Sut i Gyfathrebu'n Well mewn Perthynas

Sut I Gyfathrebu

Yn yr Erthygl honAgored, da, iach sgiliau cyfathrebu perthynas i gyplau yn elfen bwysig na ellir ei negodi o bob perthynas hapus.Os yw'ch perthynas yn rhemp â gwrthdaro ac anghytundebau, efallai y byddwch chi'n aml yn gofyn - sut i gyfathrebu'n well mewn perthynas ar gyfer goresgyn cyfathrebu perthynas materion?

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau cyfathrebu effeithiol a rennir isod i torri'r rhwystrau cyfathrebu ac agor y sianelau cyfathrebu rhyngoch chi a'ch priod ar gyfer priodas hapus.
sut i ddelio â gwraig swnllyd yn Feiblaidd

1. Gwrando'n weithredol

Mae gwahaniaeth enfawr rhwng clywed eich un arwyddocaol arall a chael mewn gwirionedd cyfathrebu effeithiol mewn perthynas. Mae gwrandawiad yn ffordd naturiol y mae'ch clust yn cymryd gwybodaeth i mewn, ac mae'ch ymennydd yn ei phrosesu i neges.

Mae gwrando, er ei fod yn cwmpasu clyw, yn llawer mwy. Dyma'r ymgysylltiad gweithredol â pherson arall ag iaith y corff, safle, tôn a chyfaint y llais, a geiriau.

Po fwyaf astud y byddwch chi'n gwrando ar eich partner, y mwyaf y byddwch chi'n ei ddeall.Agwedd arall ar wrando gweithredol y mae llawer o bobl yn tueddu i'w anwybyddu yw rhoi sylw i'r cliwiau di-eiriau.

Dim ond rhai ffyrdd y gallai eich partner fod yn cyfathrebu â chi trwy gliwiau di-eiriau yw iaith y corff, tôn y llais, ffurfdro, a chyswllt llygaid.

Mae breichiau croes neu blygu yn dynodi dull mwy amddiffynnol, h.y., gallai eich partner fod yn llai derbyniol tuag at eich cyngor. Gall diffyg cyswllt llygad uniongyrchol fod yn arwydd o euogrwydd neu'r bwriad i guddio rhywbeth oddi wrthych.

2. Bod yn agored ac yn onest

Ar gyfer gwella cyfathrebu mewn perthynas , rhaid i chi fod yn barod i gyfathrebu am bopeth !

Nid oes unrhyw reol sy'n dweud bod yn rhaid i chi ddatgelu popeth i'ch partner agos; fodd bynnag, gall bod yn onest am feddyliau a theimladau fynd yn bell tuag at agor y drws gwell cyfathrebu .

Gall cyfrinachau oddi wrth ei gilydd am rannau hanfodol o'r berthynas achosi aflonyddwch ac, mewn rhai achosion, sillafu diwedd y berthynas.

Byddwch yn hollol onest gyda'ch partner ynglŷn â sut rydych chi'n teimlo am rai ymddygiadau; gall bod yn onest ymlaen llaw ddileu'r risg y bydd rhwystredigaeth yn adeiladu tuag at ddicter neu ddrwgdeimlad.

Bydd siarad am eich teimladau yn cael effaith sylweddol ar iechyd eich perthynas.

Felly, sut i gyfathrebu'n effeithiol mewn perthynas? Dewch o hyd i eiliadau a rennir trwy siarad am yr hyn sydd o ddiddordeb i chi a'ch partner.

Mae'r sbectrwm yn cynnwys popeth o brofiadau ymddangosiadol gyffredin i brofiadau dymunol a ddim mor bleserus mewn bywyd.

3. Sôn am y da a'r drwg

Mae'n hawdd siarad am yr holl bethau da y mae eich partner yn eu gwneud ac yn eu dweud - ond sut i gyfathrebu mewn perthynas am y pethau hynny nad ydyn nhw cystal?


dyddio ar ôl perthynas wenwynig

Sut i gyfathrebu'n well â'ch partner? Trwy beidio â chaniatáu gwrthdaro heb ei ddatrys, drwgdeimlad digymell i gronni, a phelen eira yn achwyniadau hirsefydlog.

Hanfodol sgil cyfathrebu perthynas i ddatblygu yw'r gallu i eistedd i lawr gyda'ch partner a thrafod y da a'r drwg. Cymerwch amser bob dydd i siarad am y pethau roedd pob un ohonoch chi'n eu mwynhau am y llall.

Mae bod yn galonogol ac yn ddyrchafol yn dod â bywyd newydd i'r berthynas ac yn caniatáu i bob un ohonoch wybod beth mae eich partner yn ei garu amdanoch chi.

I'r gwrthwyneb, mae hefyd yn hanfodol siarad am y pethau na aeth yn dda neu y gellid eu gwella. Trwy wybod beth mae'ch partner yn ei werthfawrogi a'i gasáu, byddwch chi'n gallu tyfu gyda'ch gilydd yn hytrach nag ar wahân.

4. Rhoi'ch amser i'ch partner

Nid oes unrhyw un yn hoffi cael ei ruthro, ond nid oes unrhyw un eisiau cael ei arafu gan rywun chwaith. Mae'n hanfodol treulio amser o ansawdd gyda'n gilydd er mwyn parhau i symud ymlaen yn y berthynas ar yr un cyflymder.

Rhaid buddsoddi pob person yn y llall i hyn ddigwydd; os mai dim ond un person sy'n ymwneud â thyfu o fewn y berthynas, bydd yn dod yn llonydd yn fuan.

Gall rhoi’r dognau gorau o’ch amser i’ch anwylyd annog twf a boddhad yn y berthynas.

Byddwch yn ofalus i beidio â rhoi amser sydd wedi'i hanner-fuddsoddi i'ch partner; nid yr amseroedd pan fyddwch wedi blino, yn chwilfrydig, yn rhwystredig neu'n ofidus, er eu bod yn aml yn cael eu gwella ym mhresenoldeb eich partner, yw'r amseroedd y dylech eu cysegru i “amser o ansawdd.”


cwestiynau i ofyn i rywun syrthio mewn cariad

Rhyfeddod sut i gyfathrebu'n well â'ch priod ? Y symlaf ffordd i gyfathrebu'n effeithiol yw dyrannu amser o ansawdd i'ch priod yn rhagweithiol.

Neilltuwch y gorau o'ch amser i'r person rydych chi'n ei garu - wedi'r cyfan, onid ydyn nhw'n haeddu'r gorau?

5. Lleihau emosiynau ac ychwanegu mwy o hiwmor

Peidiwch â’n cael yn anghywir nid ydym yn golygu nad ydych yn mynd i’r afael â’ch emosiynau yn ystod sgwrs â’ch partner.

Fodd bynnag, gall pob un ohonom gytuno y gall fod yn heriol trafod materion dybryd pan na allwch gadw golwg ar eich emosiynau.

Rhaid i'r syniad y tu ôl i drafod mater difrifol gyda'ch partner fod i ddod o hyd i'r ateb gorau posibl, ond os ydych chi dan fygythiad emosiynol ac yn teimlo'n fregus, bydd eich gallu i aros yn rhesymol yn ymsuddo.

Yn yr un modd, ni fwriadwyd ychwanegu hiwmor at sgwrs er mwyn osgoi trafodaeth ddifrifol. Mae hiwmor yn caniatáu inni ryddhau'r rhwystredigaeth ac yn ein hatgoffa bod ymladd y mater yn bwysicach nag ymladd yn erbyn ein gilydd.

6. Parhau i ddysgu

Yn olaf, gwn fod perthynas yn tyfu ac yn newid yn barhaus.

Bydd yna adegau pan nad ydych chi a'ch anwylyd fel petai'n tyfu tuag at eich gilydd. Fe fydd yna adegau pan fydd ceisio cyfathrebu â'r person arall yn ymddangos yn dasg frawychus iawn.

Byddwch yn ofalus i beidio â disgwyl perffeithrwydd gan eich partner , a byddwch yn agored i ddysgu bob amser .

Dysgu newydd ffyrdd o gyfathrebu'n well â eich arwyddocaol arall; dysgu sut i ddeall yn well y ffyrdd y mae'ch partner yn teimlo ei fod yn cael ei garu; dysgu sut i fod yn amyneddgar a pheidio â bod yn ddig; dysgu darllen sefyllfa a gwybod a yw'n bryd siarad neu aros.

Gall bod yn agored i ddysgu parhaus ganiatáu i'r berthynas flodeuo a ffynnu. Yn union fel y mae pobl yn tyfu ac yn newid, mae perthnasoedd yn mynd trwy'r broses o dyfu a newid hefyd!

Gwyliwch hefyd: