Cam-drin Corfforol ac Emosiynol sy'n Goroesi

Mae yna ffyrdd i oroesi cam-drin emosiynol a chorfforol

Yn yr Erthygl honMae cam-drin corfforol ac emosiynol yn arwain at ganlyniadau difrifol ac weithiau gydol oes i'r dioddefwr. Ac er ei bod yn eithaf cyffredin bod person yn dioddef camdriniaeth emosiynol ar ei ben ei hun, nid oes bron unrhyw achosion o gam-drin corfforol yn unig. Mae ystod o ymddygiadau ymosodol emosiynol yn cyd-fynd ag ef bob amser, sydd â ffordd o wneud bywyd y dioddefwr yn uffern fyw.Beth yw cam-drin corfforol a beth yw cam-drin emosiynol?

Cam-drin corfforol yw unrhyw fath o ymddygiad sydd â bwriad bwriadol o achosi niwed corfforol. Beth mae hyn yn ei olygu? Mae llawer ohonom yn tueddu i feddwl am gam-drin corfforol trwy'r delweddau o berson yn cael ei guro'n drwm, yn cael ei ddyrnu a'i daflu o gwmpas yn erbyn wal. Er bod hyn, yn anffodus, hefyd yn digwydd yn rhy aml, mae cam-drin corfforol yn llawer mwy na hynny yn unig.


gweithgareddau bondio perthynas

Gellir ystyried unrhyw fath o gyswllt corfforol digroeso, pan fydd yn ymosodol ac i fod i achosi poen a chywilydd i chi, yn gam-drin corfforol, yn enwedig pan fydd yn cael ei ailadrodd dro ar ôl tro. Er enghraifft, ar wahân i ddefnyddio arfau, mae curo, taro, a chicio, gwthio neu dynnu rhywun i fynd i rywle neu beidio â gadael hefyd yn gam-drin corfforol. Os bydd rhywun yn cydio yn eich dillad neu'n dal eich wyneb i'ch gorfodi i edrych arnynt, mae hynny hefyd yn ymddygiad ymosodol yn gorfforol. Neu mae taflu rhywbeth atoch chi, p'un a ydyn nhw'n taro neu'n colli, hefyd yn fath o weithred ymosodol.Mae'n haws canfod cam-drin corfforol na'r cam-drin emosiynol

Mae cam-drin corfforol yn weddol hawdd ei ganfod. Ar y llaw arall, mae cam-drin emosiynol yn fath llawer mwy cynnil o ymddygiad ymosodol ac fe all (ac yn aml iawn) gael ei ddiystyru a'i ddiswyddo fel perthynas fwy anianol yn unig, er enghraifft. Serch hynny, weithiau gall cam-drin emosiynol adael creithiau dyfnach fyth ar enaid nag y mae cam-drin corfforol yn ei wneud.

Mae

Sut i adnabod cam-drin emosiynol?

Mewn llawer o achosion, efallai na fydd y dioddefwr na'r camdriniwr yn gwbl ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd yn eu rhyngweithio, yn enwedig os yw'n digwydd mewn perthynas rhiant-plentyn. Mae cymaint o naws mewn cyswllt dynol fel y gall fod yn anodd llunio'r llinell rhwng cam-drin emosiynol ac ymatebion arferol, sydd weithiau'n ddig.Serch hynny, yn wahanol i ffrwydradau emosiynol nad ydynt yn cam-drin, sydd fel arfer yn digwydd, mae cam-drin yn cynnwys patrwm o ymarweddiad rheolaidd, brainwashing, bwlio, sarhaus a thebyg. Mae hefyd yn cywilyddio, yn trin, yn dychryn, yn tanseilio'n raddol ymdeimlad o hyder a hunan-werth y dioddefwr. Mae'r tramgwyddwr yn ceisio rheoli, dominyddu a chael yr awdurdod absoliwt yn y berthynas a'r cyflwyniad absoliwt gan y dioddefwr.

Mae

Pan fydd y ddau, cam-drin corfforol ac emosiynol

Gall dioddefwr cam-drin emosiynol gael y math hwn o ddioddefaint yn unig, gan nad yw pob camdriniwr emosiynol hefyd yn ymddwyn yn ymosodol yn gorfforol. I lawer o gamdrinwyr, mae rhoi eu dioddefwr i lawr a gwneud iddynt deimlo'n annheilwng yn dod â digon o ymdeimlad o reolaeth a phwer iddynt. Serch hynny, heb unrhyw eithriad bron, mae cam-drin corfforol yn mynd law yn llaw â mathau eraill o gam-drin, yn enwedig gyda cham-drin emosiynol.


Cost trwydded briodas gan y wladwriaeth

Mae dynameg perthynas o'r fath fel arfer yn troi o amgylch cylch o dawelwch byr, ac yna dilyniant graddol mewn cam-drin emosiynol, bychanu, sarhau, melltithion a gemau meddwl. Gall y cyfnod hwn bara mor fyr ag ychydig ddyddiau neu cyhyd â misoedd. Ond mewn achosion o gam-drin cyfun, mae bob amser yn gorffen gyda phenllanw ar ffurf trais corfforol.

Mae ffrwydradau corfforol ar wahanol raddau yn dod yn batrwm rheolaidd

Anaml y bydd gan y trais ar ddiwedd y cylch unrhyw beth i'w wneud â newid yn ymddygiad y dioddefwr. Fel rheol, dim ond yr angen am reolaeth a thra-arglwyddiaethu sy'n tyfu ac nad yw'n fodlon ag artaith emosiynol “rheolaidd”. Fel rheol, y ffrwydrad corfforol ar wahanol raddau yw unig ganlyniad posibl dadl sy'n ymddangos yn ddiniwed, mewn achosion o'r fath.

Mae cyflawnwr yn ceisio gwneud iawn am ei ymddygiad gyda charedigrwydd ac anrhegion

Yn dibynnu ar lawer o ffactorau, mae'r tramgwyddwr fel arfer yn treulio'r ychydig ddyddiau neu'r wythnosau nesaf mewn hwyliau ymddiheuriadol, weithiau'n unionsyth yn gwisgo'r dioddefwr, yn ei llysio (gan fod y mwyafrif o ddioddefwyr cam-drin corfforol yn fenywod neu'n blant) gyda charedigrwydd ac anrhegion. Ac eto, mae'r cyfnod hwn o edifeirwch ymddangosiadol bob amser yn dechrau dadfeilio ac mae'r cylch yn dechrau eto.

Beth allwch chi ei wneud amdano

Os ydych chi'n cydnabod eich perthynas yn y llinellau hyn, mae yna sawl peth i'w hystyried. Yn gyntaf oll, gall y ddau fath o gamdriniaeth adael canlyniadau parhaol i'ch iechyd corfforol a seicolegol. Ond, os ydych chi'n destun camdriniaeth gorfforol, gallai eich bywyd fod mewn perygl mewn ffordd fwy uniongyrchol, ac efallai yr hoffech chi ystyried y llwybr mwyaf diogel allan o'r ddeinameg afiach hon.

Ar gyfer dioddefwyr camdriniaeth, mae'n hanfodol eu bod yn ceisio cymorth gan eu hanwyliaid, gweithwyr proffesiynol, a'r gymuned. Efallai y bydd angen lloches arnoch chi a lle diogel i fod ynddo tra bydd y storm yn mynd heibio. Ac os penderfynwch weithio ar eich perthynas a bod eich partner hefyd yn mynegi'r ewyllys i newid, mae gweld seicotherapydd yn unigol ac fel cwpl yn beth iawn i'w wneud ar hyn o bryd. Ymhob achos, mae angen i'ch diogelwch ddod yn gyntaf bob amser.