Gwerthuso Disgwyliadau yn Eich Priodas i Reoli Gwrthdaro yn Well

Gwerthuso disgwyliadau mewn priodas i reoli gwrthdaro yn well

Ychydig iawn o gyplau fydd yn ei gyfaddef, ond mae gwrthdaro yn gyffredin ym mhob priodas. Mae hyd yn oed y perthnasoedd gorau yn dal i fod yn sicr o wynebu gwrthdaro yn y pen draw. Mae'n anochel! Gan fod gan bob priodas ei chyfran o bethau anarferol, nid mater o osgoi gwrthdaro mohono ond sut rydych chi'n delio ag ef.Dyma rai o achosion cyffredin gwrthdaro mewn perthnasoedd ac awgrymiadau ar sut i'w goresgyn.Yr achos mwyaf cyffredin o wrthdaro mewn priodas yw disgwyliadau nas cyflawnwyd. Rydyn ni i gyd yn dechrau perthnasoedd â set o ddisgwyliadau - pethau rydyn ni'n teimlo y dylai ein priod eu gwneud i ni. Mae gan lawer o bobl ddisgwyliadau realistig sy'n ymddangos yn syml ond nad ydyn nhw'n cael eu cyflawni o hyd. Pan na chyflawnir y disgwyliadau rhesymol hyn am flynyddoedd, gall brifo a drwgdeimlad gymryd drosodd.

Mae llawer o unigolion yn ymdrechu'n galed i gael y sylw y maent yn ei haeddu gan eu priod yn aneffeithiol. Yn lle wynebu'r mater yn uniongyrchol, maent yn dioddef mewn distawrwydd. Mae hyn yn gadael eu hanghenion teg a rhesymol heb eu diwallu dim ond am nad yw eu priod yn ymwybodol ohonynt.Ymarfer disgwyliadau

Argraffwch gopi o'r rhestr ddisgwyliadau hon. Dylai'r ddau bartner gymryd peth amser i'w ddarllen yn drylwyr. Mae'r rhestr yn rhoi esboniad byr o bob disgwyliad sydd gan gyplau yn aml. Ewch trwy'r rhestr a graddiwch bob disgwyliad ar raddfa o 1 i 7, a'r 1 yw'r pwysicaf. Ar ôl i chi raddio'ch hun, ewch trwy'r rhestr eto a graddio pob eitem yn nhrefn eu pwysigrwydd yn seiliedig ar yr hyn rydych chi'n credu y byddai'ch priod yn ei ddewis. Ar ôl i chi gael ei wneud, trafodwch eich rhestrau gyda'ch gilydd a thrafodwch yr hyn rydych chi'n ei weld. Peidiwch â mynd i ddadl os yw'ch dyfarniad yn wahanol i farn eich partner. Os bydd hyn yn digwydd, trafodwch beth a pham rydych chi'n ei weld yn wahanol.

Rhestr wirio disgwyliadau

Chi Eich Partner
Diogelwch - sicrwydd sefydlogrwydd yn eich perthynas yn ogystal â diogelwch ariannol a materol.
Cwmnïaeth - ffrind am oes sy'n rhannu holl lawenydd a gofidiau bywyd gyda chi. Person sydd â diddordebau a gweithgareddau cyffredin y gallwch chi eu mwynhau gyda'ch gilydd.
Agosatrwydd - rhywun sy'n diwallu'ch anghenion am agosatrwydd rhywiol.
Deall ac anwyldeb - cyffyrddiad syml neu gusan sy'n dweud “Rwy'n dy garu di ac rwy'n gofalu amdanoch chi.'
Anogaeth - cefnogaeth lafar a gwerthfawrogiad am yr ymdrechion a wnewch yn eich gyrfa, cartref, plant, ac ati.
Agosrwydd deallusol - trafod meddyliau deallus cyffredin.
Gweithgaredd cydfuddiannol - dod o hyd i weithgareddau fel chwaraeon, hobi, gwirfoddoli, garddio, ac ati sy'n mwynhau ac yn gallu gwneud gyda'i gilydd.

Sgorio

Gan ddefnyddio'r rhestr wirio a ddarperir uchod, graddiwch y 7 disgwyliad yn nhrefn 1 i 7, gydag 1 yn flaenoriaeth bwysicaf i chi mewn priodas ac ati. Pan fyddwch wedi gorffen dadansoddi eich hun, ewch trwy'r rhestr eto a graddio pob disgwyliad yn y ffordd rydych chi'n credu y byddai'ch priod yn ei wneud. Cymharwch eich atebion pan fydd y ddau ohonoch wedi cwblhau'r rhestr wirio. Bydd gweld beth rydych chi a'ch priod yn ei werthfawrogi yn eich perthynas ar bapur yn helpu i egluro materion disgwyliadau yn eich priodas.