Cwestiynau Cwnsela Priodas Roundup Arbenigol i'w Gofyn i'ch Priod

Cwestiynau cwnsela priodas hanfodol i

Paratoi ar gyfer cwnsela priodas

Os ydych chi'n poeni bod eich perthynas wedi cyrraedd y pwynt o beidio â dychwelyd, yn rhemp gyda gwrthdaro, gall cwnsela priodas eich helpu chi i ail adeiladu priodas hapus.
ffantasi gwraig

Fodd bynnag, mae priodas sy'n destun gwrthdaro yn golygu nad ydych chi a'ch priod yn y siâp gorau i ragfwriadu a llunio'r cwestiynau cywir i'w gofyn mewn sesiwn cwnsela priodas.Gan fod gamut o emosiynau yn rhedeg yn uchel mewn perthynas dan straen, efallai y byddwch chi'n anghofio beth i'w ofyn, ac yn rhewi ymennydd mewn sesiwn cwnsela priodas yn y pen draw.

Y cam pwysicaf tuag at wneud y gorau o sesiwn cwnsela priodas yw paratoi ymlaen llaw. A dyna pam rydyn ni wedi paratoi crynodeb arbenigol ar y cwestiynau cwnsela priodas mwyaf hanfodol i'w gofyn i'ch priod.Crynodeb arbenigol ar gwestiynau cwnsela priodas pwysig

Mae arbenigwyr eu hunain yn datgelu’r cwestiynau cwnsela priodas cywir i’w gofyn i’ch priod a sut y gall y rhain eich helpu i wyntyllu eich pryderon a dod o hyd i atebion i’ch problemau priodasol.

KEVIN FLEMING, Ph.D.

Kevin FlemingDywedodd CS Lewis unwaith fod y briodas ddelfrydol yn un lle y gallech droi at eich partner a dweud, “Rwy’n dy garu yn union fel yr ydych chi a chymaint felly er mwyn i chi beidio ag aros felly.”

Ac felly, yn fy ngwaith, mae'n allweddol cael gafael ar y 'tafodieithol' hwn o newid a dim newid, lle mae tensiwn doethineb yn cael ei ddal rhwng dau berson i'r rhan fwyaf o bobl eisiau i'r ddau ragweladwyedd gael eu caru fel y maent a thwf / datblygiad o ddelfrydau.

Felly dyma fy mwledi meta-lefel.

Mae cwestiynau yn y cwestiynau sy'n cyrraedd y lefelau anghyfforddus ond angenrheidiol o wirionedd yr ydym i gyd yn tueddu i'w hanwybyddu yng nghyfnod sefydlu cwrteisi

  • “Beth yw ochr gysgodol yr hyn rydych chi'n ei garu amdanaf?”
  • “Sut mae gwneud fy ngharu yn anoddach i chi?”
  • “Os oes unrhyw ddrwgdeimlad amdanaf o dan y radar yn y briodas hon, ble fyddai hynny?”
  • “Pa rwymiadau dwbl ydw i'n eu rhoi allan yna? Hynny yw, sut ydw i'n gofyn / dweud un peth ond tynnu am rywbeth arall mewn gwirionedd? ”
  • “Beth ydw i wedi ei golli ynglŷn â phwy ydych chi?”

ANGELA AMBROSIA, Hyfforddwr Perthynas

Angela Ambrosia

Dyma fy offrymau;

  • Beth alla i ei wneud neu ei ddweud i wneud i chi deimlo'n gyffyrddus?
  • Pan fyddwch chi'n teimlo'n anghyfforddus, beth yw'r ffordd orau i mi ymateb?

Beth ydych chi ei eisiau ar gyfer ein perthynas? Beth ydych chi eisiau i mi? I chi?

DAVID RISPOLI, Cynghorydd

David Rispoli

Mae dau reswm bod cyplau yn ceisio cwnsela priodas. Y prif reswm yw bod y briodas mewn argyfwng ac mae un partner ac weithiau'r ddau, eisiau i'r berthynas wella.

Yn aml, mae un person eisoes wedi gwirio allan o'r berthynas, ac mae cwnsela yn cael ei ystyried yn ymdrech ffos olaf i achub y briodas.

Yr ail reswm bod rhai cyplau yn ceisio cwnsela priodas yw eu bod am wella ar briodas sydd eisoes yn weddol gadarn.

Waeth beth yw'r cymhelliant dros y cwnsela, o ran “Cwestiynau Cwnsela Priodas i'w Gofyn i'ch Priod”, dyma fy nhri phrif:

  • Pe bai'r profiad cwnsela priodas hwn yn llwyddiannus, ac ar ddiwedd ein hamser mewn Cwnsela Priodas roedd ein priodas yn anhygoel, sut olwg fyddai ar ein priodas?
  • I ba raddau ydych chi'n meddwl yw ein priodas heddiw o'r llun priodas rhyfeddol hwn a baentiwyd gennym yng nghwestiwn rhif 1?
  • Beth yw un cam y gallem ei gymryd ar y cyd heddiw i ddod â ni'n agosach at y llun a baentiwyd gennym yng nghwestiwn rhif 1?

Nid yw priodasau byth yn cael eu hachub mewn swyddfeydd cwnselwyr priodas neu hyfforddwyr priodas, cânt eu hachub wrth i gyplau gymryd yr egwyddorion y maent yn eu dysgu a'u cymhwyso'n weithredol i falu beunyddiol eu perthynas.

Dyna pam yr wyf yn cynnig dull cadarnhaol iawn o edrych ymlaen at hyfforddi priodas. Nid wyf erioed wedi gweld unrhyw un yn gwella nac yn achub eu priodas trwy edrych trwy'r drych golygfa gefn.

NICOLE GIBSON, Therapydd Priodas a Theulu

Fel therapydd priodas a theulu trwyddedig, a menyw briod fy hun, rwyf wedi darganfod bod yna lawer o gwestiynau sy'n codi wrth ystyried cwnsela priodas a hefyd tra mewn cwnsela priodas.

Un o fy nwydau yw gweithio gyda chyplau ac rwy'n aml yn dweud wrth y cwpl fy mod i'n gweithio gyda hynny, nid pwynt eu cwnsela priodas yn unig yw eu cadw gyda'i gilydd ond yn hytrach darganfod beth maen nhw'n dod ag ef y berthynas y mae angen mynd i'r afael â hi oherwydd beth bynnag maen nhw'n ei wneud yn y berthynas hon, mae'n debyg y byddan nhw'n gwneud yn yr un nesaf, os oes un nesaf.

Felly dyma ychydig o gwestiynau cwnsela priodas i'w gofyn i'ch priod:

Sut ydych chi'n teimlo am y gair “agosatrwydd”?

Beth mae “agosatrwydd” yn ei olygu i chi, sy'n golygu beth fydd yn arwydd i chi wybod eich bod chi'n cymryd rhan mewn “agosatrwydd”?

Beth yw eich meddyliau am grefydd?

Sut ydych chi'n teimlo am blant (h.y. ydych chi eisiau plant?)

Os yw pethau'n aros yn union yr un fath yn ein perthynas, a fyddech chi'n hapus â hynny?

Ydych chi'n ystyried eich hun yn fwy o fewnblyg neu allblyg?

Pe byddem yn deffro yfory a bod yr holl “broblemau” sydd gennym yn ein priodas yn sefydlog, sut olwg fyddai ar hynny?

Sut ydych chi'n gwybod eich bod chi'n fy ngharu i?

Sut ydych chi'n gwybod fy mod i'n dy garu di?

Yn eich teulu y cawsoch eich magu ynddo, sut olwg oedd ar briodas?

Beth yw eich syniadau am gyllid?

Mae'r holl gwestiynau hyn yn graff i'r cwpl ac i'r cwnselydd priodas oherwydd bod crefydd, cyllid, plant, magwraeth deuluol, agosatrwydd, math o bersonoliaeth, a syniadau o gariad i gyd yn faterion enfawr i fynd i'r afael â nhw mewn priodas.

GAEAF SUSAN, Hyfforddwr Perthynas

Susan Winter

Beth ydych chi'n ofni ei ddweud wrthyf?


partneriaeth ddomestig rhyw arall oregon

Pa wybodaeth ariannol, rhywiol neu ymddygiadol ydych chi'n ofni ei rhannu â mi oherwydd eich bod chi'n ofni fy ymateb?

A oes rhywbeth yr ydych yn ei guddio oddi wrthyf, gan dybio y byddaf yn eich barnu neu eisiau eich gadael?

Mae perthnasoedd yn gofyn am le diogel ar gyfer ‘dweud y gwir.’

Codir rhwystrau emosiynol pan na allwn fod yn ni ein hunain ac ofni i'n priod wybod pwy a beth ydym.

Tynnu olaf

Mae'r cwestiynau cwnsela priodas defnyddiol hyn yn ddechrau da i'w gwneud ynghyd â mwy o gwestiynau sy'n benodol i'ch perthynas. Edrychwch ar y rhain!