Cyfathrebu Priodasol Dos a Don’t

Dos a Don

Yn yr Erthygl honCyfathrebu priodasol yw sylfaen priodas gref a llewyrchus.Mae priodas yn aml yn anodd. Dyma hefyd sy’n rhoi ystyr i’n bywydau yn amlach na pheidio, ond gall fod yn heriol iawn, gadewch inni fod yn onest.

Yn ôl cwnselwyr a therapyddion priodas, sy’n aml yn ei gwneud yn anodd yw anallu’r partner i gyfathrebu’n dda. Sgiliau cyfathrebu cyplau ’yw’r elfen sylfaenol, yn aml ar goll mewn priodasau sy’n methu â llwyddo.Beth yw cyfathrebu priodasol iach mewn priodas?

Yn gyffredinol, gellir ystyried bod unrhyw gyfathrebu sy'n anuniongyrchol ac yn ystrywgar yn afiach ac yn anghynhyrchiol.

Pan fydd materion cyfathrebu yn crynhoi priodas yn hir, mae'n arwydd o ddiffyg parch, cariad ac ymddiriedaeth mewn perthynas, gan arwain yn y pen draw at ddadelfennu perthynas.

Dyna pam mai ymarfer gwell cyfathrebu mewn perthynas yw'r allwedd i unrhyw briodas lwyddiannus.Mae hyn yn golygu bod angen i gyfathrebu priodasol da rhwng priod fod yn uniongyrchol, yn glir, yn gyffyrddus ac yn ddiffuant.


Her 30 diwrnod i barau priod

Nid rhywfaint o wyddoniaeth roced yw sgiliau cyfathrebu priodas, ond mae angen ichi fwriadu gwneud y gwaith caled angenrheidiol i ffyrdd o ddatrys y diffyg cyfathrebu mewn priodas a gwella cyfathrebu mewn perthynas.

Mae'r erthygl yn taflu goleuni ar sut i gyfathrebu â'ch priod, rhesymau sy'n arwain at ddiffyg cyfathrebu mewn priodas a ffyrdd o sefydlu cyfathrebu effeithiol mewn priodas.

Cyfathrebu priodasol 101

Sut rydyn ni'n cyfathrebu a sut y dylen ni gyfathrebu

Er mwyn deall sut i gyfathrebu’n effeithiol â’ch priod, gadewch inni edrych ar yr enghraifft hon sy’n pwysleisio cyfathrebu do’s a don’t, a’r angen i wella cyfathrebu mewn priodas.

Gadewch i ni ddweud bod gŵr a gwraig yn siarad â’i gilydd ac roedd hi braidd yn ymosodol yn pwyso am ei ffordd i bacio ar gyfer taith maes nad yw’n cytuno â hi, er enghraifft.

Mae dwy ffordd o ymateb i gynnig o'r fath (a nifer o amrywiannau) - uniongyrchol a gonest, ac anuniongyrchol a niweidiol (boed yn oddefol neu'n ymosodol). Gadewch inni weld sut rydyn ni'n cyfathrebu fel arfer a pham mae hyn yn niweidiol i'n perthnasoedd.

Yn yr enghraifft hon, gallai'r gŵr droi at ei fab a dweud, mewn tôn sy'n ymddangos yn cellwair: “Yep, mae eich momma bob amser yn gwybod y cyfan.”

Mae hwn yn batrwm nodweddiadol o gyfathrebu anuniongyrchol sy'n weddol gyffredin mewn priodasau ac yn aml yn achosi anfodlonrwydd pellach i'r ddau bartner. Yn ogystal â bod yn anuniongyrchol, mae'n ysgogi triongli hefyd (pan fydd trydydd aelod y teulu yn cymryd rhan mewn cyfnewidfa rhwng y priod).

Os ydym yn dadansoddi'r cyfnewid hwn, gallwn weld bod y gŵr yn bod yn oddefol-ymosodol.

Mynegodd ei anghytundeb mewn ffordd hollol anuniongyrchol trwy esgus ei fod yn siarad gyda'i fab yn hytrach na'i wraig, a nododd hyn fel jôc hefyd.

Felly, os yw'r wraig yn ymateb i'r cythrudd hwn yn uniongyrchol, byddai ganddo'r amddiffyniad o ddim ond twyllo a siarad â'u bachgen, tra ei bod hi braidd yn amlwg beth roedd yn ei wneud.

Nawr, fe allech chi ddweud nad yw hyn cynddrwg â hynny, roedd o leiaf yn ceisio osgoi gwrthdaro.

Ond, gadewch inni edrych ar y cyfnewid hwn ychydig yn ddyfnach. Nid oedd y gŵr yn cyfathrebu’n anuniongyrchol yn unig ac nid oedd yn oddefol-ymosodol yn unig, ni chyfathrebodd ei farn o gwbl.

Ni chynigiodd ffordd well o bacio, yn ei farn ef, ac ni fynegodd ei deimladau am gynnig ei wraig (na’r ffordd y mae hi’n siarad ag ef os mai dyna beth sy’n ei drafferthu).

Ni dderbyniodd unrhyw neges ganddo, sy'n ddilysnod cyfathrebu priodasol gwael.

Sut y dylech chi ymateb a pheidio ag ymateb

Sut y dylech chi ymateb a pheidio ag ymateb


10 baner goch o berthnasoedd peryglus

Felly, sut i gyfathrebu â'ch partner heb gymryd yr holl awyr? Er mwyn deall sut i drwsio cyfathrebu mewn perthynas mewn sefyllfaoedd o’r fath, gadewch inni weld sut y gallai fod wedi ymateb mewn ffordd well.

Mae'r enghraifft hon yn tynnu sylw at sut i gyfathrebu'n well â'ch priod.

Gallwn dybio iddo gael ei gythruddo gan naws ei wraig oherwydd iddo ei ddehongli fel ei ffordd o dynnu sylw at ei anghymhwysedd.

Y ffordd briodol o ymateb wedyn fyddai rhywbeth fel: “Pan siaradwch â mi fel yna rwy'n teimlo fy mod wedi fy mwrw ac yn siarad â mi.

Rwy'n colli'r awydd i gymryd rhan yn y paratoadau ar gyfer y gweithgaredd yr wyf fel arall yn ei fwynhau. Rwy’n cynnig ein bod yn rhannu’r aseiniadau yn lle - byddaf yn gwneud y rhestr o’r hyn sydd angen ei gymryd gyda ni, a gallwch ei bacio.

Gallwch newid tair eitem ar y rhestr honno, a gallaf aildrefnu tri pheth yn y gefnffordd. Yn y ffordd honno, bydd y ddau ohonom yn gwneud ein rhannau, ac ni fydd unrhyw beth i ymladd yn ei gylch. A fyddech chi'n cytuno â hynny? ”

Yr hyn a wnaeth y gŵr yn y ffordd hon o ymateb yw ei fod yn bod yn bendant - mynegodd ei deimladau a'i ddehongliad o naws ei wraig, ac eglurodd pa ganlyniadau y mae ymddygiad o'r fath yn ei gael iddo.

Sylwch na ddefnyddiodd y brawddegau cyhuddol “chi”, ond cadwodd at ei brofiad.


dibyniaeth emosiynol yn erbyn cariad

Yna cynigiodd ateb, ac o'r diwedd gofynnodd iddi ymuno ag ef ar hynny a rhoi cyfle iddi fynegi ei barn ar y cynnig hwn.

Roedd cyfathrebu o'r fath yn ddiffuant, uniongyrchol, ystyriol a hefyd yn gynhyrchiol, gan ei fod yn eu cael yn agosach at ddatrys problem ymarferol heb wneud mynydd allan o fryncyn.

Awgrymiadau ar sut i wella cyfathrebu mewn priodas

Efallai y byddech chi'n meddwl bod bod yn bendant mewn priodas yn anodd, ac efallai hyd yn oed yn ei chael hi'n annaturiol. Ac mae'n anodd cyrraedd yno, a siarad â'n hanwyliaid (sy'n aml yn ein cythruddo gymaint) mewn modd pwyllog, pendant a ddim yn swnio'n robotig ar yr un pryd.

Ac eto, dim ond ffordd o'r fath o siarad â'ch priod all arwain at ganlyniadau heblaw ffraeo, drwgdeimlad, a phellter posibl.

Trwy fod yn bendant rydych chi'n parchu eu teimladau a'ch perthynas wrth fynegi'ch un chi ar yr un pryd. Ac mae hyn ymhell o fod yn robotig - rydych chi'n anrhydeddu'r person rydych chi'n ei garu, a hefyd eich hun a'ch profiad, ac yn agor ffyrdd ar gyfer cyfathrebu priodasol uniongyrchol a chariadus wrth oresgyn problemau cyfathrebu cyffredin mewn priodas.

I sgwrsio'n well â'ch priod, o ddydd i ddydd dyma rai ymarferion cyfathrebu priodas rhagorol, a fydd yn eich helpu i gyfathrebu'n ddigymell ac yn gynhyrchiol â'ch partner.

Byddai hefyd yn ddefnyddiol edrych ar rai gweithgareddau cyfathrebu pwerus ar gyfer cyplau a fydd yn eich helpu chi i feithrin priodas hapus ac iach, ar wahân i wella cyfathrebu priodasol.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon ar sut i gyfathrebu'n well â phriod.

5 Do’s and Don’ts of Couple Communication

5 Gwnewch

Dylai cyfathrebu priodasol fod yn ddigymell ac yn onest, ond mae perthynas agored, iach a pherthynas wych.

Cymerwch gip ar y pwyntiau hyn ar beth i'w gofio pan fyddwch chi'n siarad â'ch gilydd.

  • Peidiwch ag atgyfnerthu'ch meddyliau negyddol canfyddedig yn eich sgwrs am yr hyn sydd ar goll yn eich sgyrsiau. Dim ond at bellter cynyddol yn eich perthynas y bydd hyn yn arwain.
  • Peidiwch â bod yn interrupter cronig. Gwrandewch yn gariadus, a pheidiwch â siarad dros eich priod.
  • Gwnewch parchu argaeledd amser ei gilydd i siarad.
  • Os ydych chi'n teimlo'n brin o offer i droi o gwmpas cyfathrebu gwael mewn priodas, yn chwilio am gymorth proffesiynol i dorri arferion cyfathrebu gwael a chyrraedd eich nodau cyfathrebu.
  • Mynegwch eich gwerthfawrogiad am ymdrechion lleiaf eich priod , buddugoliaethau bach a llwyddiant gyda'i gilydd fel cwpl.
  • Pan fydd eich cynlluniau gorau yn mynd o chwith, peidiwch â bod yn llym ar eich priod neu'ch hun . Peidio â bod yn farnwr ac yn anhyblyg. Cofiwch, rydych chi'n dewis teimlo sut rydych chi'n teimlo.
  • Darllenwch rai o'r llyfrau gorau ar briodas i ddysgu am adeiladu priodas iach a chyfathrebu effeithiol gyda'n gilydd. Efallai ar eich noson dyddiad nesaf, fe allech chi gwtsio i fyny a darllen gyda'ch gilydd i diwnio'ch priodas.

Peidiwch ag anwybyddu'r sgiliau cyfathrebu hyn a pheidio â gwneud hynny gan mai nhw yw'r camau mwyaf hanfodol i adeiladu a chynnal cyfathrebu effeithiol mewn priodas.