10 Ystum Syml ar gyfer Dweud “Dwi'n Dy Garu Di' Heb Ddefnyddio Gair

10 Ystum Syml ar gyfer Dweud “Dwi

Yn yr Erthygl hon

Yn sicr, mae yna fil gwahanol ffyrdd o ddweud fy mod yn dy garu di i fenyw eich breuddwydion - hyd yn oed heb ddweud gair.Waeth os ydych chi mewn perthynas wedi'i bobi yn ffres, yn cynllunio’n gyffrous ar glymu’r gwlwm, neu wedi bod yn briod am dros ddegawd neu fwy, mae cadw fflam cariad yn ei le cyfiawn yn bwysig iawn er mwyn cadw’r agosatrwydd yn para am oes .

Ond wrth i amser fynd heibio, mae'n siŵr y byddwch chi'n teimlo fel eich holl ystumiau syndod melys i ddweud fy mod i'n caru nad ydych chi'n gweithio mwyach neu bod eich meddwl yn tueddu i sgrechian am ychydig o help gan yr arbenigwyr cariad a pherthynas.

Os yw hynny'n wir, yna fe ddaethoch o hyd i'r lle iawn i feithrin eich meddwl rhamantus gydag ystumiau syml ond melys i ddweud fy mod i'n dy garu di.

Talodd yr erthygl hon ychydig o awgrymiadau ar sut i ddweud fy mod yn eich caru â'ch gweithred ac yn dangos faint rydych chi'n ei choleddu hyd yn oed heb blurting allan un gair.

Mae'n swnio'n ddiddorol, iawn? Felly, cadwch eich llygaid llawnaf a'ch clustiau mwyaf ar y tudalennau nesaf a chael y cymorth mwyaf disgwyliedig arno ffyrdd i ddweud “Rwy’n dy garu di” heb eiriau !

1. Coginiwch ddysgl arbennig hyd yn oed ar ddiwrnod cyffredin

Gwisgwch eich ffedog a dechrau chwilio ar sut i goginio ei hoff ddysgl cyn cynhesu ar y stôf.

Oherwydd y domen gyntaf efallai yr hoffech roi cynnig arni yw paratoi a choginio dysgl arbennig i'ch merch hyfryd hyd yn oed ar ddiwrnod cyffredin.

Os credwch y byddwch yn fwyaf tebygol o fethu ar y rhan hon, mae'n well ichi ofyn i arbenigwr am ychydig o gymorth neu gyngor.

Un peth yn sicr, ar ôl iddi gael blas ar eich dysgl arbennig, byddwch chi'n sylweddoli bod ei hymateb yn wirioneddol werth eich holl baratoadau a'ch ymdrechion.

Mae gwneud yr amser a'r ymdrech i goginio prydau arbennig yn cael ei hau â llaw yn un o'r ystumiau gorau i ddweud fy mod yn dy garu di.

2. Syndod iddi gyda getaway rhamantus yn Central Coast

Siawns nad yw gweithio i gael bywoliaeth yn flinedig iawn.

Nawr, dychmygwch eich gwraig sy'n dal i dynnu ei hun at ei gilydd unwaith y bydd hi'n cyrraedd adref yn unig i baratoi pryd blasus, helpu'r plant gyda'u gwaith cartref, gwneud rhai tasgau heb eu gadael a mwy o dasgau cysylltiedig â'r cartref ar y rhestr.

Onid ydych chi'n meddwl ei bod hi'n haeddu gwledd wyliau arbennig?

Os gwnewch chi, yna'r syniad gorau yw ei synnu gyda getaway rhamantus ar Central Coast!

Bydd harddwch y lle hwn o'r tir i lawr o dano yn cymryd ei hanadl a'i holl straen i ffwrdd.

A pheth arall yr hoffech chi yn sicr ynglŷn â chael hwyl rhamantus cyflym ar Central Coast yw y gallwch chi hyd yn oed ddod â'ch pecyn cyfan a'ch anifeiliaid anwes gyda chi.

Beth yw eich barn chi? Onid yw hyn yn f ystum esgynnol i ddweud fy mod yn dy garu di ?

3. Gadewch iddi gael y darn mwyaf o'r pizza

Rydyn ni nawr i lawr i'r trydydd tip sydd eisiau dweud wrthych chi am roi'r darn mwyaf o'r pizza iddi!

Wel, nid yn llythrennol fel “ iawn, byddaf yn prynu pizza iddi ac yn rhoi'r sleisen fwyaf iddi ac rydw i wedi gwneud ”, Nid yw hyn yn ymwneud yn unig â’r pizza, iawn?

Mae hyn yn awgrymu gadael iddi bob amser gael y maint mwyaf o bopeth fel eich amser, sylw, cariad, hoffter, hiwmor, a phopeth y gallwch ei rannu gyda hi.

4. Kiss hi ar y talcen unrhyw bryd

Heddiw, mae cusanau ar y talcen yn cael eu tangyflawni a'u diystyru - ac ydy, mae'r ffaith honno'n peri gofid llwyr.

Wel, os dyna'ch barn chi, mae'n ddrwg gen i ddweud hyn, ond mae'ch merch yn bendant yn caru cusanau ar hap ar y talcen.

P'un a ydych chi'n cerdded i lawr y stryd, yn ei gweld ar ôl diwrnod hir, yn ffarwelio â'i gilydd neu'n dweud nos da cyn cysgu wrth ymyl ei gilydd, peidiwch byth ag oedi cyn ei chawod â chusanau talcen ar hap.

Hyn ystum syml i ddweud fy mod yn dy garu di yn golygu llawer iddi yn fwy nag y gallech chi erioed feddwl amdano.

5. Daliwch hi'n agosach wrth ddawnsio i synau'r glaw

Daliwch hi

Rhaid i chi wybod pa mor rhamantus ac ymlaciol yw eistedd i lawr wrth ymyl y ffenestr wrth sipian ar baned a gwrando ar y sŵn gwyn a grëir gan y glaw arllwys.

Wel, lefelwch y foment hon a chynnwys eich menyw anhygoel ar yr olygfa.

Tra'ch bod chi i gyd yn glustiau ar synau'r glaw, daliwch hi ar ei gwasg a'i chadw'n agos atoch chi, edrychwch yn ddwfn i'w llygaid rhyfeddol a blasu'r foment ramantus wrth roi dawns araf iddi yn synau'r glaw.

Beth yw eich barn chi? Onid yw hon yn ystum hynod ramantus i ddweud fy mod yn dy garu di? Wel, byddai 13/10 yn bendant yn cytuno ar hyn.

6. Ewch â hi ar ddyddiad cinio annisgwyl

Profwch gymdeithas yn anghywir a dangoswch iddyn nhw nad yw sifalri wedi marw. Ewch i dynnu'ch hun at ei gilydd a threfnu dyddiad arbennig annisgwyl i'ch merch hyfryd.

Gallwch ddewis y bwyty mwyaf sentimental i'r ddau ohonoch a rhentu'r lle cyfan i hype i fyny'r foment.

Gwnewch hynny ar ddiwrnod arferol a byddwch yn dyst pa mor amhrisiadwy yw gweld ei gwên curviest a mwyaf heintus. Cofiwch fod y ansawdd amser rydych chi'n ei wario gyda hi yn bwysicach o lawer na'r maint.

7. Anfonwch lythyr caru neu gerdd wedi'i hysgrifennu â llaw

Gallai dod â'r traddodiadol yn ôl fod y peth mwyaf rhamantus y gallech chi ei wneud dros gariad. Ac mae hynny'n cynnwys ysgrifennu a llythyr cariad wedi'i ysgrifennu â llaw neu gerdd i'ch gwraig anhygoel.

Gall rhai dynion ysgrifennu'n syml i mewn i lyfr cyfan wedi'i wneud â chariad.

Felly, beth am roi cynnig arni? Ar ôl iddi gael eich llythyrau neu lyfr ar gledr ei dwylo, disgwyliwch weld y bydysawd wedi'i lenwi â'r nifer fwyaf o sêr reit i'w llygaid.

8. Dywedwch wrthi ei bod hi'n brydferth ar hap

Ni fyddech yn gwybod y wobr o ganmol eich merch oni bai eich bod yn ei wneud ar hap.

Felly, dechreuwch gael arfer o ddweud pa mor hyfryd yw hi hyd yn oed rhwng eich sgwrs ddwfn, yng nghanol eich dyddiad cinio neu wrth gerdded i lawr y strydoedd gyda'i gilydd.

Ac ar ôl i chi ystyried gwneud yr ystum syml ond melys hon, disgwyliwch weld y gwenau melysaf a'r llygaid mwyaf disglair ar ei hwyneb ar yr eiliadau ar hap hynny!

Gallai hyn fod yn a ystum bach ond gall gael effaith ddwys ar eich perthynas.

9. Cofiwch bob amser y manylion bach a ddywedodd wrthych

Mae merched yn bendant yn siarad llawer am bopeth o dan yr haul.

Ac er bod bechgyn eraill yn cael eu cythruddo'n hawdd gyda'r ymddygiad hwn, mae dynion yn ei ystyried fel y digwyddiad adrodd straeon mwyaf rhamantus ar eu bywydau.

Ac os ydych chi wir yn mynd dros sodlau i'ch dynes hynod anhygoel, gwrandewch bob amser beth bynnag mae hi'n ei ddweud ni waeth beth.

Nid yn unig hynny, cofiwch hyd yn oed y manylion bach y mae hi'n dal i siarad amdanyn nhw fel ei hoff liw sglein ewinedd, yr hyn sy'n ei chythruddo fwyaf, ei hoff fis neu dymor, ei hoff doriad gwallt, ac ati ac ati.

10. Anfonwch dusw o'i hoff flodau ati

Mae anfon dros rai blodau yn un o ystumiau cariad sydd bellach wedi cael ei anwybyddu'n raddol gan lawer.

Wel, peidiwch â bod yn un ohonyn nhw a synnwch eich merch trwy anfon tusw yn ei gwaith, yn ei dosbarth, neu hyd yn oed ar ddiwrnod ar hap.

Yn y ffordd honno, rydych chi hefyd yn anfon neges ati am eich cariad diddiwedd a'ch hoffter digymar ati.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon:

Meddyliau terfynol:

Nid yw gwir gariad yn gwybod unrhyw ffiniau hyd yn oed mewn ffordd o ddweud neu ddangos i'ch rhan faint mae hi'n golygu'r byd i chi.

Nid yn unig y mae mynegi cariad yn gwella ansawdd perthynas ond mae hefyd wedi bod yn hysbys gwella'ch iechyd.

Os credwch fod yr erthygl hon yn helpu llawer, rhowch sylwadau ar rai meddyliau cadarnhaol isod. Ac os oes gennych chi fwy syniadau ar gyfer ystumiau bach sydd wir yn golygu “Rwy’n dy garu di” eich bod am rannu, dewch i roi noethni inni a pheidiwch ag oedi cyn anfon eich awgrymiadau ychwanegol.

Ranna ’: