Pum Ymarfer agosatrwydd Cyfoes ar gyfer Cyplau Priod

Ymarferion agosatrwydd cyfoes i bâr priod

Yn yr Erthygl hon
priodasau mwyaf rhamantus

Efallai y bydd rhai ohonom yn dal i ddioddef y system gredo bod “gwir gariad yn digwydd yn naturiol” a’r goblygiad “nad oes angen i waith fod yn berthnasol” i berthnasoedd cariadus. Os ydych chi'n euog o'r math hwn o feddwl, efallai y byddwch chi mewn trafferth.Y gwir amdani yw, mae cariad go iawn yn cymryd gwaith ac ymdrech go iawn, ymhell ar ôl y dyddiad symud i mewn neu gyfnewid addunedau. Ond mae gwybod sut i'w adeiladu yn bwnc arall yn gyfan gwbl.

Agosatrwydd mewn priodas yn gyfuniad o agosrwydd corfforol, emosiynol, meddyliol, a hyd yn oed ysbrydol yr ydych chi'n ei ddatblygu gyda'ch partner wrth i chi rannu'ch bywydau â'ch gilydd.Mae adeiladu agosatrwydd mewn priodas yn hanfodol ar gyfer cryfhau'r bond y mae cwpl yn ei rannu. Felly beth all cyplau ei wneud i adeiladu agosatrwydd yn eu priodas?

Boed yn gemau agosatrwydd cyplau, ymarferion agosatrwydd ar gyfer parau priod, neu'n weithgareddau adeiladu perthynas i gyplau, dylech bob amser ymdrechu i ddod o hyd i ffyrdd o gadw'ch perthynas yn agos atoch.

Gadewch i'r erthygl hon eich paratoi i ddechrau gyda rhai ymarferion agosatrwydd priodas i gyplau ailgysylltu a argymhellir yn aml mewn therapi cyplau.Bydd yr ‘ymarferion cwpl hyn ar gyfer agosatrwydd’ gan yr hyfforddwr perthynas Jordan Gray yn gweithio rhyfeddodau ar gyfer eich bywyd priodasol!

1. Cwtsh hir-hir

Gadewch i ni roi cychwyn ar bethau gydag un hawdd. Dewiswch yr amser, p'un ai gyda'r nos neu yn y bore, a threuliwch yr amser gwerthfawr hwnnw yn chwerthin am 30 munud o leiaf. Os ydych chi fel arfer yn chwerthin am y cyfnod hwn, cynyddwch ef i awr.

Pam mae'n gweithio?

Agosrwydd corfforol yw un o nodweddion bondio. Mae'r fferomon, egni cinetig, ac adweithiau cemegol sy'n digwydd dim ond trwy chwerthin gyda'ch anwylyd yn creu'r ymdeimlad o gysylltedd sy'n angenrheidiol mewn perthnasoedd iach.

Nid yn unig y mae hyn yn gweithio fel ymarferion therapi rhyw ond hefyd fel ymarfer agosatrwydd emosiynol.

2. Ymarfer cysylltiad anadlu

Fel llawer gweithgareddau agos atoch, gall yr un hon ymddangos yn wirion ar y dechrau, ond agorwch eich meddwl i roi cynnig arni ac efallai eich bod wrth eich bodd. Byddwch chi a'ch partner yn wynebu'ch gilydd yn eistedd, ac yn cyffwrdd â'ch talcennau gyda'i gilydd yn ysgafn, eich llygaid ar gau.

Byddwch yn dechrau anadlu, anadliadau dwfn, bwriadol ochr yn ochr. Mae'r nifer o anadliadau argymelledig ar y cyd yn dechrau am 7, ond gallwch chi a'ch partner gymryd rhan am gymaint o anadliadau ag y dymunwch.

Pam mae'n gweithio?

Mae'r cyffyrddiad, a phrofiad y cyffyrddiad, wedi'i alinio â'r anadlu, yn esgor ar deimladau naturiol o gysylltedd trwy'r egni a rennir sy'n cael ei gyfnewid trwy'r ael neu chakra “trydydd llygad”.

Efallai y bydd hyn yn manteisio ar rai o'n hadnoddau mwyaf sylfaenol yn ein gallu i gymryd rhan mewn ysbrydolrwydd ac i gyfnewid grymoedd egnïol trwy ddulliau organig.

3. Syll enaid

Yn hyn adeiladu ymarfer agosatrwydd , nid ydych ond yn eistedd yn wynebu eich gilydd a byddwch yn syllu i lygaid eich gilydd, gan ddychmygu bod y llygaid yn “ffenestr i’r enaid”. Gan y gall llawer o'r mathau hyn o ymarferion ymddangos yn gorniog ar y dechrau, mae'r un hwn yn glasur.

Er efallai y byddwch yn wir yn teimlo'n lletchwith yn y dechrau, wrth ichi ddod i arfer ag eistedd a syllu i lygaid eich gilydd mae'r ymarfer yn dod yn hamddenol ac yn fyfyriol. Ceisiwch ei roi i gerddoriaeth fel bod gennych 4-5 munud o ffocws wedi'i amseru.

Pam mae'n gweithio?

Mae'r math hwn o ymarfer corff yn tueddu i arafu pethau. Dylid ei wneud sawl gwaith yr wythnos er budd mwyaf. Yn y byd prysur sydd ohoni, mae canolbwyntio am 4-5 munud wrth syllu i lygaid ei gilydd yn helpu'r cwpl i ymlacio ac ail-grwpio.

Ydy, mae'n iawn blincio yn ystod yr ymarfer, ond ceisiwch osgoi siarad. Mae rhai cyplau yn defnyddio cân 4 neu 5 munud i osod y cefndir a'r amser.

Syllu enaid

4. Tri pheth

Gallwch chi a'ch partner chwarae'r un hon sut bynnag y dymunwch. Efallai y bydd un ohonoch chi'n nodi'ch pethau i gyd ar yr un pryd, neu gallwch chi ail. Meddyliwch am y cwestiynau rydych chi am eu gofyn; ysgrifennwch nhw i lawr os yw'n helpu.

Bydd y cwestiynau'n cael eu geirio felly:

Pa 3 pheth fyddwch chi am eu bwyta i bwdin y mis hwn?

Pa 3 pheth y byddwch yn sicr o fynd â nhw gyda chi ar antur i ynys drofannol?

Pa 3 pheth ydych chi'n gobeithio eu gwneud gyda'n gilydd nad ydyn ni wedi rhoi cynnig arnyn nhw?

Nid yw'r rhain ond enghreifftiau; ti sy'n cael y syniad.

Pam mae'n gweithio?

Mae hwn yn agosatrwydd a phriodas ymarfer cyfathrebu. Mae'n gwella'r bond rhyngoch chi trwy gynyddu sgiliau cyfathrebu ac yn darparu gwybodaeth am feddyliau, teimladau a diddordebau eich gilydd.


diffinio cemeg rywiol

Mae hefyd yn ddefnyddiol oherwydd gall diddordebau newid dros amser. Bydd yr atebion hefyd yn cynhyrchu gwybodaeth a fydd yn fwyaf tebygol o fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol.

5. Dau glust, un geg

Yn yr ymarfer gwrando gweithredol hwn, mae un partner yn siarad neu'n “fentiau” ar bwnc o'u dewis, tra bod yn rhaid i'r partner arall eistedd yn eu hwynebu, dim ond gwrando a pheidio â siarad.

Efallai y bydd y ddau ohonoch yn rhyfeddu at ba mor annaturiol y gall deimlo i wrando heb siarad mewn gwirionedd. Ar ôl i'r pum munud, tri munud, neu'r rant wyth munud ddod i ben, mae'r gwrandäwr wedyn yn rhydd i fynegi adborth .

Pam mae'n gweithio?

Ymarfer gwrando gweithredol yn ymarfer cyfathrebu arall sy'n gwella ein gallu i wrando go iawn a chymryd llif ymwybyddiaeth rhywun arall.

Mae canolbwyntio arnynt yn fwriadol heb dynnu sylw yn rhoi iddynt ymdeimlad ein sylw di-wahan; rhywbeth o bwysigrwydd hanfodol ond sy'n brin ohono ym myd prysur heddiw.

Mae gwrando bwriadol hefyd yn ein hatgoffa i aros yn canolbwyntio ar y person arall heb haeru ein barn yn gynamserol. Ar ddiwedd yr ymarfer hwn, byddwch yn cyfnewid lleoedd fel siaradwr / gwrandäwr.

Ymarferion amser gwely

Ymarferion cyplau amser gwely ychwanegol ac awgrymiadau ar gyfer agosatrwydd gwell

Dyma rai arferion amser gwely anhygoel i'w hymgorffori yn eich bywydau bob dydd er mwyn cael agosatrwydd gwell:

  • Cadwch eich ffonau i ffwrdd: Nid yn unig y mae cadw'r ffôn i ffwrdd yn wych ar gyfer eich perthynas ond mae cael golau electronig sero hefyd yn fuddiol ar gyfer hylendid cwsg hefyd. Bydd yn wir rhyfeddodau gwaith am ansawdd y cwsg y byddwch chi'n gallu ei gael.

    Blaenoriaethwch eich cysylltiad â'ch partner am beth amser cyn i chi gwympo - siaradwch am y diwrnod, eich teimladau neu unrhyw beth arall sydd ar eich meddwl. Gwnewch yn siŵr eich bod yn diffodd y ffonau neu'n cynnau ychydig o ganhwyllau persawrus neu ddwy i fondio'n well.
  • Cwsg yn noeth: Mae tynnu'ch holl ddillad cyn i chi gysgu wedi profi buddion iechyd ( mae'n rheoleiddio cortisol, mae'n wych ar gyfer iechyd organau cenhedlu ac yn gwella ansawdd y croen hefyd). Dyma un o'r ymarferion therapi rhyw cyplau gorau. Yn ogystal, mae hefyd yn caniatáu i chi a'ch partner gael mwy o gyswllt croen ar groen sy'n arwain at ryddhau ocsitocin. Hefyd, mae'n gwneud cael rhyw yn y bore gymaint yn haws!
  • Tylino ei gilydd: Mae tylino ei gilydd yn drefn wych i'w chadw! Dychmygwch eich bod wedi cael diwrnod anodd ac yn cael eich pampered gan eich partner gyda thylino cariadus. Beth bynnag fo'ch rheswm, mae tylino'n offeryn gwych ar gyfer ymlacio gwell cyn amser gwely a chysylltiad cyplau.
  • Dangos diolchgarwch: Ydych chi'n gwybod beth sy'n sugno ar ddiwedd y dydd? Beirniadaeth. Nawr, diolchwch am hynny a byddwch yn gweld pa wahaniaeth y mae'n ei wneud i'ch bywyd. Dywedwch ddiolch i'ch priod ar ddiwedd y dydd a byddwch chi'n sylwi pa mor werth chweil yw bywyd.
  • Cael rhyw: Y ffordd orau i ailgysylltu yn y nos fel cwpl yw cael rhyw! Wrth gwrs, ni allwch ei wneud bob dydd. Ond, ymgysylltwch â'n gilydd yn agos / rhywiol ac archwilio opsiynau newydd a diderfyn bob nos.

Ymroddwch o leiaf 30-60 munud o'ch diwrnod ymlaen ymarferion therapi cyplau gyda'ch priod a'ch tyst am ei effaith troellog ar i fyny ym mhob rhan o'ch bywydau.