc yw ailbriodi ar ôl ysgariad.Rydyn ni'n byw ac yn dysgu trwy ein profiadau. Ac os yw ein profiad yn berthynas wael, nid yw priodi eto ar ôl ysgariad yn uchel ar ein rhestr.

Mae ystadegau'n dangos hynny mae gan ail briodasau siawns uwch o fethu , y trydydd un hyd yn oed yn uwch na hynny, gan wneud ofn priodas ar ôl ysgariad yn amlwg iawn.Felly, os bydd y briodas flaenorol yn ysgaru, a bod y posibiliadau hyd yn oed yn uwch wrth briodi eto yn dod i ben yr un peth, pwy fyddai eisiau ei wneud?

Ail briodas: Ceisiwch roi cynnig arall arni

Ond beth yw'r dewis arall yn lle ofn priodas ar ôl ysgariad? Diwedd ar eich pen eich hun am byth? Mae hynny'n waeth byth. Ni ellir dod o hyd i hapusrwydd gyda pherson arall, ond dim ond os oes gennych rywun i'w rannu ag ef y mae hapusrwydd yn gyflawn.

Mae mynd trwy fywyd yn unig, hyd yn oed ar ôl llwyddiant digyffelyb, heb i rywun rannu'r daith gyda hi yn daith hir a diflino.Felly beth yw'r dewisiadau? Ail briodasau a allai arwain at drychineb hyd yn oed yn fwy , neu i fyw am byth ar eich pen eich hun? Mae yna ychydig o fannau llwyd rhyngddynt.

Fodd bynnag, nid oes yr un o'r rheini'n gynaliadwy ar ôl i chi gyrraedd oedran penodol. Felly os ydych chi'n ofni priodi am yr eildro, peidiwch â phoeni amdano.

Mae'n arferol teimlo ofn priodas ar ôl ysgariad. Dyma'ch profiad anhapus blaenorol yn dweud wrthych nad ydych chi'n barod amdani.Pan fyddwch chi'n cwrdd â'r partner iawn, p'un ai dyma'r ymgais gyntaf, ail, trydydd, neu nawfed, nid ydych chi'n teimlo'r ofn. Yn lle. byddech chi'n fwy o ofn peidio â bod gyda'r person hwnnw na theimlo ofn priodas ar ôl ysgariad.

Felly nid ydym yn dweud wrthych fod ofn priodi. Os ydych wedi bod yn briod o'r blaen, yna nid ydych yn ofni ymrwymo, mae arnoch chi ofn methu.Mae ofn priodas ar ôl ysgariad yn rhesymol. Eich isymwybod yw dweud wrthych am wneud dewis gwell cyn plymio i mewn. Os ydych chi gyda'r person iawn, ni fydd yr ofn hwnnw'n bodoli. Byddech chi'n barod i roi'ch calon, eich meddwl a'ch corff cyfan i'r person hwnnw.

Felly os ydych chi'n ystyried gwneud i ail briodas weithio, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi feddwl amdano yw dod o hyd i'r partner iawn.

Dod o hyd i'r partner iawn mewn priodas

Dod o hyd i

Efallai ei fod yn swnio'n ddoniol, ond bu hyn erioed yn gyfrinach i briodas lwyddiannus. Nid oes ots ai hwn yw eich tro cyntaf, ail, neu 20fed tro.

Os ydych chi'n pendroni sut i wneud i ail briodas weithio, yr ateb yw yr un peth o hyd .

Peidiwch â chyfaddawdu ar eich hapusrwydd eich hun. Bydd rhywun sydd eisiau priodi yn gwneud popeth i'ch gwneud chi'n hapus. Byddai'n rhaid i chi hefyd deimlo'r un peth am y person hwnnw. Dyna'r gyfrinach.

Yr her yw dod o hyd i'r person hwnnw. Mae llawer o gyplau hardd a chyfoethog yn ysgaru ac yn gorffen mewn priodasau erchyll. Nid yw Arian, Enwogion, a Llwyddiant yn ffactor wrth ddod o hyd i'r person iawn. Y person iawn yw rhywun sydd eisiau croesi mynyddoedd a nofio cefnforoedd i chi. Dyna pam mae gan lythyrau cariad corny y pethau hynny. Ond mae'n rhaid iddyn nhw ei brofi.

Yn olaf, mae'n rhaid i chi fod eisiau gwneud yr un peth iddyn nhw. Os yw rhywbeth am y ddwy ddedfryd ddiwethaf yn cael ei orfodi neu ei gyfaddawdu, yna nid yw eich priodas yn debygol o fynd i weithio.

Os ydych chi'n ystyried priodi ar ôl ysgariad, dylech chi wybod nad yw'r perthnasoedd yn llawn candies ac enfys. Mae'n falu bob dydd gyda straen, problemau, a bullshit.

Felly, mae problemau ail briodas a sut i'w trin yn ymwneud â blaenoriaethau i gyd. Mae'n rhaid i chi fod eisiau bod gyda'r person, trwy daranau a storm wair, ac maen nhw eisiau'r un peth.

Ei brofi cyn priodi yw'r rhan anodd.

Mae eisiau yn emosiwn, yn deimlad. Felly hefyd chwant. Mae'n cymylu'ch barn. Os ydych yn eich arddegau, mae hynny'n esgus da. Os ydych wedi bod yn briod o'r blaen, dylech wybod yn well. Dyna pam mae pobl yn ofni ail briodasau .

Mae'r teimlad o gariad yn cymylu barn resymegol. Mae'n rhaid i chi garu'r person, ac mae'n rhaid i'ch ymennydd gytuno hefyd. (Hefyd cofiwch, rhaid i'ch partner deimlo'r un ffordd amdanoch chi.)

Os ydych chi wedi bod yn briod unwaith, yna dylech chi eisoes wybod sut y gallwch chi a'ch darpar ffrind brofi i'ch gilydd eich bod chi am wneud iddo weithio.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Profi cariad at ail briodas

Yn gymaint ag yr wyf am roi manylion penodol, nid oes unrhyw beth. Mae gan bob un ohonom ein safonau ein hunain ar yr hyn sy'n bwysig i ni. Mae hynny'n arbennig o wir os oes gennym blant o'n priodas gyntaf.

Mae gan ail briodas â phlentyn ddeinameg deuluol wahanol. Nid yw'n waeth, nid yw'n well, heddiw, nid yw'n unigryw chwaith, mae'n wahanol yn unig.

A yw'r ail briodas yn hapusach ? Ddim o reidrwydd. Mae ofn priodas ar ôl ysgariad yn deillio o'n hofn o fethiant a phoen.

Os meddyliwch am y peth, mae gan bob ymdrech werth chweil siawns o fethu a phoen. Boed yn fusnes, magu plant, gwaith cymdeithasol, gyrfa, ac ati, gall y cyfan arwain at fethiant a thrallod.

Mae ofn priodas ar ôl ysgariad yn union fel unrhyw ofn arall a all eich ymgolli yn eich bywyd bob dydd. Nid oes unrhyw sicrwydd y byddai'r briodas flaenorol yn well na'r un nesaf neu i'r gwrthwyneb.

Myfyriwch a siaradwch â chi'ch hun. Byddwch yn onest. Mae gorwedd gyda chi'ch hun yn daith unffordd i iselder ysbryd a phroblemau iechyd meddwl eraill.

Meddyliwch am yr hyn y gallwch chi ei gynnig a beth ydych chi ei eisiau yn gyfnewid. Os ydych chi mewn cariad, faint ydych chi'n barod i gyfaddawdu am gariad.

Y pethau y byddech chi'n eu gwneud i'ch anwylyd ac yn dal i fod yn hapus yw'r parth creigiau aur. Y pethau rydych chi'n eu gwneud i brofi'ch cariad, a'r pethau maen nhw'n eu gwneud i ddangos eu cariad atoch chi, dyna lle mae'ch hapusrwydd a llwyddiant priodas.

Os yw un parti yn anfodlon â'r parth creigiau aur, naill ai maen nhw'n teimlo eu bod nhw'n rhoi gormod neu'n derbyn rhy ychydig. Yna bydd yr ofn priodas hwnnw ar ôl ysgariad yn eich taro ac yn eich taro'n galed.

Os yw'ch greddf yn dweud wrthych fod rhywbeth o'i le, yna gwrandewch ar yr ofn hwnnw, a gwerthuswch. Dylai priodas ar ôl ysgariad roi'r profiad i chi ddweud wrthych beth rydych chi ei eisiau gan bartner a'r hyn y gallant ei ddisgwyl gennych chi.

Ofn priodas ar ôl ysgariad yw eich ego yn gweiddi’n uchel bod eich mesurydd agosatrwydd naill ai’n siarad gormod neu ddim yn siarad o gwbl.

Felly sut mae goresgyn ofn priodas ar ôl ysgariad? Mae'r ateb yr un peth â sut ydych chi'n gwneud i ail briodas weithio. Dewch o hyd i'r person iawn!