Yn wynebu Camdriniaeth Emosiynol Yn Y Berthynas? 3 Peth Gallwch Chi Ei Wneud

Mae cam-drin emosiynol yn lladd yn dawel mewn sawl perthynas

Mae cam-drin emosiynol yn lladd yn dawel mewn sawl perthynas.
sut i faddau i wraig twyllo

Mae ymosodiadau cynnil a chanmoliaeth ôl-law wedi dod â mwy o berthnasoedd i ben nag y gallwn gyfrif amdanynt. Y peth trist yw, mae'n anodd gweld dioddefwyr cam-drin emosiynol oherwydd mae'r gweithredoedd cam-drin yn aml yn cael eu gwneud y tu ôl i ddrysau caeedig, i ffwrdd o olwg y cyhoedd.Hyd yn oed pe bai rhywun sy'n cam-drin yn emosiynol yn llithro i fyny ac yn dangos ei wir liwiau yn gyhoeddus, byddai llawer o ddioddefwyr yn dod o hyd i ffordd i gyfiawnhau eu hymddygiad oherwydd nad ydyn nhw am wneud llawer iawn ohono.

Am y rhesymau hyn, gall fod yn anodd i rywun sy'n cael ei gam-drin yn emosiynol estyn am help. Efallai na fyddant am gael eu partner mewn trafferth, neu efallai eu bod yn teimlo bod eu trafferthion yn ddibwys mewn cymhariaeth. Y gwir yw, serch hynny, mae unrhyw un sy'n profi cam-drin emosiynol mewn perthnasoedd yn haeddu achubiaeth. Maen nhw'n haeddu'r cyfle i ymryddhau o'u heuogrwydd a'u cywilydd neu o'r berthynas maen nhw ynddi yn gyfan gwbl.Mae'r canlynol yn ymroddedig i ddangos y rhai sy'n cael eu cam-drin yn emosiynol llwybr wedi'i oleuo'n dda allan o'u hamser tywyll. Defnyddiwch y darnau hyn o gyngor i helpu i ryddhau'ch hun o'r boen rydych chi wedi'i phrofi.

Cael rhywfaint o bersbectif: Siaradwch â ffrind

Os ydych chi'n cael eich cam-drin ar lafar neu'n emosiynol mewn perthynas, mae'n debygol iawn eich bod wedi ceisio rhesymoli ymddygiad eich partner i ffwrdd ar ryw adeg. Rydych chi wedi argyhoeddi eich hun nad ei fai ef yw bod ei swydd yn sugno, ac fel ei wraig, rydych chi i fod i fod yno iddo fentro. Rydych chi wedi dweud wrthych chi'ch hun bod cyn-ŵr eich gwraig yn ymosodol â hi, felly mae'n adlewyrchu'r ymddygiad hwnnw fel mecanwaith amddiffyn.

Ni waeth pa stori rydych chi wedi meddwl amdani, mae angen i chi ei hadrodd wrth rywun arall. Dywedwch wrth rywun a all roi barn wrthrychol i chi. Rydych chi'n llawer mwy tebygol o gael mewnwelediadau o safon gan rywun nad yw'n rhan o weithrediadau eich perthynas o ddydd i ddydd. Byddwch yn agored, byddwch yn onest, a gadewch iddyn nhw gael teimlad go iawn o'r hyn sy'n digwydd yn eich cartref.Gan mai nhw yw eich ffrind, eu hunig gymhelliad yw eich helpu chi sut bynnag y gallant, felly byddant yn gwneud beth bynnag sydd orau i chi gyda'r wybodaeth. Os ydyn nhw'n dweud wrthych chi i bacio'ch bagiau a chael yr hec allan o'r berthynas, ewch â nhw at eu gair. Mae angen barn wrthrychol arnoch yn fwy nag y mae angen eich balchder arnoch.

Cymerwch eu cyngor am yr hyn sy'n werth.

Gochelwch rhag goleuo nwy

Os nad ydych erioed wedi clywed yr ymadrodd “gaslighting” o’r blaen, gallai hynny fod oherwydd bod eich partner sy’n ymosodol yn emosiynol wedi eich argyhoeddi nad yw’n beth go iawn. Mewn gwirionedd, goleuo nwy yw pan fydd partner ymosodol yn gwneud i'w briod deimlo fel ei fod yn colli ei feddwl neu ei gof.

Efallai y byddwch chi'n codi'r amser hwnnw yr oedd yn ei olygu i chi ym mhicnic y teulu, a bydd yn gweithredu fel na ddigwyddodd hynny erioed. Efallai y soniwch am y modd y gwnaeth hi eich sarhau o flaen eich cydweithwyr, a bydd yn eich argyhoeddi mai rhywun arall a'ch galwodd yn slob tew.

Os ydych chi'n teimlo bod yna ddigwyddiadau neu eiliadau sy'n cael eu sgubo o dan y ryg neu'n cael eu dileu yn llwyr o'r sgwrs yn eich priodas, byddwch yn ymwybodol y gallai fod yn genhadaeth fwriadol i'ch partner sy'n cam-drin yn emosiynol. Trwy geisio newid eich fersiwn o ddigwyddiadau, mae'ch priod yn ceisio cymryd rheolaeth ar naratif eich perthynas. Os gallant eich argyhoeddi nad ydych yn cael eich cam-drin, yna nid oes gennych reswm i gynhyrfu â nhw, a ydych chi?

Cadwch eich llygaid a'ch clustiau wedi'u plicio am y math hwn o ymddygiad.

Os yw'n cyrraedd y pwynt na allwch gofio beth sy'n wir a beth sydd ddim, dechreuwch ddogfennu pethau'n rheolaidd fel y gallwch chi ddechrau rhoi'r pos at ei gilydd ar eich pen eich hun.

Goleuadau nwy yw pan fydd partner camdriniol yn gwneud i

Pan fydd popeth arall yn methu, dewch o hyd i'ch therapydd agosaf

Ni all therapyddion eich gwella o'r cam-drin, ond gallant o leiaf ofalu am eich cyflwr meddwl wrth i chi addasu o'r amgylchedd gelyniaethus yr ydych yn ceisio ei ryddhau eich hun ohono.

Pan fyddwch yng ngofal therapydd, gallwch roi eich holl fagiau emosiynol ar y bwrdd a gweithio trwyddo gyda'u llygad hyfforddedig i'ch cynorthwyo. Un o'r pethau anoddaf i'w wneud wrth ddelio â thrawma emosiynol yw ceisio gweithio trwyddo ar eich pen eich hun. Gall therapydd neu gwnselydd gerdded llwybr yr adferiad gyda chi.

Mae'n ofod diogel lle gallwch chi ddweud beth sydd angen i chi ei ddweud a pheidio â chael eich barnu. Nid eu gwaith yw asesu'r dewisiadau rydych chi wedi'u gwneud, ond eich galluogi i wneud rhai gwell wrth symud ymlaen. Byddant yn rhoi'r offer i chi gamu allan o'ch priodas afiach ac i fywyd gyda mwy o hunanofal a hunanymwybyddiaeth yn eich dyfodol. Efallai y bydd yn teimlo tabŵ i rai, ond gallai caniatáu therapydd neu gwnselydd i'ch helpu chi trwy gyfnod tywyll yn eich bywyd fod y ffordd gyflymaf i bethau fynd ychydig yn fwy disglair.

Casgliad

Ni waeth pa gamau rydych chi'n dewis eu cymryd, deallwch mai'r camau sydd eu hangen os ydych chi am arbed eich hun rhag camdriniaeth emosiynol mewn perthynas rydych chi wedi cael eich hun ynddo. Y ffordd gyflymaf o achub eich hun yw estyn allan i clust wrthrychol a dywedwch wrthynt beth rydych chi'n mynd drwyddo. Naill ai byddant yn eich helpu chi'n uniongyrchol neu'n eich helpu i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnoch. Peidiwch ag oedi os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich dal yn gaeth mewn priodas sy'n cam-drin yn emosiynol.

Mae'n ddyledus arnoch chi'ch hun i gael eich bywyd, eich pwyll a'ch tawelwch meddwl yn ôl.


mae priodas yn orlawn