Gonestrwydd Digyfnewid Am Briodas, Mamolaeth a Galar

Gonestrwydd Digyfnewid Am Briodas, Mamolaeth a Galar A phan ddaeth i lawr ar un pen-glin gyda blodyn yr haul yn ei law i gynnig ein bod ni'n priodi, doeddwn i erioed mor siŵr o unrhyw beth yn fy mywyd. Roedd bob amser yn fy synnu gyda blodau'r haul - yn fy nghar, o dan fy gobennydd, yn y fâs las ar y bwrdd. Pa bryd bynnag y gwelaf un yn awr, af yn ôl i'r diwrnod braf o haf pan arweiniodd fi, gyda mwgwd dros fy llygaid, i gae anferth o flodau haul buttery Kansas ar ôl mynd â mi adref i gwrdd â'i deulu. Yr oedd yn un o'r pethau prydferthaf a welais erioed, felly llawer ar unwaith. Taenodd flanced mewn llannerch ar y ddaear a gorweddasom yno, gan edrych i fynu ar y coesynnau uchel o ddail melynion uwch ben yn yr awyr las eang, gan wybod ein bod wedi dyfod o hyd i'n nef neillduol ein hunain. Byddai'n canu'n aml, Ti yw fy blodyn haul, fy unig flodyn haul , i'm deffro yn y boreu, yr hyn a'm blinodd mor fynych fel yr oedd yn peri i mi chwerthin, ond yr oedd bob amser yn fy llenwi â chariad llwyr.

Yn yr Erthygl hon

Delio â'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig â phriodas

Eto i gyd, y rhan ddyfnaf ohonof yn poeni am fod yn gyfrifol am fod dynol arall, llawer llai yn briod ag un ac o bosibl yn cael plant gydag un. Beth pe bai'r cyfan yn mynd o'i le, y ffordd y mae cymaint o briodasau yn ei wneud? Wedyn beth? Yn waeth, beth pe bai'n fy ngadael i wraig arall, fel y gwnaeth fy nhad i'm mam?

Oni allwn ni barhau i fyw gyda'n gilydd? Neu’n well eto, oni allem ni fyw mewn fflatiau ar wahân yn yr un adeilad? Y ffordd honno, ni fyddem yn blino ein perthynas. Neu, beth am seremoni ymrwymo yn hytrach na phriodas swyddogol? Ymlaciwch, babi, meddai gyda difyrrwch tra'n dal fy ngên yn ei lle, felly byddai'n rhaid i mi edrych arno yn y llygaid heb chwyrnu i ffwrdd. Fy mhwrpas mewn bywyd - eich caru chi yw e.

Mae

Dilyniant naturiol - plant!

Rydych chi'n dweud hynny nawr ond edrychwch beth sy'n digwydd i bobl. Beth os yw'n digwydd i ni?

Shh… fe fyddai’n sibrwd, yn torri fi i ffwrdd. Rwy'n addo na fyddaf byth gadael chi. Rwy'n addo na fyddaf byth yn eich brifo nac yn eich twyllo nac yn dweud celwydd wrthych neu eich cefnu ar ein plant. Pa blant? Ydych chi'n feichiog? Roeddwn i'n ei hoffi ei fod yn chwerthin ar fy jôcs drwg. Y plant yr ydym yn mynd i gael, meddai. Rwy'n gweld merched.

Dau ohonyn nhw. Efallai y gallwn enwi un ohonynt Ruth? Am ryw reswm, rydw i bob amser wedi teimlo'n gysylltiedig â'r enw hwnnw.

Ac roeddwn i'n teimlo'n gysylltiedig â Mark. Fe'm tawelodd yn y ffyrdd dyfnaf, mwyaf sefydlog. Ac fe wnaeth hynny wahaniaeth mawr. Roedd am briodi'n iawn mewn eglwys. Mewn ffrog wen ag addunedau a phopeth? meddyliais. Mewn gwirionedd? Fe wnaethon ni - priodon ni mewn hen eglwys garreg hardd a chynhaliwyd derbyniad picnic yng Ngoleudy Saugerties ar Afon Hudson.

Nesaf, pan oedd eisiau dechrau ar deulu go iawn, roeddwn i'n poeni. Fi? Mae mam? Allwn i ddim dychmygu bod yn fam. Doeddwn i ddim eisiau bod yn fam. Roedd meddwl amdano yn llythrennol yn fy nychryn. Ond dim ond pedwar mis yn ddiweddarach, roeddwn i mor gyffrous i fod yn feichiog gyda Nell, a phedwar mis ar ol ei chroesawu i'r byd, ein cynllun gweithiodd. Roedden ni'n feichiog eto.

Dim ond pedwar mis yn ddiweddarach, roeddwn i mor gyffrous i fod yn feichiog

Gall perthnasoedd a phriodas fod yn anodd ar adegau

Gyda’n hail blentyn ar y ffordd, roedd hi’n amser ffarwelio â ein fflat bach a bywyd y ddinas. Fe brynon ni dŷ cymedrol ychydig i'r gogledd o'r ddinas, yn Yonkers, a symudodd ychydig ddau fis cyn geni Susannah. Roedd yn hectic ac yn wallgof ac yn fendigedig. Ni allwn gredu faint roedd ein cariad wedi tyfu, bod haenau dyfnach fyth i'r lefelau. Bydd unrhyw gwpl gonest yn dweud yr un peth: gall perthnasoedd a phriodas fod yn anodd ar brydiau, hyd yn oed pan fyddwch chi'n caru'r person gymaint, ni allwch chi ddychmygu sut roeddech chi'n byw hebddynt. Ond mae'n mynd ymhell y tu hwnt i dywelion gwlyb ar y llawr neu gyllidebu i ddisodli'r dramwyfa wedi cracio. Dyna broblem yr oes fodern - dau berson yn cydbwyso eu gyrfaoedd â bywyd cartref.

Roeddwn yn ffodus i allu gwneud y ddau trwy weithio gartref, magu'r merched tra'n ennill bywoliaeth mewn gyrfa yr oeddwn yn ei charu. Nid felly y gwnaeth Mark eisiau gadael y gwaith am 5:00 pm i'w wneud adref mewn pryd ar gyfer swper, baddonau, pyjamas, a llyfrau; y ffaith ei fod yn aml yn gorfod gweithio'n hwyrach ac yn hirach i gwmpasu beth bynnag oedd stori newyddion fawr y dydd, neu gynhyrchu'r hyn a elwir yn ddarn menter, stori y mae gohebydd yn ei chloddio ar ei phen ei hun sy'n mynd y tu hwnt i roi sylw i ddigwyddiadau, cynadleddau newyddion , a datganiadau i'r wasg. Byddai'n aml yn treulio rhannau o'r penwythnos yn gweithio gartref, hefyd.

Ysgogiad i ruthro yn ôl i'r bywyd sengl diofal

Byddaf yn cyfaddef ei fod weithiau wedi gwneud i mi fod eisiau rhedeg yn ôl i fy mywyd sengl diofal—yr un oedd gennyf o’r blaen, lle’r oeddwn yn rhydd i wneud yr hyn yr oeddwn ei eisiau pan oeddwn eisiau a sut yr oeddwn i eisiau. Dim gŵr, dim plant, dim morgais; a thra roeddwn mor mewn cariad ag ef ac mor falch ohono ac mor hapus gyda'n bywydau, roeddwn weithiau'n canfod fy hun yn digio wrtho am roi popeth na wyddwn i ei eisiau i mi.

Ranna ’: